God is barmhartig

God is barmhartig - Wat is barmhartigheid?
Van God weten we dat Hij een God van barmhartigheid en genade is. Mensen vinden het vaak moeilijk om barmhartigheid te begrijpen, omdat onze generatie over het algemeen redeneert “ik pak die-en-die daar wel voor terug” of “ik hoop dat ze hun verdiende loon krijgen”. Velen hebben zich aangeleerd om heel kritisch te zijn en willen dat anderen hun verdiende loon krijgen en bij voorkeur nog een schepje daar bovenop.

Maar God is zelfs voor de ergste misdadigers, zondaars en wetsovertreders barmhartig. Dit betekent dat Hij niet altijd de straf uitdeelt die we verdienen, al is Hij volledig op de hoogte van onze schuld. Om dit nader toe te lichten zegt Romeinen 3:23-24: “Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost.”

Simpel gezegd: wij zijn allemaal zondaars en voldoen niet aan de normen van rechtvaardigheid die God van ons verwacht. Maar dankzij Zijn barmhartigheid en genade heeft Hij een manier verschaft waarop onze zonden vergeven kunnen worden wanneer wij Christus Jezus aanvaarden - hoewel wij dat niet verdienen. Tezamen met genade (waardoor we gratis Gods geschenk van vergeving ontvangen, hoewel wij niets gedaan hebben om die te verdienen) wordt ons barmhartigheid betoond omdat Hij van ons houdt en enkel van ons vraagt dat wij Zijn Zoon in geloof aanvaarden.

God is barmhartig - Wie zijn de ontvangers?
De God van barmhartigheid vraagt het volgende in Micha 6:8: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” Deze woorden zijn gericht aan de gehele mensheid. Barmhartigheid wordt in dezelfde mate aan jou en aan mij geboden. Er is ons gezegd wat goed is en er is aangegeven wat er van ons verwacht wordt. Micha vraagt God in Micha 7:18: “Wie is een God als U, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van Uw volk nog over zijn; liever toont U hun Uw trouw.”

Deze tekst laat zien dat God graag barmhartig is, en tot op de dag van vandaag barmhartigheid laat zien. Een voorbeeld van Gods barmhartigheid in onze tijd is het opmerkelijke verhaal van een vrouw die Jeanette heet. Haar oma, Carla, probeerde Jeanette over te halen om naar een afkickcentrum te gaan, maar zonder veel resultaat. Carla bad tot God en vroeg Hem om in te grijpen bij Jeanette. Carla herinnerde zich de woorden van God: “Wie zou voor Mij iets moeten doen, onthoud wie Ik BEN. Ik kan die drugs bij jouw kleindochter wegnemen, ze vertrappen en ze zullen niet terugkeren.” Carla zegt dat ze bad dat Jezus in hun gebroken gezin zou komen en haar kleindochter zou genezen. Jeanette is nu vrij van drugs en geniet een gezegende band met haar familie. Carla hecht tegenwoordig heel veel belang aan Lucas 1:50: “Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, voor al wie Hem vereert.”

In de hele Bijbel staan veel verwijzingen naar Gods barmhartigheid. Zo vinden we bijvoorbeeld in Genesis 37 tot en met 45 het verhaal van Jozef, zoon van Jakob. Gods barmhartigheid ten aanzien van Jozefs broers voor hun verraad blijkt duidelijk in dit verhaal. Andere voorbeelden vinden we in de gebeden van koning David in de Psalmen. Gods barmhartigheid is eindeloos en onmiskenbaar door de eeuwen heen tot nu toe.

God is barmhartig - Het ultieme profijt
Wanneer we zeggen dat Hij een God van barmhartigheid is, beschrijven we maar heel beknopt waartoe Hij bereid is. Zoals je weet zeiden we aan het begin van deze tekst dat God vergiffenis biedt, zelfs wanneer Hij weet dat wij schuldig zijn. Paulus geeft hiervan een goed beeld in Efeziërs 2:1-10. “U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander.”

“Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door Zijn genade gered. Hij heeft ons samen met Hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Zo zal Hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk Zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is door Christus Jezus. Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.”

Leer meer over de eigenschappen van God!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen