God eren

God eren - Niets verborgen
Het verlangen om God te eren gaat verder dan “praise en worship”. God de waarheid vertellen geeft uitdrukking aan Zijn heerlijkheid. Achan, uit de stam van Juda, overtrad een heilige ban door goud, zilver en kostbare kleding te stelen, nadat hij en zijn huishouden betrokken waren geweest bij de vernietiging van Jericho. “Toen zei Jozua tegen Achan: 'Mijn zoon, geef de HEERE, de God van Israël, toch de eer en doe voor Hem belijdenis. Vertel mij toch wat u gedaan hebt, verberg het niet voor mij.'” (Jozua 7:19)

God eren betekent:

  • Zijn alwetendheid erkennen: Hij is rechtvaardig.
  • Tot inkeer komen en je schuld openlijk aan Hem bekennen.
  • Een volledig en waarheidsgetrouw beeld schetsen: laat niets verborgen.
Toen Jezus een man genas die al vanaf zijn geboorte blind was, probeerden de Farizeeën Jezus in diskrediet te brengen. Maar tegelijkertijd leken zij God te eren. “Zij dan riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was, en zeiden tegen hem: 'Geef God de eer, wij weten dat deze Mens een zondaar is'” (Johannes 9:24). De Joden bleven de man lastigvallen, in de hoop dat ze zijn getuigenis konden breken. De voormalige bedelaar koos het veilige pad: zijn eigen ervaring. Zijn openlijke getuigenis van wat er had plaatsgevonden had het gewicht van de eenvoudige waarheid, en daarmee werd God geëerd.

God eren - Gezegend of vervloekt
Wanneer we de waarheid verbergen, dan eren we God niet, maar roepen we Zijn toorn over ons af. De profeet Jeremia spoorde Gods volk aan om tot inkeer te komen en hun trots te bekennen. “Luister en neem ter ore, doe niet uit de hoogte, want de HEERE heeft gesproken. Geef eer aan de HEERE, uw God, voordat Hij het duister maakt...” (Jeremia 13:15-17). Wanneer we God in onze aanbidding slechts onze “restjes” geven, dan onteert dat de naam van de Heer. Maleachi was een trouwe Leviet en hij zag het bedrog van de priesters en de leken toen zij geschonden, dat wil zeggen imperfecte, offergaven aan de Heer brachten (Maleachi 1:13-14). Opnieuw eiste God de waarheid. “'Als u niet luistert en als u het niet ter harte neemt om Mijn Naam eer te geven', zegt de HEERE van de legermachten, 'zal Ik de vloek onder u zenden en uw zegeningen vervloeken...'” (Maleachi 2:2). Volgens het boek Openbaring zal het eeuwigdurende evangelie door de hele schepping worden verkondigd: om God te eren. In de hemel verschijnt een engel aan de apostel Johannes: “En hij zei met een luide stem: 'Vrees God en geef Hem eer...'” (Openbaring 14:6-7). De fundamenten van de antichrist in de wereld zullen schudden wanneer Gods oordeel de mensen die de waarheid hebben afgewezen zal treffen. Mensen die Gods heerlijkheid en macht hebben ontkend, hebben God met leugens gelasterd. “Maar zij lasterden de Naam van God... en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven” (Openbaring 16:8-9).

God eren - De pracht
Mensen die ervoor kiezen om God te eren ontdekken redenen om dagelijks feest te vieren. In onze verering van God leggen wij onze aardse natuur terzijde, zodat wij voor God apart gezet kunnen worden. Terwijl wij de Heer van hemel en aarde aanbidden, ervaren wij de pracht van Zijn heiligheid (1 Kronieken 16:25-29). Er zal nooit een einde komen aan de lijst van redenen om God te eren.

In Psalm 96 wordt de hele aarde opgeroepen om God te eren. Toen Christus Zijn werk op aarde volbracht, ging Hij Zijn heerlijkheid in de hemel binnen. De pracht van heiligheid is gepersonifieerd in Christus Jezus, gekleed in majesteit en gekroond met heerlijkheid (Psalm 96:4-9). De psalmist David lijkt de engelen op te roepen om God ook te eren en Hem te aanbidden in de pracht van Zijn heerlijkheid. Zelfs in onweer en stormen weergalmt Gods glorie (Psalm 29:1-3).

Terwijl wij Hem in ware heiligheid aanbidden, wordt de werkelijke pracht van God Zelf geopenbaard. Het is de pracht van de engelen die Hem in het hemelse verheerlijken; het is de pracht van de heiligen, die deel hebben aan Zijn Goddelijke natuur.

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen