De Romeinse weg naar verlossing

De Romeinse weg naar verlossing - Een brief met goed nieuws
De "Romeinse weg” naar jouw verlossing is een goede samenvatting van het Goede Nieuws over Jezus Christus. Het is een verzameling van Bijbelverzen in de brief die Paulus aan de Romeinen schreef en die de achtergrond en de basis van het Christelijk geloof duidelijk weergeeft.

De Romeinse weg naar verlossing - Een fris perspectief
De Romeinse weg naar verlossing kan op vele manieren worden gepresenteerd. We vonden een fenomenaal scherpzinnige en doordringende brief van een leerling, die op het punt stond aan de middelbare school af te studeren, die in het jaarboek van zijn middelbare school werd gepubliceerd. Terwijl hij door het leven gaat, neemt hij zijn eigen hart en zijn eigen doel onder de loep. Hij gebruikt ook de Schriftteksten van het boek Romeinen om zijn boodschap te accentueren:

    “Waartoe zul jij je voor hulp wenden, als je niet bereid bent om te kijken naar datgene wat sterker is dan jezelf?” (C.S. Lewis)

"De verbazingwekkende realiteit is dat er een perfect Persoon is die sterker is dan jezelf, en die Persoon is God zelf. Het is Jezus Christus. En dit is waar ik mijzelf tegenspreek. Want ik ben een zelfzuchtig mens en Jezus houdt toch van mij. Ik heb droevig genoeg altijd een neiging om mij op mijzelf, op mijn zonde te richten, maar toch bewondert Hij mij wanneer ik probeer zoals Hem te zijn, onzelfzuchtig. 'Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren' (Romeinen 5:8).

Er bestaan geen vereisten voor Zijn bewondering, voor Zijn onsterfelijke liefde, want Hij weet dat we in onszelf noch het vermogen, noch de natuur hebben om alles goed te doen. '‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één' (Romeinen 3:10). 'Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God' (Romeinen 3:23).

Onze hebzuchtige aard lijkt op het eerste gezicht bedrieglijk aanvaardbaar, misschien zelfs wel redelijk, maar is in werkelijkheid inhalig en destructief. Deze menselijke natuur is altijd op zoek naar zichzelf, totdat het duidelijk wordt dat deze in werkelijkheid verdorven en bedekt met onvergeeflijke schandvlekken voor God staat, in het licht van Zijn glorieuze perfectie. 'Het loon van de zonde is de dood' (Romeinen 6:23a).

Je zegt: "Hoe wreed en boosaardig is deze God, die ons al bij onze geboorte veroordeelt zonder ons een uitweg te bieden uit deze toestand." Maar dat is niet het geval, want God heeft zo'n weg voor ons geplaveid. 'Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft' (Johannes 3:16). 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij' (Johannes 14:6)."

De Romeinse weg naar verlossing - De weg is heel goed zichtbaar
De Romeinse weg naar verlossing wordt in de Bijbel zeer helder uitgelegd. Geloof in Jezus, Die jouw zonden droeg, in jouw plaats stierf, werd begraven en door God uit de dood werd opgewekt. Het bloed en de opstanding van Christus verzekeren ons van het eeuwige leven, als we Hem als onze Heer en Verlosser aanroepen. 'Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered’ (Romeinen 10:13). En met 'ieder' wordt echt ieder van ons bedoeld.

Als je dus begrijpt dat je een zondaar bent, en als je gelooft dat Jezus Christus als de enige echte Redder uit de zonde naar de aarde kwam, dan begrijp je de Romeinse weg naar verlossing. De vraag is: ben je er klaar voor om zijn plan in werking te stellen door Gods geschenk, Zijn Zoon Jezus Christus, te aanvaarden? Als dat zo is, geloof dan in Christus, heb berouw van je zonden, en wijd de rest van je leven aan Hem als jouw Heer:

    “Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen. Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen. Stuur alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen en voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen.”

"Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden" (Handelingen 2:38).

Als jij vandaag hebt besloten om Jezus te ontvangen: welkom in Gods gezin! De Bijbel vertelt ons vervolgens over een manier om een vervolg te geven aan onze beslissing.

  • Word gedoopt zoals Christus ons opdraagt.
  • Vertel iemand anders over je nieuwe geloof in Christus.
  • Neem elke dag tijd voor God. Dat hoeft geen lange tijdsperiode te zijn. Ontwikkel gewoon een dagelijkse gewoonte om tot Hem te bidden en om Zijn woord te lezen. Vraag God om je geloof te versterken en je begrip van de Bijbel te vergroten.
  • Zoek het gezelschap van andere Christenen. Probeer een groep van Christelijke vrienden om je heen op te bouwen, die jouw vragen kunnen beantwoorden en je kunnen ondersteunen.
  • Vind een plaatselijke kerk waar je God kunt aanbidden.

Ben jij vandaag een volgeling van Jezus geworden? Klik JA! of NEE

Ben jij al een volgeling van Jezus? Klik dan alsjeblieft hier.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen