De liefde van God

De liefde van God - Is de Schepper een God van liefde?
Bestaat er zoiets als "de liefde van God?" Is de Schepper een God van liefde of is Hij een boze God? Is Hij passief en zelfvergenoegd? Heeft Hij Zijn karakter überhaupt aan ons geopenbaard? Christenen geloven in een God van liefde. Zij zijn van mening dat God Zijn liefde voor de mens heeft bewezen door middel van Zijn Zoon, Jezus Christus, die aan het kruis heeft geleden als boete voor onze zonden. Voor iemand anders sterven is werkelijk bewijs voor je liefde. "Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden" (Johannes 15:13). Maar, was Christus wel een vertegenwoordiger van God toen Hij aan het kruis stierf? Stierf Hij eigenlijk wel aan een kruis? Bestond Hij wel echt als een historisch figuur? Of is Hij slechts een mythe, een goed verhaal over een goed mens?

Liefde van God - Zijn Liefde geopenbaard
Christenen beweren dat Jezus Christus de liefde van God openbaart. Bestond Christus wel op deze aarde? Een bewering van John Murray, president van de American Atheist Society (het Amerikaanse Atheïstengenootschap), over de historiciteit van Christus luidt als volgt: "Er was geen mens Jezus Christus in de geschiedenis van de wereld. Er bestond geen historisch, levend, ademend, voelend wezen met die naam. De Bijbel is een fictief, onhistorisch vertelsel. Maar de mythe is winstgevend." (Life Magazine, December 1994, "Who was He?", oftewel "Wie Was Hij?", p. 67-82). Maar miljoenen gelovigen beweren dat Hij bestond en nog steeds bestaat. Welnu, wat heeft de geschiedenis dan werkelijk voor ons vastgelegd? Het getuigenis van gezaghebbende historici uit de oudheid, zoals Cornelius Tacitus en Flavius Josephus, geeft aan dat Murray zich wel eens vergist zou kunnen hebben. Beide mannen documenteerden onafhankelijk van elkaar de kruisiging van Jezus Christus in de 1e eeuw. En beide mannen uit de 1e eeuw worden buiten de Bijbel als gezaghebbende historici beschouwd. Naast hun verslagen en die van de schrijvers van het Nieuwe Testament, hebben de Joden zelf in hun geschriften de executie van Jezus in de 1e eeuw als een historische gebeurtenis vastgelegd.

Liefde van God - Zijn liefde voorspeld
De dood van deze man, Jezus Christus, is nog geen bewijs voor de liefde van God, tenzij Hij daadwerkelijk de Zoon van God was. Als Christus slechts een mens was die voor misdaden tegen de staat werd geëxecuteerd, dan heeft dit helemaal niets met God te maken. Opnieuw moeten we naar de historische verslagen kijken om dit te bevestigen. Het Oude Testament, dat over een periode van meer dan 1500 jaar werd geschreven, werd ongeveer 400 jaar vóór Christus voltooid. De oudste ons bekende kopieën die de tand des tijds hebben doorstaan, dateren uit ongeveer 200 jaar voor Christus (de Dode Zee-rollen). Een groot gedeelte van het Oude Testament beweert de komst van Christus te voorspellen. Het bevat meer dan 300 profetieën over een komende Messias die voor de verlossing van de mensheid zou sterven en zo Gods liefde zou bewijzen voor de in zonde vervallen mensheid. Jezus Christus vervulde deze profetieën volledig en tot in detail. Alleen al op de dag van Zijn kruisdood vervulde Christus feitelijk meer dan 30 profetieën. Deze voorspellingen waren ongelooflijk gedetailleerd en nauwkeurig, onder andere wat betreft de manier waarop Hij zou sterven en zelfs Zijn laatste woorden (Psalm 22).

Laten we eens een voorbeeld bekijken van deze duizelingwekkende vooruitziende blik. Het boek Daniël (hoofdstuk 9, vers 25) voorspelt precies de dag waarop Christus Jeruzalem zou binnengaan vóór zijn berechting en kruisiging. De profetie stelt dat 69 weken van jaren (69 x 7 = 483 jaar) zouden verstrijken tussen de verordening om Jeruzalem te herbouwen en de komst van de Messias (dit is volgens de Babylonische 360-daagse kalender, omdat het boek Daniël tijdens de Joodse gevangenschap in Babylon werd geschreven). 483 jaar x 360 dagen is gelijk aan 173.880 dagen. Volgens de documenten die door Sir Henry Creswicke Rawlinson in het paleis te Sjoesjan (Susa) werden gevonden, en die worden bevestigd door Nehemia 2:1, werd deze verordening op 14 maart, 445 voor Christus uitgevaardigd door Artaxerxes Longimanus. Precies 173.880 dagen later, op 6 april, 32 na Christus reed Jezus op een ezelsveulen Jeruzalem binnen (de vervulling van Zacharia 9:9). De wereld viert deze dag als Palmzondag. Vier dagen later werd Christus aan het kruis vermoord en drie dagen na Zijn dood stond Hij op uit de dood. Nadat Hij Zichzelf aan Zijn discipelen had vertoond en hen had aangespoord om te volharden ondanks de vervolging in deze slechte wereld, steeg Hij op naar de Hemel waar Hij zal verblijven tot het einde van dit tijdperk.

Liefde van God - Zijn liefde gemanifesteerd door Zijn enige Zoon
Jezus Christus is de liefde van God. "En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden" (1 Johannes 4:9-10).

Leer nu meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen