10 januari


Abraham regelt een vrouw voor Isaäk

De dood van Sara heeft ertoe geleid dat Abraham zich begint te bezinnen op de resterende jaren van zijn eigen leven en zich zorgen begint te maken over het behoud van zijn familielijn. En dus treft Abraham voorbereidingen zodat Isaäk een vrouw kan huwen uit zijn eigen groep verwanten in de Mesopotamische regio die hij zo'n 60 jaar eerder had verlaten. Misschien vreest Abraham wel dat Isaäk tot het vereren van de heidense goden van de Kanaänieten zal worden verleid als hij een vrouw uit dit volk zal nemen. Daarom geeft Abraham één van zijn dienaren, waarschijnlijk Eliëzer van Damascus, opdracht om naar Mesopotamië te gaan en daar een vrouw voor Isaäk te vinden. Abraham volgt hierbij een oud gebruik voor het bevestigen van een plechtige eed. De trouwe dienaar zoekt Gods tussenkomst in dit selectieproces en ontmoet daardoor Rebekka, de dochter van Bethuël, één van Abrahams neven.

Gen. 24:1-9
ABRAHAM GEEFT DIENAAR AANWIJZINGEN. Abraham was een oud man geworden en de HERE had hem in alle opzichten gezegend. Op een dag zei Abraham tegen zijn rentmeester, die ook zijn oudste dienaar was: "Zweer bij de HERE, de God van hemel en aarde, dat je mijn zoon niet zult laten trouwen met een meisje uit deze streek, een Kanaänitische. Je moet naar mijn geboorteland gaan, naar mijn familie en daar een vrouw voor hem zoeken."
"En als ik geen meisje vind die dat hele eind wil reizen om te trouwen?" vroeg de dienaar. "Moet ik Isaäk dan terugbrengen naar het land waar u vandaan bent gekomen?"
"Nee", waarschuwde Abraham, "dat mag je onder geen beding doen; de HERE, de God van de hemel, heeft mij uit mijn geboorteland bij mijn familie weggeroepen om mij en mijn nakomelingen dit land te geven. Hij zal een engel voor je uit sturen en ervoor zorgen dat je daar een meisje vindt dat met Isaäk kan trouwen. Als het je niet lukt, ben je van je eed ontslagen. Maar je mag mijn zoon nooit daarheen brengen." De dienaar zwoer dat hij Abrahams opdracht zou uitvoeren.

Gen. 24:10-14 - Nahor
DIENAAR BIDT VOOR HULP. Hij nam tien kamelen mee, belaadde die met het beste en mooiste van de eigendommen van zijn meester en reisde naar Irak , de woonplaats van Nahor. Hij stopte bij een waterput net buiten de stad en liet de kamelen neerknielen. Het was tegen de avond en de vrouwen van de stad zouden zo komen om water te putten.
"Och HERE, God van mijn meester", bad hij, "wees goed voor mijn meester Abraham en laat mijn opdracht slagen. Ik sta hier bij de waterput en de vrouwen van de stad zullen zo water komen halen. Laat het alstublieft zo zijn dat het meisje aan wie ik vraag: 'Kunt u mij iets te drinken geven?' dat doet en gelijk aanbiedt ook de kamelen te drenken. Laat dat het meisje zijn dat U voor Isaäk hebt uitgezocht. Dan weet ik wat U wilt."

Gen. 24:15-21
DIENAAR ONTMOET REBEKKA. Terwijl hij nog met de HERE sprak, naderde een mooi jong meisje met een waterkruik de put en haalde water. Zij was de dochter van Bethuël, de zoon van Nahor en Milka.
De dienaar liep snel naar haar toe en vroeg of zij hem iets te drinken wilde geven.
"Natuurlijk, meneer", zei zij en haalde vlug de kruik van haar schouder om hem te drinken te geven.
Toen zei ze: "Ik zal voor uw kamelen ook water putten, net zoveel tot ze genoeg hebben." Ze leegde haar waterkruik in de drinkbak voor de kamelen en liep terug naar de put om meer water te halen. Dat deed ze net zolang tot de kamelen genoeg hadden. De dienaar zei niets en keek alleen opmerkzaam toe of zij haar werk afmaakte. Dan zou hij weten of zij het was die de HERE had uitgezocht.

Gen. 24:22-27
REBEKKA IS DOCHTER VAN FAMILIE. Toen de kamelen hadden gedronken, haalde de dienaar een gouden ring van zes gram en twee gouden armbanden van elk 120 gram voor haar tevoorschijn.
"Van wie bent u een dochter?" informeerde hij. "Denkt u dat uw vader genoeg ruimte heeft om ons deze nacht onderdak te geven?"
"Mijn vader is Bethuël, de zoon van Milka, de vrouw van Nahor", antwoordde het meisje. "Wij hebben genoeg stro en voer voor uw kamelen en er is ook een kamer voor gasten."
De dienaar stond een ogenblik met gebogen hoofd en wierp zich toen neer voor de HERE. "Dank U, HERE God van mijn meester Abraham, voor Uw trouw en goedheid en dat U mij rechtstreeks naar de familie van mijn meester hebt geleid."

Gen. 24:28-32
LABAN IS GASTVRIJ. Het meisje liep vlug naar huis en vertelde alles aan haar moeder. Toen haar broer Laban de ring en de armbanden om zijn zusters polsen zag, haastte hij zich naar de waterput, waar de man nog steeds bij zijn kamelen stond en zei tegen hem: "Kom mee naar ons huis, mijn vriend. U staat hier nog te wachten, terwijl wij al een kamer voor u hebben klaargemaakt en een plaats voor uw kamelen hebben ingeruimd!"
De man ging met Laban mee naar huis en deze gaf hem stro en voer voor de kamelen en water, zodat de kamelendrijvers hun voeten konden wassen.

Gen. 24:33-41
DIENAAR VERTELT OVER ZENDING. Daarna gingen zij aan tafel. De dienaar weigerde echter te eten. "Voordat ik eet, wil ik eerst vertellen waarom ik hier ben", zei hij. Laban stemde toe.
"Ik ben de dienaar van Abraham", begon de man zijn verhaal, "en de HERE heeft mijn meester rijk gezegend, zodat hij een rijk en bekend man is geworden. De HERE gaf hem veel schapen en runderen, goud en zilver, slaven en slavinnen en kamelen en ezels. Sara, de vrouw van mijn meester, heeft hem op hoge leeftijd nog een zoon gegeven, die al zijn bezittingen zal erven. Mijn meester heeft mij laten zweren dat ik geen vrouw voor zijn zoon zou zoeken onder de Kanaänitische meisjes, maar naar zijn geboorteland zou gaan, naar zijn familie, om daar een meisje te zoeken dat zijn vrouw zou kunnen worden.
'Maar als ik nu geen meisje kan vinden dat wil meegaan?' vroeg ik hem.
'Zij zal met je meegaan', zei hij me, 'want de HERE, Die ik altijd trouw heb gediend, zal een engel met je meesturen en je opdracht doen slagen. Ja, zoek een meisje onder mijn familieleden, onder de familie van mijn broer. Je hebt mij gezworen dat je zult gaan en het zult proberen. Als mijn familie het meisje echter niet wil laten gaan, ben je van je eed ontslagen.'

Gen. 24:42-48
DIENAAR VERTELT OVER GEBED. Welnu, toen ik vanmiddag bij de waterput aankwam, heb ik gebeden en God gevraagd: 'Och HERE, God van mijn meester Abraham, als U mijn opdracht wilt laten slagen, leidt U mij dan zo: Ik sta hier bij de waterput. Ik zal tegen het eerste meisje dat water komt halen, zeggen: geef mij alstublieft wat te drinken! En dan zal zij antwoorden: Natuurlijk! En ik zal ook water putten voor uw kamelen! Laat dat het meisje zijn, dat U hebt uitgezocht voor de zoon van mijn meester'.
Terwijl ik dit zei, kwam Rebekka eraan met haar waterkruik op haar schouder. Ze liep naar de put en liet de kruik zakken om water te halen. Ik zei tegen haar: 'Mag ik wat water van u?'
Zij haalde de kruik van haar schouder, gaf mij te drinken en zei: 'Natuurlijk meneer, en ik zal uw kamelen ook te drinken geven!' En dat deed ze!
Toen vroeg ik haar: 'Van wie bent u een dochter?' en zij vertelde mij: 'Mijn vader is Bethuël, de zoon van Nahor en zijn vrouw Milka'. Daarom gaf ik haar de ring en de armbanden. Toen heb ik de HERE, de God van mijn meester Abraham, gedankt en geprezen, omdat Hij mij de dochter van mijn meesters broer had aangewezen als vrouw voor zijn zoon.

Gen. 24:49-51
BETHUEL STEMT IN MET HUWELIJK. Nu wil ik echter graag uw beslissing horen: ja of nee. Dan weet ik waar ik aan toe ben en wat ik moet doen."
Laban en Bethuël antwoordden: "Het is duidelijk dat de HERE hier de hand in heeft, dus wat moeten wij nog zeggen? Neem haar maar mee en laat haar de vrouw van uw meesters zoon worden, want zo wil de HERE het."

Gen. 24:52-61
REBEKKA GAAT MET DIENAAR MEE. Bij dat antwoord viel Abrahams dienaar op de knieën voor de HERE. Daarna haalde hij zilveren en gouden sieraden en prachtige kleren voor Rebekka. Ook haar moeder en haar broer kregen kostbare geschenken. Toen werd er gegeten en overnachtte het hele gezelschap daar.
De volgende morgen zei de dienaar: "Ik zou nu graag teruggaan naar mijn meester."
"Maar we willen Rebekka nog graag een dag of tien bij ons houden", protesteerden haar moeder en haar broer, "daarna kan zij met u meegaan."
"Houd u mij alstublieft niet op", pleitte de dienaar, "nu de HERE mijn opdracht heeft laten slagen, wil ik het mijn meester graag gaan vertellen."
"Wel", zeiden zij, "we zullen het meisje vragen wat zij ervan denkt." Dus riepen zij Rebekka erbij. "Wil je met deze man meegaan?" vroegen zij haar.
En zij antwoordde: "Ja, ik zal met hem meegaan."
Toen namen zij afscheid van Rebekka en zegenden haar met de woorden:

  "Onze zuster, moge jij de moeder
  van miljoenen worden en
  mogen je nakomelingen
  al hun vijanden overwinnen."

Gen. 24:62-67 - Lachai-Roï
ISAAK HUWT REBEKKA. In de tussentijd was Isaäk, die in de Negeb woonde, naar de bron Lachai-Roï gereisd. Op een avond liep hij buiten om rustig te kunnen bidden en nadenken. Toen zag hij in de verte kamelen aankomen. Ook Rebekka had Isaäk gezien en liet zich van haar kameel glijden. "Wie is die man die ons door de velden tegemoet komt?" vroeg zij de oude dienaar.
"Dat is de zoon van mijn meester", was zijn antwoord. Daarop liet Rebekka haar sluier voor haar gezicht vallen.
De dienaar vertelde Isaäk toen het hele verhaal. Isaäk nam Rebekka met zich mee naar zijn moeders tent en zij werd zijn vrouw. Isaäk ging van haar houden en vond zo troost na de dood van zijn moeder.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- januariMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen