God begrijpen

God begrijpen - De Bijbel lezen
Het is onmogelijk om God in al Zijn volledigheid te begrijpen. We lezen in Job 36:26 dat God oneindig ver boven ons voorstellingsvermogen uitstijgt. Maar betekent dit dat we dit onderwerp dan maar volledig moeten negeren? Nee. Want God heeft een heleboel van Zijn karakter en Zijn eigenschappen voor ons begrijpelijk gemaakt.

God heeft Zichzelf aan de mensheid geopenbaard in Zijn boek, de Bijbel. Door Zijn boek te lezen en te bestuderen, kunnen we leren wie Hij is, hoe Hij handelt en hoe Hij Zichzelf aan ons kenbaar heeft gemaakt.

Hier volgen enkele “hoogtepunten” van Gods aard, zoals die in de Bijbel wordt beschreven:

  • God is Geest (Johannes 4:24), is altijd overal aanwezig (Psalm 139:7-12) en weet alles (Psalm 147:5).
  • God bestaat in drie Personen - Vader, Zoon en Heilige Geest (Matteüs 3:16-17).
  • God noemt Zichzelf een Vader.
  • God is oneindig (1 Timoteüs 1:17) en onveranderlijk (Maleachi 3:6) en niemand kan met Hem vergeleken worden (2 Samuel 7:22).
Het begrijpen van Gods werken is ook belangrijk als we Hem willen begrijpen. God heeft de wereld geschapen (Genesis 1:1) en Hij houdt de hele schepping in stand (Kolossenzen 1:17). Op dit moment wordt Zijn eeuwige plan voor de wereld volbracht (Efeziërs 1:11) en brengt Hij mensen tot geloof in Zijn Zoon (Johannes 6:44). Hij zal over de wereld oordelen (Openbaring 20:11-15).

God begrijpen - Zijn eigenschappen bestuderen
Een andere sleutel tot een nauwkeuriger begrip van God is een bestudering van Zijn eigenschappen. Deze karakteristieken, zoals ze in de Bijbel worden beschreven, zijn cruciaal voor een gedegen begrip van de waarheid over God: wie Hij is, hoe Hij is, en wat Hij doet.

De wijsheid van God: God maakt geen fouten. Hij is de Vader die werkelijk alles het beste weet (Romeinen 11:33).

De oneindige God: God is grenzeloos en onmetelijk (Hebreeën 13:8).

God is oppermachtig: God heeft alles wat er gebeurt onder controle (Jesaja 46:9-10).

De heiligheid van God: Er is in God geen enkele zonde of kwaadaardige gedachte te vinden (Exodus 15:11).

God is een Drie-eenheid: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest worden allen God genoemd en aanbeden als God. Alle drie bestaan eeuwig en zijn betrokken bij dingen die alleen God kan doen (2 Korintiërs 13:14).

De alwetendheid van God: God weet alles en Zijn kennis is oneindig (Psalm 147:4-5).

Gods trouw: Alles wat God belooft, doet Hij ook (Deuteronomium 7:9).

God is liefde: Gods grootste zorg is het welzijn van anderen (1 Johannes 4:8).

De almachtige God: God is almachtig (Efeziërs 1:18-23).

God is onveroorzaakt: Hij heeft geen begin en geen einde. Hij bestaat gewoon (Johannes 17:5).

God is zelfvoorzienend: God heeft geen behoeften en Hij kan op geen enkele manier verbeterd worden (Kolossenzen 1:15-20). God is rechtvaardig: God is eerlijk en onpartijdig (Psalm 75:8).

De onveranderlijkheid van God: God verandert nooit (Numeri 23:19).

God is barmhartig: Genade is de manier waarop God met de mensheid wil omgaan. Hij zal een mens altijd genadig zijn, tenzij die mens er voor kiest om Hem te verachten of te negeren; in dat geval wordt rechtvaardigheid Gods meest prominente eigenschap (Nehemia 13:22).

De eeuwige God: God is er altijd al geweest en zal er altijd zijn, omdat God in de eeuwigheid huist (Psalm 90:2).

De goedheid van God: God is van nature goed (Psalm 34:9).

God is genadig: God geeft graag grote geschenken aan de mensen die Hem liefhebben, zelfs wanneer zij het niet verdienen (Jesaja 30:18).

God is alomtegenwoordig: God is altijd aanwezig en kent geen grenzen (Jeremia 23:23-24).

God begrijpen - Hem persoonlijk kennen
Een andere manier om God te begrijpen is het bestuderen van het leven van Zijn Zoon, Jezus. In Kolossenzen 2:9 lezen we: “Want in Hem woont het hele wezen van God in een menselijke gedaante.” In de Persoon van Jezus werd God een mens (Johannes 1:14) en bood Hij ons een weg om van onze zonden vergeven te worden en het eeuwige leven met Hem te hebben (2 Timoteüs 2:10).

De namen voor God - Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen