Christelijke meditatie

Christelijke meditatie - Is meditatie Christelijk?
Christelijke meditatie heeft zijn wortels in de Bijbel. Sterker nog, de Bijbel gebiedt ons om te mediteren. In Jozua 1:8 zegt God dat we Zijn Woord dag en nacht moeten overpeinzen, zodat we het zullen gehoorzamen. De psalmist zegt dat hij "niet meegaat met wie kwaad doen, de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht" (Psalm 1:2). De Bijbel noemt mediteren (overpeinzen/overdenken) feitelijk twintig keer.

In het Oude Testament waren er twee primaire Hebreeuwse woorden voor meditatie: “Haga”, wat uiten, zuchten, mediteren of overpeinzen betekent; en “Sihach”, wat overdenken, mediteren of in je geest oefenen betekent. Deze woorden kunnen ook vertaald worden als bezorgd nadenken, ijverig overwegen of aandacht schenken.

Christelijke meditatie - Geschiedenis
Eén bepaalde vorm van Christelijke meditatie, die op zijn minst al sinds de vierde eeuw na Christus wordt gebruikt, is de “lectio divina”. Deze werd traditioneel in godsdienstige kloosterorden gebruikt en kent tegenwoordig een opleving. “Lectio divina” betekent "geheiligd lezen" en kent vier fasen: “lectio” (lezen), “meditatio” (beredenerende meditatie), “oratio” (effectief bidden) en “contemplatio” (bezinning). In de “lectio” fase (lezen) kies je een passage en leest deze zorgvuldig. De volgende fase, ”meditatio” (beredenerende meditatie), is de fase waarin de tekst wordt overpeinsd. In de “oratio” fase (effectief bidden) praat je met God over wat je gelezen hebt en vraag je Hem om de waarheid ervan te openbaren. In de laatste fase, “contemplatio” (bezinning), rust je eenvoudigweg uit in de aanwezigheid van God.

Tegenwoordig wordt meditatie in het algemeen gezien als een praktijk van de New Age beweging. Dit komt vooral voort uit de associatie van de beweging met Transcendentale Meditatie. Transcendentale Meditatie (TM) werd ontwikkeld door de Maharishi Mahesh Yogi van de Hindoeïstische godsdienst en vindt zijn oorsprong in de Hindoeïstische filosofie. Het woord "yogi" in de naam van de oprichter geeft zijn status in het Hindoeïsme aan. Rechtbanken in de Verenigde Staten hebben beslist dat TM geen seculiere discipline is, maar dat het feitelijk gaat om de Hindoeïstische godsdienst (U.S. District Court, Newark, NJ, op 29 Oktober, 1977, en de U.S. Court of Appeals, Philadelphia, PA, 2 Februari, 1979).

Christelijke meditatie - Wat zeggen Christelijke leiders?
Eén van de belangrijke dingen die de Bijbel ons vertelt is dat we over Gods Woord moeten nadenken. Onze gedachten bepalen ons gedrag en het is daarom erg belangrijk wat we denken. Daarom wil God dat we Zijn Woord overpeinzen: erover mediteren. Jim Downing zegt in zijn boek "Meditation" (oftewel “Meditatie”, NavPress) dat God meditatie beschouwt als een "cruciale oefening voor het verstand van Zijn kinderen".

Rick Warren beschrijft meditatie in “Doelgericht Leven” op de volgende manier: "Meditatie is gericht denken. Er is een serieuze inspanning voor nodig. Je kiest een vers en denkt er dan in je hoofd steeds maar weer over na... als je weet hoe je je zorgen kunt maken, dan weet je eigenlijk al hoe je kunt mediteren". Warren gaat verder met te stellen: "Geen enkele andere gewoonte kan je leven meer transformeren en je meer als Jezus maken dan het dagelijks overdenken van de Schrift... Als je alle plaatsen in de Bijbel opzoekt waar God het over meditatie heeft, dan zul je versteld staan van de voordelen die Hij belooft aan de mensen die de moeite nemen om door de dag heen over Zijn Woord na te denken".

In “Satisfy Your Soul” (oftewel “Bevredig je ziel”, NavPress) schrijft Dr. Bruce Demarest: "Een bedaard hart is onze beste voorbereiding voor al dit werk van God... Meditatie geeft ons de gelegenheid om het zwaartepunt weer van onszelf en van de wereld af te bewegen, zodat we Gods Woord, Zijn karakter, Zijn vermogens en Zijn daden kunnen overpeinzen... zodat we de woorden van de Schrift in gebed kunnen overdenken, overwegen en 'herkauwen'... Het doel is eenvoudigweg om de Heilige Geest toe te staan om het Woord van God, dat leven geeft, te activeren."

Christelijke meditatie - Hoe kunnen we mediteren?
Er zijn drie dagelijkse momenten waarop we onze gedachten actief in Christelijke meditatie aan Gods Woord kunnen overgeven. Juist voordat we gaan slapen kunnen we er voor zorgen dat Gods Woord het laatste is wat ons verstand bezighoudt. Wanneer we wakker worden, kunnen we er voor zorgen dat Gods Woord het eerste is wat onze gedachten vult, voordat we aan onze dag beginnen. Tenslotte hebben we allemaal een specifiek moment op de dag nodig waarop we ons in Gods Woord begeven, zodat dit gedurende de dag tot ons kan spreken.

Waar zouden wij in onze Christelijke meditatie aan moeten denken? "Aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient" (Filippenzen 4:8).

Ga verder met je onderzoek


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen