26 juni


Tweede vertoog

Micha 3:1-4
LEIDERS BERISPT.

  "Luister, leiders van Israël.
  U zou het verschil tussen recht
  en onrecht moeten kennen.
  Toch bent u juist degenen,
  die het goede haten en het kwade liefhebben.
  U stroopt mijn volk de huid af
  en verwijdert het vlees tot op het bot.
  U eet zijn vlees op, vilt mijn volk,
  breekt zijn beenderen
  en snijdt het in stukken als vlees,
  dat de kookpot in moet.
  U zult de HERE smeken u te helpen in moeilijke tijden!
  Denkt u echt dat Hij dan zal luisteren?
  Hij zal Zich voor u verbergen
  vanwege uw slechte daden!

Micha 3:5-7
VALSE PROFETEN BERISPT.

  Valse profeten, u verleidt mijn volk!
  U verkondigt vrede voor degenen
  die u te eten geven,
  maar uit bedreigingen
  aan het adres van hen die u niet betalen!
  Dit is de boodschap van de HERE voor u:
  Eens zal de nacht zich om u heen sluiten.
  Alle visioenen zullen verdwijnen.
  Er zal duisternis heersen,
  alle waarzeggerij houdt op.
  De zon zal over u ondergaan
  en de dag zal veranderen in nacht.
  Tenslotte zult u, zieners, zich schamen
  en de waarzeggers zullen teleurgesteld zijn.
  Vol schaamte zult u uw gezicht bedekken
  en erkennen dat uw boodschappen niet van God kwamen."

Micha 3:9-12
MICHA HEEFT GODS GEEST.

  Ik daarentegen ben vol kracht,
  vol van de Geest van de HERE.
  Met volmacht en gezag breng Ik Israël
  haar zonden en overtredingen onder ogen.

Micha 3:9-12
ZONDEN VAN HEERSERS.

  Luister, leiders van Israël!
  U haat gerechtigheid
  en maakt krom wat recht is.
  U vult Jeruzalem met moord
  en allerlei soorten onrecht.
  U, nota bene de leiders, accepteert steekpenningen bij de rechtspraak
  en de priesters geven alleen onderricht tegen betaling.
  Ook de profeten plegen slechts waarzeggerij voor geld.
  En daarbij steunt u op de HERE en zegt:
  "Alles is in orde, want de HERE is in ons midden.
  Ons zal niets overkomen!"
  Daarom zullen, om alle slechte dingen die u doet,
  de hellingen van de berg Sion worden omgeploegd als een akker
  en zal Jeruzalem in één puinhoop veranderen.
  De bergtop waarop nu de tempel staat, zal door planten overwoekerd worden.

Micha 4:1-5
KOMST VAN DE MESSIAS. In de laatste dagen

  zal de berg Sion met de tempel van de HERE de bekendste berg ter wereld zijn.
  Alle volken zullen hoog van haar opgeven.
  Mensen uit alle volken zullen daarheen een pelgrimstocht maken.
  "Kom", zullen zij tegen elkaar zeggen,
  laten wij naar de berg van de HERE gaan
  om de tempel van de God van Israël te bezoeken.
  Hij zal ons leren hoe wij moeten leven
  en wij zullen Hem gehoorzamen."
  Want in die tijd zal de HERE vanuit Jeruzalem de hele wereld regeren.
  Vandaar zal Hij Zijn wetten uitvaardigen en Zijn woord bekendmaken.
  Hij zal recht spreken tussen vele volken
  en machtige, ver weg gelegen naties terechtwijzen.
  Oorlogstuig zal worden omgebouwd tot landbouwwerktuigen.
  Geen enkel volk zal nog een ander volk aanvallen,
  want alle oorlogen zullen verleden tijd zijn.
  Niemand zal meer worden opgeleid tot soldaat of officier.
  Iedereen zal rustig in de schaduw van zijn eigen huis zitten,
  in vrede en welvaart,
  want er is niemand meer die hen opschrikt.
  Dit heeft de HERE van de hemelse legers beloofd.
  Daarom zullen wij de HERE onze God voor altijd volgen,
  ook al aanbidden de volken rondom ons afgoden!

Micha 4:6-13
HERSTEL VAN RESTANT. "In die tijd", zegt de HERE,

  "zal Ik mijn volk dat Ik heb gestraft, terugbrengen.
  Alle kreupelen en verdrevenen zullen terug komen.
  Ik zal van hen die nog over zijn, weer een sterk en machtig volk maken
  en Ik zal voor eeuwig hun koning zijn op de berg Sion.
  Jeruzalem, wachttoren van Gods volk,
  u zult uw koninklijke macht en heerschappij van vroeger weer terugkrijgen."

  Maar waarom schreeuwt u nú zo hard?
  Waar is uw koning?
  Waar zijn uw adviseurs?
  Pijn heeft u overvallen als een vrouw in barensnood.
  Krimp ineen en schreeuw het uit van pijn, volk van Sion,
  want u moet deze stad verlaten
  en in de velden gaan wonen.
  U zult in ballingschap naar Babel worden gestuurd.
  Maar daar zult u worden bevrijd.
  Daar zal de HERE u verlossen van al uw vijanden.

  Het is waar dat talloze volken
  één front hebben gevormd tegen u.
  Zij roepen: "Wij willen bloed zien!
  Wij willen de bevolking van Sion vernietigen!"
  Maar zij kennen de gedachten van de HERE niet
  en hebben geen begrip voor Zijn plannen.
  Want er komt een moment waarop de HERE
  alle vijanden van Zijn volk zal verzamelen
  als korenschoven op de dorsvloer.
  "Sta op, bevolking van Sion, en dors.
  Ik zal uw horens van ijzer en hoeven van koper geven.
  U zult vele volken totaal vertrappen
  en hun geroofde rijkdom aan de HERE wijden,
  aan de HERE van de hele aarde."

Micha 4:14-5:4a
GEBOORTEPLAATS VAN DE MESSIAS.

  Te wapen!
  De vijand heeft een belegeringswal tegen Jeruzalem opgeworpen.
  Met een roede zal de rechter van Israël
  in het gezicht worden geslagen.

  Bethlehem in Efratha,
  u bent één van de kleinste steden in Juda,
  maar toch zult u de geboorteplaats zijn van onze koning,
  die al eeuwig leeft.

  God zal Zijn volk prijsgeven aan hun vijanden
  totdat zij, die zwanger is, een kind ter wereld heeft gebracht.
  Dan zullen de overgebleven ballingen van Juda
  met hun broeders uit Israël terugkeren naar hun eigen land.

  Hij zal Zijn kudde weiden
  in de kracht van de HERE,
  in de majesteit van de HERE, Zijn God.
  Zijn volk zal daar rustig wonen,
  want Hij zal hooggeëerd zijn over de hele wereld.
  En Hij zal onze vrede zijn.

Micha 5:4b-8
OORDEEL OVER ASSYRIE.

  Wanneer de Assyriërs ons land binnenvallen
  en onze paleizen betreden,
  zal Hij zeven herders en acht vorsten
  tegen hen aanstellen.
  Zij zullen over Assyrië heersen met getrokken zwaarden
  en door de poorten van het land van Nimrod gaan.
  Als de Assyriërs ons land binnenvallen,
  zal Hij ons van hen verlossen.

  Dan zal de rest van het volk Israël
  voor de hele wereld als een verfrissende dauw van de HERE
  of een welkome regenbui voor het droge land zijn.
  Israël zal dan zo sterk zijn als een leeuw.
  Onder de volken van deze wereld zal zij zijn
  als een jonge leeuw onder een kudde schapen:
  hij dringt de kudde binnen, slaat een schaap neer
  en verscheurt het zonder dat iemand het kan redden.
  Israël zal zich verheffen boven haar tegenstanders.
  Al haar vijanden zullen worden uitgeroeid.

Micha 5:9-14
HEIDENDOM ZAL VERNIETIGD WORDEN. "In die tijd", zegt de HERE,

  "zal Ik al uw wapentuig vernietigen.
  Ik zal uw steden verwoesten en uw vestingen afbreken.
  Ik zal ook alle tovenarij uit uw land verwijderen
  en er zal geen enkele waarzegger meer overblijven.
  Al uw zelfgemaakte afgodsbeelden
  en 'heilige' stenen zullen verdwijnen,
  zodat u nooit meer kunt aanbidden
  wat u zelf hebt gemaakt.
  Ik zal uw gewijde palen uit de grond rukken
  en de steden met de grond gelijk maken.
  En in mijn toorn zal Ik wraak nemen op de volken
  die niet naar Mij hebben geluisterd."

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juniMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen