30 januari


Ex. 29:1-9
INWIJDING VAN PRIESTERS. "Dit is het ceremonieel dat u moet volgen bij de priesterwijding van Aäron en zijn zonen: neem één jonge stier, twee gave rammen, ongezuurd brood en ongezuurde koeken, die met olie zijn aangemaakt en ongezuurde, dunne koeken, met olie bestreken, allemaal van fijn tarwemeel gemaakt. Leg deze in een mand en breng ze naar de ingang van de tabernakel, samen met de stier en de twee rammen. Daar bij de ingang zullen Aäron en zijn zonen zich wassen. Daarna moet u Aäron kleden met zijn onderkleed, de mantel die onder de efod wordt gedragen, de efod zelf en het borststuk. Maak de riem van de efod vast, zet hem de tulband op en bevestig de gouden plaat eraan. Dan moet u hem zalfolie over het hoofd gieten. Daarna moet u Aärons zonen kleden met de ondermantels, geweven riemen en hoofddoeken. Zij zullen voor altijd priesters zijn. Op die manier moeten Aäron en zijn zonen tot priester worden gewijd.

Ex. 29:10-14
BIJZONDER ZONDOFFER. Breng dan de jonge stier naar de tabernakel en laten Aäron en zijn zonen hun handen op zijn kop leggen. Slacht de stier voor het oog van de HERE bij de ingang van de tabernakel. Strijk het bloed met de vinger aan de horens van het altaar en giet de rest uit aan de voet van het altaar. Neem dan het vet dat de ingewanden bedekt, het aanhangsel van de lever en de beide nieren en het vet dat daaraan zit en verbrand het op het altaar. Vlees, huid en mest van de stier moeten echter buiten het kamp worden verbrand als een zondoffer.

Ex. 29:15-18
BIJZONDER BRANDOFFER. Neem dan één van de twee rammen en laat Aäron en zijn zonen hun handen op zijn kop leggen. Slacht de ram en sprenkel zijn bloed rond het altaar. Snijd hem in stukken en was daarna de ingewanden en de poten. Leg die bij de kop en de andere stukken en verbrand ze samen op het altaar; het is een brandoffer voor de HERE, een aangenaam offer in Zijn ogen.

Ex. 29:19-34
RAM VOOR INWIJDING. Neem dan de tweede ram en laat Aäron en zijn zonen hun handen op zijn kop leggen. Slacht het dier en verzamel zijn bloed. Strijk het bloed aan de rechter oorlel, de rechterduim en de rechter grote teen van Aäron en zijn zonen. De rest van het bloed moet over het altaar worden gesprenkeld. Haal daarna wat bloed van het altaar en vermeng het met zalfolie. Sprenkel dat mengsel over Aäron en zijn zonen en over hun kleren. Zo zal hun kleding worden geheiligd voor de HERE.
Neem van de tweede ram het vet, de vetstaart en het vet dat de ingewanden bedekt, het aanhangsel van de lever, de beide nieren en het vet dat daar zit, de rechterpoot (want het is een inwijdingsoffer voor Aäron en zijn zonen) één brood, één geoliede broodkoek en één dunne koek uit de mand met ongezuurde broden, die u voor de HERE had gezet. Leg dit alles in de handen van Aäron en zijn zonen en laten zij hun handen heen en weer bewegen, zodat het een beweegoffer voor de HERE wordt. Neem het hen daarna uit handen en verbrand het op het altaar als een aangenaam ruikend brandoffer voor de HERE. Neem dan de borst van Aärons inwijdingsram in uw handen en beweeg het als een beweegoffer voor de HERE heen en weer. Daarna mag u het voor uzelf houden.
Geef de borst en de dij van de inwijdingsram aan Aäron en zijn zonen. De Israëlieten moeten dit deel van hun offers (zowel vredeoffers als dankoffers) afstaan als een gave voor de HERE. De heilige kleren van Aäron moeten worden bewaard voor de inwijding van zijn zoon, die hem opvolgt. De zoon van Aäron die na hem hogepriester wordt, moet deze kleren zeven dagen dragen, voordat hij de HERE gaat dienen in de tabernakel en het Heilige.
Kook het vlees van de inwijdingsram op een heilige plaats. Daarna moeten Aäron en zijn zonen het vlees en het brood uit de korf bij de ingang van de tabernakel opeten. Zij zijn de enigen die dit voedsel, dat werd gebruikt bij hun inwijdingsceremonie, mogen eten. Gewone mensen mogen er niet van eten, want het is bijzonder en heilig voedsel. Als er iets van het vlees of het brood tot de volgende ochtend blijft liggen, verbrand het dan; het mag niet worden gegeten, want het is heilig.

Ex. 29:35-37
ACTIVITEITEN IN INWIJDINGSWEEK. Op deze manier moeten Aäron en zijn zonen tot priester worden gewijd. De inwijdingsceremonie moet zeven dagen lang worden herhaald. Elke dag moet een jonge stier worden geofferd als zondoffer voor de verzoening. Ontzondig het altaar door dit verzoeningsoffer te brengen en giet er zalfolie overheen om het te heiligen. Zeven dagen lang moet het altaar worden verzoend en daarna moet het worden geheiligd met zalfolie, zodat het tenslotte allerheiligst is; alles wat daarna in contact komt met het altaar zal heilig zijn voor de HERE.

Ex. 29:38-46
ONOPHOUDELIJKE BRANDOFFERS. Offer elke dag twee éénjarige lammeren op het altaar, één 's ochtends en één 's avonds. Samen met het lam van de ochtend moeten 2,2 liter fijn meel, aangemaakt met 1 liter geperste olijfolie en een plengoffer van 1 liter wijn worden geofferd. Offer het andere lam in de avond, samen met het meel en het plengoffer van wijn, zodat het een aangenaam reukoffer voor de HERE wordt.
Dit is een verplicht dagelijks offer dat voor de HERE bij de ingang van de tabernakel moet worden gebracht, daar waar Ik u zal ontmoeten en met u zal spreken. Daar zal Ik hen ontmoeten en zij zullen één voor één worden geheiligd door mijn heerlijkheid.
Ja, Ik zal de tabernakel, het altaar en Aäron en zijn zonen, mijn priesters, heiligen. Ik zal temidden van de Israëlieten wonen en hun God zijn. Zij zullen weten dat Ik, de HERE hun God ben, Die hen uit Egypte heeft bevrijd om in hun midden te wonen. Ik ben de HERE, hun God."

Ex. 30:1-10
REUKOFFERALTAAR. "Maak een altaar voor het brengen van reukoffers. Gebruik acaciahout en maak het 45 cm in het vierkant en 90 cm hoog. Uit de hoeken van het altaar moeten horens steken, die uit hetzelfde stuk hout zijn gesneden. Overtrek de bovenkant, de zijden en horens van het altaar met puur goud en maak een gouden omlijsting rond het hele altaar. Onder de omlijsting moet u aan beide zijkanten gouden ringen aanbrengen voor de draagstokken. De draagstokken moeten van acaciahout worden gemaakt en overtrokken met goud. Zet dit reukofferaltaar voor het gordijn, waarachter de Ark van het verbond en het verzoendeksel zich bevinden. Daar zal Ik u ontmoeten.
Aäron moet elke morgen als hij de lampen in orde maakt, geurige kruiden op het altaar verbranden. Ook als hij 's avonds de lampen aansteekt, moet hij de kruiden voor de HERE op het altaar verbranden; van generatie op generatie moet dit doorgaan. Offer geen verboden kruiden, brandoffers, spijsoffers of drankoffers op dit altaar. Eenmaal per jaar moet Aäron met het bloed van het zondoffer der verzoening het altaar verzoenen, door het bloed op de horens aan te brengen. Dit moet elk jaar, van geslacht op geslacht, gebeuren, want dit is een allerheiligst altaar voor de HERE."

Ex. 30:11-16
CENSUSOFFER. En de HERE zei tegen Mozes: "Elke keer als u een volkstelling onder de Israëlieten houdt, moet iedere getelde een verzoeningssom voor zijn ziel aan de HERE betalen, zodat er geen plaag onder het volk komt als u het telt. Iedere getelde moet 5,5 gram zilver betalen. Iedereen van 20 jaar en ouder moet dit offer aan de HERE geven. De rijke zal niet meer en de arme niet minder betalen dan 5,5 gram zilver, want het is een offer voor de HERE voor de verzoening van hun leven. Gebruik dit geld voor de dienst in de tabernakel; dit offer vestigt de aandacht van de HERE op Zijn volk en is een verzoening voor hun leven."

Ex. 30:17-21
KOPEREN WASVAT. De HERE zei tegen Mozes: "Maak een koperen wasvat met een voetstuk van koper. Zet het tussen de tabernakel en het altaar en vul het met water. Aäron en zijn zonen moeten daarin hun handen en voeten wassen als zij de tabernakel ingaan om de HERE onder ogen te komen of wanneer zij het altaar naderen om brandoffers voor de HERE te brengen. Zij moeten zich altijd wassen voordat zij dat doen; anders zullen zij sterven. Deze regels gelden voor Aäron en zijn zonen en zullen van geslacht op geslacht van kracht blijven."

Ex. 30:22-33
ZALFOLIE. Daarna gaf de HERE Mozes opdracht een hoeveelheid van de beste kruiden te verzamelen: 5, 5 kilo pure mirre, 2,8 kilo kaneel, 2,8 kilo kalmoes, 5,5 kilo kassie en 3,7 liter olijfolie. De HERE droeg ervaren zalfmengers op dit alles te verwerken tot een heilige zalfolie. "Gebruik dit", zei Hij, "om de tabernakel, de ark van het verbond, de tafel met al het toebehoren, de kandelaar met al het toebehoren, het reukofferaltaar en het brandofferaltaar met al het toebehoren en het wasvat met het voetstuk te zalven. Heilig deze, zodat ze allerheiligst worden; alles wat ermee in aanraking komt, zal heilig zijn.
Ook Aäron en zijn zonen moeten ermee worden gezalfd, zodat zij Mij als priesters kunnen dienen. En zeg tegen het volk Israël: 'Dit is voor altijd mijn heilige zalfolie. Het mag nooit worden uitgegoten over een gewoon mens en u mag nooit iets dergelijks voor uzelf maken, want het is heilig en u moet het ook zo behandelen. Degene die een dergelijke zalf bereidt en uitgiet over iemand die geen priester is, zal worden verstoten."

Ex. 30:34-38
WIEROOK. Dit zijn de aanwijzingen die de HERE aan Mozes gaf over het reukwerk: "Gebruik aangenaam geurende kruiden: hars, onyx, galbanum en pure wierook. Weeg van elke stof dezelfde hoeveelheid af en maak er een reukwerk van, zoals een zalfmenger dat ook doet, gezouten, zuiver en heilig. Stamp een deel ervan heel fijn en leg een gedeelte daarvan voor de Ark van het Verbond in de tabernakel, waar Ik u ontmoet. Dit moet iets allerheiligst voor u zijn. Maak nooit iets voor uzelf, want het is uitsluitend bestemd voor de HERE en u moet het als heilig behandelen. Ieder die iets dergelijks voor zichzelf maakt, moet worden verstoten."

Ex. 31:1-11
WERKLIEDEN BENOEMD. De HERE zei tegen Mozes: "Luister, Ik heb Bezaleël, de zoon van Uri, de kleinzoon van Hur, uit de stam Juda, aangewezen en hem vervuld met de Geest van God. Ik heb hem veel wijsheid, aanleg en vakmanschap gegeven voor de bouw van de tabernakel en alles wat zich daarin bevindt. Hij is bedreven in het ontwerpen van voorwerpen in goud, zilver en koper. Ook heeft hij ervaring als bewerker van edelstenen en hout. Als zijn assistent heb Ik Aholiab aangewezen, de zoon van Ahisamach uit de stam Dan. Bovendien heb ik alle specialisten wijsheid gegeven, zodat zij alles kunnen maken wat Ik u heb opgedragen; de tabernakel, de Ark van het Verbond, het verzoendeksel, al het toebehoren in de tent, de tafel met het toebehoren, de gouden kandelaar met het toebehoren, het reukofferaltaar, het brandofferaltaar met het toebehoren, het wasvat op het koperen voetstuk, de ambtskleding die Aäron en zijn zonen als priesters zullen dragen, de zalfolie en het aangename reukwerk voor het heiligdom. Alles wat Ik heb gezegd, zullen zij maken."

Ex. 31:18
MOZES ONTVANGT STENEN TAFELEN. Toen de HERE was uitgesproken tegen Mozes op de berg Sinaï, gaf Hij hem de twee stenen plaquettes, waarop de vinger van God de Tien Geboden had geschreven.

Deze gedetailleerde aanwijzingen geven aan hoe sterk Gods gevoelens zijn over de reinheid van Zijn mensen, de voortdurende aard van hun aanbidding van Hem, de noodzaak voor offerandes en gaven, en de waarde van alle dingen die aan God zijn gewijd. De plannen geven ook aan dat er een grote afstand bestaat tussen God en de mens, maar dat er toch een nauwe relatie kan bestaan tussen God en de mensen die Hem aanbidden. Opnieuw wordt door deze opmerkelijke details aangegeven hoe God specifiek betrokken is bij de levens van mensen en hoe Hij een nauwgezette gehoorzaamheid verwacht aan de geboden die Hij de mens geeft.
Maar de tabernakel is meer dan een plaats waar de Israëlieten God tijdelijk kunnen aanbidden: het is een voorstelling, een schaduw als het ware, van een langduriger tempel die in de toekomst gebouwd zal worden, en van een latere geestelijke tempel die we kennen als de kerk. De symboliek is dus enorm rijk. Het verzoendeksel bovenop de ark suggereert bijvoorbeeld de genade die God de mens zal geven om de wet mee te bedekken. Het bloed van de dierenoffers is een voorbode van een toekomstig moment, waarop de Messias als het Lam van God gedood zal worden. Het gordijn dat de mens van God scheidt zal ooit door deze geestelijke Hogepriester doormidden gescheurd worden. Hij zal dan dat Heilige der Heiligen – de hemel – binnentreden en daar boete doen voor de zonden van de hele mensheid. En alle mensen die in God geloven en de wetten van Zijn verbond gehoorzamen zullen als priesters worden, en zo de gewaden van een rechtschapen karakter dragen en hun eigen levens als offergaven aan God aanbieden.


Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- januariMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen