9 mei


Psalmen over de Messias

Er zijn tot op dit moment al diverse aanwijzingen in het historische verslag gegeven voor die Ene die als Redder van de wereld zal komen. Deze Redder, of Messias, wordt ook indirect in een groot aantal psalmen genoemd. Een aantal hiervan is al eerder gepresenteerd. In de acht nu volgende psalmen is de komende Messias het hoofdonderwerp. In latere perioden zullen nog meer messiaanse psalmen worden aangeboden. Hoewel de mensen die deze messiaanse psalmen schrijven en zingen waarschijnlijk geloven dat deze vooral betrekking hebben op een grote politieke koning die nog zal komen, zullen latere gebeurtenissen laten zien dat de Messias als de geestelijk leider van zijn volk zal komen.

Psa. 2 - De komende Messias en een waarschuwing voor de aardse heersers.

  Wat zijn de ongelovige volken toch dwaas om tegen de HERE op te staan!
  Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen God te slim af te zijn!
  De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeen gestoken
  en de leiders spannen samen
  tegen de HERE
  en Zijn Gezalfde.
  "Kom op", zeggen zij, "laten wij onze boeien verbreken
  en onszelf bevrijden uit deze slavernij van God."

  Maar God in de hemel lacht wanneer Hij hen hoort.
  De Here bespot hun dwaze plannen.
  Hij zal hen in Zijn heftige toorn aanspreken.
  Zij zullen van angst voor Hem ineenkrimpen.
  "Dit is de Koning, die Ik heb aangesteld", verklaart de HERE dan,
  "en Ik heb Hem in Jeruzalem, mijn heilige stad, een troon gegeven."

  De Uitverkorene van de HERE antwoordt vervolgens:

  "Ik zal de eeuwige bedoeling van de HERE bekendmaken,
  want Hij heeft tegen Mij gezegd: 'Jij bent mijn Zoon,
  op deze dag ben Jij verwekt.
  Vraag Mij wat Je wilt
  en Ik zal Je alle volken in bezit geven.
  Heers over hen met een ijzeren vuist;
  verbrijzel hen alsof het potten van aardewerk zijn."

  Wees daarom verstandig, koningen en heersers van deze aarde,
  en luister nu het nog kan!
  Dien de HERE met eerbiedig ontzag;
  verheug u in Hem met een bevend hart.
  Val voor Zijn Zoon op uw knieën.
  Kus Hem, want als binnenkort Zijn toorn ontbrandt, bent u verloren.
  Zij die hun vertrouwen op Hem stellen, zijn gelukkige en gezegende mensen!

Psa. 22 - Gebed om Gods aanwezigheid en lof voor de Messias.
Een psalm van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van 'De hinde in de morgenstond'.

  O God, mijn God, waarom hebt U mij alleen gelaten?
  Ik schreeuw om uitkomst, maar die is ver van mij.
  Ik huil om hulp.
  O mijn God, ik roep overdag naar U, maar krijg geen antwoord.
  Ook 's nachts roep ik, maar ik krijg geen rust.
  U, Die in de heiligheid woont;
  U, Die de roem en eer van Israël bent:
  Op U vertrouwden onze voorouders
  en U redde hen.
  Zij riepen naar U en U hielp hen.
  U hebt hun vertrouwen niet beschaamd.

  Maar ik lijk meer op een worm dan op een man;
  de massa bespot mij en het volk kijkt verachtelijk op mij neer.
  Ieder die mij ziet, smaalt over mij.
  Zij grijnzen verachtelijk en zeggen hoofdschuddend:
  "Breng het toch bij de HERE,
  laat Hij u verlossen.
  Hij zal u vast wel redden,
  Hij houdt immers van u?"

  U, HERE, liet mij ter wereld komen.
  U gaf mij rust
  aan de borst van mijn moeder.
  Bij mijn geboorte werd ik aan U opgedragen;
  al sinds die tijd bent U mijn God.
  Laat er dan niet zo'n afstand zijn tussen U en mij,
  want ik zit diep in de problemen
  en geen mens helpt mij.

  Ik sta midden tussen een hele groep stieren
  en ben omsingeld door buffels van Basan.
  Zij brullen tegen mij, met wijd geopende bekken.
  Het lijken verscheurende, brullende leeuwen.
  Ik voel mij als water, dat wegloopt;
  al mijn beenderen zijn ontwricht.
  Mijn hart lijkt op gesmolten was,
  ik voel het bijna niet meer kloppen.
  Mijn keel is uitgedroogd en lijkt op een droge scherf.
  Mijn tong kleeft aan mijn verhemelte;
  ik heb het gevoel of U mij in het doodsstof legt.
  Er staan honden om mij heen;
  misdadigers omringen mij.
  Zij doorsteken mijn handen en voeten.
  Ik kan mijn beenderen tellen;
  Zij vermaken zich door naar mij te komen kijken.
  Zij verdelen mijn kleren onder elkaar
  en loten wie mijn mantel mag hebben.

  HERE, blijf toch niet zo ver van mij af staan.
  Kom snel bij mij en help mij! U bent immers mijn kracht?
  Red mijn leven en voorkom dat ik door het zwaard word gedood.
  Ik ben eenzaam zonder U; wend het geweld van deze honden van mij af.
  Bevrijd mij uit de muil van de leeuw
  en bescherm mij tegen de horens van de buffels.
  U hebt mij antwoord gegeven!

  Aan ieder die ik ken, zal ik over Uw naam spreken;
  temidden van de gelovigen zal ik een lied zingen tot Uw eer!
  U, die ontzag voor de HERE hebt, prijs Zijn naam.
  Verhoog Hem, volk van Israël;
  heb diep ontzag voor de HERE, volk van Israël!
  Want de vernedering van de verachte heeft Hij gezien
  en Hij heeft Zich door hem laten kennen.
  Hij was niet te goed om te helpen.
  Hij hoorde het toen Hij te hulp werd geroepen.
  Temidden van vele gelovigen zal ik U lofprijzen.
  Mijn geloften zal ik nakomen tegenover ieder die leeft in ontzag voor God.
  De armen zullen te eten hebben en geen honger meer kennen.
  Zij die de HERE zoeken, zullen Hem loven en prijzen.
  Laat uw hart voor altijd blij zijn.
  Over de hele wereld zal men de HERE leren kennen en zich tot Hem bekeren.
  Alle volken zullen voor U buigen.
  Het Koninkrijk is van de HERE;
  Hij heerst over alle volken.

  Over de hele wereld zullen rijke mensen Hem aanbidden.
  Maar ook arme mensen, die zichzelf amper in het leven kunnen houden,
  knielen voor Hem neer.
  Het nageslacht zal Hem dienen
  en ieder vertelt zijn kinderen over Hem.
  Zij zullen Zijn recht en goedheid doorgeven
  aan allen die nog geboren moeten worden,
  omdat Hij alles heeft volbracht.

Psa. 27 - Vertrouwen in de wederopstanding van rechtschapen mensen.
Een lied van David.

  De HERE is mijn licht en mijn redder.
  Voor wie zou ik dan bang zijn?
  De HERE is mijn levenskracht.
  Zou ik dan nog angst voor iemand hebben?
  Toen de misdadigers kwamen om mij te vernietigen
  (dat waren mijn vijanden en tegenstanders)
  zijn zij zelf gestruikeld en gevallen.
  Al komt een heel leger op mij af,
  ik word niet bang.
  Al wordt er oorlog tegen mij gevoerd,
  ik blijf toch vertrouwen!

  Ik heb de HERE slechts één ding gevraagd,
  daar gaat mijn hele hart naar uit:
  dat ik mijn hele leven
  in het huis van de HERE mag blijven.
  Om de lieflijkheid van de HERE te kunnen zien
  en steeds meer over Hem te leren in Zijn tempel.
  Want wanneer kwade tijden aanbreken,
  verbergt Hij mij in Zijn hut.
  Hij verstopt mij in Zijn tent, die staat op een plaats die niemand weet.
  Hij zet mij hoog op een rots.
  Daarom kan ik nu toch mijn hoofd opheffen.
  Ik kijk over al mijn vijanden heen.
  Daarom wil ik Hem offers brengen met luid trompetgeschal.
  Ik wil zingen voor de HERE. Psalmen zingen voor Hem.

  Luister HERE, hoe ik hardop naar U roep!
  Wees zo goed mij te antwoorden en geef mij genade.
  U Zelf laat mijn hart naar U vragen.
  Ik wil U zoeken, HERE.
  Verberg U niet voor mij
  en stuur mij niet toornig weg.
  U bent altijd mijn hulp.
  Laat mij niet in de steek en stoot mij niet van U af,
  God van mijn heil.
  Al zouden mijn vader en moeder mij in de steek laten,
  de HERE laat mij nooit alleen.
  Leer mij Uw bedoelingen, HERE,
  en laat mij op een vlakke weg lopen,
  zodat mijn vijanden mij niet kunnen pakken.
  Geef mij niet over aan mijn tegenstanders.
  Er wordt vals tegen mij getuigd
  en geweldenaars bedreigen mij.

  Gelukkig wist ik zeker
  dat de goedheid van de HERE mij zou redden.
  Hij spaarde mijn leven!
  Wees sterk en wacht op de HERE.
  Laat uw hart sterk zijn en krachtig
  door altijd op de HERE te wachten.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- meiMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen