Inspirerende Bijbelverzen

Inspirerende Bijbelverzen- Het Woord van God
Door de hele Bijbel heen kunnen inspirerende Bijbelverzen worden gevonden! Gods Woord werd geschreven om ons aan te zetten tot rechtschapenheid en ons uit te rusten met wat we nodig hebben om de moeilijkheden in dit leven het hoofd te bieden. Daarnaast geven inspirerende Bijbelverzen ons de mogelijkheid om ons geloof te versterken en onze relatie met de Heer te verstevigen. Ieder mens heeft motivatie, stimulans en bemoediging nodig. De Bijbel wordt daarom soms heel gepast “de blauwdruk voor het leven” genoemd. Psalm 119:105 stelt: “Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.”

Vaak geloven wij dat niemand anders ooit zou kunnen begrijpen waar wij mee te kampen hebben, maar God weet het altijd omdat Hij de almachtige en alom aanwezige God is. “Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg” (Spreuken 3:5-6). Dit betekent dat God ons door de moeilijkheden en de obstakels op ons pad heen zal helpen, als wij Hem toegewijd zijn en met een trouw hart op Hem vertrouwen.

Vaak gaan mensen op zoek naar inspiratie, hoop en inzicht bij familie, vrienden, de werkplek en talrijke andere bronnen. Al kunnen andere mensen bemoedigende woorden spreken, toch zijn zij niet in staat om in onze diepste behoeften te voorzien. De Heilige Schrift biedt ons Gods woorden, wegen en wil voor onze levens. Hij weet wat er in onze harten omgaat, hij kent de dilemma's waar wij mee worstelen en met Zijn oneindige liefde zal Hij ons steeds weer op perfecte wijze leiden. De Schriftteksten staan boordevol vertroosting, oplossingen en illustraties die betrekking hebben op alle mogelijke situaties in onze levens.

Inspirerende Bijbelverzen- Specifieke Behoeften
In de tumultueuze wereld waarin wij tegenwoordig leven, bieden inspirerende Bijbelverzen ons bemoediging, hoop, een bovennatuurlijke rust en vrede1 en eeuwige beloften. De grootste inspiratie komt voort uit de wetenschap dat God Zijn Zoon, Jezus, heeft gegeven om verzoening te doen voor onze zonden.2 Zijn offergave aan het kruis is de betaling voor al onze overtredingen. Wanneer wij dit geschenk oprecht en met een eenvoudig geloof aanvaarden, dan verkrijgen wij toegang tot het Koninkrijk van God.

De inspiratie om meer rechtschapen te worden kan in talrijke Bijbelverzen worden gevonden. God is onze Hemelse Vader en Hij wil dat wij succesvol zijn in het leven dat Hij voor ons gepland heeft. De Heer weet dat wij vele behoeften hebben en aan vele verleidingen blootstaan en dat wij met een verscheidenheid aan moeilijke situaties te maken hebben. Daarom geeft Hij ons Zijn Heilige Geest als de Trooster die altijd voor ons beschikbaar is, ongeacht hoe netelig onze omstandigheden zijn.3 Via de Geest vinden wij inspiratie om met alle aspecten van het leven te kunnen omgaan, zoals:

  Depressiviteit
  “God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.” (Psalm 46:2)

  “Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.” (Efeziërs 1:17-19)

  Rouw of verdriet
  “Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.” (Jesaja 41:10)

  “Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.” (Psalm 147:3)

  Lijden
  “Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof - zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst - en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.” (1 Petrus 1:6-7)

  “Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.” (Psalm 23:4)

  “Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.” (Jakobus 1:12)

  Verslavingen
  “Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.” (1 Korintiërs 6:19-20)

  Financiën
  “Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.” (Matteüs 6:19-20)

  “Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’ zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’” (Hebreeën 13:5-6)

  Angst
  “Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld.” (Matteüs 10:29-30)

  Verlossing
  “Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.” (Efeziërs 2:8-9)

  Zie ook: Bijbelverzen over liefde, bemoedigende Bijbelverzen, Bijbelverzen over bidden.
Door dit soort inspirerende Bijbelverzen zien we de liefde en genade van God aan het werk. De Heilige Geest troost ons, corrigeert ons en leidt ons in alle beslissingen. God, met Zijn enorme liefde, wil dat wij naar Hem toe komen, zelfs in de meest onmogelijke omstandigheden. Psalm 50:15 zegt: “Roep mij te hulp in tijden van nood, ik zal je redden, en je zult mij eren.” God wordt verheerlijkt vanwege Zijn soevereiniteit en Hij bewijst dat bepaalde dingen voor mensen weliswaar onmogelijk zijn, “maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk” (Marcus 10:27).

Inspirerende Bijbelverzen- Volledig toegerust
Om het meeste “voordeel” te kunnen halen uit inspirerende Bijbelverzen, is het goed om de volgende belangrijke punten te overwegen.

 • Het eerste is: heb geloof en vertrouw op de Heer. “De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, hij kent wie bij hem schuilen” (Nahum 1:7). In de Bijbel wordt de Heer Trooster, Vriend, Redder, Middelaar en Meester genoemd. Hij is in staat om voor ons alles te zijn wat we nodig hebben.
 • Het tweede is: heb een open, ontvangend hart. Patricia Miller verwoordde dit als volgt: “Nooit is er zo veel vertrouwen, opwinding en vrijheid als wanneer het Woord van God wordt gebruikt... de Schrift is altijd voldoende voor alle aspecten van het leven. Elk probleem, elke behoefte, elke pijn en elk verlangen kunnen we met de Schrift het hoofd bieden.”4
 • Neem je relatie met Christus onder de loep. Het is essentieel dat je groeit in je persoonlijke relatie met Jezus Christus en Zijn Heilige Geest. Zonder die groei zul je een gebrek aan waarheid, kracht en gezag van God hebben om je vijand satan en zijn aanvallen op jouw leven te bestrijden.
 • Tenslotte is er de toepassing van Gods Woord. Woorden kunnen verheffend en bevorderlijk zijn, maar wanneer deze niet worden geïmplementeerd in je dagelijkse levenswandel, dan doen woorden jou geen goed. Je kan wel vragen om het herstel van je lichaam en je geest, en om richting voor een rechtschapen leven, maar het zal je niet helpen als je niet toepast wat je gegeven wordt.

Leer meer!

Voetnoten:
1 Filippenzen 4:7
2 Johannes 3:16-17
3 Johannes 14:16
4 Miller, Patricia, Quick Scripture Reference for Counseling Women. Grand Rapids: Baker Book House Co, 2002.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen