In vreemde talen spreken

(Lees eerst deel 1 van "In vreemde talen spreken")

In vreemde talen spreken - De aanwijzingen van Paulus voor de kerk
De Apostel Paulus bespreekt in 1 Korintiërs 14 het spreken in vreemde talen. De kerk in Korinthe had een probleem omdat de orde verstoord werd door de vreemde talen. Veel gelovigen spraken onbevangen in vreemde talen tijdens de openbare erediensten, maar omdat niemand begreep wat er gezegd werd, vormde dit voor velen een struikelblok (vers 23). In hoofdstuk 14 sommeert Paulus de kerk om de vreemde talen op een gepaste wijze te gebruiken. Hoewel er onder de Christelijke leraren veel onenigheid bestaat over de juiste interpretatie van deze passage, zijn er verschillende dingen die Paulus duidelijk over de vreemde talen te zeggen heeft:

  • Het spreken in vreemde talen is een geoorloofde gave van de Heilige Geest en kan een bepaalde vorm van communicatie met God zijn (vers 2).
  • Het spreken in vreemde talen is opbouwend voor het persoonlijke leven van een gelovige (vers 4).
  • In het openbaar mag niet door meer dan twee of drie mensen tegelijkertijd in vreemde talen worden gesproken. Hun woorden moeten bovendien uitgelegd worden, zodat anderen er door opgebouwd en verlicht kunnen worden (verzen 27-28).
  • Mensen met een goed onderscheidingsvermogen moeten de geldigheid vaststellen van wat er gezegd wordt (vers 29).
  • Het bidden in vreemde talen moet samengaan met bidden met het verstand (verzen 14-15).
  • Het spreken in vreemde talen kan een struikelblok voor niet-Christenen vormen, als dit op een onzorgvuldige manier wordt gedaan (vers 23).

In vreemde talen spreken - Christelijke standpunten
Het spreken in vreemde talen is een onderwerp dat binnen de Christelijke gemeenschap uitgebreid is besproken. Veel geloofwaardige "niet-charismatische" Christenen zijn van mening dat deze geestelijke gave na het tijdperk van de apostelen ophield te bestaan. Zij geloven dat het spreken in klanktaal voornamelijk diende als een teken voor ongelovigen en de opbouw van gelovigen in de beginjaren van de kerk. Zij wijzen op Hebreeën 2:1-4, waarin de schrijver de verleden tijd gebruikte toen hij verkondigde dat God het apostolische tijdperk van de kerk met "tekenen en wonderen" en "gaven" had bekrachtigd. Omdat we nu de Bijbel als Gods openbaring en gids hebben, zou er geen noodzaak meer voor het spreken in vreemde talen. Daarnaast hebben kerkhistorici geen bewijs kunnen vinden voor het gebruik van vreemde talen in de werken van de kerkvaders in de tweede eeuw. Maar, de meesten zijn ook bereid om toe te geven dat de Bijbel nergens expliciet beweert dat het spreken in klanktaal na het apostolische tijdperk zou zijn opgehouden.

De huidige vernieuwde opkomst van het spreken in vreemde talen wordt toegeschreven aan de Pinksterbeweging. Veel van deze geloofwaardige "charismatische" Christenen geloven dat er een oprechte opleving in de kerk plaatsvindt en dat deze opleving onder meer bestaat uit een openbaring van de Heilige Geest Zelf en Zijn zegening van gelovigen met de gave van de klanktaal. Zij moedigen Christenen aan om deze gave na te streven als een bron voor gebed en lofzang. Sommige extreme groepen geloven dat klanktaal een vereist bewijsstuk is voor iemands redding, maar de meeste Christenen zijn het oneens met dit standpunt, waar geen geloofwaardige Bijbelse ondersteuning voor bestaat (zie 1 Korintiërs 12:27-31).

In vreemde talen spreken - Wat betekent dat voor mij?
In vreemde talen spreken is een geestelijke zaak waar gebed en onderscheidingsvermogen voor nodig zijn. Maar houd in gedachten dat het spreken in vreemde talen noch een vereiste voor je redding is, noch een teken van geestelijke volwassenheid of onvolwassenheid. Het belang in het boek Handelingen was niet zozeer dat gelovigen in vreemde talen konden spreken, maar dat deze gebeurtenis de komst van de Heilige Geest in iedere gelovige aftekende. De Heilige Geest huist in ons om ons te leiden, te overtuigen en te troosten op onze Christelijke levensweg. Wat uiteindelijk wel van belang is, is dat wij de Heilige Geest in ons hart verwelkomd hebben door onze levens over te geven aan de heerschappij van Jezus Christus.

Onderzoek nog meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen