De heiligheid van God

Heiligheid van God - Het onderscheid
Kan een mens de heiligheid van God bevatten? In bijna elke religie bestaat onderscheid tussen datgene wat heilig is, en datgene wat werelds is. Meestal zullen godsdienstige mensen iets als heilig of gewijd beschouwen. Heiligheid vereist het maken van een onderscheid tussen de heiligheid die Gods gehele wezen betreft, en de heiligheid die het karakter van Zijn volk weerspiegelt.

Ons begrip van de heiligheid van God zoals wij die bevatten met onze natuurlijke zintuigen, schiet tekort. In Exodus 15:11 vraagt Mozes: “Wie onder de goden is Uw gelijke, HEER? Wie is Uw gelijke, zo ontzagwekkend en heilig, wie dwingt zo veel eerbied af met roemrijke daden, wie anders verricht zulke wonderen?” Heiligheid omvat elk afzonderlijk kenmerk van elke Persoon van de Drie-eenheid, Vader (Johannes 17:11), Zoon (Handelingen 4:30) en in het bijzonder de Heilige Geest, als Degene die ons een innige kennis van een Heilige God schenkt (1 Korintiërs 2:10). Welke heerlijke woorden hebben we tot onze beschikking om de heerlijkheid, eer en dank tot uiting te brengen tegenover de Heer, onze Almachtige God? Voor de Hemelse Troon vereerden de vier wezens God door dag en nacht te herhalen: “Heilig, heilig, heilig” (Openbaring 4:8).

Heiligheid van God - Een Bijbelse basis
In het Oude Testament wordt de term heiligheid op twee manieren toegepast in relatie tot God. Ten eerste staat God apart en boven alles wat geschapen is. Maar toch is het God die ons aanspoort tot ethische reinheid. Ten tweede worden zaken als heilig beschouwd vanwege hun verbintenis met God — Heilige grond, Heilige Sabbat, Heilige plaats. Gods heiligheid doordringt alles wat Hij aanraakt, in het bijzonder mensen.

De keren dat mensen in het Oude Testament in aanraking kwamen met de heiligheid van God waren vaak angstaanjagend. Na Gods vernietiging van het leger van de farao in de Rode Zee, sloegen de Israëlieten hun kamp op bij de berg Sinaï - waar God aan Mozes verscheen in een brandende struik. Voordat God een verbond sloot met Zijn volk, droeg Hij hen op om zich apart te zetten van onreinheid om zichzelf te zuiveren (heiligen) voor God. Op de derde voorbereidingsdag daalde God af naar de berg Sinaï, waarbij Hij Zijn macht en heiligheid toonde (Exodus 19:16-20). God waarschuwde dat een ieder die de berg zou aanraken, gedood zou worden. Alleen Mozes en Aaron mochten de berg betreden. De berg Sinaï werd “als heilige plek afgezonderd” -- een herinnering aan de onmetelijke kloof tussen het Goddelijke en het menselijke.

Gedurende 100 lange jaren was de Ark des Verbonds afwezig geweest uit de Tabernakel en andere vereringsplaatsen. God schreef voor dat alleen Levieten de ark mochten vervoeren op hun schouders middels draagstokken die door aan de ark bevestigde gouden ringen werden gestoken. Zelfs de Levieten mochten de ark niet aanraken of er in kijken, want Gods heiligheid (aanwezigheid) verbleef in de ark. Toch besloot David om de ark terug te brengen naar Jeruzalem op een ossenwagen. Toen de ossen zich verstapten, waardoor de ark van de ossenwagen dreigde te vallen, probeerde Uzza de ark in evenwicht te brengen met zijn hand. Deze oneerbiedige handeling vertoornde God, die Uzza onmiddellijk dood liet neervallen (2 Samuel 6:1-11). Eerbied en absolute gehoorzaamheid aan Gods geboden zijn vereist om de heiligheid van God te naderen.

Heiligheid van God - Apart gezet
Wanneer we de heiligheid van God overdenken, lijkt het wellicht onmogelijk voor gebrekkige wezens zoals wij om Zijn gebod “Wees heilig, want Ik ben heilig” (1 Petrus 1:15-16) te gehoorzamen. Hoe kunnen wij onszelf volledig apart zetten van zonde? Toen God de mens schiep, was het Zijn bedoeling dat wij Zijn heerlijkheid zouden ervaren. De mens is de bekroning van Gods scheppingswerk. Ons bestaan is niet willekeurig en was ook geen ongeluk. God wist wie Hij schiep, en Hij wilde dat wij allemaal heiligheid zouden ontvangen.

Eens werd een overgrootmoeder gevraagd om “de heiligheid van God” te beschrijven. Bea sloot kort haar ogen en zei: “Allesverslindend, bezitnemend van het hele lichaam, rust, geloof, vreugde... wijsheid.” De crisis in de jaren ’20, de Tweede Wereldoorlog, het verlies van haar vader en kleine broertje toen zijzelf nog kind was…. zelfs het feit dat ze weduwe werd kon haar die bewonderende innigheid met een Heilige God niet afnemen. Wanneer we Gods aanwezigheid ervaren in moeilijke tijden, omarmen wij een trouwe Vader. Wanneer we op alle mogelijke manieren tekortschieten, ontmoeten we een verlossende God. Wanneer we ervoor kiezen om Hem te aanbidden, gehoorzamen en dienen los van alles wat de wereld van ons vraagt, dan ervaren we de heiligheid van God.

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen