19 juli


Jes. 57:1,2
WAAROM RECHTSCHAPEN MENSEN STERVEN.

  Rechtvaardige mensen verdwijnen;
  de vromen sterven te vroeg,
  maar niemand schijnt zich er iets van aan te trekken
  of zich af te vragen waarom dat gebeurt.
  Niemand schijnt te beseffen dat God hen wegneemt
  voordat de kwade dagen komen.
  Zij zullen in vrede rusten,
  allen die in hun leven de rechte weg bewandelen.

Jes. 57:3-13
HERSTEL NIET VOOR GODDELOZEN.

  Maar u: Kom hier, heksenzonen,
  kinderen van echtbrekers en overspelige vrouwen!
  Wie bespot u?
  Tegen wie trekt u gezichten
  en steekt u de tong uit?
  Kinderen van zondaars en leugenaars!
  Met veel overgave aanbidt u uw afgoden in de schaduw van elke boom
  en in de dalen slacht u uw kinderen als mensenoffers
  onder de overhangende rotsen.
  De gladde stenen in de dalen zijn uw goden.
  U aanbidt ze en zij, niet Ik, zijn uw erfenis.
  Moet dit alles Mij gelukkig maken?
  U hebt overspel gepleegd op de heuveltoppen,
  want u aanbidt daar uw afgoden en laat Mij in de steek.
  Achter gesloten deuren zet u uw afgodsbeelden op
  en aanbidt niet Mij, maar iemand anders.
  Dat is overspel, want u geeft deze afgoden uw liefde
  in plaats van Mij lief te hebben.
  U bracht geurig reukwerk en parfum als geschenk naar Moloch.
  U hebt ver gereisd, zelfs naar het dodenrijk,
  om nieuwe goden te vinden van wie u kon houden.
  U werd moedeloos tijdens het zoeken, maar u gaf het niet op.
  U sprak uzelf moed in en ging door.

  Waarom was u banger voor hen dan voor Mij?
  Hoe is het mogelijk dat u zelfs geen moment aan Mij hebt gedacht?
  Ben Ik te vriendelijk geweest,
  zodat u voor Mij geen angst voelt?
  En dan zijn daar uw 'gerechtigheid' en uw 'goede werken',
  maar die zullen u niet redden.
  Laten we maar eens kijken of uw hele verzameling afgoden u kan helpen
  als u schreeuwt om hulp!
  Zij zijn zo zwak dat de wind ze zonder moeite wegblaast!
  Ze tuimelen al om van een ademtocht.
  Maar wie op Mij vertrouwt,
  zal het land bezitten
  en mijn heilige berg erven.

Jes. 57:14-21
HERSTEL VOOR BEROUWVOLLE MENSEN. Ik zal zeggen:

  Herstel de weg!
  Haal de rotsen en stenen weg!
  Maak een goed begaanbare hoofdweg klaar
  voor de terugkomst van mijn volk uit gevangenschap.
  De hoge en doorluchtige, Die de eeuwigheid bewoont,
  de Heilige, zegt:
  Ik leef in die hoge en heilige plaats,
  maar ook bij ieder die berouwvol en nederig is;
  Ik verfris de nederigen
  en geef nieuwe moed aan mensen met een berouwvol hart.
  Want Ik zal niet altijd tegen u vechten,
  noch voor altijd mijn toorn op u loslaten;
  als Ik dat deed, zou de hele mensheid verdwijnen;
  mensen, die Ik Zelf gemaakt heb.
  Ik was boos
  en sloeg deze begerige mensen neer.
  Maar zij gingen gewoon door met zondigen
  en deden alles wat hun zondige hart wilde.
  Ik heb gezien wat zij doen, maar toch zal Ik hen genezen!
  Ik zal hen leiden en troosten, hen helpen met berouw hun zonden te belijden.
  Vrede, vrede voor hen, dichtbij en veraf,
  want Ik zal hen allemaal genezen.
  Maar zij die Mij blijven afwijzen,
  zijn als de rusteloze zee die nooit stilligt,
  maar altijd modder en vuil opwoelt.
  Voor hen, zegt mijn God, is er geen vrede!

Jes. 58:1-5
DE LEDIGHEID VAN VASTEN.

  Roep met alle kracht,
  laat uw stem klinken als een bazuin;
  wijs mijn volk op zijn overtredingen,
  vertel de nakomelingen van Jakob hun zonden.
  Wat zijn zij toch vroom! Zij komen elke dag naar mijn tempel
  en luisteren graag naar het voorlezen van mijn wetten
  (net alsof zij eraan gehoorzamen)
  net alsof zij de geboden van hun God niet verachten!
  Wat doen zij hun best hun godsdienst correct te bedrijven;
  o, wat houden zij van de tempeldiensten!
  "Wij hebben voor U gevast", zeggen zij. "Waarom bent U niet onder de indruk?
  Waarom ziet U onze offers niet? Waarom luistert U niet naar onze gebeden?
  Wij hebben onszelf goed onderzocht en ons vernederd,
  maar U ziet het helemaal niet!"

  Ik zal u vertellen waarom!
  Omdat u zelfs onder het vasten nog bezig bent met verkeerde zaken
  en uw arbeiders opdrijft.
  Welk nut heeft vasten als u blijft ruziën en vechten?
  Dat soort vasten doet weinig goed in mijn ogen.
  Is dit wat Ik wil? Dit soort inkeer, dit buigen als riet in de wind,
  dragen van rouwkleding en het uzelf bedekken met as?
  Noemt u dat vasten;
  een dag waaraan Ik welgevallen heb?

Jes. 58:6-12
HET WARE VASTEN EN DE BELONING ERVOOR.

  Nee, het soort vasten dat Ik van u verlang, is
  dat u uw band met de zonde verbreekt.
  Dat u zich bevrijdt van het kwaad.
  Dat u ophoudt uw arbeiders uit te buiten,
  hen eerlijk behandelt en hun geeft waar zij recht op hebben.
  Ik wil dat u uw voedsel deelt met de hongerigen
  en dat u hulpelozen, armen en ontheemden in uw huizen ontvangt.
  Geef kleren aan wie het koud hebben
  en verberg u niet voor familieleden die uw hulp nodig hebben.
  Als u dit alles doet, zal God Zijn glorierijke licht op u laten schijnen.
  Hij zal u genezen;
  uw vroomheid zal u voorthelpen,
  goedheid zal als een schild voor u zijn
  en de glorie van de HERE zal u van achteren beschermen.
  Dan zal de HERE antwoorden als u roept.
  "Ja, hier ben Ik", zal Hij direct zeggen.

  Alles wat u moet doen, is de boosheid uit uw midden wegdoen,
  ophouden de zwakken te onderdrukken,
  ophouden valse beschuldigingen te uiten
  en niet langer slechte geruchten verspreiden!
  Geef de hongerigen te eten!
  Help mensen, die in moeilijkheden zitten!
  Dan zal uw licht vanuit de duisternis schijnen
  en de duisternis om u heen zal zo helder worden als het licht overdag.
  En de HERE zal u onophoudelijk leiden,
  in uw behoeften voorzien met goede dingen
  en u gezond houden;
  dan zult u lijken op een tuin met voldoende water,
  een altijd opborrelende bron.
  Uw zonen zullen de lang geleden verlaten ruïnes van uw steden herbouwen
  en u zult bekend worden als 'het volk dat zijn muren en steden herbouwt'.

Jes. 58:13,14
OPROEP TOT INACHTNEMING VAN SABBAT.

  Als u de sabbat in ere houdt,
  u niet verdiept in uw eigen zaken en pleziertjes,
  maar van de sabbat geniet
  en hem met genoegen 'de heilige dag van de HERE' noemt
  en als u de HERE met uw doen en laten eert,
  niet uw eigen verlangens en pleziertjes volgt en niet ijdel praat,
  dan zal de HERE uw lust en uw leven zijn en Ik zal u verhogen.
  Ik zal uw leven op een hoger plan brengen,
  zodat u volop geniet van de zegeningen die Ik beloofde aan Jakob, uw vader.
          Ik, de HERE, heb het beloofd.

Jes. 59:1-15
BEKENNEN VAN ZONDEN.

  Luister! De HERE is niet te zwak om u te redden.
  En Hij is ook niet plotseling doof geworden! Hij hoort u wel als u roept!
  Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God.
  Vanwege de zonde heeft Hij Zijn gezicht van u afgekeerd
  en wil Hij niet meer luisteren.
  Want uw handen zijn moordenaarshanden
  en uw vingers zijn bevuild door de zonde.
  U liegt en mompelt
  en keert u tegen de goeden.
  Niemand wil eerlijk en oprecht zijn.
  De dingen, die u voor de rechtbank beweert, berusten op leugens;
  u besteedt uw tijd aan het uitbroeden van slechte plannen en de uitvoering ervan.
  Uw boze plannen zijn als eieren van een adder.
  Als zij worden uitgebroed, komt er een giftige slang uit voort.
  Uw zonden zijn als spinnewebben,
  waarvan geen kleding kan worden gemaakt.
  Alles wat u doet, is doortrokken van zonde;
  geweld is uw belangrijkste kenmerk.
  Uw voeten snellen naar de zonde
  en er wordt gemakkelijk onschuldig bloed vergoten;
  uw gedachten zijn uitsluitend op zonden gericht.
  Waar u ook gaat, laat u een spoor van ellende en dood achter.
  U weet niet wat werkelijke vrede is,
  noch wat het betekent rechtvaardig en goed te zijn;
  u doet voortdurend kwaad
  en zij die u volgen, zullen geen vrede kennen, net zomin als u.

  Daarom is het recht ver van ons,
  gerechtigheid wordt niet bij ons gevonden.
  Wij zien uit naar het licht, maar de duisternis houdt ons gevangen.
  Wij verwachten uitzicht, maar rondom ons is de nacht.
  Als blinden tasten wij langs de wand.
  Wij zoeken houvast als mensen die geen ogen hebben.
  Midden op de dag struikelen wij alsof het donker is.
  Wij zwerven in de wildernis en lijken sprekend op doden.
  Wij allen grommen als hongerige beren,
  wij maken geluiden als het gekir van duiven.
  Wij hopen dat ons recht zal worden gedaan, maar het gebeurt niet.
  Wij hopen op redding, maar ook die blijft uit.

  Want onze zonden blijven zich opstapelen voor de rechtvaardige God
  en getuigen tegen ons.
  Ja, wij weten wat een zondaars wij zijn.
  Wij kennen onze ongehoorzaamheid.
  Wij hebben de HERE, onze God, verloochend.
  Wij weten hoe opstandig en oneerlijk wij zijn,
  want wij kiezen onze leugens met zorg.
  Onze gerechtshoven doen de rechtvaardige onrecht;
  eerlijkheid is een onbekend verschijnsel voor ons.
  De waarheid valt dood neer in de straten
  en oprechtheid heeft geen enkele waarde.
  Ja, de waarheid is verdwenen
  en iemand die het verkeerde nalaat, wordt al snel aangevallen.

  De HERE zag al de boosheid en het was verkeerd in Zijn ogen,
  omdat niemand voor het recht opkwam.

Jes. 59:16-20
VERLOSSING VOOR BOETVAARDIGEN.

  Hij zag dat niemand u hielp
  en vroeg Zich af waarom niemand er tussen kwam.
  Daarom ondernam Hij Zelf stappen om u te redden
  door Zijn machtige kracht en gerechtigheid.
  Hij deed de gerechtigheid aan als pantser
  en zette de helm van het heil op Zijn hoofd.
  Hij kleedde Zich met een mantel van vergelding en grimmige toorn.
  Hij zal Zijn vijanden hun slechte daden betaald zetten,
  grimmige toorn voor Zijn tegenstanders in verre landen.
  En uiteindelijk zullen zij de naam van God
  van oost tot west vrezen en verheerlijken.
  Want Hij zal komen als een krachtige getijstroom,
  voortgedreven door de adem van de HERE.

  Hij zal komen als verlosser van diegenen in Sion,
  die zich van de zonde hebben afgekeerd.

Jes. 59:21
BELOFTE VAN DE GEEST. "Wat mij betreft, is dit mijn belofte aan hen", zegt de HERE. "Mijn Geest, Die op u is, zal u niet verlaten; ook de woorden die u namens Mij spreekt, zullen steeds bij u zijn. Ook bij uw kinderen en kleinkinderen, voor altijd en eeuwig."

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juli



Met dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaarden



WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen