Kleine Bijbelstudiegroepen

(Lees eerst deel 1 van "Kleine Bijbelstudiegroepen")

Kleine Bijbelstudiegroepen - Wat zegt de Bijbel?
Samenkomsten in kleine Bijbelstudiegroepen worden ongetwijfeld door de Schrift ondersteund. In het tweede hoofdstuk van het boek Handelingen lezen we:

    "Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed... Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden." (Handelingen 2: 42, 44-47)
In deze passages zien we bewijs dat bijna alle doelen, die God voor ons gelovigen in gedachten heeft, in de kring van een kleine groep verwezenlijkt kunnen worden.

Zullen we ooit gekwetst worden door een ander lid van onze kleine groep? Zullen we ooit teleurgesteld zijn in een ander lid van onze kleine groep? Vroeger of later zullen we ongetwijfeld ontdekken dat andere gelovigen niet perfect zijn. Maar jij bent ook niet perfect! Daarom hebben we allemaal Jezus nodig. Aansluiting bij een kleine Bijbelstudiegroep is een geweldige mogelijkheid om te leren hoe je anderen kunt liefhebben en vergeven.

Kleine Bijbelstudiegroepen - Maar ik heb grotere dromen: ik wil de wereld veranderen!
Het zal je misschien verbazen dat veel grote gemeenten uit kleine Bijbelstudiegroepen zijn voortgekomen. De bekende Amerikaanse Calvary Chapel begon met slechts één man, zijn vrouw en enkele buren die in een huis in een kleine Bijbelstudiegroep bijeenkwamen. Ook de Saddleback Church, de thuishaven van het "Doelgericht Leven", begon op deze manier.

Voordat Jezus naar de hemel opsteeg, gaf Hij ons een laatste gebod. Het is het gebod dat we kennen als de "Grote Opdracht". Je kunt dit in Matteüs 28 vinden (merk op dat Hij dit aan Zijn discipelen gaf die bijeen waren gekomen):

    "De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’" (Matteüs 28:16-20)
Als jij op dit moment een Christen bent, dan heeft Hij ook jou opgedragen om de evangelieboodschap tot in elke uithoek van de aarde te prediken! Je bent misschien wel in staat om dit in je eentje te doen, maar denk je niet dat je een groter bereik zal hebben als je deel wordt van een lichaam van andere gelovigen die hetzelfde doel voor ogen hebben? Op de Pinksterdag daalde Gods Geest op iedere individuele gelovige neer, net zoals deze ook op jou is neergedaald als jij een gelovige bent. Om de volle kracht van Zijn vuur over de wereld te laten verspreiden, moet de ene vlam door de andere vlam worden ontstoken, en dan nog een, en dan nog een. Het begint bij jou: één mens, in een kleine groep, die probeert te voorzien in de behoeften van jouw eigen deel van de wereld. De Bijbel zegt:
    "Laten we elkaar in het oog houden om elkaar aan te sporen tot liefde en goede werken." (Hebreeën 10:24)

Kleine Bijbelstudiegroepen - Oké, ik snap het! Waar kan ik zo'n groep vinden?
Jouw plaatselijke kerk zou ertoe uitgerust moeten zijn om jou in contact te brengen met een kleine Bijbelstudiegroep die precies bij jou past. Als dat niet het geval is, waarom zou je er dan niet eens over nadenken om zelf zo'n groep te beginnen? Ben je een moeder die in contact wil komen met andere moeders? Plaats dan een advertentie in het nieuwsblad van je gemeente of op een website. Zit je in het zakenleven? Misschien zijn er wel gelovigen op je werkplek die ook met andere gelovigen willen samenkomen. Een gemeenschappelijke interesse is altijd een goede beginpunt. Hoe je het ook doet, zorg er voor dat je ergens een plek in een kleine groep vindt. Je zult er nooit spijt van krijgen!

Leg nog meer verbindingen!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen