Bijbels opzienerschap

Bijbels opzienerschap - De waarheid over geld
Bijbels opzienerschap vereist dat een Christen op een andere manier tegen geld aankijkt dan de seculiere wereld. De seculiere wereld stelt welgesteldheid gelijk aan succes en geluk. Daarom probeert de maatschappij onophoudelijk zo veel mogelijk weelde te vergaren. Maar, de Bijbel openbaart de zinloosheid van een dergelijke worsteling door ons de waarheid over geld te tonen. De Psalmen verkondigen: "Nee, een mens, hoe rijk ook, ontkomt niet aan het duister, hij is als een dier dat wordt afgemaakt" (Psalm 49:13). Ongeacht hoe hard je ook werkt om rijk te worden, de dood wacht nog steeds op je omdat geld niets aan je leven kan toevoegen.

Ook al kan geld ons niet van de dood redden, toch zou men kunnen beweren dat het de moeite waard is om rijkdom na te streven, omdat het geluk en bevrediging in het leven kan brengen. Salomo, een wijs en rijk mens, beweert het volgende: "Maar hoe groter iemands kapitaal is, des te groter ook het aantal mensen dat het komt verbrassen. Wat heeft de eigenaar hierbij te winnen? Hij kan alleen maar toekijken... wie zwelgt in rijkdom, kan de slaap niet vatten" (Prediker 5:10-11). Geld is zinloos. Het kan mensen die er van houden nooit tevreden stellen. In plaats daarvan biedt het alleen maar ijdele goederen en onrust. Het streven naar rijkdom gaat dan ook gepaard met ontevredenheid, niet met een beter leven.

Bijbels opzienerschap - Wat werkelijk waarde heeft
Bijbels opzienerschap vereist niet dat een Christen geld zou moeten verachten of niet zou moeten doorgaan met geld verdienen. Geld is een noodzakelijkheid voor je primaire levensbehoeften. Maar de Bijbel waarschuwt ons voor het feit dat een liefde voor geld altijd kwaadaardigheid schept (1 Timoteüs 6:10). Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat geld niet het middelpunt van je leven wordt. Wanneer geld niet het middelpunt van je liefde en je inspanningen is, dan ben je vrij om je op belangrijkere zaken te concentreren.

Goed opzienerschap moedigt een Christen aan om werkelijke waarde in het leven te ontdekken. Als geld niet veel aan het leven kan toevoegen, wat kan dit dan wel? De Bijbel stelt: "Wie vertrouwt op zijn rijkdom is een blad dat valt, een rechtvaardige komt tot bloei" (Spreuken 11:28). De rechtvaardigen zullen dus goed gedijen, niet de rijken. Maar hoe kunnen rechtvaardigen dan een weelderig leven hebben als zij geen rijkdom hebben? Zij gedijen omdat ze begrijpen wat meer waarde heeft en dit ook bezitten.

Een rechtschapen mens heeft karakter. Spreuken 22:1 stelt: "Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud". Een goede reputatie zou het doel in het leven moeten zijn, niet het ophopen van rijkdommen. Een goed karakter is blijvend. Geld is dat niet.

Een geloof in God biedt de rechtschapen man een levenslange rijkdom (Romeinen 11:33). De ware eeuwige rijkdommen zijn de kennis van God en het begrip van Zijn liefde. De schrijver van het boek Hebreeën schrijft: "Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten’" (Hebreeën 13:5). Geld kan niet van je houden en het zal ook niet altijd bij je blijven. Maar God verlaat je nooit en zegent Zijn kinderen op onschatbare wijze; deze belofte kan, in tegenstelling tot geld, iemand werkelijk tevreden stellen.

Bijbels opzienerschap - Het gaat om het hart
Bijbels opzienerschap roept een Christen op om aan God terug te geven door middel van de tienden. Het woord "tiende" betekent precies dat: "een tiende deel". Een Christen zou daarom een tiende deel van zijn of haar inkomen voor God opzij moeten zetten.

Maar voor God gaan de tienden niet alleen om een percentage. Tienden hebben meer te maken met het hart van de gever dan met de feitelijke hoeveelheid die aan God wordt gegeven. De Bijbel geeft ons dit verhaal: "Toen hij opkeek, zag [Jezus] hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen. Hij zag ook dat een arme weduwe er twee muntjes in gooide, en hij zei: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. Want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig had voor haar levensonderhoud’" (Lucas 21:1-4). De vrouw gaf twee muntjes; zie het als een cent. Dit lijkt een onbeduidende hoeveelheid. Maar God schatte dit onbeduidend bedrag hoger in dan de grote bedragen die de rijken Hem brachten. Waarom? Omdat de vrouw haar volledige toewijding aan God uitdrukte door Hem alles te geven wat ze had. Ze was bereid om haar hele bezit op te offeren om haar liefde aan God te tonen.

Bijbels opzienerschap heeft te maken met geven uit toewijding, niet geven omdat het moet. Het gaat om het hart van de gever; de Christen die bereid is om uit zijn armoede te geven, niet uit zijn rijkdom.

Bijbels opzienerschap - Aan anderen geven en je sterk maken
Bijbels opzienerschap biedt hulp aan de minder fortuinlijken. De Bijbel stelt: "Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven" (Jakobus 1:27). Het geven houdt niet op met de tienden. God vraagt dat we onze gevende harten richten op mensen die dit het hardst nodig hebben: weduwen, wezen en de armen. Als Christenen moeten we de helpende hand bieden aan mensen die behoeftig zijn en moeten we de zegens die we van God hebben ontvangen met hen delen. Ook al begrijpen we dat geld ons niet kan bevredigen, toch kan het voor ons Christenen moeilijk zijn om afstand te doen van "meer geld" om mensen in nood te helpen. Maar, de Bijbel belooft ons: "Een goedhartig mens wordt gezegend, hij deelt zijn voedsel met de armen" (Spreuken 22:9). Een goedhartig mens - een mens met een hart dat bereid is om te geven - wordt gezegend door te geven. Wanneer iemand geld aan anderen geeft, ontvangt hij of zij rijkdommen op vele andere manieren. Als Christen moet jij je voor God sterk maken. Matteüs 6:24 (WV95 vertaling) zegt: "Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de een verfoeien en van de ander houden, of zich hechten aan de eerste en de ander verachten. Je kunt God en de geldduivel niet tegelijk dienen."

Als jij tussen God en geld moet kiezen, van welke zou je dan houden?

Leer nu meer over opzienerschap!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen