Dienstbaar leiderschap

(Lees eerst deel 1 van "Dienstbaar leiderschap")

Dienstbaar leiderschap - Hem in alles dienen
In managementkringen is "dienstbaar leiderschap" een populaire term geworden. Toen Zijn discipelen Hem vroegen wie de grootste onder hen zou zijn, gaf Jezus ons dit Bijbelse principe. Hij legde het volgende aan hen uit: "De grootste van u zal uw dienaar zijn" (Matteüs 23:11).

Jezus gaf hieraan nog een andere draai toen Hij hen over de dag van het oordeel onderwees. In Matteüs 25:34-40 legt Hij uit dat de mensen die in Zijn koninkrijk zullen worden toegelaten geprezen zullen worden: "Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: 'Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien en U opgenomen, of naakt en hebben we U gekleed? Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis gezien en zijn we naar U toe gekomen?' De koning zal hun antwoorden: 'Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan'".

Met andere woorden: voor de Christelijke ondernemer en manager heeft "dienstbaar leiderschap" een diepere betekenis dan voor de buitenwereld. Het betekent niet alleen dat wij dienaren zijn; het betekent ook dat wij, wanneer we dienen, niet alleen andere mannen en vrouwen dienen, maar ook Jezus Zelf.

Dienstbaar leiderschap - Hem boven alles verheffen
Dienstbaar leiderschap is leiding geven voor Zijn glorie en niet voor onze eigen glorie. Paulus spoorde ons als volgt aan: "Of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet, doe alles tot eer van God" (1 Korintiërs 10:31). Jezus droeg ons op om Zijn licht in ons te laten stralen: "Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede werken zien en jullie Vader in de hemel verheerlijken" (Matteüs 5:16). God wil dat Zijn naam over de hele aarde verheerlijkt wordt (niet de naam van de Christelijke zakenman) door middel van de werken die door Zijn kinderen in Zijn liefde en Zijn macht worden uitgevoerd!

Dienstbaar leiderschap - Verantwoording is een vereiste
Of we het er nu wel of niet mee eens zijn, dienstbaar leiderschap gaat hand in hand met verantwoordelijkheid. In Efeziërs 4:15 legt Paulus uit hoe het Lichaam van Christus naar volwassenheid groeit, wanneer de leden tegenover elkaar de "waarheid in liefde spreken". Vervolgens spoort Paulus ons in het volgende hoofdstuk aan om God na te bootsen door een leven vol liefde te leiden, ontucht en onzedelijkheid achter te laten, te leren wat de Heer behaagt, voorzichtig te zijn hoe we leven en voor alles dankbaar te zijn. In het laatste hoofdstuk sluit hij zijn "les" af door ons te vertellen hoe wij dit kunnen doen. Johannes voegt hieraan toe: "...als wij onze weg gaan in het licht - zoals Hij zelf in het licht woont - dan zijn wij met elkaar verbonden en reinigt het bloed van zijn Zoon Jezus ons van elke zonde" (1 Johannes 1:7).

Met andere woorden: elk lid van het Lichaam van Christus heeft de verantwoordelijkheid om: (a) zijn of haar "weg in het licht te gaan" (kwetsbaar te zijn en niets in duisternis verborgen te houden); (b) verantwoording af te leggen wat betreft zijn of haar levensweg met Christus; en (c) anderen verantwoordelijk te houden voor hun levensweg met Christus. We moeten onze weg in openheid bewandelen, bescheiden en liefdevol de waarheid spreken en zelf een dergelijke liefde gretig ontvangen. Om dus de discipline van verantwoording te kunnen uitoefenen, moet een Christelijk ondernemer of manager een diepe relatie hebben met zijn groep medewerkers: (1) met wie hij openlijk en kwetsbaar samen zijn weg kan bewandelen (1 Johannes 1:7); (2) die hij of zij kan corrigeren of door wie hij of zij gecorrigeerd kan worden (de wonden die door een vriend worden geslagen, Spreuken 27:6) wanneer de waarheid in liefde wordt gesproken (Efeziërs 4:15); (3) aan wie hij of zij zonden kan belijden (1 Johannes 1:9); en (4) door wie hij of zij kan worden geadviseerd (Spreuken 27:9).

Leer Nu Meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen