4 september


Sadrach, Mesach en Abednego

Terwijl Ezechiël over de straf voor de goddelozen predikt, bevinden drie vrienden van Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego genaamd, zich in de hoofdstad Babylon. Zij staan op het punt door koning Nebukadnezar gestraft te worden voor hun trouw aan God. Nebukadnezar heeft een enorm afgodsbeeld laten vervaardigen, mogelijk van het goud dat onlangs is buitgemaakt in Juda, en hij beveelt alle mensen om dit beeld te aanbidden. Wanneer Daniëls drie vrienden dit weigeren, worden zij in een brandende oven gegooid. Maar zij worden door God van de dood gered en Nebukadnezar is opnieuw onder de indruk van de God waar zij op vertrouwen.
Het is niet bekend waar Daniël verblijft wanneer deze dingen plaatsvinden. Verondersteld wordt dat hij niet in de hoofdstad aanwezig is, omdat hij anders voor zijn vrienden gepleit zou hebben.

Dan. 3:1,2 (ca. 584 v.C.?)
GOUDEN BEELD GEMAAKT. Koning Nebukadnezar liet een gouden beeld maken van 27 meter hoog en 2,70 meter breed. Hij plaatste het in de vlakte Dura, in het gebied Babel. Daarna bracht de koning alle hooggeplaatsten in overheidsdienst bijeen. Al deze hoogwaardigheidsbekleders moesten de inwijding van Nebukadnezars beeld bijwonen.

Dan. 3:3-7
MANDAAT EIST AANBIDDING. Nadat zij allemaal waren gearriveerd en hun plaats voor het monument hadden ingenomen, riep een heraut met krachtige stem: "Volken uit alle landen en van allerlei talen, dit is het bevel van de koning: Zodra de muziek begint te spelen, moet u zich languit op de grond werpen en koning Nebukadnezars gouden beeld aanbidden. Ieder die niet neervalt om te aanbidden, zal ogenblikkelijk in de brandende oven worden gegooid."
Bij het horen van de eerste tonen wierp dus iedereen, ongeacht zijn volk, taal of godsdienst, zich op de grond en aanbad het beeld.

Dan. 3:8-12
ASTROLOGEN BESCHULDIGEN JODEN. Maar enige hoge functionarissen gingen naar de koning en dienden een aanklacht in tegen enkele Joden, die weigerden het beeld te aanbidden! "Majesteit", zeiden zij, "u hebt bevel gegeven dat iedereen zich op de grond moet laten vallen en het gouden beeld aanbidden, zodra de muziek begint te spelen. Wie dat niet doet, zal in de brandende oven worden gegooid. Maar nu zijn daar een paar Joodse mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, die u hebt belast met het bestuur over het gewest Babel. Deze mannen storen zich niet aan uw bevel en weigeren uw goden te vereren of het gouden beeld, dat u hebt opgericht, te aanbidden."

Dan. 3:13-18
NEBUKADNEZAR AFGESCHEEPT. Laaiend van woede beval Nebukadnezar Sadrach, Mesach en Abednego te halen. Toen zij waren voorgeleid, zei hij: "Sadrach, Mesach en Abednego, is het waar dat u mijn goden niet wilt vereren en het gouden beeld niet wilt aanbidden? Ik geef u nog één kans. Maar dan moet u zich bij het horen van de eerste tonen wel op de grond laten vallen en het beeld aanbidden. Doet u dat niet, dan zult u ogenblikkelijk in de brandende oven worden gegooid. En welke god zou u dan uit mijn handen kunnen redden?"
De drie mannen antwoordden: "Wij vinden het niet nodig uw vraag te beantwoorden. Onze God, Die wij vereren, is in staat ons te redden uit de brandende oven en uit uw macht, majesteit. Maar ook als Hij dat niet doet, kunt u er zeker van zijn dat wij uw goden niet zullen vereren en uw gouden beeld niet zullen aanbidden!"

Dan. 3:19-23
IN OVEN GEGOOID. Nebukadnezar werd razend op Sadrach, Mesach en Abednego. Zijn gezicht vertrok van woede. Hij beval dat de oven zevenmaal heter dan gewoonlijk moest worden opgestookt. Hij droeg een paar van de sterkste mannen uit zijn leger op Sadrach, Mesach en Abednego vast te binden en in de brandende oven te gooien. Zij werden stevig geboeid en met kleren en al in de oven gesmeten. Omdat de koning in zijn woede zo'n abnormaal heet vuur in de oven wilde hebben, schoten de vlammen eruit en doodden de soldaten die hen erin gooiden! Zo vielen de drie vastgebonden Joodse mannen in de hoog oplaaiende vlammen.

Dan. 3:24-27
GERED DOOR ENGEL. Plotseling sprong koning Nebukadnezar geschrokken overeind. "Wat zie ik nu?" riep hij tegen zijn raadsmannen. "Wij hadden toch dríe mannen in de oven gegooid?"
"Jazeker, majesteit", antwoordden zij.
"Maar kijk!" schreeuwde Nebukadnezar. "Nu zie ik er víer vrij rondlopen tussen de vlammen en zij zijn ongedeerd! En de vierde ziet eruit als een engel."
Nebukadnezar liep zo dicht mogelijk naar de open deur van de brandende oven en riep: "Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de allerhoogste God, kom naar buiten! Kom hier!" Het drietal stapte uit het vuur. De stadhouders, gouverneurs, landvoogden en raadsheren verdrongen zich om hen heen en zagen dat zij geen letsel van het vuur hadden opgelopen. Hun hoofdhaar was niet verschroeid, hun mantels waren ongeschonden en er hing zelfs geen brandlucht om hen heen.

Dan. 3:28-30
DRIE MANNEN GEEERD. "Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego!" zei Nebukadnezar. "Hij heeft Zijn engel gestuurd om Zijn dienaren, die op Hem vertrouwden, te bevrijden. Hij liet hen niet in de steek toen zij mijn bevel trotseerden en liever hun leven waagden dan een andere god dan hun eigen God te vereren of te aanbidden. Daarom vaardig ik het bevel uit dat iedereen, van welk volk, taal of natie dan ook, die iets oneerbiedigs zegt over de God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken wordt gehouwen. En zijn huis zal met de grond worden gelijkgemaakt. Want geen andere god kan met zoveel machtsvertoon redden als deze God heeft gedaan."
Sadrach, Mesach en Abednego stonden vanaf dat moment in hoog aanzien bij de koning.

Net als voorheen, toen Daniël de droom van Nebukadnezar had uitgelegd en de koning de God van de Joden had geprezen, zien we geen tekenen van een blijvende overtuiging in het hart van Nebukadnezar. Maar geleidelijk begint het idee van een werkelijke en machtige God zijn sporen achter te laten in het denken van deze heidense wereldleider; misschien zal dit ooit nog leiden tot een oprechte bekering.


Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- septemberMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen