Je ouders eren

Je ouders eren - Doen wat verwacht wordt
Het gebruik om de ouders te eren komt in verschillende culturen en levensbeschouwingen tot uiting. In de Chinese cultuur staat het eren van je ouders in het hoogste aanzien.1 De Talmoed stelt dat ouders met extreem ontzag moeten worden behandeld.2 In Nederland en andere Westerse landen zijn er feestdagen in het leven geroepen om de waardering voor ouders uit te drukken.

Veel mensen geloven dat het eren van je ouders een vergoeding is voor de jaren waarin zij jou hebben voorzien van onderdak, voedsel en kleding. En dus wordt de omvang van deze eer bepaald door wat de ouders in die tijd voor jou hebben gedaan. Na de Exodus uit Egypte dwaalde een hele generatie Israëlieten veertig jaar lang door de woestijn. In deze periode werden de kinderen door hun ouders noch gekleed noch gevoed. God gaf hen “manna” om te eten, hun kleren groeiden met hen mee en hun schoenen versleten niet (Exodus 16:35; Deuteronomium 8:3-4). Toch was het juist deze generatie die aan de voet van de berg Sinaï stond en Gods gebod hoorde: “Eer uw vader en uw moeder.” Het eren van je ouders is dus niet afhankelijk van wat zij voor jou hebben gedaan en zelfs niet van de vraag of zij wel goede ouders waren. God verwacht dat wij onze ouders eren, eenvoudigweg omdat zij ons het geschenk van het leven hebben gegeven.

Je ouders eren - Doen wat verdiend is
Er zijn mensen met ouders die zich vreselijk hebben misdragen door hun gezin te misbruiken of te verlaten. Het lijkt onmogelijk om iemand te respecteren die dat zo weinig verdient. Misschien zit die ouder wel in de gevangenis. We denken misschien: “Als zij tenminste geprobeerd hadden om iets fatsoenlijks te doen, dan was er misschien een positieve reactie mogelijk geweest.”

Er bestaan talrijke blokkades die ons ervan weerhouden om onze ouders te eren. Hoewel God ons gebiedt om onze ouders te eren, verwacht Hij nooit dat wij hun goddeloze gedrag nabootsen (Ezechiël 20:18-19). Als een ouder van een kind verwacht dat hij of zij zich op een manier gedraagt die ingaat tegen Gods geboden, dan moet dat kind ervoor kiezen om God te gehoorzamen in plaats van de ouder (Handelingen 5:29). De huidige snelle toename van het aantal echtscheidingen dwingt kinderen om de ene ouder te eren en de andere te verachten. Psycholoog Sigmund Freud bood de ene generatie een excuus om de voorgaande generatie(s) de schuld te geven van al hun problemen. Geeft dit ons het recht om bitter te zijn tegenover onze ouders, of om hen te minachten of te negeren?

Je ouders eren - Doen wat goed is voor het gezin
Waarom zou God ons ertoe aanzetten onze ouders te eren? Het gezin is de meest fundamentele bouwsteen van een samenleving. De gemeenschap wordt gedefinieerd door de stabiliteit van het gezin. Eer, respect en gehoorzaamheid zijn principes die allereerst thuis, in het gezin, tot uitdrukking komen. Deze principes dragen bij aan een gezonde samenleving waarin de ontwikkeling van de volledige mens wordt bevordert. De Bijbel geeft ons voorbeelden van gezinnen die God eerden en die enorm werden gezegend (Genesis 7:1; 9:8-10; Handelingen 10:1-3).

Er bestaat een relatie tussen het eren van je ouders en het eren van God. Je ouders zijn Gods vertegenwoordigers. Zij hebben de verantwoordelijkheid gekregen om hun kinderen in Zijn plaats met wijsheid op te voeden en te tuchtigen (Spreuken 1:8; 22:6; Efeziërs 6:4). De zorg van een vader voor zijn kind wordt vergeleken met Gods zorg voor Zijn kinderen (Deuteronomium 8:5). Een moeder moet een wijze en liefdevolle raadsvrouw voor haar kinderen zijn (Spreuken 31:26-28).

Je ouders eren - Doen wat God verheerlijkt
Het eren van je ouders is een cruciaal belangrijke verplichting die Jezus Zelf niet uit de weg ging. Elk jaar vergezelde Jezus Zijn ouders naar Jeruzalem om daar het Pesachfeest te vieren. Na een van deze feesten verlieten Jozef en Maria de stad om in een karavaan naar huis terug ter keren. Na een dag gereisd te hebben, realiseerden Jezus' ouders zich dat Hij niet bij hen was. Het lijkt er misschien op dat Jezus het gebod van Zijn ouders om bij het reisgezelschap te blijven niet had gehoorzaamd. Maar we weten dat Jezus nooit gezondigd heeft. Zelfs Zijn antwoord aan Zijn moeder was zachtmoedig en respectvol. Jezus maakte een duidelijk onderscheid tussen Zijn relatie met Zijn Hemelse Vader en Zijn relatie met Zijn aardse ouders. En toch “ging Jezus met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig.” Hij eerde Zijn ouders dus, al was Hij toegewijd aan de dingen in Zijn Vaders huis (Lucas 2:43-51).

Een van de laatste handelingen van Jezus aan het kruis was de vervulling van Zijn verplichting om Zijn moeder te eren. Hij was de oudste zoon en daarom was Hij verantwoordelijk voor de zorg voor Zijn moeder. Maria was nu kennelijk een weduwe en daarom droeg Jezus haar over aan “de discipel die Hij liefhad”, zodat zij nu deel uitmaakte van zijn huishouden (Johannes 19:25-27).

We ontgroeien Gods gebod om onze ouders te eren nooit. Zowel onze daden als onze houding onthullen ons werkelijk motief voor het eren van onze ouders: het verheerlijken van God. Wanneer een kind een ongelovige ouder eert, dan wordt de ouder geëerd door een gelovig en gehoorzaam kind. Het kind vertrouwt op de liefdevolle doeleinden van een Oppermachtige God (Romeinen 8:28). Wanneer wij voor onze bejaarde ouders zorgen, dan volgen we ook Jezus' voorbeeld. Het eren van onze ouders vereist dat we hun waardigheid zo veel mogelijk in stand houden. Wanneer wij hen helpen in het huishouden, met de boodschappen en met hun gezondheid, dan moeten we dat nooit als een last zien, maar als een gelegenheid om de handen en voeten van Jezus te zijn; een gelegenheid om Degene te eren die ons troost (2 Korintiërs 1:3-4).

Het Griekse woord voor “eer” is "timao". Dit woord betekent “op prijs stellen; een waarde toekennen; waarderen”. Het eren van je ouders is misschien niet altijd gemakkelijk, plezierig of zelfs redelijk. Maar een weigering om je ouders hulp of verlichting te bieden staat gelijk aan het vervloeken (kwaadspreken) van je ouders. God zal mensen die Hem ongehoorzaam zijn niet eren (Spreuken 20:20; Matteüs 15:4). Maar onze gehoorzaamheid aan Gods geboden zal grote beloningen in het koninkrijk opbrengen. Wanneer wij ervoor kiezen om onze ouders te eren, dan belooft onze Hemelse Vader ons dat wij van een overvloedig, lang leven op aarde zullen genieten (Efeziërs 6:2-3).

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen