Ethiek op de werkplek

Ethiek op de werkplek - De hoofdzaken
Het woord "ethiek" wordt gedefinieerd als: "Het geheel van morele normen en waarden die een bepaalde cultuur of groep overheersen of kenmerken", of: "Het complexe geheel van morele beginselen of gedragsregels die door een individu worden gevolgd". Men beschrijft ethisch gedrag vaak als: de juiste dingen wanneer niemand toekijkt. Ethiek is een persoonlijke keuze en daarom is de ethiek op de werkplek afhankelijk van de persoonlijke ethiek van de mensen die gezag over deze werkplek hebben en van de mensen die in deze omgeving werkzaam zijn.

Ethiek op de werkplek - Persoonlijke standaarden
De ethiek op de werkplek is een uitbreiding van (of gebrek aan) de persoonlijke standaarden van de mensen waaruit het team bestaat. Er zijn de laatste jaren zo veel zakenmensen in het nieuws geweest die volledig verstoken waren van enige morele ethiek, dat we eens een blik moeten werpen op de basis voor een ethiek die de beproevingen van verleidingen kan weerstaan in een wereld die vaak de "twijfelachtige aanpak" lijkt te belonen. De levensbeschouwing die veel mensen tegenwoordig hebben vertelt hun dat "betrapt worden" het enige probleem is, wanneer zij op een dergelijke immorele, twijfelachtige manier hun zaken doen.

Ethiek op de werkplek - Geeft de Bijbel ons enige aanwijzingen?
De Bijbel geeft ons diverse principes die op de ethiek van de werkplek kunnen worden toegepast. We zullen er hier twee bekijken. Het eerste principe kan gevonden worden in 1 Korintiërs 4:2: "Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is." Het concept dat hier verwoord wordt is dat een positie met verantwoordelijkheid hand in hand gaat met een onderwerping aan gezag.

Ieder mens is een zekere verantwoordelijkheid gegeven en we moeten volgens dit vers "betrouwbaar" zijn wanneer ons die verantwoordelijkheid wordt toevertrouwd. Het woord "betrouwbaar" is een vertaling van het Griekse woord "pistis". Dit woord betekent: standvastig wat betreft je beloften, geloofwaardig, betrouwbaar. Het is erg interessant dat dit woord ook gebruikt wordt om de trouw van God te beschrijven. "Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord houden" (1 Tessalonicenzen 5:24). Hetzelfde woord wordt dus ook voor het karakter van God gebruikt. Daarom zou deze karaktereigenschap ook in Zijn kinderen moeten bestaan. De conclusie is dat de basis voor de ethiek van de werkplek eruit bestaat dat de betrokken mensen, zowel de werkgever als de werknemer, zichzelf als opzieners moeten beschouwen, die de verantwoordelijkheid hebben om naar het model van Gods betrouwbaarheid te handelen.

Het andere principe kan in een passage in Efeziërs worden gevonden: "Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid; niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen. Meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben, en dat hij geen onderscheid maakt." (Efeziërs 6:5-9)

Dit vers is uiteraard geen goedkeuring van slavernij. Het gaat over persoonlijke verantwoordelijkheden met betrekking tot ethiek op de werkplek. We kunnen de principes uit deze passage toepassen op de relatie tussen werkgever en werknemer. Een werknemer moet zijn werkgever gehoorzamen en respecteren, en werkgevers moeten zich er in hun relatie met hun werknemers van bewust zijn dat beiden dienaren van dezelfde Meester zijn. Deze aanwijzingen worden aan gelovigen gegeven en zijn een minimale vereiste als wij gehoorzaam aan God willen zijn. Werknemer en werkgever moeten elkaar behandelen op een manier die overeenstemt met het broederschap tussen twee kinderen van God. We kunnen concluderen dat een goede, morele ethiek op de werkplek het gevolg is van een betrouwbaar opzienerschap over gezag en een trouwe gehoorzaamheid aan de principes die we in het Woord van God kunnen vinden.

Leer hoe jij aan anderen verantwoording kunt afleggen!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen