21 april


Psa. 35 - Gebed om rechtvaardiging in de ogen van trotse vijanden.
Een lied van David.

  HERE, als sommigen met mij argumenteren,
  wilt U dan voor mij antwoorden?
  Als iemand mij aanvalt, vecht U dan voor mij terug.
  Neem Uw wapens en kom mij te hulp!
  Ga in de aanval tegen mijn achtervolgers.
  Laat mij weten dat U mij zult verlossen!

  Laat hen, die mij willen doden,
  maar voor schut staan.
  Laat hen, die slechte plannen tegen mij beramen,
  maar beschaamd afdruipen.
  Verstrooi hen als kaf in de wind,
  op het moment dat Uw Engel hen neerslaat.
  Zij gaan op donkere, glibberige wegen
  en de Engel van de HERE achtervolgt hen daarop.
  Want zonder aanleiding spanden zij een net voor mij
  en groeven een valkuil om mij in te vangen.
  Ik hoop dat zij zonder het te merken, zelf omkomen.
  Dat zij in hun eigen kuil zullen vallen.
  Ik verheug mij in de HERE;
  ik zing een loflied over Zijn hulp en bevrijding.
  Alles in mij juicht: HERE, wie kan U evenaren?
  U bevrijdt arme en beproefde mensen
  van hen die de overmacht hebben en hen beroven.

  Leugenachtige getuigen nemen het woord
  en vragen mij dingen die ik helemaal niet weet.
  Zij vergelden goed met kwaad.
  Mijn ziel is eenzaam geworden.
  Zelf heb ik mij direct in rouwkleding gestoken toen zij ziek waren.
  Ik vernederde mij voor U met vasten en gebed.
  Ik liep rond alsof het mijn broer of mijn vriend betrof;
  ik ging in het zwart alsof mijn moeder was gestorven; ik vernederde mij.
  Toen ik zo rondliep, lachten zij om mij
  en liepen te hoop om mij te zien.
  Vechtjassen, die ik niet eens kende, drongen zich aan mij op.
  Zij maakten mij onophoudelijk bespottelijk.
  Een heel stel ongelovige, spotlustige lieden bedreigde mij.
  Here, hoe lang laat U hen nog hun gang gaan?
  Verlos mij toch, ik ben eenzaam. Laten zij mij niet verslinden.
  Als U dat doet, zal ik temidden van alle gelovigen U loven.
  U prijzen waar iedereen bij is.

  Laten mijn valse tegenstanders toch geen plezier over mij hebben!
  Er zijn er die mij zonder reden haten!
  Zij zijn niet op vrede uit.
  Zij maken slechte plannen,
  gericht tegen hen die in rust en stilte leven.
  Zij bedreigen mij en zeggen:
  "Ha! Wij hebben het wel gezien!"
  U ziet alles, HERE, wilt U optreden?
  Och Here, laat mij niet in de steek!
  Sta op en vecht voor mijn recht;
  God, mijn Here, voert U voor mij het woord in de rechtzaal.
  Laat Uw recht over mij beslissen, HERE, mijn God;
  zodat zij geen leedvermaak over mij kunnen hebben.
  Dat zij niet kunnen denken: "Ha! Nu gebeurt wat wij willen!
  Wij hebben hem eronder gekregen!"

  Laten zij zich maar schamen,
  al die mensen die op mijn ondergang zitten te wachten.
  Ik hoop dat allen die mij verachten, te schande worden gezet.
  Maar ik wil dat alle mensen die verlangen naar mijn vrijspraak,
  zullen juichen en zich verheugen.
  Dat zij voortdurend de HERE zullen grootmaken en zeggen:
  "De HERE trekt Zich het lot van Zijn geliefde dienaar aan."
  Zelf zal ik dag in, dag uit over Uw rechtvaardigheid spreken
  en U loven en prijzen.

Psa. 41 - Gebed voor zwakken en mensen die door hun vrienden verraden zijn.
Een psalm van David voor de koordirigent.

  Gelukkig is de man die voor de kleinen zorgt;
  als hemzelf eens onheil treft, zal de HERE hem helpen.
  De HERE zal hem beschermen en in leven laten.
  Anderen zullen hem prijzen.
  Zijn vijanden krijgen hem er niet onder.
  Als hij ziek wordt, zal de HERE hem steunen;
  tijdens zijn ziekte wordt hij door U veranderd.

  Ik zei: "HERE, geef mij Uw genade.
  Genees mij, want ik ben U niet gehoorzaam geweest.
  Mijn tegenstanders roddelen over mij en zeggen:
  "Wanneer denk je dat hij sterft? Eindelijk is hij dan verdwenen."
  Wanneer iemand mij opzoekt, spreekt hij met gladde tong.
  In zijn hart haat hij mij en zodra hij weer weg is,
  vertelt hij links en rechts leugens.

  Zij die mij haten, steken hun hoofden bij elkaar
  en fluisteren over mij:
  "Heb je het al gehoord? Hij heeft een dodelijke ziekte.
  Hij zal nooit meer van zijn ziekbed afkomen."
  Zelfs mijn beste vriend, die ik volledig vertrouwde
  en die regelmatig bij mij at, heeft zich tegen mij gekeerd.

  HERE, wilt U mij genade schenken en mij beter maken?
  Dan zal ik het hun vergelden!
  Wanneer mijn tegenstander geen plezier meer over mij heeft,
  is dat voor mij de bevestiging dat U met liefde voor mij zorgt.
  U geeft mij echter kracht, omdat ik niet tegen U gezondigd heb.
  U houdt mij voor altijd heel dicht bij U.

  Geprezen zij de HERE, de God van IsraĆ«l!
  Tot in alle eeuwigheid.

  Amen.

Psa. 43 - Gebed om wijsheid in tijden van tegenstand.

  Zorgt U voor mijn recht, God,
  en voert U mijn verdediging tegen een goddeloos volk;
  laat mij niet in de handen van oneerlijke mensen vallen.
  U bent immers de God tot Wie ik kan vluchten?
  Waarom helpt U mij niet?
  Waarom moet ik in rouw lopen
  omdat mijn vijanden mij voortdurend onderdrukken?
  Stuur Uw licht en Uw waarheid om mij te begeleiden.
  Laten zij mij naar Uw heiligdom en naar Uw woningen brengen.
  Want dan kan ik weer naar Uw altaar gaan;
  naar U, Die de God van mijn vreugde bent.
  Ik wil U lofzingen met mijn citer.
  U bent mijn God!

  Waarom ben ik toch zo onrustig en terneergeslagen?
  Ik wil op God vertrouwen;
  Hem wil ik lofprijzen,
  want Hij is mijn bevrijder en mijn God!

Psa. 46 - Beschutting en kracht in de God die over alle volken heerst.
Een lied van de Korachieten voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van 'De Jonkvrouwen'.

  Bij God vinden wij bescherming. Hij is onze kracht.
  In de moeilijkste omstandigheden bleek Hij ons altijd te hulp te komen.
  Daarom kennen wij ook geen angst; al nam de aarde een andere positie in
  en al scheurden de bergen, die op de zeebodem staan.
  Laat het water maar bruisen en kolken;
  laten de bergen maar wankelen door de kracht van het water.

  Jeruzalem verblijdt zich over haar rivier; de stad van God,
  die het heiligste huis van de Allerhoogste God is.
  God woont in haar; zij zal niet snel ten onder gaan.
  Elke dag opnieuw helpt God haar.
  Volken voeren oorlogen en koninkrijken wankelen,
  maar wanneer God Zijn stem verheft, krimpt zelfs de aarde ineen.

  De Almachtige HERE is met ons.
  De God van Jakob beschermt ons.

  Kom maar en kijk naar alles wat de HERE heeft gedaan.
  Hij richt verwoestingen aan op aarde.
  Hij laat overal de oorlogen ophouden,
  breekt de wapens doormidden en verbrandt de strijdwagens.
  Word rustig en wees u ervan bewust dat Ik God ben.
  Ik ben de Hoogste onder alle volken,
  de Grootste op de hele aarde.

  De Almachtige HERE is met ons.
  De God van Jakob beschermt ons.

Psa. 55 - De zielsangst die wordt opgewekt door ontrouwe kameraden.
Een leerzaam gedicht van David voor de koordirigent. Te begeleiden door een snaarinstrument.

  O God, luister naar mijn gebed.
  Wend U niet van mij af als ik tot U smeek.
  Geef mij Uw aandacht en geef mij Uw antwoord;
  ik ben onrustig en zwerf rusteloos rond, kreunend in mijn ellende.
  Dat komt allemaal door het rumoer van de vijand,
  doordat de ongelovige mij kwelt.
  Zij storten mij in het ongeluk
  en vallen mij woedend aan.

  Mijn hart begeeft het bijna;
  doodsangst overvalt mij.
  Angst en beven zijn mijn deel
  en de schrik verlamt mij.
  Ik zeg nu zelfs: Och, kon ik maar vliegen als een duif,
  dan ging ik weg en zocht elders een plek om te wonen.
  Dan zou ik ver weg vliegen
  en in de woestijn overnachten.
  Ik zou snel een plaats vinden
  die mij tegen de rukwinden en stormen beschut.

  Breng hen in de war, Here,
  geef dat zij elkaar niet meer verstaan.
  Want er is alleen nog maar geweld en ruzie in de stad.
  Dag en nacht dwalen zij door de stad en over haar muren.
  Er is veel ongeluk en moeite waar te nemen.
  Er is zonde in de stad; op pleinen en in straten,
  overal is terreur en bedrog.

  Mijn tegenstander die mij belaagt, is geen vijand van buitenaf;
  dat zou ik nog wel kunnen verdragen.
  Het is niet iemand die mij altijd al haatte, die nu tegen mij opstaat,
  want dan zou ik nog wel een schuilplaats weten te vinden.
  Maar het is een goede vriend,
  iemand als ik die ik altijd heb vertrouwd.
  Wij gingen zo vertrouwelijk met elkaar om;
  samen gingen we met alle feestgangers naar Gods huis.

  Hij heeft de dood verdiend;
  laat hij maar levend ervaren dat God niet bij hem is.
  Hij woont temidden van slechtheid, zijn innerlijk is er vol van.

  Maar ik weet wat ik moet doen:
  ik roep naar God; de HERE zal mij bevrijden.
  's Morgens, 's middags en 's avonds bid en smeek ik,
  ik stort mijn hart voor Hem uit.
  Hij luistert naar mij.
  Hij bevrijdt mijn ziel en geeft mij vrede,
  ondanks de strijd die om mij heen woedt.
  Velen keren zich tegen mij.
  De Allerhoogste God zit op de troon en luistert naar mij.
  Hij zal mijn tegenstanders vernietigen,
  al die mensen die van God niet willen weten
  en Hem niet willen kennen.

  De tegenstander valt de mensen aan
  met wie hij eerder vrede sloot; hij negeert zijn afspraken.
  Zijn woorden zijn glad en vriendelijk,
  maar in zijn hart gloeit de wraak.
  Zijn uitspraken zijn tegemoetkomend en strelen het gehoor,
  maar in feite zijn het getrokken zwaarden.
  Breng al uw moeilijkheden bij de HERE.
  Hij zorgt altijd voor u.
  Hij zal nooit toelaten dat een volgeling van Hem struikelt of valt.
  O God, ik weet dat U Uw tegenstanders zult vernietigen;
  allen die uit zijn op bloedvergieten en bedriegen.
  Zij zullen niet oud worden.

  Maar ik stel heel mijn vertrouwen op U.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- aprilMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen