Bijbelconcordantie

Bijbelconcordantie - Wat is dat?
Een Bijbelconcordantie is een alfabetische index van woorden die in de Heilige Bijbel worden gebruikt, vaak met een contextuele toelichting van het gebruik van het woord in de 66 afzonderlijke literaire werken waaruit de Bijbel bestaat. De “Nederlandse concordantie van de Bijbel” van Abraham Trommius (1672-1691), met hierin ook de Hebreeuwse, Aramese en Griekse begrippen, is de oudste Nederlandstalige concordantie. Deze Trommius concordantie is gebaseerd op de Statenvertaling. Eveneens populair is de nieuwere NBG-vertaling van W.H. Gispen en H.N. Ridderbos (1954-1972).

Bijbelconcordantie - Gebruik deze online!
Een beperkte concordantie op de Statenvertaling kan hier online worden gevonden. Deze is gemakkelijk te gebruiken en kan enorm helpen bij het zoeken naar bepaalde trefwoorden of namen in de Bijbel. Een overzicht van de boeken van de Bijbel in de Bijbelse volgorde, zoals bijvoorbeeld hier (in diverse vertalingen), kan ook een goed begin zijn voor je zoektocht.

Bijbelconcordantie - De Trommius concordantie
Abraham Trommius (1633-1719) was de schoonzoon van Johannes Martinus. Martinus gaf feitelijk in 1662 de aanzet tot het schrijven van deze concordantie, waaraan hij drie jaar lang samen met Trommius werkte: hij overleed in 1665. Trommius werkte daarna alleen verder aan de concordantie. De concordantie op het Nieuwe Testament verscheen in 1672, terwijl de concordantie op het Oude Testament in twee delen werd uitgebracht, het eerste in 1685 en het tweede in 1691, bijna dertig jaar na aanvang van het project. In 1717 ontving hij een eredoctoraat van de Groningse Academie voor zijn werk. Kort daarna bracht Trommius een strikt wetenschappelijke concordantie op de Septuagint (of Septuaginta) uit, de belangrijkste Griekse vertaling van het Oude Testament. Trommius overleed enkele jaren later, in 1719.

Bijbelconcordantie - Het principe van expositionele samenhang
Eén van de belangrijkste doelen waar een Bijbelconcordantie voor kan worden gebruikt is het bestuderen van de Bijbelse structuur en integratie. De volledige Bijbel (66 boeken die door 40 auteurs over een periode van ongeveer 1600 jaar werden geschreven) verhaalt over de Redder van de wereld. Elk verhaal, elke genealogie, elk getal, elke bladzijde, elk detail handelt over de Messias, Jezus Christus. Eén van de meest overtuigende bewijsstukken voor het Goddelijke auteurschap is een principe dat we kennen als "expositionele samenhang". Je kunt een goed begrip krijgen van wat dit betekent door een uitgebreide Bijbelconcordantie te gebruiken. Neem bijvoorbeeld eens het woord "rots" en gebruik vervolgens je concordantie om elk vers waarin dit woord wordt gebruikt op te zoeken, van Genesis 1 tot en met Openbaring 22. We ontdekken dan dat elk gebruik van dit woord met de andere samenhangt, met de climax in 1 Korintiërs 10, waarin de Apostel Paulus uitweidt:

"Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken, dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus" (1 Korintiërs 10:1-4).

Aan deze zijde van de hemel zullen we de diepte van Gods Woord nooit volledig kunnen begrijpen, maar met een goede Bijbelconcordantie kunnen we onze Bijbelstudie wel naar een heel nieuw niveau tillen.

Bijbelconcordantie - Andere hulpmiddelen
De hierboven genoemde Bijbelconcordanties zijn natuurlijk niet de enige bronnen die voor de ijverige Bijbelstudent beschikbaar zijn. Zo is er bijvoorbeeld ook de beroemde Engelstalige “Strong's Exhaustive Concordance of the Bible” en zijn er vele soorten Bijbelcommentaren en boeken over de Bijbel beschikbaar. Maak gebruik van deze geweldige hulpmiddelen en vervul de oproep van de Bijbel om "je in te spannen om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid" (2 Timoteüs 2:15).

Lees nu verder!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen