Moet je gedoopt zijn om behouden te worden?

Moet je gedoopt zijn om behouden te worden? – De betekenis
Mensen over de hele wereld stellen de volgende vraag: moet je gedoopt zijn om behouden te worden? Het woord "doop" is een vertaling van het Griekse woord "baptisma", een vorm van het Griekse werkwoord "bapto", dat ook de stam is van bijvoorbeeld het woord "baptisten". Het woord betekent onderdompelen, verven, of veranderen hoe iets/iemand geïdentificeerd kan worden. Wanneer een wit doek in een vat met blauwe kleurstof werd "gedoopt" ("bapto"), dan was het niet meer wit omdat het nu geïdentificeerd kon worden als een blauw doek. Dat is de kern van de betekenis van het woord.

Al sinds het prille begin werd de doop in de Joodse cultuur als een ritueel toegepast. Het ceremonieel wassen van de priesters en het onderdompelen van de tempelbenodigdheden was een onderdeel van de wet. Een priester werd bijvoorbeeld in zijn rol als priester "gedoopt". Dit werd gedaan om de priester in zijn nieuwe functie in te wijden en hem als zodanig te identificeren. Deze doop onderscheidde de priester als iemand die kon deelnemen aan de aanbidding en de offergaven in de tempel. De tempelbenodigdheden werden door een doop geschikt gemaakt voor gebruik in de eredienst. Toen Johannes de Doper verscheen, kwamen de Joden naar hem toe om gedoopt te worden voor de belijdenis van hun zonden. Zij deden dat niet om behouden te worden, omdat de HEER Jezus Christus de prijs voor de zonde nog niet had betaald. De doop van Johannes de Doper was een Oudtestamentische doop en was niets meer dan een voorstelling van de bereidheid van de dopeling om zijn zonden te belijden. Daarom was de doop van Johannes de Doper een "bekeringsdoop" (Handelingen 19:4).

Moet je gedoopt zijn om behouden te worden? – Het Bijbelse bewijs
Het is interessant dat Jezus nooit iemand doopte. "Jezus was te weten gekomen dat de Farizeeën gehoord hadden dat Hij meer leerlingen trok en doopte dan Johannes. – Eigenlijk doopte Jezus niet zelf, maar zijn leerlingen" (Johannes 4:1-2). Als de waterdoop voor een mens noodzakelijk zou zijn om behouden te worden, zou Jezus dan niet Zelf mensen hebben gedoopt? Jezus openbaarde Zich aan de Joden als hun Messias met tekenen en Messiaanse wonderen, maar Hij doopte hen niet.

De Apostel Paulus doopte slechts een klein aantal mensen. "Is Christus dan in stukken verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u gedoopt in de naam van Paulus? God zij dank dat ik niemand van u gedoopt heb, behalve dan Crispus en Gajus. Dus niemand kan zeggen dat u in mijn naam gedoopt bent. O ja, ik heb ook nog het gezin van Stefanas gedoopt; verder zou ik niet weten dat ik iemand gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen; en dat niet met geleerde woorden, want dan had het kruis van Christus zijn kracht verloren." (1 Korintiërs 1:13-17)

Mensen die anderen vertellen dat de doop noodzakelijk is om gered te worden, zien deze uitspraak van Paulus over het hoofd. Als de waterdoop noodzakelijk zou zijn om behouden te worden, zou de Apostel Paulus dan de doop niet een centraal thema van zijn bediening hebben gemaakt? In plaats daarvan onderwees de Apostel Paulus de "doop van de Heilige Geest", die plaatsvindt wanneer iemand wedergeboren wordt. Dit is een geestelijke identificatie die plaatsvindt wanneer de gelovige in Christus geplaatst wordt. "Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn in de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt, en allen zijn wij doordrenkt van één Geest" (1 Korintiërs 12:13). De Heilige Geest doopt ons en identificeert ons als een kind van God. Vervolgens verzegelt Hij ons en zet Hij ons apart voor de "dag van de verzoening" of de dag waarop onze verzoening voltooid zal worden en we "Zijn gelaat zullen aanschouwen". "Bedroef Gods heilige Geest niet: u bent met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag van de verlossing." (Efeziërs 4:30)

Moet je gedoopt zijn om behouden te worden? – De conclusie
Is de doop noodzakelijk voor onze verlossing? Als deze vraag betrekking heeft op de waterdoop, dan is het antwoord nee. We worden niet door rituelen of werken gered, maar "uit genade door geloof". "Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding door het geloof; en dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het; u dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn" (Efeziërs 2:8-9). Daarom kan de waterdoop ons niet redden. Maar, de doop van de Geest is wel noodzakelijk om behouden te worden. Deze heeft niets met water te maken en is ook niets dat we voor onszelf kunnen doen: het is Gods geschenk dat wij ontvangen wanneer we wedergeboren worden.

Als de waterdoop dan niet noodzakelijk is om gered te worden, waarom zou je dan gedoopt moeten worden? De doop is een uiterlijke handeling die op een innerlijke realiteit is gebaseerd. De doop is een getuigenis van het feit dat de dopeling zijn vertrouwen in Christus als zijn Redder heeft gesteld en dat hij of zij zich als zodanig identificeert door zich te laten dopen. Wij kunnen onze hoop om gered te worden niet baseren op iets dat we voor onszelf zouden kunnen doen. Nee, we moeten onze behoefte aan een Redder erkennen en het volbrachte werk van Jezus Christus aanvaarden om met God verzoend te worden. Als we er dan voor kiezen om gedoopt te worden, dan is dit een handeling die voor anderen een getuigenis is van de realiteit van onze persoonlijke identificatie met Christus.

Leer meer over de doop!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen