23 juni


De profetieën van Jesaja

Tijdens de heerschappij van Uzzia, en in het jaar na zijn dood, begint de meest evangeliserende profeet die Gods volk ooit gekend heeft zijn bediening. Hij zal zich hier ongeveer veertig jaar mee bezighouden. Jesaja zal voor Juda doen wat Joël, Hosea en Amos voor Israël hebben gedaan: hij zal het volk vertellen hoe God zal oordelen over religieus formalisme, afgoderij, onderdrukking, immoraliteit en hoogmoed. Hij waarschuwt hen ook voor de ballingschap die hen spoedig te wachten staat. In zijn profetieën verwijst Jesaja regelmatig naar de laatste dag van de Heer, wanneer over alle mensen een oordeel geveld zal worden, zoals nu over Israël en Juda een oordeel geveld wordt. De illustraties zijn opwindend en visionair. Jesaja blikt daarnaast vooruit op de komst van de Messias en Redder, die de hele mensheid van haar zonden zal vrijkopen. Daarom hebben vele dingen die Jesaja bespreekt nog net zoveel betekenis voor huidige generaties als voor de mensen van Juda in Jesaja's eigen tijd.
Jesaja's boodschap begint met een veroordeling van Juda's vele zonden. Hij benadrukt dat Juda's zonden tot een zware bestraffing zullen leiden en dat noch de afgoden noch de leiders van Juda het volk kunnen redden. Hij daagt de mensen uit om zich te bezinnen voordat het te laat is en om vooruit te kijken naar de laatste dagen, waarin een geestelijke vernieuwing en een eeuwige vrede zal plaatsvinden.

Jes. 1:1
VOORWOORD. Dit zijn de boodschappen die Jesaja, de zoon van Amoz, kreeg in visioenen tijdens de regeringsperiodes van de Judese koningen Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia. In deze boodschappen liet God Jesaja zien wat er zou gebeuren met Juda en Jeruzalem.

Jes. 1:2-9
JUDA'S ZONDIGE TOESTAND.

  Luister, hemel en aarde,
  naar wat de HERE zegt:
  De kinderen, die Ik heb opgevoed
  en voor wie Ik zo lang en liefdevol heb gezorgd,
  hebben zich van Mij afgekeerd.
  Het rund en de ezel kennen hun eigenaar
  en zijn dankbaar als hij hun eten geeft,
  maar bij mijn volk Israël is daar geen sprake van.
  Israël ziet niet in dat Ik voor haar zorg.

  Wat een zondig volk is het!
  De Israëlieten lopen krom onder de zware last van hun schuld.
  Zij zijn net zulke boosdoeners als hun voorouders.
  Van jongs af aan zijn ze slecht geweest
  en hebben zij de HERE de rug toegekeerd
  en de Heilige, de God van Israël, links laten liggen.
  Zij hebben zich afgekeerd en zich zo van Mij vervreemd.

  O mijn volk, hebt u nog niet genoeg straf gehad?
  Waarom dwingt u Mij steeds weer u te slaan?
  Blijft u dan altijd opstandig?
  U bent van top tot teen ziek en verzwakt,
  overdekt met wonden, striemen en kerven,
  die niet zijn verbonden of met zalf zijn verzacht.

  Uw land is één grote puinhoop;
  uw steden zijn platgebrand;
  terwijl u toekijkt, vernietigen en plunderen buitenlanders
  alles wat hen voor de voeten komt.
  U staat daar hulpeloos en verlaten
  als een hutje van een bewaker op het land,
  nadat de oogst is binnengehaald.
  Even machteloos als een omsingelde stad.
  Als de HERE van de hemelse legers niet had ingegrepen
  om enkelen van ons in leven te laten,
  waren wij vernietigd als Sodom en Gomorra.

Jes. 5:1-7
GELIJKENIS VAN DE WIJNGAARD.

  Nu wil ik een lied zingen over de wijngaard
  van degene, van wie ik houd.
  Mijn geliefde had een wijngaard
  op een vruchtbare heuvel.
  Hij ploegde hem, haalde alle stenen en stukken rots eruit
  en beplantte hem met de beste wijnstokken.
  Hij bouwde een uitkijktoren
  en hakte een wijnpers uit in de rotsen.
  Toen wachtte hij op de oogst,
  maar de druiven die groeiden, waren wild en zuur
  en niet de zoete druiven die hij had verwacht.

  Wel, mannen van Jeruzalem en Juda,
  u hebt gehoord hoe de zaak ligt!
  Spreek nu uw oordeel uit!
  Wat had Ik nog meer kunnen doen?
  Waarom gaf mijn wijngaard Mij wilde druiven
  in plaats van zoete?
  Weet u wat Ik nu met mijn wijngaard ga doen?
  Ik ga de omheining afbreken,
  zodat hij weer een deel van de wildernis wordt
  en de schapen en het vee hem kunnen vertrappen.
  Ik zal de planten niet meer snoeien
  en het onkruid niet langer wieden,
  zodat alles wordt overwoekerd met distels en dorens.
  Ik zal de wolken opdracht geven
  geen regen meer te laten vallen.

  Ik heb u het verhaal verteld van Gods volk.
  Dat is de wijngaard, waarover werd gesproken.
  Israël en Juda zijn planten die Hij met zorg beheert.
  Hij verwachtte een oogst van rechtvaardigheid,
  maar kreeg een oogst van bloedvergieten.
  Hij verwachtte rechtsbetrachting,
  maar het werd rechtsverkrachting.

Jes. 1:10-17
DE ZONDE VAN RELIGIEUS FORMALISME.

  Ja, dat is een goede vergelijking!
  Luister, leiders van Israël, mannen van Sodom en Gomorra,
  naar wat de HERE te zeggen heeft.
  Zet uw oren goed open!
  Ik heb genoeg van al uw offers.
  Stop er maar mee.
  Ik wil uw rammen en het vet van uw gemeste kalveren niet meer.
  Het bloed van uw stieren, schapen en bokken doet Mij geen genoegen meer.
  Waarom brengt u Mij offers
  als u toch geen berouw hebt over uw zonden?
  Ik walg van de geur van het reukwerk,
  dat u voor Mij verbrandt.
  Uw heilige vieringen van de nieuwe maan
  en de sabbat en uw speciale vastendagen,
  ja, al uw bijeenkomsten zijn huichelachtige vertoningen!
  Ik wil daar niets mee te maken hebben.
  Ik haat ze uit de grond van mijn hart.
  Ik kan ze niet meer zien!
  Vanaf nu luister Ik niet meer
  als u met opgeheven handen bidt.
  Hoe vaak u dat ook doet, Ik luister niet,
  want uw handen zijn de handen van moordenaars;
  aan die handen kleeft het bloed van onschuldige slachtoffers.
  Was u! Wees rein!
  Laat Ik niet langer zien dat u slechte dingen doet;
  houd er mee op!
  Leer goed te doen,
  wees rechtvaardig en help de armen,
  de wezen en de weduwen.

Jes. 1:21-26
DE ZONDE VAN ONRECHTVAARDIGHEID.

  Jeruzalem, u was eens mijn trouwe echtgenote!
  En nu bent u een overspeelster geworden!
  U loopt achter vreemde goden aan.
  Eens was u een stad, bekend om gerechtigheid en rechtvaardigheid,
  maar nu zijn uw inwoners moordenaars geworden!
  Eens was u een stuk puur zilver,
  maar nu is het zilver vermengd met onzuivere bestanddelen.
  Eens was u als een edele wijn,
  maar nu is die wijn met water vermengd.
  Uw leiders zijn opstandelingen
  en gaan om met dieven!
  Zij zijn omkoopbaar en hebzuchtig;
  rechtvaardigheid tegenover wezen en weduwen is er niet meer bij.
  Daarom zegt God, de HERE van de hemelse legers,
  de Machtige van Israël:
  Ik zal mijn toorn over u, mijn vijanden, uitgieten!
  Ik zal u in een smeltpot omsmelten
  en de slakken die daarvan overblijven,
  zal Ik met bijtend loog zuiveren!
  En daarna zal Ik u weer goede raadgevers
  en eerlijke rechters geven, zoals u die vroeger had.
  Dan zal uw stad weer 'stad van de gerechtigheid'
  en 'trouwe burcht' worden genoemd.

Jes. 2:6-9
DE ZONDE VAN AFGODERIJ.

  De HERE heeft u verstoten,
  omdat u buitenlanders uit het oosten binnenhaalt,
  die magie bedrijven en in contact staan met de boze geesten,
  zoals de Filistijnen dat ook doen.
  Israël heeft grote schatten aan zilver en goud
  en grote hoeveelheden paarden en wagens.
  Bovendien wemelt het land van de afgoden.
  Zij maken zelf hun afgodsbeelden
  en aanbidden die dan!
  Groot en klein,
  alles buigt voor die beelden
  en God zal hun de zonde niet vergeven.

Jes. 2:10-18
DE ZONDE VAN HOOGMOED.

  Verberg u in de grotten;
  verberg u voor de verschrikkelijke majesteit van de HERE,
  want er komt een tijd dat trotse blikken worden neergeslagen
  en dat trotse mannen zich buigen;
  in die dagen zal alleen de HERE verheven zijn.

  Die dag zal de HERE van de hemelse legers
  alles wat trots en hoogmoedig is, vernederen.
  De hoge ceders van de Libanon
  en de machtige eiken van Basan
  zullen zich buigen.
  Alle hoge bergen en heuvels,
  elke grote toren en steile muur,
  alle grote zeeschepen en kostbare kunstschatten:
  Alles zal die dag door de HERE worden verwoest.
  Alle menselijke verwaandheid zal moeten buigen
  en alleen de HERE zal verheven zijn.
  En alle afgoden zullen spoorloos verdwijnen.

Jes. 3:8-15
DE ZONDE VAN DE LEIDERS.

  Israëls regering is machteloos
  en Juda kan niets doen,
  omdat zij in woord en daad tegen de HERE zijn opgestaan
  en Hem niet willen vereren;
  zij beledigen Zijn glorie.
  De uitdrukking op hun gezichten getuigt tegen hen
  en laat zien dat zij schuldig zijn.
  Zij spreken onbekommerd over hun zonden,
  net als men in Sodom deed;
  zij schamen zich er zelfs niet voor.
  Wat een ramp!
  Zij hebben hun veroordeling aan zichzelf te danken.

  Maar alles gaat goed voor de rechtvaardige en godvrezende man.
  Zeg hem: "Wat een beloning staat u te wachten!"
  Maar zeg tegen de goddeloze: "Uw veroordeling staat vast.
  Ook u zult uw verdiende loon krijgen; uw straf is in aantocht."

  Ach mijn volk! Uw verdrukkers zijn nog maar kinderen
  en de vrouwen overheersen u.
  Uw leiders zijn misleiders geworden!
  Zij maken de rechte weg die vóór u lag tot een doolhof.

  Maar de HERE maakt Zich klaar voor Zijn rechtzaak,
  waarin Hij de volken als beklaagden oproept!
  De eersten die de HERE zal aanklagen,
  zijn de oudsten en de edelen,
  want zij hebben de armen beroofd.
  Zij hebben hun huizen met hun buit gevuld.
  "Wat bezielt u dat u mijn volk vertrapt en weerlozen mishandelt?"
          zal de HERE van de hemelse legers hun vragen.

Jes. 3:16-4:1, 32:9-11
DE ZONDE VAN DE VROUWEN.

  Daarna zal Hij de verwaande Joodse vrouwen berechten.
  Zij schrijden door de straten met hun neus in de lucht
  en met rinkelende ringen om hun enkels.
  Begerig lonken zij naar de mannen.
  De HERE zal een plaag sturen die hun schedels schurftig maakt
  en Hij zal hun naaktheid voor het oog van iedereen tentoonstellen.

Zij zullen onder het lopen niet langer zelfverzekerd rinkelen. Want de Here zal hun mooie sieraden wegnemen, hun halskettingen en armbanden en hun prachtige sluiers. Verdwenen zijn dan hun hoofddoeken en enkelbanden, hoofdbanden, oorringen en parfums, hun ringen en juwelen, hun feestkleding, mantels, omslagdoeken, diademen en tasjes; hun spiegeltjes, de fijne lingerie en de prachtige jurken.

  In plaats van heerlijk naar parfum te ruiken, zullen zij stinken;
  in plaats van gordels zullen zij touwen gebruiken;
  hun prachtig gekapte haar zal uitvallen
  en zij zullen zakken dragen in plaats van mooie jurken.
  Al hun schoonheid zal verdwijnen en wat overblijft,
  is schaamte en vernedering.
  Hun echtgenoten zullen in de strijd sneuvelen.
  De vrouwen, geruïneerd, zullen huilend op de grond zitten.
  In die tijd zullen zo weinig mannen in leven zijn gebleven,
  dat zeven vrouwen om één man zullen vechten
  en zeggen: "Laat ons allemaal met u trouwen!
  Wij zullen voor ons eigen voedsel
  en onze eigen kleding zorgen;
  laat ons slechts uw naam dragen,
  zodat onze vernedering wordt tenietgedaan."
  Luister, vrouwen die lui rondhangen in zorgeloze rust.
  Luister naar mij en ik zal u vertellen wat uw beloning wordt:
  Binnenkort (over iets meer dan een jaar)
  zult u zich plotseling zorgen gaan maken, o zorgelozen.
  Want de wijn en de fruitoogst zullen mislukken.
  Beef, vrouwen van het gemakkelijke leven;
  dit is iets wat u wel degelijk aangaat.
  Doe uw mooie kleren uit
  en trek een rouwgewaad aan.

Jes. 5:8-10
DE ZONDE VAN HEBZUCHT.

  U koopt zoveel huizen en akkers voor uzelf,
  dat anderen geen plaats hebben om te leven.
  Uw huizen staan op grote stukken land,
  zodat alleen u het voor het zeggen hebt!

Maar de HERE van de hemelse legers heeft uw verschrikkelijke lot bezegeld. Met mijn eigen oren hoorde ik Hem zeggen:

  "Veel mooie huizen zullen verwoest en verlaten liggen,
  hun eigenaars dood of verdwenen."
  Een wijngaard van veertig are zal nog geen vier liter druivesap opleveren
  en 240 liter zaad zal slechts een oogst van 24 liter olie opleveren!

Jes. 5:11-14
DE ZONDE VAN DRONKEMANSFEESTEN.

  Wee hen die al vroeg in de morgen sterke drank drinken
  en deelnemen aan drinkgelagen,
  die tot diep in de nacht doorgaan.
  Zij zorgen voor prachtige muziek op hun grote feesten;
  de orkesten spelen uitstekend!
  Maar aan de HERE en wat Hij doet, denken zij niet.
  Daarom zal Ik u in ballingschap sturen naar een plaats ver van hier.
  Want Ik heb veel voor u gedaan, maar u beseft dat niet
  en het kan u ook niets schelen.
  Uw beroemde en edele mannen zullen verhongeren
  en het gewone volk zal omkomen van dorst.
  Het dodenrijk likt zich de lippen
  en spert de muil ver open voor deze kostelijke prooi.
  Haar groten en kleinen worden opgeslokt,
  de feestvierders en dronkaards.

Jes. 5:15-17
DE ZONDE VAN ARROGANTIE.

  Die dag zullen de hoogmoedigen hun ogen neerslaan
  en de trotsen worden vernederd;
  maar de HERE van de hemelse legers wordt boven allen verheven,
  want Hij alleen is heilig, rechtvaardig en goed.
  In die dagen zullen schapen tussen de ruïnes grazen
  en zullen vreemdelingen de puinhopen doorzoeken,
  op zoek naar iets van hun gading.

Jes. 5:18-21
DE ZONDE VAN GODDELOZE RATIONALISATIES.

  Wee hen die met wandaden ongerechtigheid naar zich toe trekken
  en de zonde achter zich aanslepen, zoals een paard een wagen trekt.
  Die de Heilige van Israël bespotten
  en uitdagen hen te bestraffen.
  "Maak voort en straf ons, HERE", zeggen zij.
  "Laat ons kennismaken met Uw oordeel!"

  Wee hen die zeggen dat goed slecht is
  en dat slecht goed is;
  dat zwart wit is
  en wit zwart;
  dat bitter zoet is
  en zoet bitter.

  Wee hen die van zichzelf denken
  dat zij wijs en schrander zijn!

Jes. 5:22
DE ZONDE VAN DRONKENSCHAP.

  Wee de 'helden van de wijn', die opscheppen
  over de hoeveelheid sterke drank die zij kunnen hebben.

Jes. 5:23
DE ZONDE VAN ONRECHTVAARDIGHEID.

  Zij laten zich omkopen om het recht geweld aan te doen;
  zij spreken de schuldige vrij en gooien de onschuldige in de gevangenis.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juniMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen