29 juni


Jesaja profeteert over een Redder

Jesaja beschrijft de provocatie van Achaz door koning Rezin van Aram en koning Pekah van Israël. Hij beschrijft vervolgens zijn eigen merkwaardige woordenwisseling met Achaz. God staat klaar om Juda ondanks zijn boosaardigheid te verdedigen en zegt tegen Achaz dat hij om een teken moet vragen. Achaz weigert dit op een arrogante manier. Jesaja zegt dan dat de Heer Zelf Achaz een teken zal geven, ongeacht of hij dat prettig vindt of niet. Het teken heeft blijkbaar niets te maken met de aanstaande strijd, maar alles met de komende Messias of Redder. In eerste instantie lijkt het erop dat het slechts over komende politieke en militaire gebeurtenissen gaat: Assyrië zal vernietiging brengen en enige tijd later zullen Syrië en Israël in gevangenschap worden afgevoerd. Assyrië zal vervolgens zelf worden vernietigd en een restant van Gods volk zal teruggebracht worden om opnieuw een Joodse natie te stichten.
Door die hele vertelling heen zijn Jesaja's messiaanse profetieën verweven. De Redder zal bij Zijn geboorte Immanuël worden genoemd, een nakomeling zijn van koning David wiens vaders naam Isaï was, een koninkrijk stichten en een restant om zich heen verzamelen van mensen die van God houden. En in de laatste dagen zullen gerechtigheid, vrede en vreugde heersen in het koninkrijk van de Redder.

Jes. 7:1,2
ACHAZ VERNEEMT VAN ALLIANTIE. Tijdens de regering van Achaz, de zoon van Jotham en kleinzoon van Uzzia, werd Jeruzalem aangevallen door koning Rezin van Syrië en koning Pekah van Israël. Deze laatste was de zoon van Remalia. Maar Jeruzalem werd niet ingenomen, de stad bleef overeind.
Toch beefden de harten van de koning en zijn volk, net zoals bomen van het bos beven voor de wind, toen zij hoorden dat Syrië en Israël bondgenoten waren geworden in de strijd tegen Juda.

Jes. 7:3-9
GODS BOODSCHAP AAN ACHAZ. Toen zei de HERE tegen Jesaja: "Zoek koning Achaz op, samen met uw zoon Schear-Jaschub. U kunt hem vinden aan het einde van het aquaduct dat de bron Gihon met het bovenste reservoir verbindt, dichtbij de weg die naar het bleekveld loopt. Zeg tegen hem: 'Neem u in acht, wees rustig en onbevreesd. Laat uw hart niet ineenkrimpen voor deze twee rokende stukken brandhout, voor de woede van Rezin en Pekah. Ja, de koningen van Syrië en Israël trekken ten aanval tegen u en zeggen: Wij zullen Juda binnenvallen, zodat de bevolking in paniek raakt. Dan vechten we ons een weg tot binnen de muren van Jeruzalem en roepen wij de zoon van Tabeal tot koning over hen uit. Maar de HERE God zegt:

  Daar komt niets van in,
  het gebeurt niet.
  Damascus blijft slechts de hoofdstad van Syrië
  en koning Rezin zal er niet in slagen zijn grondgebied uit te breiden.
  En binnen 65 jaar
  zal ook Efraïm ophouden te bestaan.
  Samaria blijft slechts de hoofdstad van Efraïm
  en koning Pekah zal zijn macht niet vergroten.
  Gelooft u Mij niet? Maar als u wilt dat Ik u bescherm,
  zult u op Mij moeten leren vertrouwen."

Jes. 7:10-12
ACHAZ WEIGERT EEN TEKEN. Verder liet de HERE koning Achaz de volgende boodschap overbrengen: "Vraag om een wonderteken van de HERE, uw God. Vraag wat u maar wilt, diep beneden in de onderwereld of hoog boven in de hoogte."
Maar de koning weigerde. "Nee", zei hij, "ik wil de HERE niet met zoiets lastig vallen."

Jes. 7:13,14
REDDER ZAL 'GOD MET ONS' ZIJN. Toen zei Jesaja: "O huis van David, u vindt het niet genoeg het geduld van mensen op de proef te stellen, u stelt het geduld van de HERE ook nog op de proef! Goed dan, de Here zal Zelf een teken vaststellen: Een maagd zal een kind krijgen! en zij zal het kind Immanuël noemen (dit betekent 'God is met ons').

Jes. 7:15-25
ASSYRIE ZAL VERNIETIGEN. Tegen de tijd dat dit kind niet langer melk drinkt en het onderscheid tussen goed en slecht kent, zullen de twee koningen voor wie u zo bang bent (de koningen van Israël en Syrië) beiden dood zijn. En hun land zal ontvolkt zijn. Maar later zal de HERE een vreselijke vloek over u, uw volk en uw gezin brengen. Er zal een terreur heersen die zijn weerga alleen had in de tijd toen Juda en Efraïm uit elkaar gingen; de machtige koning van Assur zal hier komen met zijn enorme leger!
Op dat moment zal de HERE het leger van Opper-Egypte en dat van Assur naar Zich toe fluiten, zodat ze als een zwerm vliegen op u neerstrijken. In grote horden zullen zij het hele land overspoelen en zelfs doordringen in verlaten kloven en grotten en de moeilijk doordringbare, doornige gedeelten van het land. Net zoals zij de vruchtbare en openliggende gebieden zullen binnendringen. Op die dag zal de Here dit 'scheermes' ter hand nemen (dit leger van Assur, dat u hebt gehuurd om u te redden) en het gebruiken om alles wat u bezit af te scheren; uw land, uw oogsten en uw inwoners. Wanneer het zijn plundering heeft voltooid, zal het land er uitzien als een kaalgevreten weiland; de schaapskudden en het vee zullen vernietigd zijn en een boer zal zich gelukkig prijzen als hij nog een koe en twee schapen over heeft. Maar het overvloedige grasland zal zorgen dat het vee veel melk geeft en de overlevenden zullen leven van de melkprodukten en wilde honing. In die tijd zullen de voormalige prachtige wijngaarden veranderen in met doornige gewassen begroeide wildernissen. Het hele land zal één groot doornenveld zijn, een jachtgebied dat wemelt van de wilde dieren. Niemand zal het in zijn hoofd halen de vruchtbare heuvels te betreden, waar eens de beste gewassen groeiden, want alles is daar overwoekerd met dorens en distels. Slechts het vee, de schapen en de geiten zullen daar grazen."

Jes. 8:1-10
VAL VAN SYRIE EN ISRAEL. De HERE gaf mij opnieuw een boodschap: "Maak een groot schrijfbord en schrijf daarop in duidelijk leesbaar schrift: De vijanden zullen spoedig zijn vernietigd." Ik vroeg de priester Uria en Zacharia, de zoon van Jeberechja, die beiden bekend stonden als eerlijke mannen, toe te kijken terwijl ik het opschreef, zodat zij konden getuigen dat ik het had opgeschreven.
Toen had ik gemeenschap met mijn vrouw. Zij werd zwanger en kreeg een zoon en de HERE zei: "Noem hem Maher-Schalal Chaz-Baz. Deze naam voorzegt dat binnen enkele jaren, nog voordat dit kind 'vader' of 'moeder' kan zeggen, de koning van Assur Damascus en Samaria zal verslaan en hun rijkdommen zal bemachtigen."
Toen sprak de HERE opnieuw tegen mij en zei:

  "Omdat de Israëlieten mijn goede zorgen weigeren
  en het beter vinden het leger van Assur
  tegen koning Rezin en koning Pekah te hulp te roepen,
  zal Ik mijn volk overweldigen
  met de machtige vloedgolf van de Eufraat;
  de koning van Assur en al zijn machtige legers
  zullen tegen hen in het veld treden.
  Deze vloedgolf zal buiten alle oevers treden
  en het land Juda binnengolven,
  o Immanuël,
  en het tot in de verste hoeken onder water zetten."

  Zet alles op alles, Syrië en Israël, onze vijanden,
  maar u zult niet slagen; u zult het onderspit delven.
  Luister naar mij, vijanden van ons:
  Maak u klaar om tegen ons te vechten
  en word verslagen! Ja! Word verslagen!
  Maak aanvalsplannen, geef bevelen
  en zie dat er niets van terechtkomt!
  Want God staat aan onze kant.

Jes. 8:11-18
OPROEP OM OP GOD TE VERTROUWEN. De HERE heeft mij nadrukkelijk gezegd:

  "U mag onder geen beding akkoord gaan
  met de plannen van Juda om zich aan Syrië en Israël over te geven.
  Laat niemand u een verrader noemen, omdat u God trouw blijft.
  Raak niet in paniek als u ziet wat de mensen om u heen doen,
  als zij eraan denken dat Syrië en Israël u gaan aanvallen.
  U hoeft voor niets bang te zijn,
  uitgezonderd voor de HERE van de hemelse legers!
  Als u voor Hem ontzag hebt,
  hoeft u voor niets anders bang te zijn.
  Hij zal uw toevlucht zijn;
  maar Israël en Juda hebben Zijn zorg geweigerd
  en zijn daardoor gestruikeld over de rots van hun heil.
  Zij zullen vallen en verpletterd worden onder die rots;
  er wacht hun groot gevaar!

  Schrijf alles op wat Ik ga doen",
          zegt de HERE,
  "en verzegel het voor de toekomst.
  Vertrouw het toe aan een godvrezende man
  die het weer kan doorgeven aan godvrezende mensen die hem opvolgen."
  Ik wacht op het moment dat de HERE ons te hulp komt,
  ook al verbergt Hij Zich nu.
  Mijn enige hoop is op Hem gevestigd.

Ik en de kinderen die God mij heeft gegeven, hebben symbolische namen die de plannen van de HERE van de hemelse legers met Zijn volk onthullen: Jesaja betekent 'De HERE zal Zijn volk redden', Schear-Jaschub betekent 'Een restant zal terugkeren' en Maher-Schalal Chaz-Baz betekent 'Uw vijanden zullen spoedig zijn vernietigd.

Jes. 8:19-22
ANDEREN MOETEN GEWANTROUWD WORDEN. Dus waarom probeert u de toekomst te leren kennen door spiritisme en waarzeggerij? Luister niet naar dat geklets en gemompel. Kunnen de levenden van de doden iets over de toekomst leren? Waarom vraagt u het uw God niet? "Vergelijk de woorden van deze waarzeggers met het woord van God!" zegt Hij. "Als hun boodschappen van de Mijne verschillen, komt dat doordat Ik hen niet heb gestuurd; want er is geen licht of waarheid in hun binnenste. Mijn volk zal zonder uitzicht ronddolen, struikelend, terneergeslagen en hongerig. En omdat zij honger hebben, zullen zij in woede uitbarsten, hun gebalde vuisten naar de hemel heffen en hun koning en hun God vervloeken. Waar zij ook kijken, overal zullen zij moeilijkheden, dreiging en een beangstigende duisternis zien. En zij zullen in de duisternis worden verstoten.

Jes. 8:23-9:6
KONINKRIJK VAN DE REDDER KOMT ERAAN. Maar de nacht zal verjaagd worden en er zal geen donkerheid meer zijn voor het land dat verdrukt werd. Zoals Hij aanvankelijk smaad heeft gebracht over het land Zebulon en het land Naftali, brengt Hij later glorie naar de weg van de zee aan de andere zijde van de Jordaan, het woongebied van de heidenen.

  "Het volk dat in de duisternis voortgaat,
  zal een groot licht zien;
  een licht, Dat straalt over hen
  die in een land van dichte duisternis wonen.
  Want Israël zal weer worden opgetild en blij zijn,
  zoals men in de oogsttijd blij is
  of zoals overwinnaars blij zijn als zij de buit verdelen.
  Want God zal de ketenen van dit volk breken
  en de zweep die het slaat, kapot maken
  zoals Hij ook deed toen grote groepen Midianieten
  door Gideons kleine bende werden verslagen.
  Op die glorieuze dag van vrede
  zal het oorlogstuig niet meer worden gebruikt;
  de met bloed doordrenkte mantels
  en de dreunende laars zullen worden verbrand.
  Want een Kind is ons geboren,
  een Zoon werd ons gegeven
  en de heerschappij zal op Zijn schouders rusten.
  Dit zullen Zijn koninklijke titels zijn:
  Wonderbare Raadgever, Machtige God,
  Vader der eeuwen, Vorst van de vrede.
  Aan Zijn groeiende en vredevolle bewind
  zal nooit een einde komen.
  Vanaf de troon van Zijn vader David
  zal Hij met volmaakte eerlijkheid en rechtvaardigheid regeren.
  Hij zal alle volken van de wereld echte rechtvaardigheid en vrede brengen.
  En dit alles zal gebeuren,
  omdat de brandende liefde van de HERE van de hemelse legers
  zich heeft voorgenomen dit te doen!

Jes. 9:7-20
GODS TOORN TEGEN ISRAEL.

  De Here heeft gesproken tot het trotse Israël,
  dat zegt dat het haar land beter en mooier dan tevoren zal herbouwen,
  ook al is het nu een puinhoop.
  De wilde vijgebomen zijn omgehakt,
  maar die zullen worden vervangen door ceders!
  De HERE antwoordt op uw grootspraak
  door uw vijanden tegen u in het veld te brengen.
  De Syriërs vanuit het oosten en de Filistijnen vanuit het westen.
  Zij zullen Israël gulzig verslinden.

  En zelfs dan zal de toorn van de HERE tegen u nog niet zijn bekoeld.
  Zijn hand blijft uitgestrekt, klaar om u te slaan.

  Want na al deze straffen zult u zich niet bekeren
  en u niet naar Hem, de HERE van de hemelse legers, toekeren.
  Daarom zal de HERE in één dag de leiders van Israël
  en de leugenprofeten vernietigen.
  Want de leiders hebben het volk langs de paden van verwoesting
  steeds verder naar de ondergang gevoerd.
  Daarom beleeft de HERE geen genoegen aan hun jonge mannen
  en heeft Hij zelfs geen medelijden met de weduwen en de wezen.
  Want zij zijn huichelaars en uit hun monden komt alleen dwaasheid.

  Daarom is Zijn toorn nog niet bekoeld
  en heeft Hij Zijn hand nog uitgestoken, klaar om toe te slaan.

  Hij zal al deze verdorvenheid, deze dorens en distels, verbranden.
  En de vlammen zullen ook de bossen in de as leggen
  en dikke rookwolken zullen uit die brand omhoog stijgen.
  Het land is zwartgeblakerd door dat vuur,
  door de toorn van de HERE van de hemelse legers.
  Het volk is brandstof voor de vlammen.
  Iedereen vecht tegen zijn broeder om zijn eten te stelen,
  maar niemand heeft ooit genoeg.
  Tenslotte zullen zij zelfs hun eigen vlees eten!
  Manasse tegen Efraïm en Efraïm tegen Manasse;
  en die beiden tegen Juda.

  Zelfs door dit alles zal Gods toorn nog niet zijn bekoeld.
  Zijn hand blijft zwaar op hen drukken om hen te straffen."

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juniMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen