Wereldgodsdiensten

Astrologische lezingen - Wat zijn horoscopen eigenlijk en hoe werken ze? Ontdek de nauwkeurigheid van deze praktijk en het achterliggende bedrog.

Een dagelijkse horoscoop* - Kun je je voordeel doen met dagelijkse horoscopen? Zijn astrologische lezingen goed voor je? Is het allemaal toeval en noodlot?

Astrologische lezingen video - Randall Niles bekijkt de oude verhalen die door de sterren verteld worden. Dit is geen astrologie; dit is wat de Joden de 'Mazzaroth' noemden. Oude betekenissen die in de namen van de sterrenbeelden kunnen worden aangetroffen.

Aswoensdag en de Vastentijd - Wat is het doel ervan? Wat zegt de Bijbel erover? Ontdek hoe jij jezelf op het Paasfeest kunt voorbereiden.

Atheïstische religie video - Wat hebben Dawkins, Harris, Dennett en Hitchens te zeggen? Wat zijn de nieuwste argumenten van de Nieuwe Atheïsten? Bekijk deze korte video eens!

Bahá'í - Wat zijn de belangrijkste leer en praktijken van deze godsdienst? Zijn ze verenigbaar met het Christendom?

Bijbel en Koran - Wat zijn de verschillen tussen deze religieuze boeken? Als je de profetieën vergelijkt, welk boek blijkt dan nauwkeurig te zijn?

Channeling - Wat is wichelarij? Welke soorten media gebruiken channelers om mee te werken? Is het echt? Vind hier de antwoorden.

Geestgidsen* - Wat zijn de geesten van de doden? Wat zegt de Bijbel over reïncarnatie? Waar komen demonen vandaan? Vind hier de antwoorden.

Chrislam - Wat is Chrislam? Hoe wordt dit gepresenteerd en waarom wordt dit in allerlei kerken wereldwijd onderwezen? Ontdek het hier.

Christadelphians - Leer meer over de leer en de geschiedenis van deze godsdienst. Hoe begon het allemaal?

Christelijke ethiek - Is de bestudering van goed en kwaad, juist en verkeerd, onlosmakelijk verbonden met de theologie omdat deze zaken in het karakter van God zijn geworteld?

Christelijke filosofie - Vraagt het Christendom ons om de rede achter te laten, op het gebied van kritisch denken en filosofie, zodat we de Christelijke waarheden kunnen aanvaarden?

Christelijke politiek - Ziet het Christelijke wereldbeeld de overheid als een orgaan dat door God is ingesteld met het primaire doel om gerechtigheid voor de burgers te bevorderen?

Christelijke profetie - De Joodse Messias geopenbaard in de Joodse Geschriften. Een Joods perspectief op de ontdekking van de waarheid over Yeshua, onze Heer en Redder.

De Joodse Messias* - Is Jezus de Messias? Leer waarom veel Joden hem afwijzen als hun Messias en Verlosser. Bestudeer de feiten.

Christelijke psychologie - Er circuleren zo veel onwaarheden in het vakgebied van de psychologie. Betekent dat dan dat Christenen helemaal niet aan psychologie zouden moeten doen?

Christelijke sociologie - Waarom erkennen sociologen het bestaan van sociale instellingen zoals het gezin, de kerk en de staat, maar zijn zij het niet eens over hun oorsprong, gezag of doel?

Christelijke theologie - Wat is dat? Het Christelijke theïsme bevestigt het geloof dat er een bovennatuurlijke God bestaat en dat Zijn karakter in de Bijbel aan ons is geopenbaard.

Christendom - Beknopt, maar toch gedetailleerd overzicht van de geschiedenis van het Christendom. Wat maakt het Christendom anders dan andere godsdiensten? Onderzoek het degelijke bewijs.

Christendom en economie - Staat het Christendom voor privébezit en vrije marktwerking of voor een socialistisch economisch systeem?

Christendom en economie video - Moeten Christenen een economisch systeem steunen dat staat voor privébezit en werkethiek of voor een gecentraliseerd beheer?

Christendom en geschiedenis - Is de historiciteit van de opstanding een noodzakelijke voorwaarde voor de waarheid van het Christendom en de geldigheid van het Christelijke geloof?

Christendom en recht - In tegenstelling tot rechtssystemen die zich op de mens concentreren, geloven Christenen dat God ons niet alleen Goddelijke wetten heeft gegeven, maar ook de middelen om ze te ontdekken. Waarom?

Christendom en wetenschap - Een blik op de standpunten van de Darwinistische evolutieleer en de theïstische scheppingsleer in het licht van de wetenschap, de Bijbel en het Christelijke wereldbeeld. Bestaat er een verband?

Christian Scientist - Het begin, de geschiedenis en de publicaties van de 'Church of Christ, Scientist'. Mary Baker Eddy. Onderzoek de inhoud van hun metafysische leer.

Church Universal and Triumphant - Ontdek meer over de leer en de motieven van deze 'kerk'. Is deze leer de sleutel tot de ontdekking van een hogere vorm van jezelf?

De Celestijnse belofte - Een New Age handboek voor spirituele transformatie.

De Christelijke Kerk video - Randall Niles bekijkt godsdienstige regels en rituelen die de plek hebben ingenomen van een werkelijke persoonlijke relatie met God.

De geestenwereld - Bestaat er een geestenwereld? Wat zegt de Bijbel over deze wereld? Bestudeer de waarschuwingen, de aanwijzingen en de bemoedigingen.

De geschiedenis van het Christendom video - Randall Niles beschouwt de geschiedenis van de menselijke pogingen om God te vinden en te begrijpen, waaronder ook een soort oerknal van godsdiensten en filosofieën rond 500 voor Christus.

De geschiedenis van Israël - Ontdek Israël. Ga terug tot de geboorte van het volk, ongeveer 4.000 jaar geleden. Ontdek hoe de Bijbel in dit verhaal past.

De geschiedenis van het volk Israël* - Leer over de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël. Wat hebben deze met jou en mij te maken? Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël?

De geschiedenis van Israël video - Randall Niles bespreekt de oude profetieën van Jesaja, Ezechiël en Jeremia in het licht van de huidige gebeurtenissen in de Joodse staat Israël.

De geschiedenis van yoga - Bestudeer de oorsprong van deze oefening van lichaam en geest. Ontdek welke filosofie hier achter zit en of dit veilig is.

De oorsprong van de Islam - Wat geloven moslims? Hoe begon de Islamitische godsdienst? Wat is de Koran? Bevat dit boek de waarheid?

De oorsprong van godsdienst - De fundamentenn van religieuze levensbeschouwingen in de oudheid: polytheïsme, pantheïsme en monotheïsme. Hindoeïsme, Boeddhisme. Confucianisme. Jodendom. Christendom.

De Rooms-katholieke Kerk - Net als in een groot aantal andere kerkgenootschappen, vertrouwen de leden van de Rooms-katholieke Ker vaak op de godsdienst zelf. De Bijbel zegt dat we ons vertrouwen moeten stellen in een persoonlijke relatie met Christus.

De Silvamethode - Is dit een onschuldig zelfhulpprogramma of zijn er gevaren verbonden aan deze methode? Leer hier meer.

De weg naar de hemel - Leer het verschil tussen de Islamitische weg en de Christelijke weg. Wat zegt het 'heilige boek' van de moslims over Jezus?

Eckankar - Men zegt dat Eckankar een verbinding met God tot stand kan brengen. Hoe werkt dit? Waar kwam het vandaan? Is het New Age?

Edgar Cayce - Wie was de slapende profeet? Waarom was hij als helderziende zo succesvol? Wie zijn de andere zogenaamde 'profeten'? Zijn ze geloofwaardig?

Egyptische goden - Egyptische religieuze tradities in de oudheid. Pre-dynastische geschiedenis. De scheppingsmythen. Leven na de dood. Thema's die overeenkomen met andere godsdiensten. Universele waarheid.

Elan Vital - Leer meer over deze theorie van innerlijke vrede. Is het een godsdienst? Hoe kan een mens echt vrede vinden?

Feng Shui - Begrijp de basisbeginselen van deze filosofie. Is het geworteld in het Oosterse mysticisme? Is energie echt afhankelijk van de plaatsing van ons meubilair?

Geloof in God - Geloof jij in God? Waarom geloven mensen eigenlijk in Hem? Ben jij oprecht op zoek naar God en Zijn waarheid? Vind hier de antwoorden.

Geweld in de Bijbel - Wat zegt de Bijbel over geweld? Wordt geweld goedgekeurd? Wat was Jezus’ kijk op geweld en oorlog?

Godsdienst - Wat is religie? Wat is godsdienst? Waarom is dit soms zo controversieel? Is godsdienst niet slechts een juk dat op de volgelingen wordt opgelegd?

Godsdienst en regering - Wat is de relatie tussen godsdienst en regering? Welke rol spelen wij zelf?

Godsdienstige zuilen - Hoe ziet God uiterlijke godsdienstige handelingen? Waardeert Hij jouw hart en motivatie meer dan de religieuze handeling?

Griekse goden - De historische, religieuze en sociale achtergrond. De scheppings- en vloedmythen. Gevolgen voor de zin van het bestaan en de tegenwoordige moraliteit.

Handlezen - Wat zijn de basisprincipes van de handlijnkunde? Hoe wordt handlezen toegepast? Welke geestelijke gevaren zijn eraan verbonden?

Heidendom - Wat geloven heidenen? Wie zijn zij? Hoe ziet de geschiedenis ervan er uit? Hoe kan dit met het Christendom worden vergeleken?

Hervormingsdag - Welke problemen had Maarten Luther met de Rooms-katholieke Kerk? Wat zette hem ertoe aan om zijn 95 stellingen op de kerk te slaan?

Het Boeddhabeeld - De achtergrond uit de oudheid. De Ene Verlichte. De Vier Nobele Waarheden. Het Nobele Achtvoudig Pad. Een levensbeschouwing die snakt naar betekenis en hoop.

Het boek van Mormon - Hoe verhoudt dit religieuze boek zich tot de feiten van de archeologie, de wetenschap en de logica? Bestudeer hier de feiten.

Het Christelijke geloof video - Randall Niles bekijkt het belangrijkste bewijsstuk voor het Christelijke geloof, namelijk een veranderd leven.

Het Christelijke wereldbeeld - Wat zijn de hoofdpunten van deze levensbeschouwing? Wat is de kijk op filosofie, theologie, recht, sociologie, politiek, economie, geschiedenis, ethiek, wetenschap en psychologie?

Het einde van het geloof video - Wat vertelt Sam Harris ons in zijn 'Brief aan een Christelijke natie'? Zijn we echt bij het einde van het geloof beland? Mis deze korte videoclip niet!

Het geloof van de Christenwetenschap - Wat geloven Christenwetenschappers eigenlijk? Wat geloven de volgelingen van 'Christian Science' over God? Lees hier een samenvatting.

Het geloof van de Jehovah's Getuigen - Wat geloven de Jehovah's Getuigen over de aard van God en de hemel? Hoe ziet hun culturele geloof er uit?

Het hemelse paradijs - Hoe zal de hemel er uitzien? Wat zijn de belangrijkste kenmerken? Wat weten we over de hemel gebaseerd op de heilige boeken?

Het Islamitische recht - Het Islamitische recht staat bekend als Sharia. Deze wet wordt afgeleid uit de Koran en de Hadith en wordt toegepast op de levens van moslims in het openbaar en in privé.

Het Islamitische wereldbeeld - Wat is de Islamitische kijk op theologie, wetenschap, ethiek, geschiedenis, recht, filosofie, politiek, psychologie en sociologie? Leer meer.

Het Marxistische wereldbeeld - Hoe verhoudt dit wereldbeeld zich tot de ethiek, theologie, filosofie, wetenschap, psychologie, sociologie, wetgeving, politiek, economie en geschiedenis?

Het New Age wereldbeeld - Uit welke elementen bestaat deze levensbeschouwing? Welke invloed heeft de theologie op deze levensbeschouwing?

Het overlijden van een naaste - Probeer jij het verlies van een naaste te verwerken? Ontdek de rol die vertrouwen speelt in dit rouwproces.

Het postmoderne wereldbeeld video - Wat is postmodernisme en wat zijn de primaire geloofsovertuigingen ervan? Luister naar Randall Niles die deze levensbeschouwing uitlegt.

Het seculiere recht - De seculier humanistische rechtstheorie is gebaseerd op de volgende aannames: 1) God bestaat niet, en 2) menselijke wezens zijn evoluerende dieren die perfect kunnen worden.

Het seculiere recht video - De humanistische rechtstheorie schept het potentieel voor de staat om zijn positie als de hoogste bron van wettelijke waarheid te misbruiken.

Het seculiere wereldbeeld - Hoe wordt iemands wereldbeeld beïnvloed door het geloof van het seculier humanisme? Wat geloven zij over verschillende onderwerpen?

Humanistische psychologie - Consequente seculier humanisten zouden het behaviorisme moeten omarmen. Als het bovennatuurlijke niet bestaat, dan laat de psychologie alleen het natuurlijke toe.

Humanistische psychologie video - Wat is de definitie van humanistische psychologie volgens het seculier humanistische wereldbeeld?

Humanistische sociologie video - Wat is humanistische sociologie volgens het seculier humanistische wereldbeeld?

Humanistische sociologie - Op het gebied van de sociologie zien de seculier humanisten de verbetering van de samenleving als hun doel. Niet als waarnemers, maar als katalysatoren.

Informatie over spiritualiteit - Wat is dat? Op wie of wat richt spiritualiteit zich? Wat zijn de voordelen? Kijk eens naar dit nuttige artikel.

Is Allah God? - Is Allah de God van de Bijbel? Ontdek hier het antwoord door de eigenschappen van beide te bestuderen.

Is de Bijbel betrouwbaar?* - Hoe kunnen we weten of de Bijbelse manuscripten betrouwbaar zijn? Zijn ze in hun oorspronkelijke vorm beschikbaar?

Islam en wetenschap - Het basisprincipe van de Islam is dat het hele universum is geschapen door God, die door de Islam Allah wordt genoemd en die de Heer en Almachtige Heerser is over het heelal.

Islamitische economie - Moslims geloven dat mensen geschapen zijn door God, dat zij gezag hebben gekregen over de schepping en dat zij ooit verantwoording moeten afleggen aan God.

Islamitische ethiek - Moslims leiden hun ethiek af van de Koran en de Hadith. De Koran bevat verschillende geboden die de volgelingen van Mohammed moeten gehoorzamen.

Islamitische filosofie - De Islam gaat uit van een bovennatuurlijke kijk op de werkelijkheid, waarbij sprake is van Gods inmenging in de wereld (wonderen) en Hij Zijn wil aan de mensheid wil overbrengen (openbaring).

Islamitische geschiedenis - Volgens de Islam is er één God aan wie alle mensen zich moeten onderwerpen en zal er een dag komen waarop alle mensen zullen worden geoordeeld op basis van hun daden.

Islamitische politiek - Moslims geloven dat zij geroepen zijn om een wereldwijde Islam te stichten, een doel dat indien nodig bereikt moet worden met de kracht van 'jihad'.

Islamitische psychologie - Moslims erkennen dat wij Gods vice-regenten op aarde zijn, maar verwerpen het idee dat wij naar Gods gelijkenis geschapen zijn.

Islamitische sociologie - Moslims geloven dat de Islam een perfecte harmonie biedt tussen het individu en de samenleving. Zij vormen samen een evenwichtige balans.

Islamitische theologie - De kern van de Islamitische geloofsbelijdenis - Er is geen godheid dan alleen God en Mohammed is de gezant van God.

Jehovah's Getuigen - Charles Taze Russell en de geschiedenis van zijn theologie. Een overzicht van de belangrijkste doctrines van het Wachttorengenootschap. Het eenvoudige Christelijke antwoord.

Jesus Seminar - Beknopte kritiek van de vooronderstelling dat alles wat zich buiten het bereik van natuurlijke verklaringen bevindt nooit door historisch bewijs ondersteund zou kunnen worden.

José Luis de Jesús Miranda - Was hij de Messias of een oplichter? Leer meer over deze man en waar hij voor stond.

Kabbala - Leer over de grondbeginselen van deze godsdienst en zijn levensbeschouwing. Is het gebaseerd op het Jodendom? Hoe dicht bij het Jodendom staat deze leer?

Levensbeschouwingen - Wat is een levensbeschouwing, ook wel wereldbeeld genoemd? Wat vormt de basis van jouw overtuigingen? Welke vooronderstellingen heb jij?

Levensbeschouwingen video - Kijk eens naar deze korte video! Wat is de oorsprong, de basis en het gezag van de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen?

Maarten Luthers 95 stellingen - Wat stond er in deze stellingen? Lees hier de tekst van de 95 stellingen en begrijp Luthers geschil met de Rooms-katholieke Kerk.

Maitreya - Ontdek wat Maitreya betekent en wie hij is. Hoe verschilt hij van land tot land? Wat is de waarheid?

Marxisme en wetenschap - Darwins theorie lijkt de Marxistische kijk op de dialektiek te ondersteunen, omdat ze een evolutie van eenvoud naar grotere complexiteit vereist.

Marxistische economie - Volgens Marxisten worden wetten, het soort regering en de rol van de samenleving in het dagelijkse leven bepaald door het economische systeem.

Marxistische ethiek - De evolutie van moraliteit geeft Marxisten de vrijheid om de algemeen aanvaarde standaarden achter te laten op hun zoektocht naar een groter goed.

Marxistische filosofie - De Marxistische epistemologie stelt dat we nooit in het bovennatuurlijke kunnen geloven, omdat we dit niet wetenschappelijk of empirisch kunnen beproeven.

Marxistische geschiedenis - De Marxistische geschiedenis is strikt gebaseerd op een wetenschappelijke kijk op de wereld. Hierin worden de wetenschap van de evolutieleer en het dialektische pad van these, antithese en synthese betrokken.

Marxistische politiek - De strijd om de beheersing van de productiemiddelen is de dynamische kracht achter de menselijke ontwikkeling, inclusief de politieke structuur.

Marxistische psychologie - Het Marxistische geloof dat de menselijke ontwikkeling een onvermijdelijke mars naar het communisme is, dwingt haar psychologie tot een geloof in behaviorisme.

Marxistische sociologie - Marxisten geloven dat de volgende stap in de economische en socioculturele evolutie zal bestaan uit een wereldwijd socialistisch systeem en een nieuwe wereldorde.

Marxistische theologie - Feodor Dostoevsky vertelt ons dat het probleem van het communisme geen economisch probleem is. Het probleem van het communisme is het atheïsme.

Meditatie video - Randall Niles bekijkt de morele, ethische en theologische reacties in de hersenen die op meer wijzen dan slechts monistische materie.

Meher Baba - Leer meer over deze godsdienst en wat deze onderwijst en beweert. Bevat deze godsdienst waarheid of leugens?

Messiaanse Jood - De openbaring van Yeshua (Jezus) als de Messias. De kracht van profetie in de Joodse Schriftteksten. Prachtige getuigenissen en bedieningen uit de Joodse gemeenschap.

Mormonisme of Christendom? - Wat zijn de verschillen in de kijk op de hemel, openbaringen en God? Wat zijn de verschillen tussen deze twee wereldgodsdiensten?

New Age - Een verzameling metafysische overtuigingen. Universele tolerantie. Moreel relativisme. Evolutionaire goddelijkheid. Wereldwijde eenheid. Een waarheid die afhankelijk is van de omstandigheden is helemaal geen waarheid.

New Age godsdienst* - Kan deze denkwijze als een godsdienst beschouwd worden? Is het een combinatie van verschillende levensbeschouwingen? Wat omvat het?

Het New Age geloof* - Wat gelooft deze ‘religie’ en waarop is hun geloof gebaseerd? Vind hier de echte antwoorden.

New Age muziek* - Wat is New Age muziek? Waar gaat die over? Kan deze muziek je bewustzijn echt naar een hoger spiritueel niveau tillen? Is het wijs om naar deze muziekstijl te luisteren?

De New Age beweging* - Leer meer over deze ‘religie’ en waarop zij haar waarheid baseert. Ontdek hoe deze manier van denken de wereld beïnvloedt.

New Age economie - Volgens de leer van de New Age zullen alle zorgen over de economische marktwerking verdwijnen wanneer wij allemaal onze innerlijke stem zullen volgen.

New Age ethiek - De ethiek van de New Age beweging is gebaseerd op haar theologisch pantheïsme en filosofisch monisme. Als ieder van ons God is, dan moeten wij het hoogste gezag bezitten.

New Age filosofie - De New Age beweging staat afwijzend tegenover naturalistische en materialistische filosofieën, omdat dergelijke verklaringen een ontkenning zijn van het bovennatuurlijke dat alles doordringt.

New Age geschiedenis - De New Age beweging vertrouwt op kosmische evolutie als de onwankelbare gids naar menselijke perfectie. Men vertrouwt op evolutie als de redder van de mens.

New Age politiek - De mensheid evolueert naar een collectief bewustzijn dat boven alle stoffelijke dingen en individuele grenzen (ook nationale en politieke grenzen) zal uitstijgen.

New Age psychologie - Kosmisch humanisten geloven dat wij onszelf kunnen redden, als we de juiste psychologische gereedschappen gebruiken. Als wij voldoende God zijn, dan hebben wij onze verlossing in eigen hand.

New Age recht - De New Age beweging gelooft dat wetten en gezagsvormen het evolutionaire proces tegenwerken, en verhinderen dat wij onze goddelijkheid bereiken. We moeten ons met onszelf verbinden.

New Age sociologie - De New Age beweging probeert de grenzen van de samenleving te ondermijnen die ons vermogen om een hoger bewustzijn te bereiken, in de weg staan.

New Age theologie - New Age stelt dat ieder van ons zijn eigen bijzondere openbaring heeft in zijn eigen hogere bewustzijn. Dat wil zeggen: ons eigen vermogen om ons te verbinden met ons eigen goddelijke gedeelte.

New Age wetenschap - Kosmische humanisten geloven dat alles een energie is die de mens in staat stelt om eenheid te bereiken in een soort collectief bewustzijn.

Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift - Hoe geloofwaardig is deze vertaling? Wat zijn de feiten? Wat leert deze vertaling ons over verschillende aspecten van de theologie en het geloof? Ontdek het hier.

Occultisme - Hoe kan dit woord gedefinieerd worden en uit welke praktijken bestaat het occultisme? Lees hier een artikel over de hoofdzaken.

Oprah Winfrey - Wat leert Oprah Winfrey ons eigenlijk? Wat zijn de hoofdpunten van haar filosofie? Is het wel verstandig om je gedachten te minimaliseren en alleen voor het huidige moment te leven?

Eckhart Tolle* - Wat is de kijk van deze schrijver op het hiernamaals, de hemel en verlossing? Kijk eens naar zijn overtuigingen en dit citaat van hem.

Een nieuwe aarde* - Wat is de premisse van dit populaire boek van Eckhart Tolle? Wat ligt aan de basis van de leer? Ontdek het hier.

Is Oprah “New Age"?* - Mensen hebben Oprah Winfrey er al vaak van beschuldigd dat zij zich inlaat met de filosofieën van de New Age beweging. Zijn die beschuldigingen waar?

Opstanding van de doden - Wat is de opstanding? Wat is het bezwaar tegen het mysterie van de opstanding? Gaat het misschien niet zo zeer over wat er gebeurd is, maar over de implicaties ervan?

Paus Johannes Paulus II - Een biografie van een van de belangrijkste moderne pausen van de Rooms-katholieke Kerk. Een blik op de leer van de pauselijke onfeilbaarheid.

Polytheïsme - Polytheïstische levensbeschouwingen in de oude wereld. Polyheïstische levensbeschouwingen in de moderne wereld. De invloed op het pluralisme van de New Age beweging. Het monotheïstische alternatief.

Pantheïsme* - Ontdek de basis en de fundering van dit religieuze oogpunt. Ontdek hoe dit zich verhoudt tot andere standpunten over God.

Postmodern recht - De huidige crisis in de Westerse samenleving heeft de weg geëffend voor een nieuwe aanpak van de rechtstheorie. Het postmodernisme spreekt zich krachtig uit over de rol en inhoud van de wet.

Postmoderne economie - Postmodernisten gebruiken obscure woorden om de economie te bespreken, zoals fragmentatie, differentiatie, chronologie, pastiche, anti-fundamentalisme en pluralisme.

Postmoderne ethiek - Postmodernisten geloven in cultureel moreel relativisme en bouwen hun ethische systeem op 'zachte' vormen van atheïsme, naturalisme en evolutie.

Postmoderne filosofie - Omdat er geen universele Waarheid (hoofdletter 'W') bestaat, bestaan er alleen kleine waarheden (kleine letter 'w') die verbonden zijn met een gemeenschap of groep mensen en die beperkt zijn tot individuele perceptie.

Postmoderne geschiedenis - Postmodernisten gebruiken de term 'historicisme' om het standpunt te beschrijven dat alle vragen beantwoord moeten worden binnen de culturele en sociale context waarin zij gesteld worden.

Postmoderne politiek - Postmodernisten proberen de fundamentele concepten van individuele vrijheid en de wet gebaseerd op Gods morele orde te vervangen door concepten van identiteitspolitiek en sociale rechtvaardigheid.

Postmoderne psychologie - Onze postmoderne denkwijze heeft het idee van een 'ziel' overbodig gemaakt. In plaats van een ziel wordt er nu gesproken over een verscheidenheid van het 'ik'.

Postmoderne sociologie - De postmoderne kijk op onze maatschappij is niet-traditioneel voor wat betreft gezin, kerk en staat.

Postmoderne theologie - Atheïsme is niet alleen de theologische ruggengraat van het seculier humanisme en het marxisme, maar vormt ook het overheersende theologische standpunt van het klassieke postmodernisme.

Postmoderne theorie - Hoe zien postmodernisten de wetenschap, ethiek, geschiedenis, wetgeving, filosofie, politiek, psychologie en sociologie? Bestudeer het hier.

Postmoderne wetenschap - Een groot aantal postmodernisten is in vele opzichten anti-wetenschappelijk. Sommige postmodernisten beweren dat wetenschap niet echt kennis is.

Reïncarnatie - Kan reïncarnatie bewezen worden? Wat is het verband met karma? Wat is de waarheid? Leidt dit geloof tot verlichting of ellende?

Remnant Fellowship - Leer over het geloof van deze groepering en waarom dat zorgwekkend is. Het is echt meer dan een dieetmethode.

Romeinse goden - De geschiedenis van het pantheïsme in Rome. De invloed van Etruskische en Griekse culturen. Het Romeinse Rijk en zijn goddelijke keizers.

Romeinse goden video - Randall Niles bekijkt de oude heidense religies en mysterieculten en hun zogenaamde invloed op het vroege Christendom.

Samenvatting van de Islam - Wat zijn de vijf zuilen van de Islam? Waarom zijn ze belangrijk voor dat geloof? Lees hier een samenvatting.

Samenvatting van de Jehova's Getuigen - Hoe begon de godsdienst van de JG? Waardoor werd deze beweging gesticht? Wat is de belangrijkste leer?

Samenvatting van de Vrijmetselarij - Wat is de Vrijmetselarij eigenlijk? Waarom is de organisatie gehuld in geheimen en legenden? Leer hier meer.

Samenvatting van het Boeddhisme - Hoe begon het Boeddhisme en wat zijn de hoofdpunten van deze godsdienst? Ontdek hier bruikbare informatie.

Samenvatting van het Hindoeïsme - Waar gaat het Hindoeïsme eigenlijk over? Wat is de grootste hoop van de Hindoes? Wat zijn de kernpunten van hun geloof?

Samenvatting van het Jodendom - Hoe kunnen we de geschiedenis van het Jodendom samenvatten? Leer hier over de slavernij in Egypte en hun wonderbaarlijke vrijlating.

Samenvatting van het Katholicisme - Wat geloven Katholieken? Wat is de basis van de Katholieke leer en overtuigingen? Lees hier een korte samenvatting.

Samenvatting van het Mormonisme - Wij zijn de Mormonen? Wat geloven zij? Vind hier bruikbare informatie voor jouw onderzoek naar deze godsdienst.

Samenvatting van het New Age geloof - Wat is de belangrijkste leer van de New Age? Waardoor werd deze verzameling gedachten en ideeën beïnvloed? Lees hier een samenvatting.

Samenvatting van het Protestantisme - Wat geloven Protestanten? Waar kwam deze stroming vandaan? Ontdek hier de belangrijkste zaken.

Samenvatting van Scientology - Wat is het hoogste doel van Scientology? Wie is God in Scientology? Lees hier een beknopte samenvatting van deze religie.

Satanisme - Wat is de waarheid over deze godsdienst die werd begonnen door Anton LaVey? Hoe groeide en ontwikkelde deze beweging zich door de jaren heen?

Science of the Mind - Leer meer over deze 'kerk van de religieuze wetenschap'. Wat geloven zij en wat onderwijzen zij? Wat zijn de grondbeginselen van hun geloof?

Scientology - Leer over de oorsprong, de principes, de grondlegger en de leer van deze godsdienst. Hoe verhoudt dit geloof zich tot het Christendom?

Seculiere economie - Seculier humanisten zijn het onderling niet eens over het ideale economische systeem, al ondersteunen de meesten het socialisme in de een of andere vorm.

Seculiere economie video - Wat gelooft men in het seculiere wereldbeeld over de economie? Ontdek de feiten in deze video.

Seculiere ethiek - De meeste seculier humanisten moeten, om consequent te blijven met hun theologie en filosofie, de zijde kiezen van moreel en ethisch relativisme.

Seculiere ethiek video - Welke invloed heeft de ethiek volgens het seculier humanistische wereldbeeld op de cultuur?

Seculiere filosofie - Naturalisme. Het geloof dat de werkelijkheid slechts bestaat uit materie en dat alle fenomenen verklaard kunnen worden aan de hand van naturalistische oorzaken.

Seculiere filosofie - video - Een ontkenning van het bovennatuurlijke en een vertrouwen in de wetenschap als de bron van alle kennis leidt onvermijdelijk tot bepaalde conclusies over de mensheid, het denken, de geest en sterfelijkheid.

Seculiere geschiedenis - Het seculier humanisme beweert een realistische kijk op de geschiedenis te hebben, maar staat erop dat onze toekomst beter zal zijn dan ons verleden.

Seculiere geschiedenis video - Geschiedenis is het verhaal over de ontwikkeling van niet-leven naar leven, van eenvoudig naar complex, van gedachtenloos naar rationeel, van dier naar mens.

Seculiere politiek - Democratie gaat verder dan de staat. Humanistische principes vereisen dat democratie zo breed mogelijk wordt toegepast op alle aspecten van het menselijke leven.

Seculiere politiek video - De mensheid is een onderdeel van een enkelvoudig ecosysteem. Iedereen zou in een enkele gemeenschap moeten wonen, zonder nationale grenzen en verschillend staatsbeleid.

Seculiere theologie - De kern van de seculiere theologie blijft het atheïsme. Dit is het hart en de ziel van het seculier humanisme: de mens kent zichzelf de plaats van God toe.

Seculiere wetenschap - Atheïstische evolutie is niet slechts één van vele mogelijkheden; het is de enige optie die compatibel is met de seculier humanistische levensbeschouwing.

Sikhisme - Leer over de geschiedenis, de belangrijkste terminologie en leer van het Sikhisme. Hoe verschilt deze godsdienst van het Christendom? Wat geloven zij over God?

Sjamanisme - Leer over de beginselen van deze praktijk. Waar gaat dit eigenlijk over? Bestaan er potentiële gevaren in kruidenmengsels en hallucinogene planten?

Soefisme - Leer over deze mystieke Islamitische godsdienst en wat zij over God geloven.

Spiritualiteit - Wat is spiritualiteit? Is het een ander woord voor godsdienst? Wat zijn de overeenkomsten? Wat zijn de verschillen? Ontdek het hier.

Theosofische Vereniging - Leer over deze groep en wat zij geloven. Waar staan hun ideeën en doelen vergeleken met het Christendom?

Transcendente Meditatie - Een beweging die gebaseerd is op het Hindoeïsme. De verbinding met New Age. De basis, filosofie en diversiteit van het Hindoeïsme. Beëindig de cyclus en vind ware hoop.

Hindoeïstisch geloof* - Leiden alle wegen naar God? Zijn God en schepping onscheidbaar? Is yoga cruciaal voor een hoger bewustzijn? We willen dat je deze dingen weet!

Unity School Of Christianity - Ontdek hier meer over de geschiedenis en de belangrijkste overtuigingen van deze wereldgodsdienst. Is het de waarheid of een dwaling?

Voodoo - Wat is voodoo? Is het een godsdienst of een sekte? Waar staat deze levensbeschouwing voor? Lees hier verder.

Waar komen de godsdiensten vandaan? - Leer meer over polytheïsme, pantheïsme en monotheïsme. Hoe verhouden deze categorieën zich tot de verschillende godsdiensten?

Wat geloven Mormonen? - Beknopte, maar nauwkeurige samenvatting van de verschillen tussen de leer van de evangelische Christenen en de leer van de Mormonen, ook wel 'Heiligen der Laatste Dagen' genoemd.

Wat is bidden? - Wat is het doel van bidden? Hoe werkt het? Verhoort God onze gebeden altijd zoals wij dat willen?

Wat is de echte godsdienst? - Wat zijn de karakteristieken van een godsdienst? Bestaat er een enkele, ware godsdienst? Wat betekent 'godsdienst' volgens de Bijbel eigenlijk voor God?

Wat is het Christendom? - Wat is de basis van het Christelijke geloof? Hoe is het geloof veranderd met de beschikbaarheid van de Schriftteksten?

Wat is het Christendom? video - Bekijk dit ongelooflijke antwoord op deze vraag! Bestaat er een verschil tussen de Christelijke godsdienst en een persoonlijke relatie met Jezus?

Wat is yoga? - Wat betekenen de letters in 'yoga'? Hoe ontstond en ontwikkelde yoga zich? Wat betekent het om te verbinden of te verenigen?

Wicca - Wat zijn de voornaamste dingen waar de 'wiccans' in geloven? Is het een religie die om de aarde draait? Wie zijn de goden en godinnen?

Wichelroedelopen - Hier vind je beknopte informatie over de wichelroede. Wat is de geschiedenis van het wichelroedelopen? Is het een veilige en onschuldige methode om water te vinden? Zijn er geesten bij betrokken?

Zondag of Sabbat? - Waarom aanbidden Christenen God op zondag en niet op de Sabbat (zaterdag)? Bestaat er een Bijbelse reden of is het puur cultureel?

    * Nieuw


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen