Psalm 119


Psa. 119 - Lof voor inzicht uit Gods wetten en leiding door Gods wetten.

Alef


  Gelukkig zijn de mensen die een zuiver leven leiden
  en zich houden aan de wet van de HERE.
  Gelukkig zijn de mensen die Hem dienen
  en Zijn woord bewaren in hun hart.
  Gelukkig zijn de mensen die geen misdaden begaan,
  maar leven zoals God wil.
  U hebt ons Uw bevelen gegeven
  met de bedoeling dat wij ons daaraan houden.
  Ik wilde wel dat ik zo standvastig was,
  dat ik altijd Uw regels zou naleven.
  Dan zou ik mij nooit hoeven schamen
  als ik Uw wet las.
  Met een eerlijk en oprecht hart zal ik U prijzen,
  als ik anderen les geef over rechtvaardige wetten.
  Ik zal mij houden aan Uw voorschriften.
  Laat mij niet in de steek.

Beet


  Hoe kan een jonge man zuiver leven?
  Als hij zich laat leiden door Uw woord.
  Met mijn hele hart wil ik U volgen.
  Helpt U mij om niet van U af te dwalen.
  Ik vul mijn hart met Uw woorden;
  dat is de enige manier om niet te zondigen en U geen verdriet te doen.
  HERE, U bent het zo waard te worden geprezen!
  Leer mij alles over Uw wet.
  Ik spreek over alle wetten die U hebt gemaakt.
  Ik ben zo blij als ik veel over U mag spreken.
  Dat maakt mij blijder dan aardse rijkdom.
  Ik wil blijven nadenken over Uw voorschriften
  en zal U trouw volgen.
  Uw gebod geeft mij de grootste vreugde.
  Ik zal Uw woord nooit vergeten.

Giemel


  Ik ben Uw dienaar; bewaart U mij,
  dan kan ik mij mijn hele leven houden aan Uw woord.
  Open mijn ogen,
  zodat ik alle wonderen in Uw wet kan ontdekken.
  Hier op aarde voel ik mij slechts een vreemdeling;
  laat Uw gebod niet voor mij zijn verborgen.
  Alles in mij verlangt voortdurend naar Uw voorschriften.
  Mensen die eigenzinnig van Uw wet afdwalen,
  worden door U bedreigd en zijn al vervloekt.
  Wilt U elke vorm van spot en schande bij mij weghouden,
  want ik ben trouw aan alles wat U zegt.
  Zelfs al zouden koningen gezamenlijk een aanslag op mij beramen,
  dan nog zou ik, Uw dienaar, alleen maar Uw wetten overdenken.
  Alles wat U hebt gezegd en wat in Uw woord staat, is voor mij een grote vreugde
  en ik laat mij door Uw woorden raad geven.

Dallet


  Ik merk hoe mijn hart aan deze aarde hangt;
  geef mij het leven door Uw woord.
  Ik heb U alles verteld wat ik heb gedaan en U hebt mij ook antwoord gegeven.
  Leer mij nu hoe ik naar Uw wil kan leven.
  Laat mij begrijpen wat U in Uw wet bedoelt,
  zodat ik kan nadenken over alle wonderen die U doet.
  Mijn hart huilt van verdriet en wanhoop;
  helpt U mij overeind door Uw woord.
  Wilt U mij op het rechte pad houden?
  Geef mij in Uw genade Uw wetten.
  Ik kies ervoor de waarheid te volgen.
  Daarom denk ik voortdurend aan Uw leefregels.
  Ik houd mij vast aan alles wat U gezegd hebt, HERE.
  Stel mij niet teleur.
  Ik zal de weg van Uw wet volgen,
  omdat U mij alle levensruimte geeft.

Hee


  Leer mij, HERE, hoe ik de weg van Uw wet kan volgen.
  Dan zal ik mij mijn leven lang daaraan houden.
  Maak mij verstandig, want dan kan ik Uw wet houden zoals U wilt.
  Met mijn hele hart wil ik mij aan Uw wet houden.
  Laat mij lopen op het pad van Uw geboden;
  dat maakt mij gelukkig.
  Ik wil zo graag dat mijn hart uitgaat naar alles wat U gezegd hebt
  en niet naar geld verdienen.
  Help mij niet naar zinloze dingen te kijken.
  Ik wil in dit leven gelukkig worden door U te volgen.
  Ik ben Uw dienaar en heb diep ontzag voor U.
  Wilt U laten blijken dat Uw beloften waar zijn?
  Ik ben bang voor schande; neemt U die angst toch weg,
  want Uw geboden zijn zo goed.
  Heus, ik verlang naar Uw bevelen.
  Door Uw rechtvaardigheid kunt U mij zuiver laten leven. Doet U dat toch!

Waw


  Ik bid dat U mij Uw goedheid en liefde laat ervaren, HERE.
  En bevrijdt U mij zoals U hebt beloofd.
  Dan weet ik iets terug te zeggen als men mij bespot;
  want ik wil alleen zó spreken dat het overeenstemt met Uw woord.
  Laat mij Uw woorden spreken, want die bevatten de waarheid.
  Ik wacht op Uw bevel.
  Ik wil mij onafgebroken houden aan Uw wet,
  mijn leven lang.
  Dan ga ik mijn weg onbevangen en zonder belemmering,
  omdat ik mij richt naar Uw woord.
  Zelfs voor koningen kan ik dan over U spreken
  zonder mij te schamen.
  Ik geniet van Uw wet
  en houd van haar.
  Daarom reik ik telkens naar Uw geboden, waarvan ik zoveel houd.
  Dan denk ik rustig na over alles wat U hebt vastgelegd.

Zajien


  Denk aan wat U tegen mij hebt gezegd; ik ben immers Uw dienaar
  en U hebt hoop in mij gewekt.
  Dat troost mij in alle ellende die ik meemaak.
  Uw beloften geven mij weer leven.
  Ongelovigen kunnen mij nog zo bespotten,
  ik stap niet af van Uw wet.
  HERE, als ik denk aan alles wat U sinds mensenheugenis hebt voorgeschreven,
  voel ik mij getroost.
  De goddeloze mensen die Uw wet links laten liggen,
  brengen mij tot grote verontwaardiging.
  Uw leefregels zijn muziek voor mij, zolang ik hier op aarde woon;
  ik voel mij hier een vreemdeling.
  Als ik 's nachts wakker lig, denk ik aan Uw grote naam, HERE,
  en ook dan houd ik mij aan Uw wetten.
  Dat heb ik van U ontvangen,
  omdat ik Uw voorschriften zorgvuldig bewaar.

Chet


  De HERE heeft Zichzelf aan mij gegeven;
  ik heb ook beloofd mij altijd aan Uw woord te houden.
  Ik verlang er met mijn hele hart naar dat U mij goed gezind bent;
  geef mij Uw genade zoals U hebt beloofd.
  Ik denk na over mijn levensweg
  en haast mij om Uw woord te volgen.
  Zonder aarzelen haast ik mij te doen
  wat U voorschrijft.
  Hoewel de ongelovigen om mij heen mij voortdurend willen vangen,
  vergeet ik niet wat U in Uw wet zegt.
  Rond middernacht sta ik op om U te prijzen
  voor Uw rechtvaardige wetten en geboden.
  Ik ga mijn weg samen met alle mensen die ook ontzag voor U hebben
  en die leven volgens Uw gebod.
  De aarde is vol van Uw goedheid en liefde, HERE.
  Leer mij alles over Uw wetten.

Tet


  U hebt mij, Uw dienaar, het goede gegeven.
  Precies, HERE, zoals Uw woord dat aangeeft.
  Geef mij een goed onderscheidingsvermogen en verstand,
  want ik stel mijn vertrouwen op Uw wet.
  Voordat ik in moeilijkheden kwam, dwaalde ik vaak van U af.
  Maar nu houd ik mij alleen nog aan wat U zegt.
  U bent een goede God en doet het goede voor de mensen.
  Leer mij alles wat U van de mensen wilt.
  Ongelovigen schuiven mij allerlei leugens in de schoenen,
  maar ik houd mij met mijn hele hart vast aan Uw wet.
  Zij hebben harten van steen,
  maar ik ervaar vreugde als ik aan Uw wet denk.
  Het is goed dat ik grote moeilijkheden heb doorgemaakt,
  want daardoor heb ik U en Uw wet beter leren kennen.
  Uw woorden gaan voor mij ver boven
  grote rijkdommen aan goud en zilver.

Jod


  U hebt mij met Uw eigen handen gemaakt.
  Maak mij verstandig, zodat ik alles over Uw wet kan leren.
  Andere mensen, die ook diep ontzag voor U hebben,
  zijn blij als zij mij zien en meemaken,
  omdat ik op Uw woord vertrouw.
  HERE, ik weet dat Uw oordeel een rechtvaardig oordeel is.
  Dat U mij trouw bleef in al mijn ellende.
  Ik bid dat Uw goedheid en liefde mij zullen troosten.
  Dat hebt U mij, Uw dienaar, immers beloofd?
  Laat Uw liefdevolle meeleven mij bereiken, zodat ik leven kan.
  Ik verheug mij in Uw wetten.
  Laat de ongelovigen toch tot inzicht komen en zich schamen,
  omdat zij mij onterecht kwaad deden.
  Ik denk voortdurend aan wat U mij hebt opgedragen.
  Wilt U mensen, die diep ontzag voor U koesteren en Uw wet kennen,
  naar mij toe sturen?
  Ik wil met volledige toewijding Uw wet naleven,
  zodat ik mij nooit hoef te schamen.

Kaf


  Alles in mij verlangt naar Uw bevrijding,
  zoals U hebt beloofd.
  Mijn ogen kijken verlangend uit naar de vervulling van Uw belofte;
  wanneer komt U om mij te troosten?
  Ik ben oud en onaantrekkelijk geworden,
  maar toch heb ik Uw wet niet vergeten.
  Hoe lang laat U mij nog in leven?
  Wanneer gaat U nu eens wraak nemen op mijn vijanden?
  Ongelovigen, die zich niet interesseren voor Uw wet,
  hebben een kuil voor mij gegraven.
  U bent toch trouw aan alles wat U hebt beloofd?
  Help mij toch! Zij achtervolgen mij terwijl ik niets heb gedaan.
  Het is hun bijna gelukt mij te doden,
  maar ik heb mij vastgehouden aan Uw bevelen.
  Laat ik mogen leven in overeenstemming met Uw goedheid en liefde.
  Dan zal ik blijven spreken over Uw grote daden.

Lammed


  HERE, Uw woord blijft eeuwig bestaan
  tot in de hemelen toe.
  U bewijst Uw trouw aan elke generatie.
  U hebt ook de aarde gemaakt, zodat die stevig gegrondvest is.
  Vandaag de dag staat alles vast volgens Uw voorschriften.
  Alles is aan U onderworpen.
  Als ik niet voortdurend de vreugde van Uw wet had ervaren,
  was ik in alle moeilijkheden ten onder gegaan.
  Nooit zal ik Uw wetten vergeten,
  want juist door die wetten hebt U mij het leven weer gegeven.
  Ik ben Uw eigendom, bevrijd mij.
  Ik verlang naar Uw opdrachten.
  Ongelovigen zijn er op uit mij te vernietigen,
  maar ik let uitsluitend op Uw woord.
  Ik heb gezien hoe alles (hoe geweldig ook) eens een einde heeft.
  Maar ik weet dat Uw geboden oneindig zijn.

Mem


  Wat houd ik veel van Uw wet!
  Ik denk er de hele dag over na.
  Uw geboden geven mij meer wijsheid dan mijn vijanden hebben.
  Want ik heb ze altijd bij me.
  Ik heb meer verstand dan de mannen die mij eens lesgaven,
  omdat ik voortdurend Uw woorden overdenk.
  Ik heb meer inzicht dan de oude mensen,
  omdat ik Uw bevelen zorgvuldig bewaar.
  Ik zorg ervoor dat ik niet op het verkeerde pad kom;
  zo kan ik mij houden aan Uw woord.
  Ik volg Uw voorschriften nauwgezet op;
  alles leer ik van U.
  Alles wat U zegt, is heerlijk om naar te luisteren.
  Het klinkt zoeter dan honing.
  Door Uw wet heb ik inzicht gekregen
  en daarom haat ik de leugen.

Noen


  Uw woord is een stralend licht,
  dat mij de weg door het leven wijst.
  Ik heb een eed afgelegd en daar wil ik mij aan houden.
  Ik heb daarbij toegezegd dat ik mij altijd zal houden aan Uw rechtvaardige wetten.
  Ik heb zulke grote moeilijkheden. HERE,
  geef mij toch het leven weer door Uw woord.
  Ik spreek ongedwongen over U, HERE, en hoop dat U daar genoegen in hebt.
  Leer mij alles over Uw wetten.
  Ik zal nooit Uw wet vergeten,
  ook al is mijn leven voortdurend in gevaar.
  Ongelovigen proberen mij te vangen,
  maar ik blijf bij wat U hebt gezegd.
  Alles wat U hebt gezegd, heb ik als een blijvend erfdeel gekregen.
  Ik ben er heel erg blij mee.
  Ik verlang ernaar altijd te doen wat U hebt gezegd,
  mijn leven lang.

Samech


  Ik heb een hekel aan aarzelende mensen,
  maar houd zielsveel van Uw wet.
  Bij U kan ik schuilen en U beschermt mij.
  Ik verwacht het van Uw beloften.
  Kom mij niet te na, misdadigers,
  want ik wil mij houden aan het gebod van mijn God.
  U hebt beloofd mij te zullen ondersteunen.
  Doet U dat nu ook, zodat ik blijf leven.
  Stel mij niet teleur.
  Geef mij Uw kracht en bevrijd mij.
  Dan zal ik mij blijven verheugen in Uw geboden.
  Ieder die zich niet aan Uw wet houdt, doet U ver van U weg.
  Wat zij zeggen en doen, is zinloos.
  Alle goddelozen op aarde worden eens door U weggevaagd.
  Ook dat is voor mij een reden Uw wet lief te hebben.
  Ik ben bang voor Uw oordeel;
  mijn hele lichaam trilt van angst.

Ajien


  Ik heb altijd eerlijk en oprecht geleefd;
  laten mijn vijanden mij niet in hun macht krijgen.
  Stelt U Zich garant voor mij
  en zorg ervoor dat ongelovigen mij niet achtervolgen.
  Ik verlang ernaar U te zien
  en Uw rechtvaardig woord te horen.
  Wilt U met Uw goedheid en liefde met mij omgaan
  en mij alles leren over Uw wetten.
  Ik ben Uw dienaar; maak mij verstandig,
  zodat ik Uw wetten kan begrijpen.
  HERE, voor U is de tijd aangebroken om op te treden,
  want men heeft Uw wetten overtreden.
  Ik houd van Uw geboden;
  meer dan van het mooiste goud.
  Daarom geloof ik ook dat al Uw bevelen rechtvaardig zijn;
  ik haat de leugen.

Pee


  Alles wat U hebt gezegd, is geweldig en heerlijk.
  Daarom onthoud ik alles wat ik van U hoor.
  Door te luisteren naar Uw woord, komt er licht en duidelijkheid in mijn leven.
  Zelfs onverstandige mensen ontwikkelen inzicht.
  Ik smacht van verlangen
  naar alles wat U gebiedt.
  Kom bij mij en geef mij Uw genade.
  Mensen die van U houden, mogen zich immers daarop beroepen?
  Doet U mij wandelen op mijn levenspad, zoals U hebt beloofd.
  Houd het onrecht ver van mij.
  Bevrijd mij uit de onderdrukking van mijn vijanden;
  dan zal ik voortaan alles doen wat U hebt bevolen.
  Ik ben Uw dienaar; laat Uw licht over mij schijnen
  en leer mij alles wat ik van U moet weten.
  Mijn tranen vloeien en mijn verdriet is groot,
  omdat mijn volk niet leeft volgens Uw wet.

Tsaddie


  HERE, U bent rechtvaardig
  en Uw leefregels zijn betrouwbaar.
  Toen U ons Uw geboden gaf, was dat in oprechtheid
  en het getuigde van Uw grote trouw.
  Ik word beheerst door het verlangen U te dienen;
  temeer omdat mijn vijanden U in de steek laten.
  Uw woorden zijn volkomen zuiver;
  ik, Uw dienaar, heb ze van harte lief.
  Ik ben maar gering en niemand acht mij hoog,
  maar ik denk voortdurend aan Uw geboden.
  Uw rechtvaardigheid is eeuwig
  en alleen Uw wet is de waarheid.
  Ook al overkomt mij allerlei ellende en achtervolging,
  juist dan zijn Uw geboden voor mij een vreugde.
  Alles wat U hebt gezegd, bevat rechtvaardigheid voor altijd.
  Als U mij verstandig maakt, kan ik werkelijk leven.

Koef


  HERE, ik roep met mijn hele hart naar U; antwoord mij toch.
  Ik zal Uw geboden naleven.
  Ik roep naar U; bevrijd mij!
  Dan zal ik elk gebod van U in ere houden.
  Nog voor de zon opkomt, roep ik U te hulp.
  Ik verwacht een woord van U.
  Nog voor de nachtwakers aan het werk gaan,
  zie ik al weer uit naar Uw belofte.
  Wilt U met Uw liefde en goedheid naar mij luisteren?
  HERE, als Uw recht mij leidt, kan ik leven.
  Om mij heen zijn mensen die in zonde leven;
  van Uw wet willen zij niets weten.
  U bent dichtbij mij, HERE.
  Ik weet dat al Uw woorden waar zijn.
  Uit Uw woorden weet ik dat U van het begin af aan
  alles een vaste plaats hebt gegeven.

Reesj


  Let toch op mijn moeilijkheden en bevrijd mij.
  Ik zal Uw wet echt niet vergeten.
  Wees rechter over mij en red mij.
  U hebt beloofd mij nieuw leven te geven.
  De ongelovigen zullen niet worden gered,
  want zij willen zich niet aan Uw voorschriften houden.
  Uw liefdevolle meeleven is zo groot, HERE.
  U hebt bevolen dat ik het leven weer zou krijgen.
  Het aantal vijanden dat mij achtervolgt, is groot;
  toch zal ik niet van Uw woorden afwijken.
  Ik voel weerzin als ik mensen zie, die van U zijn afgeweken;
  want zij houden zich niet aan wat U zegt.
  Ziet U wel hoeveel ik van Uw wet houd?
  HERE, laten Uw goedheid en liefde weer nieuw leven geven.
  Nergens in Uw woord is iets onwaars; alles is de waarheid.
  Al Uw rechtvaardige geboden zijn eeuwig.

Sjien


  Zonder aanleiding word ik achtervolgd door koningen,
  maar Uw woord is het enige dat ik vrees; daarvoor heb ik ontzag.
  Ik ben zo blij met Uw woord,
  alsof onverwachte rijkdom mij in de schoot valt.
  Ik heb een hartgrondige hekel aan leugens;
  daarentegen houd ik heel veel van Uw wet.
  Zeven keer per dag prijs ik U,
  omdat U ons een rechtvaardige wet hebt gegeven.
  Mensen die van Uw wet houden, ervaren een diepe vrede in het hart.
  Er staat hun niets in de weg.
  HERE, ik verwacht alleen uitredding van U
  en houd mij aan Uw geboden.
  Ik houd mij met mijn hele wezen aan Uw woorden;
  ik heb ze oprecht lief.
  Ik blijf trouw aan Uw wetten en regels,
  want U weet wat goed voor mij is.

Taw


  HERE, ik bid dat U mij zult horen.
  Wees trouw aan wat U hebt gezegd en maakt U mij verstandig.
  Laat mijn aanhoudend bidden U bereiken.
  Bevrijd mij zoals U hebt beloofd.
  Overal waar ik kom, zal ik U steeds prijzen,
  want U leert mij alles wat U goed vindt.
  Ik zal een lied zingen over wat U zegt,
  omdat alles wat U gebiedt, rechtvaardig is.
  Laat Uw hand mij te hulp komen,
  want ik kies ervoor Uw geboden na te volgen.
  Ik verlang naar Uw bevrijding, HERE.
  Uw wet maakt mij gelukkig.
  Laat mij leven en U prijzen.
  Laten Uw leefregels mij tot steun zijn.
  Soms dwaal ik rond als een schaap dat de herder niet meer kan vinden.
  Zoekt U mij dan op;
  ik zal Uw geboden nooit vergeten.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- meiMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen