Dienstbaar leiderschap

Dienstbaar leiderschap - Voortgaande groei in Christus
Dienstbaar leiderschap vereist de toepassing van bepaalde disciplines (gewoonten waarmee wij de Heer te behagen). Deze disciplines zijn de sleutelelementen waarmee we "in Christus" kunnen verblijven. Deze zijn voortgaand van aard en worden hier beneden uiteengezet:

  • Bescheidenheid - "want los van Mij kunnen jullie niets" - leidt mij tot:
  • Hem opzoeken - en wanneer Hij Zichzelf en wat Hij doet aan mij openbaart - dan kan ik:
  • Hem liefhebben - door te gehoorzamen en met Hem samen te werken - dan kan ik:
  • Hem dienen - en wanneer ik anderen in liefde dien, dan schept dit gelegenheden om:
  • Hem te verheffen - door Hem de glorie te geven - en om mijn trouw te optimaliseren is er:
  • Verantwoording - Ik vraag anderen om er op te letten dat ik mij hier inderdaad ook aan hou.

Dienstbaar leiderschap - Bescheidenheid ontdekken
De belangrijkste eigenschap en het belangrijkste speerpunt van dienstbaar leiderschap is "bescheidenheid". Waarom? "God weerstaat de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade" (Jakobus 4:6; 1 Petrus 5:5). Wat is hoogmoed? In de context van een door Christus geleide onderneming is hoogmoed eenvoudig het geloof dat ik (wij) deze onderneming wel voor God kunnen opbouwen... zonder Zijn betrokkenheid. Bescheidenheid daarentegen is het geloof dat wij "los van Hem niets kunnen" (zie Johannes 15:5). In een notendop: bescheidenheid is het oprechte gevoel in mijn hart dat ik (wij) niet in staat zijn om een onderneming op te bouwen die Gods werk weerspiegelt, liefdevol is en Hem verheerlijkt. Alleen God kan dat doen (door ons te gebruiken).

Dienstbaar leiderschap - Hem eerst opzoeken
In dienstbaar leiderschap is de mate van "in Christus zijn" afhankelijk van de diepte van je begrip van wijnstok (Jezus) en de ranken daarvan (wij). Met andere woorden: hoe beter we begrijpen "wie Hij is" en "wie wij in Hem zijn", hoe meer we "in Hem kunnen zijn". Hoe zeer wij "in Hem zijn" is afhankelijk van de diepte van ons begrip van Zijn liefde, macht, genade, trouw, genade, erbarmen, geduld, vrede en vreugde. Op eenzelfde manier is de mate waarin wij "in Hem zijn" afhankelijk van de diepte van ons begrip van wie wij zelf in Christus zijn, als een nieuwe schepping, kind, vriend, broer, bruidegom, geliefde, heilige en erfgenaam van God, en wat Hij ons heeft gegeven. Hij, "die ons in de hemelse regionen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen" (Efeziërs 1:3). Hoe dieper ons begrip van deze zaken, hoe dieper we "in Hem" zullen zijn.

Het mag duidelijk zijn dat het startpunt van het "in Christus zijn" bestaat uit het opzoeken van Christus. Hebreeën 11:6 toont dit principe op een levendige wijze: "zonder het geloof [Zijn werken en woorden kennen] is het onmogelijk God welgevallig te zijn; wie bij God wil komen, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij allen beloont die Hem zoeken".

Dienstbaar leiderschap - Hem gehoorzaam liefhebben
De volgende discipline van het dienstbaar leiderschap - "in Christus zijn" - is Hem liefhebben. De Schriftteksten maken duidelijk dat onze liefde voor God tot uiting komt in onze gehoorzaamheid (Johannes 14:15, 23-24; Johannes 15:10; 1 Johannes 5:3). Zoals Henry Blackaby mooi zei: een gehoorzaamheidsprobleem met God is in werkelijkheid een liefdesprobleem met God. Als wij door Christus geleid willen worden, dan moeten we bereid zijn om te gehoorzamen, ongeacht de prijs die daaraan verbonden is. Gehoorzaamheid bestaat uit drie componenten: (1) gepaste timing (handel of spreek wanneer de Heer dit aangeeft, niet eerder en niet later); (2) volledigheid (een gedeeltelijke gehoorzaamheid is hetzelfde als ongehoorzaamheid); en (3) vreugde (zonder te mopperen, klagen, zeuren, enzovoorts).

Lees nu deel 2 van "Dienstbaar leiderschap"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen