Bijbels vasten

Bijbels vasten - Is vasten noodzakelijk voor de hedendaagse Christelijke kerk?
Bijbels vasten is een geestelijke oefening die door Jezus Zelf aangemoedigd werd toen Hij op aarde was. Toen Hem gevraagd werd waarom de Farizeeën en de leerlingen van Johannes de Doper wel vastten terwijl de leerlingen van Jezus dat niet deden, antwoordde Jezus: "Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten” (Matteüs 9:15).

Jezus gaf aan dat vasten nodig zou zijn wanneer de bruidegom (Jezus) weggenomen zou zijn. Zolang Jezus, de vleesgeworden God, nog op aarde was, genoten Zijn volgelingen een nauwe saamhorigheid en vriendschap met Hem. Jezus schonk hen macht en gezag zodat zij in beperkte mate konden prediken, de zieken konden genezen en demonen konden verdrijven. Zo instrueerde Jezus hen ook om slechts weinig voorzieningen mee te nemen, toen Hij hen uitzond om het volk te gaan bedienen. “Daarna zei Hij tegen hen: ‘Toen ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas en sandalen, kwamen jullie toen iets tekort?’ ‘Niets!’ antwoordden ze. Hij zei: ‘Maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen, evenals zijn reistas, en wie er geen heeft moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen’” (Lucas 22:35-36).

Jezus onderrichte hiermee dat na Zijn vertrek alles anders zou worden en de leerlingen zich op een andere wijze moesten voorbereiden en voorzien. Vasten zou een essentieel onderdeel van deze nieuwe voorbereiding zijn. Het nieuwe verbond is gebaseerd op de waarheid dat wij alles in Christus ontvangen hebben. “Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend” (Efeziërs 1:3).

Desalniettemin werken we samen met de Geest wanneer wij ons inspannen (Filippenzen 2:12, NBV) voor onze verlossing met veel gebed, meditatie en de studie van Gods Woord. In aanvulling op al deze geestelijke daden moeten Christenen ook de onderdanige gewoonte van het vasten in de praktijk brengen.

Bijbels vasten - Wat is de juiste methode om te vasten?
Bijbels vasten moet serieus en oprecht gedaan worden. Wanneer we vasten, ontzeggen we ons lichaam bewust voeding en de aangename smaak van voedsel. Het lichaam heeft voeding nodig om te kunnen blijven bestaan, dus ons hart en onze geest moeten volledig toegespitst en gericht zijn op God, zodat Hij onze volledige krachtbron kan zijn gedurende onze vastenperiode.

Vasten moet ook in alle nederigheid gedaan worden. Het is niet nodig dat anderen weten dat we vasten; ons vasten is rechtstreeks op God gericht.“Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen” (Matteüs 6:17-18).

In aanvulling op onze houding naar God en andere mensen, moeten onze motieven ook kloppen. We moeten vasten om Gods koninkrijk verder op te bouwen door te streven naar de bediening aan anderen. De profeet Jesaja ontving van de Heer de aanvaardbare redenen voor onze vasten: “Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?” (Jesaja 58:6-7).

Een vastenperiode kan verschillende lengtes hebben - een dag, drie dagen, zeven dagen, of meer. We moeten in gebed aan de Heer voorleggen hoe lang we zouden moeten vasten. Vasten moet een doel hebben; we moeten een helder beeld hebben van de noodzaak en het doel. Een van de meest nadrukkelijke redenen voor een Christen om te vasten kan hernieuwing zijn - “Zult Gij ons niet doen herleven...” (Psalm 85:7).

Bijbels vasten - Wat zijn de verdiensten van Christelijk vasten?
Bijbels vasten brengt ons dichter bij God. Terwijl onze lichamen voeding ontzegd wordt met als doel om nader tot God te komen, heeft Hij ons als tegenprestatie beloofd om dichter bij ons te komen. Dit is een geestelijke zekerheid. De Geest wordt sterker terwijl wij zwakker worden. Als individuen worden we gesterkt en vernieuwd. “...Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd” (2 Korintiërs 4:16).

Terwijl dit vers slaat op onze eeuwige bestemming, is het principe van toepassing op onze dagelijkse levenswandel; terwijl wij ons ondergeschikt maken en onze lichamen ontzeggen door het vasten, wordt onze geestelijke mens sterker en worden onze zintuigen scherper. Daar hadden de apostelen veel baat bij in de begindagen van de Kerk. Zij konden hun beslissingen nemen door middel van vasten en bidden; God gaf hen instructies en aanwijzingen. “Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’ Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken” (Handelingen 13:2-3).

Slechte koningen, die eigenlijk voorbestemd waren voor vernietiging, ontvingen genade door zichzelf te vernederen en te vasten (1 Koningen 21:29). De volledige stad Nineve, inclusief dieren, vastte toen men het oordeel hoorde dat de profeet Jona uitsprak - en God spaarde hen (Jona 3:10). Jezus ontving Goddelijke voorbereiding op Zijn aardse bediening terwijl Hij vastte en verleidingen weerstond. Mozes wachtte 40 dagen op God en ontving de Goddelijke openbaring van Gods geboden.

Terwijl wij wachten op de terugkeer van de bruidegom, onze Heer Jezus Christus, illustreert vasten onze geestelijke honger - de belofte dat we voldaan zullen zijn. “Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden” (Matteüs 5:6).

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen