30 september


Psa. 107 - Israëls herstel na de straf.

  Prijs de HERE! Hij is een goede God.
  Want Zijn goedheid en liefde blijven eeuwig bestaan.
  Laat ieder die door de HERE is bevrijd, dit blijven zeggen.
  Hij heeft hen immers bevrijd uit de macht van de vijand?
  Hij heeft hen teruggehaald uit alle verre landen,
  uit oost en west, uit noord en zuid.

  Er waren mensen die ronddwaalden in de woestijn, op eenzame plaatsen.
  Zij hadden geen plek om te wonen.
  Door honger en dorst
  waren zij aan het eind van hun krachten.
  Toen riepen zij in hun ellende tot de HERE
  en Hij redde hen uit al hun angst.
  Hij liet hen lopen op een goed begaanbare weg,
  die leidde naar een stad waar ook voor hen een huis was.
  Laten zij de goedheid en liefde van de HERE prijzen
  en Hem ook eren om alle wonderen die Hij voor de mensen heeft gedaan.
  Maar ook omdat Hij de dorstige mensen te drinken heeft gegeven
  en de hongerigen heeft voorzien van voedsel.

  Er waren ook mensen die in de duisternis moesten leven.
  Zij zaten (lichamelijk of geestelijk) vastgebonden.
  Dat kwam doordat zij niet wilden luisteren naar wat God zei.
  Zij wisten het zelf beter!
  Zij sloegen de raadgevingen van de Allerhoogste God in de wind.
  Daarom had Hij hen in de moeilijkheden gebracht.
  Toen zij vielen, was er niemand die hen hielp.
  Toen riepen zij in hun ellende tot de HERE
  en Hij redde hen uit al hun angst.
  Hij leidde hen uit die diepe duisternis, waarin zij leefden,
  en verbrak alles waarmee zij zaten vastgebonden.
  Laten zij de goedheid en liefde van de HERE prijzen
  en Hem ook eren om alle wonderen die Hij voor de mensen heeft gedaan.
  Maar ook omdat Hij de koperen deuren heeft opengebroken
  en de metalen sloten ervan heeft vernietigd.

  Ook waren er mensen, die dwaas handelden.
  Wegens hun zondige leven en hun oneerlijkheid werden zij gemarteld.
  Zij walgden bij het zien van eten
  en stonden al met één been in het graf.
  Toen riepen zij in hun ellende tot de HERE
  en Hij redde hen uit al hun angst.
  Hij kwam en sprak met hen; Hij maakte hen beter
  en rukte hen weg voor de kaken van de dood.
  Laten zij de goedheid en liefde van de HERE prijzen
  en Hem ook eren om alle wonderen die Hij voor de mensen heeft gedaan.
  Maar laten zij Hem ook lofoffers brengen
  en juichend over Zijn werk vertellen.

  Er waren ook mensen die met hun schepen alle zeeën bevoeren
  en overal handel dreven.
  Zij zagen het machtige scheppingswerk van de HERE
  en wat Hij in de zeeën had gemaakt.
  Soms, als Hij sprak, stak er een storm op
  die de golven hoog opzweepte.
  Dan gingen zij met schip en al omhoog met de golven
  en even later weer diep naar beneden; zij waren dan doodsbang.
  Zij vielen om en liepen als dronkemannen.
  Er bleef van al hun fiere stoerheid niets meer over.
  Toen riepen zij in hun ellende tot de HERE
  en Hij redde hen uit al hun angst.
  Hij zwakte de storm af tot een zacht ruisende wind
  en de golven kalmeerden.
  Zij waren blij omdat alles weer tot rust kwam.
  God Zelf bracht hen veilig naar de haven van bestemming.
  Laten zij de goedheid en liefde van de HERE prijzen
  en Hem ook eren om alle wonderen die Hij voor de mensen heeft gedaan.
  Maar laten zij Hem ook prijzen tegenover de leiders van het volk
  en Hem de eer geven wanneer zij later alles vertellen.

  Hij bepaalt of een waterrijk gebied een woestijn wordt
  en bronnen opdrogen en tot droog land worden.
  Of vruchtbare grond brak wordt,
  omdat de bewoners slecht zijn.
  Maar Hij maakt ook woestijnen tot vruchtbare streken
  en in droge, gebarsten grond laat Hij bronnen ontspringen.
  Daar laat Hij hongerige mensen wonen
  en zij bouwen daar een stad.
  Zij zaaien akkers in en leggen wijngaarden aan.
  De opbrengst dient als voedsel.
  God zegent hen en laat hen uitgroeien tot een groot volk.
  Ook het vee neemt aanzienlijk toe.

  Maar als er rampen en slechte tijden komen,
  wordt dat volk weer kleiner en verdwijnt.
  Er komt schande over de vooraanstaande mensen;
  zij dwalen rond zonder doel.
  God beschermt echter de armen;
  Hij behoedt hen voor verdrukking en breidt hun families uit.
  De oprechte mensen zijn blij als zij dit zien.
  Oneerlijkheid trekt toch altijd aan het kortste eind.
  Wie denkt dat hij wijs is, moet goed op deze dingen letten;
  en vooral nooit de goedheid en zegeningen van de HERE over het hoofd zien.

Psa. 116 - Lof om redding uit de ketenen en de doodsgreep van gevangenschap.

  Ik houd zoveel van de HERE; altijd hoort Hij mij
  als ik mij smekend tot Hem richt.
  Hij wil ook graag naar mij luisteren;
  daarom zal ik nooit nalaten Hem aan te roepen.

  Toen de dood mij omknelde
  en de angst voor de dood mij aangreep,
  was ik wanhopig en vreselijk benauwd.
  Toch heb ik toen de naam van de HERE geroepen.
  Ik zei: Och HERE, red mij toch!

  De HERE is rechtvaardig en geeft genade voor recht.
  God buigt Zich met liefde en medelijden over tot de mens.
  De HERE zorgt voor eenvoudige mensen;
  hoe zwak ik ook was, toch heeft Hij mij bevrijd.

  Mijn hart kan weer helemaal tot rust komen,
  omdat de HERE voor mij heeft gezorgd.
  U hebt mij voor de kaken van de dood weggerukt,
  mijn tranen gedroogd
  en elke steen waarover ik kon struikelen voor mij weggenomen.
  Ik leef dicht bij de HERE
  en ik mag leven!
  Ik bleef op Hem vertrouwen,
  zelfs toen ik in grote moeilijkheden verkeerde.
  Zelfs toen ik zo bang was,
  dat ik geen mens meer vertrouwde.

  Hoe kan ik iets voor de HERE terugdoen?
  Hij heeft zoveel goeds voor mij gedaan!
  Ik zal overal vertellen dat Híj mij heeft bevrijd.
  Ik zal met eerbied spreken over de naam van de HERE.
  Wat ik de HERE heb beloofd, zal ik ook doen
  ten overstaan van het hele volk.

  Als één van Zijn volgelingen sterft,
  raakt dat de HERE heel diep.
  Werkelijk, HERE, ik ben Uw dienaar,
  de zoon van Uw dienares.
  U hebt mij vrij gemaakt.

  Ik zal U lofoffers brengen
  en Uw naam aanroepen.
  Alles wat ik de HERE heb beloofd, zal ik nakomen.
  Zijn hele volk zal het zien.
  Ik zal dat doen in de voorhof van het huis van de HERE;
  in het midden van Jeruzalem.

  Prijs de HERE!

Psa. 118 - Lof om een vernieuwd leven.

  Prijs de HERE, want Hij is een goede God.
  Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

  Laat eerst het volk van Israël zeggen:
  Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Laat dan het nageslacht van Aäron zeggen:
  Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  En laat nu ieder die ontzag heeft voor de HERE, zeggen:
  Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

  Toen ik het heel erg moeilijk had, heb ik de HERE aangeroepen.
  Hij heeft mij antwoord gegeven en mij bevrijd. Ik kon het allemaal weer aan.
  De HERE is dicht bij mij, ik ben nergens meer bang voor.
  Want wat kan een mens mij nu nog aandoen?
  De HERE is dicht bij mij en mijn vrienden;
  daarom kan ik neerzien op mijn tegenstanders.

  Het is het beste te leven onder de bescherming van de HERE;
  dat biedt meer zekerheid dan wanneer men op mensen vertrouwt.
  Het is het beste te leven onder de bescherming van de HERE;
  dat biedt meer zekerheid dan wanneer men het verwacht
  van vooraanstaande mensen.

  Toen ik van alle kanten werd aangevallen,
  heb ik de vijand neergeslagen in de naam van de HERE.
  Toen zij mij omringden,
  heb ik ze in de naam van de HERE neergeslagen.
  Het leek wel alsof ik door een zwerm bijen werd aangevallen,
  maar ik heb ze uitgerookt;
  ik heb hen neergeslagen in de naam van de HERE.
  U hebt mij flink te pakken gehad, ik was zelfs gevallen.
  Maar de HERE hielp mij.
  De HERE is mijn kracht en ik zing een loflied voor Hem.
  Hij heeft mij bevrijd.

  Luister! Vanuit de huizen van de gelovigen
  klinken overwinningsliederen en lofzangen.
  De rechterhand van de HERE is sterk en doet grote dingen.
  De rechterhand van de HERE helpt mensen overeind.
  De rechterhand van de HERE is sterk en doet grote dingen.

  Ik kom niet om in de strijd, maar zal overleven
  en iedereen vertellen wat de HERE heeft gedaan.
  De HERE heeft mij pijnlijk gestraft,
  maar Hij heeft mij in leven gelaten.

  Laat mij zien waar de rechtvaardigheid heerst,
  dan zal ik daar naar binnen gaan. Ik wil de HERE prijzen.
  De rechtvaardigheid heerst waar de HERE woont;
  de gelovigen mogen bij Hem komen.
  Ik prijs U, want U hebt mij gehoord en geantwoord.
  U hebt mij gered.

  Nu blijkt hoe de steen die door de bouwvakkers werd weggegooid,
  een echte hoeksteen is geworden.
  De HERE heeft daarvoor gezorgd
  en wij zien dat als een groot wonder.
  Deze dag heeft de HERE gemaakt;
  het is goed dat wij deze dag jubelen en grote blijdschap ervaren.

  HERE, geef ons bevrijding!
  HERE, geef ons welvaart.
  Gelukkig is hij die namens de HERE komt.
  Wij zegenen u vanuit het huis van de HERE.
  De HERE is onze God.
  Hij zorgt ervoor dat wij in het licht kunnen leven.
  Zet de lofoffers maar vast klaar naast het altaar.
  Bind ze eraan vast.

  U bent mijn God; ik zal U prijzen.
  Mijn God, U bent de Allerhoogste!

  Prijs de HERE, Hij is een goede God!
  Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

Psa. 125 - Gebed van vertrouwen op het einde van de buitenlandse overheersing.
Een bedevaartslied.

  Wie in alles op de HERE vertrouwt,
  is onwankelbaar als de berg van Jeruzalem, die er voor altijd is.
  Zoals rondom Jeruzalem bergen liggen,
  zo is de HERE om Zijn volk.
  Niet alleen nu, maar altijd en tot in de eeuwigheid.

  Want het land van de gelovigen
  zal niet onder de tirannie van de goddeloze vijand blijven zuchten.
  De gelovigen zullen dan ook niet
  komen tot onrechtmatige daden.

  HERE, wilt U het goede doen
  voor eerlijke, goede mensen?
  Als iemand echter slinkse wegen bewandelt,
  zal Hij (samen met de ongelovigen) door de HERE worden vernietigd.

  Laat er vrede zijn in Israël!

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- septemberMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen