16 september


Elihu

Job 32:1-6a
ELIHU'S JEUGDIGE BOOSHEID. De drie mannen wilden Job geen antwoord meer geven omdat hij bleef volhouden dat hij onschuldig was. Toen werd Elihu, de zoon van de Buziet Baracheël uit de familie van Ram, kwaad omdat Job volhield dat hij onschuldig was tegenover God. Maar hij was ook boos op de drie vrienden van Job die hem wel hadden veroordeeld, maar zijn argumenten niet konden weerleggen. Elihu had nog niets gezegd omdat de drie anderen ouder waren dan hij. Maar toen hij zag dat zij geen antwoord meer wisten te geven, nam hij met een boos gezicht het woord en zei:

Job 32:6b-9
INZICHT VAN JONGEREN.

  "Ik ben jong
  en u bent oud,
  daarom heb ik mij stil gehouden
  en heb ik u niet durven zeggen wat ik ervan denk.
  Want ik dacht: Laat de ouderen eerst aan het woord,
  zij zullen zeker ook wijzer zijn.
  Maar als het om wijsheid gaat, telt niet alleen de leeftijd mee.
  Het gaat eerder om de geest van de mens, de adem van de Almachtige.
  Hij geeft hem immers inzicht?

Job 32:10-14
VOORGAANDE ANTWOORDEN NIET AFDOENDE.

  Luister daarom naar mij;
  ik wil u ook mijn mening geven.
  Ik heb een tijdje gewacht
  en ondertussen geluisterd naar wat u te zeggen had,
  maar geen van uw argumenten heeft Job ervan overtuigd
  dat hij een zondaar is.
  En zeg nu niet dat alleen God en niet de mens
  hem van zijn zonde kan overtuigen.
  Job heeft met mij niet geredetwist
  en ik wil uw argumenten laten voor wat zij zijn.

Job 32:15-22
GEMAAND TOT SPREKEN.

  U zit daar volkomen perplex
  en weet geen antwoord meer.
  Moet ik mij dan stil blijven houden
  als u er het zwijgen toe doet?
  Nee, ook ik zal mijn mening geven.
  Ik kan mij namelijk nauwelijks meer stilhouden;
  mijn geest spoort me aan om te spreken.
  Ik voel mij als een wijnzak zonder aftapkraan,
  die bijna op barsten staat.
  Ik moet mijn hart luchten,
  dus laat ik mijn antwoorden geven.
  Ik zal proberen voor niemand partij te kiezen;
  ik zal ook niemand vleien,
  want als ik dat zou doen,
  zou God mijn Schepper mij zonder meer wegvagen."

Job 33:1-7
OPRECHTE BEKOMMERNIS.

  "Luister alstublieft naar wat ik te zeggen heb, Job.
  Laat mij uitspreken,
  nu ik eenmaal het woord heb genomen.
  Ik zal in alle oprechtheid de waarheid spreken.
  De Geest van God heeft mij namelijk gemaakt
  en de adem van de Almachtige geeft mij leven.
  Aarzel niet mij een antwoord te geven als u dat kunt.
  Voor God ben ik volkomen gelijk aan u.
  Ik ben ook uit de aarde gevormd, net als u.
  U hoeft niet bang voor mij te zijn.
  Ik ben er niet de man naar u in het nauw te drijven.

Job 33:8-13
WAAR JOB HET MIS HEEFT.

  Ik heb u steeds weer horen zeggen:
  'Ik ben rein,
  ik heb niet gezondigd;
  ik ben onschuldig.
  En toch heeft God aanmerkingen op mij
  en beschouwt mij als Zijn vijand.
  Hij legt ketens om mijn enkels
  en kijkt scherp naar elke beweging die ik maak.'
  Juist hierin hebt u ongelijk,
  dat u op deze wijze over God spreekt.
  Want God is veel groter dan de mens.
  Waarom klaagt u bij God dat Hij niet antwoordt?

Job 33:14-22
HOE GOD SPREEKT.

  God spreekt wel degelijk (nu op de ene, dan op de andere wijze)
  hoewel de mens dat misschien niet opmerkt.
  Bijvoorbeeld in dromen en in nachtelijke visioenen
  als een diepe slaap komt over mensen die op bed liggen.
  Op zulke ogenblikken opent Hij hun oren
  en waarschuwt Hij hen
  zodat zij van gedachten veranderen
  en ervoor zorgen niet trots te worden.
  Zij worden gewaarschuwd voor de straf op de zonde
  en leren goed op te letten dat zij niet op een of andere manier omkomen.
  God kan een mens echter ook ziekte sturen,
  zodat hij met voortdurende pijn in zijn botten in bed moet blijven
  en hij zijn eetlust verliest en zelfs voor het heerlijkste gerecht zijn neus optrekt.
  Hij wordt broodmager
  en komt steeds dichter bij de dood en zijn macht.

Job 33:23-28
TUSSENKOMST VAN ENGELEN.

  Maar als een boodschapper uit de hemel aanwezig is,
  die als voorspraak dient, één uit duizend die het als een vriend voor hem opneemt,
  dan zal Hij Zich over hem ontfermen en zeggen:
  'Maak hem vrij; hij zal niet sterven.
  Er is voor hem een losgeld betaald.'
  Dan zal zijn lichaam weer zo gezond worden
  als dat van een kind, fris en jeugdig.
  En als hij tot God bidt, zal God naar hem luisteren en hem antwoorden.
  Hij zal vreugde ervaren als hij het gezicht van de HERE weer ziet
  en zijn rechtvaardigheid weer terugkrijgt.
  Tegen zijn vrienden zal hij later zeggen:
  'Ik had gezondigd, maar God gaf mij niet de straf die ik had verdiend.
  Hij liet mij niet sterven. Ik zal voortaan leven
  en veel meer van het licht genieten.'

Job 33:29,30
REDEN VOOR LIJDEN.

  Ja, God doet vaak zulke dingen met de mens;
  tweemaal, zelfs driemaal
  zijn ziel terughalen uit de grafkuil,
  zodat hij het levenslicht kan blijven genieten.

Job 33:31-34:4
SMEEKBEDE OM AANDACHT.

  Let daar goed op, Job.
  Luister naar wat ik nog meer te zeggen heb.
  Maar als u nu al iets wilt zeggen, ga uw gang.
  Want ik zou zo graag willen dat uw onschuld wordt bewezen.
  Maar zo niet, luister dan naar mij.
  Houdt u stil, terwijl ik u wijsheid leer!"

Elihu vervolgde zijn toespraak:

  "Luister naar mij, wijze mannen.
  Onze oren kunnen woorden beoordelen
  zoals ons gehemelte de smaak van ons voedsel proeft.
  Zo moeten we ook het goede kiezen
  en samen uitmaken wat juist is.

Job 34:5-9
JOBS POSITIE.

  Job heeft namelijk gezegd: 'Ik ben onschuldig,
  maar God spreekt dat tegen. Hij doet mij onrecht.
  Ik word een leugenaar genoemd,
  ook al ben ik onschuldig.
  Ik onderga een vreselijke straf,
  terwijl ik toch onschuldig ben.'
  Buiten Job is er niemand
  die zo aan kwaadsprekerij doet.
  Hij moet veel met slechte mannen zijn omgegaan,
  want hij zei: 'Het heeft geen zin te leven
  zoals God het wil.'

Job 34:10-20
DE ALMACHTIGE IS RECHTVAARDIG.

  Luister naar mij, mannen met inzicht.
  U weet toch dat God niet zondigt,
  dat de Almachtige geen onrecht doet?
  Maar Hij vergeldt ieder naar zijn doen en laten.
  Het is gewoon ondenkbaar dat God verkeerd zou handelen
  of onrechtvaardig zou zijn.
  Alleen Hij heeft het gezag over de wereld.
  Als God Zijn Geest zou terugtrekken
  en Zijn adem zou terugnemen,
  komt een eind aan al het leven
  en verandert de mensheid weer in stof.

  Als u dit maar wilde inzien
  en naar mijn woorden zou willen luisteren.
  Zou God kunnen regeren als Hij een afkeer heeft van rechtvaardigheid?
  Bent u van plan de Almachtige Rechter te veroordelen?
  Wilt u een oordeel uitspreken over God?
  Hij zegt toch zelfs tegen edelen en koningen:
  'U bent waardeloos en onrechtvaardig'?
  Want het maakt voor Hem geen enkel verschil hoeveel aanzien een mens geniet
  en Hij maakt geen onderscheid tussen arm en rijk.
  Hij heeft hen allen gemaakt.
  In een oogwenk sterven zij;
  ja, midden in de nacht verdwijnen de machtigen,
  weggenomen door een hand die niet aan een mens toebehoort.

Job 34:21-30
GOD ZIET BOOSAARDIGHEID.

  Want God let op het gedrag van alle mensen;
  Hij ziet alles en iedereen.
  Geen duisternis is diep genoeg
  om goddeloze mensen voor Zijn ogen te verbergen.
  Daarom is geen langdurig onderzoek nodig
  om een mens voor God, de Rechter, te laten verschijnen.
  Zonder een onderzoek in te stellen, slaat God de hoogst geplaatsten neer
  en stelt Hij anderen in hun plaats aan.
  Hij kijkt naar wat zij doen
  en in één enkele nacht overvalt Hij hen en slaat vernietigend toe.
  Hij berecht hen in het openbaar als misdadigers.
  Want zij weigerden Hem te volgen
  en waren er de oorzaak van dat het hulpgeroep van de armen tot Hem doordrong.
  Ja, Hij hoort de kreten van mensen die worden onderdrukt.
  Als Hij Zich stilhoudt, wie zal daar iets van zeggen?
  Als Hij Zich niet onthult, wie zal Hem dan zien?
  Hij handelt op gelijke wijze met een volk als met een enkeling.
  Zo zorgt Hij ervoor dat een slechte man niet aan het bewind komt,
  opdat een heel volk niet wordt verwoest.

Job 34:31-33
BEROUW ZONDER BETEKENIS.

  Als iemand tegen God zegt:
  'Ik ben schuldig en zal mijn straf dragen,
  maar ik zal geen slechte dingen meer doen.
  Leer mij wat ik verkeerd heb gedaan;
  laat het mij zien als ik onrecht deed en ik zal het niet weer doen.'
  Moet God naar uw mening het kwaad dan toch vergelden?
  U hebt geweigerd u te bekeren.
  Vertel het ons als u het weet,
  want u moet hier een uitspraak over doen, niet ik.

Job 34:34-37
JOBS ZONDEN STAPELEN ZICH OP.

  Verstandige mensen zullen het met mij eens zijn
  als ik zeg: 'Job praat als iemand die geen inzicht heeft.'
  Job verdient het voortdurend op de proef te worden gesteld
  om de wijze waarop hij tegen God heeft gesproken.
  Aan al zijn zonden heeft hij ook nog opstandigheid
  en verwaandheid toegevoegd.
  Voortdurend heeft hij wat tegen God in te brengen."

Job 35:1-3
GEKIBBEL ZONDER SAMENHANG. Elihu vervolgde:

  "Denkt u dat het juist is als u beweert:
  'Ik ben rechtvaardig voor God'?
  Toch zegt u: 'Ik ben bij Hem niet beter af
  dan wanneer ik wel had gezondigd.'

Job 35:4-8
GOD NIET GERAAKT DOOR ZONDEN.

  Ik zal u een antwoord geven
  dat ook voor uw vrienden is bestemd.
  Kijk eens naar de hemel
  en de wolken hoog boven u.
  Als u zondigt, beïnvloedt dat God dan?
  Ook al zondigt u steeds weer, wat voor gevolgen zou dat voor Hem hebben?
  En als u zich goed gedraagt, is dat dan een groot geschenk voor Hem?
  Wordt Hij daar beter van?
  Uw zonden kunnen slechts uzelf raken
  en uw goede daden kunnen alleen stervelingen beïnvloeden.

Job 35:9-16
TOT GOD SPREKEN IS ZINLOOS.

  De onderdrukten schreeuwen weliswaar onder het onrecht
  en kreunen onder de macht van de rijken,
  maar toch roept geen van hen tot God en zegt:
  'Waar is God, mijn Schepper? Hij geeft liederen in de nacht
  en schenkt ons meer wijsheid
  dan de landdieren en de vogels!'
  Maar als iemand dit tot Hem roept, antwoordt Hij nooit
  als een goddeloze uit trots tot Hem spreekt.
  God luistert niet naar hun lege pleidooi;
  de Almachtige let daar niet op.
  Hoeveel minder zal Hij aandacht aan u schenken,
  als u zegt dat u Hem niet ziet,
  dat uw zaak aan Hem is voorgelegd
  en dat u op Hem wacht.
  Maar omdat Gods toorn nu schijnbaar de zonde niet meteen afstraft
  en Hij zelfs het kwaad niet eens schijnt te zien,
  opent u opeens uw mond, Job.
  En alles wat u te zeggen hebt, is alleen maar onzin."

Job 36:1-4
GEZAG OPGEEIST. Elihu vervolgde:

  "Heb nog even geduld, dan zal ik verder gaan.
  Want ik ben nog niet klaar met God te verdedigen!
  Ik zal u enkele wijsheden uit een ver verleden geven,
  die de rechtvaardigheid van mijn Schepper aantonen.
  Ik vertel u de waarheid,
  want ik ben een man met feilloos inzicht.

Job 36:5-12
GOD HEERST OP RATIONELE WIJZE.

  God is almachtig en toch heeft Hij van niemand een afkeer!
  Zijn begrip en inzicht zijn volmaakt.
  Hij houdt de goddelozen niet in leven,
  maar geeft aan de onderdrukten hun rechten.
  De goede mensen negeert Hij niet,
  maar Hij verhoogt hen door hun een plaats te geven
  op eeuwige, koninklijke tronen.
  Als zij in moeilijkheden komen, tot slaaf worden gemaakt
  en er ellendig aan toe zijn,
  gebruikt Hij die moeilijkheden om hen erop te wijzen
  dat zij hebben gezondigd en zich te hoogmoedig hebben gedragen.
  Hij maakt dat zij luisteren naar Zijn woord
  en berouw hebben over hun zonden.
  Als zij luisteren en Hem gehoorzamen,
  zullen zij worden gezegend
  met een gelukkig en voorspoedig leven.
  Als zij niet naar Hem willen luisteren,
  zullen zij ten onder gaan
  en sterven door hun gebrek aan gezond verstand.

Job 36:13-15
GOD BEANTWOORDT LIJDENDE MENSEN.

  De goddelozen hebben haatgevoelens in hun hart.
  Zelfs als Hij hen vastbindt, roepen ze niet naar Hem om hulp.
  Zij sterven jong,
  na een leven van ontucht en verdorvenheid.
  Hij redt degenen die lijden
  en spreekt tot hen in hun ellende.

Job 36:16-21
WAARSCHUWING TEGEN SLECHTHEID.

  Zo wil Hij ook u uit de nood uitleiden
  naar een ruime plaats zonder beperkingen,
  naar een tafel vol heerlijke gerechten.
  Maar nu wordt u beheerst door uw haatgevoelens over de goddelozen.
  U bent helemaal in de ban van rechtvaardigheid en oordeel.
  Pas op dat niemand u door rijkdom of omkoping verleidt.
  Zou uw rijkdom of uw machtige inspanning u voldoende steun kunnen geven
  en u uit de nood helpen?
  Verlang niet naar de nacht
  met zijn mogelijkheden mensen te beroven en uit hun huizen te jagen.
  Laat het kwaad links liggen, want God bracht u deze ellende
  om ervoor te zorgen dat u niet in een slecht leven verviel.

Job 36:22-26
GODS GROOTHEID.

  Kijk, God is almachtig.
  Kent u een betere leermeester dan Hij?
  Wie durft Hem wetten voor te schrijven
  of te zeggen dat wat Hij doet verkeerd is?
  Nee, u kunt Hem beter prijzen om Zijn machtige daden,
  waarvan mensen hebben gezongen!
  Iedereen heeft deze machtige daden gezien
  en er van een afstand met verwondering naar gekeken.
  God is zo groot dat wij ons van Hem geen voorstelling kunnen maken.
  Niemand kan een begrip als 'eeuwigheid' bevatten.

Job 36:27-37:13
MACHT ALS BLIKSEM.

  Hij vangt de waterdruppels op
  en zeeft ze als regen uit de damp.
  Zo valt de regen uit de wolken
  naar beneden op de mensheid.
  Wie begrijpt iets van de wolkenformaties
  en van de donderslagen die er doorheen dreunen?
  Kijk eens hoe Hij het licht om Zich heen verspreidt
  en hoe Hij een deken legt over de diepten van de oceanen.
  Door Zijn enorme krachten in de natuur straft of zegent Hij de mensen
  en geeft Hij voedsel in overvloed.
  In Zijn handen houdt Hij de bliksemschichten
  en op bevel stuurt Hij elk ervan naar een bepaald doel.
  In de donder voelen wij Zijn aanwezigheid naderen.
  Hij strijdt tegen het onrecht."

Vervolg van het betoog van Elihu:

  "Daarom ben ik vervuld van ontzag.
  Luister goed naar de donder van Zijn stem.
  Hij rolt langs de hemel
  en de bliksemschichten schieten naar alle kanten van de aarde.
  Zij worden gevolgd door het onophoudelijke dreunen van de donder,
  de ontzagwekkende stem van Zijn majesteit.
  Zijn stem klinkt op een geweldige manier door in de donder.
  Wij kunnen de omvang van Zijn macht niet bevatten.
  Want Hij geeft sneeuw en regen opdracht om op de aarde te vallen.
  Dan ligt al het menselijke werk stil,
  zodat men overal Zijn macht kan zien.
  De wilde dieren verbergen zich tussen de rotsen
  of in hun holen.
  De storm komt op vanuit het zuiden
  en vanuit het noorden komt de kou.
  God blaast over de rivieren
  en zelfs de grootste wateroppervlaktes bevriezen.
  Hij laadt de wolken met waterdamp
  en uit diezelfde wolken komt Zijn bliksem.
  Hij stuurt de bliksemschichten met Zijn hand
  en overal op aarde doen zij wat Hij beveelt.
  Hij stuurt de wolken als straf
  of (in Zijn liefdevolle goedheid) als bemoediging voor de mensen.

Job 37:14-18
MACHT IS ONVERKLAARBAAR.

  Luister, Job,
  sta stil en kijk naar de machtige wonderen van God!
  Weet u hoe God de wolken in de hand houdt
  en hoe Hij de bliksem daaruit tevoorschijn laat schieten?
  Begrijpt u hoe de wolken zo volmaakt kunnen zweven?
  Het is het wonderlijke werk van de Alwetende.
  Weet u waarom u het warm krijgt
  wanneer de wind uit het zuiden komt
  en het zulk rustig weer is?
  Kunt u de enorme spiegel van de hemel uitspreiden
  zoals Hij dat doet?

Job 37:19-24
MENS IMPONEERT GOD NIET.

  Als u denkt dat u zoveel weet,
  leer ons dan hoe wij tot God kunnen naderen.
  Want wij kunnen daar niet achter komen!
  Zouden wij Hem zo kunnen mededelen dat ik Hem wil spreken?
  Wil een mens levend worden opgeslokt?
  Want net zo min als wij naar de zon kunnen kijken
  wanneer de wind alle wolken uit de lucht heeft weggedreven,
  zo min kunnen wij het oog richten op de afschrikwekkende majesteit van God,
  als Hij Zich vanuit de hemel over ons uitstort,
  gehuld in Zijn duizelingwekkende pracht.
  Wij kunnen ons de kracht van de Almachtige niet voorstellen.
  Hij is zo rechtvaardig en goed dat Hij niemand zal onderdrukken.
  Geen wonder dat mensen overal ter wereld ontzag voor Hem hebben!
  Want zelfs de meest wijze man ter aarde
  maakt totaal geen indruk op Hem!"

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- septemberMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen