1 oktober


Psa. 126 - Vreugde over terugkeer naar Jeruzalem.
Een bedevaartslied.

  Als de HERE de ballingen laat terugkomen in Jeruzalem,
  zal het net zijn of wij dromen.
  Dan breken wij uit in gejuich
  en iedereen lacht van blijdschap.
  Dan zullen zelfs de ongelovige volken rondom ons zeggen
  dat de HERE wonderen bij ons doet.
  De HERE heeft inderdaad grote wonderen onder ons gedaan.
  Wat waren wij blij!

  HERE, wilt U een ommekeer geven in onze situatie?
  Wie met verdriet in het hart huilend hun akkers inzaaien,
  ervaren tegen de oogsttijd vaak grote vreugde.
  Ook al huilt iemand
  terwijl hij op pad is met de zaadtas,
  zeker is dat hij blij lachend
  de rijke schoven zal wegdragen.

Psa. 128 - Zegeningen van rechtschapenheid en voorspoed in Jeruzalem.
Een bedevaartslied.

  U bent een gelukkig mens als u ontzag hebt voor de HERE
  en doet wat Hij wil.
  Uw werk zal u voldoende opleveren om van te leven.
  Het gaat goed met u en u bent heel gelukkig.
  Uw vrouw die bij u woont, zal vruchtbaar zijn;
  uw zonen zitten bij u aan tafel.
  Luister, al die zegeningen zijn voor de man,
  die diep ontzag heeft voor de HERE.

  Ik bid dat de HERE u vanuit Jeruzalem zal zegenen,
  dan zult u zien hoe goed het met de stad is, zolang u leeft.
  Ook uw kleinkinderen mogen dat dan nog meemaken.
  Laat er vrede zijn in Israël!

Psa. 129 - Bevrijding zal spotters beschamen.
Een bedevaartslied.

  Laat Israël het volgende zeggen:
  Sinds de tijd dat ons volk ontstond,
  hebben wij onderdrukking te verduren gehad.
  Van oudsher hebben zij ons in moeilijkheden gebracht,
  maar zij hebben ons niet overwonnen.
  Zij hebben ons onderdrukt
  en zelfs gemarteld.
  Maar de HERE, Die rechtvaardig oordeelt, heeft de touwen
  waarmee de ongelovigen ons hadden vastgebonden doorgesneden.

  Alle volken die Jeruzalem haten,
  zullen te kijk worden gezet en wegvluchten.
  Zij lijken op gras, dat op de daken groeit
  en al is verdord voor het wordt uitgetrokken.
  Het kan zelfs niet meer als hooi dienen.
  Voor zulke mensen geldt niet de zegenwens:
  Ik bid dat de HERE u zegent.
  Ook niet: Wij zegenen u in de naam van de HERE.

Psa. 132 - Verzoek om Gods vervulling van koninklijke belofte.
Een bedevaartslied.

  HERE, denk toch aan alle moeite
  die David zich heeft getroost.

  Hoe hij heeft gezworen aan de HERE
  en een belofte heeft gedaan aan de machtige God van Jakob.
  Hij zei: Ik meen het, ik zal mijn huis niet meer binnengaan
  en niet meer naar bed gaan,
  en ik zal de slaap niet vatten
  eer ik voor de HERE een plaats heb gevonden, waar Hij kan wonen.
  Een woonplaats voor de machtige God van Jakob.

  Weet u, wij hoorden in Efratha al over Zijn woning spreken
  en vonden haar in de velden van Jaär.
  Laten wij Zijn huis binnengaan
  en ons diep voor Hem buigen.
  HERE, sta op en ga naar Uw rustplaats;
  U en de ark die spreekt van Uw kracht.
  Laten Uw priesters zich kleden in rechtvaardigheid
  en Uw volgelingen jubelen over Uw grootheid.

  Keer U niet af van Uw uitverkorene,
  terwille van Uw dienaar David.

  De HERE heeft David een kostbare belofte gedaan,
  die Hij nooit zal verbreken.
  Hij zei: Eén van uw eigen nakomelingen
  zal Ik koning maken.
  Als uw zonen zich aan mijn wet houden
  en spreken over alles wat Ik hun leer,
  zullen ook hun kinderen weer regeren.

  Want de HERE heeft Jeruzalem uitgekozen.
  Daar wilde Hij graag wonen.
  Hij zei: Dit is de plaats waar Ik altijd rust zal vinden.
  Hier wil ik graag wonen.
  Het eten in deze stad zal Ik zegenen
  en de armen die er wonen, zal Ik volop te eten geven.
  De priesters van Jeruzalem zullen mijn bevrijding kennen
  en de gelovigen zullen blij jubelen.

  In Jeruzalem zal Ik David sterk maken.
  Door hem die Ik uitkies, zal het licht schijnen.
  Zijn vijanden zullen te schande worden,
  maar hij zelf zal een stralende kroon dragen.

Psa. 147 - De macht van de Schepper heeft herstel gebracht.

  Prijs de HERE!

  Het is goed psalmen te zingen voor onze God.
  Ja, dat klinkt mooi en een loflied komt Hem ook toe.

  De HERE bouwt Jeruzalem weer op
  en brengt de ballingen terug naar Israël.
  Mensen met een gebroken hart vinden bij Hem genezing;
  Hij heelt alle wonden.

  Hij weet precies hoeveel sterren aan de hemel staan;
  Hij kent ze zelfs bij hun naam.
  Onze Here is een grote God en Zijn kracht is geweldig groot.
  Zijn kennis strekt zich onmetelijk ver uit.
  De HERE bemoedigt wie zich bescheiden opstellen,
  maar de goddelozen zet Hij te schande.

  Zing een loflied voor de HERE
  en begeleid de psalmen die u voor God zingt, met een citer.
  Want Hij laat de wolken langs de hemel drijven
  en regen op aarde neerdalen.
  Hij laat op de bergen het jonge gras uitlopen.
  Hij zorgt voor het voer voor onze dieren;
  zelfs voor de jonge raven, die roepen in het nest.

  Hij hecht geen waarde aan sterke paarden
  of de kracht van een man.
  De HERE hecht er waarde aan dat mensen ontzag voor Hem hebben
  en vertrouwen op Zijn goedheid en liefde.

  Jeruzalem, beroem u op de HERE!
  Berg Sion, prijs uw God!
  Hij zorgt er immers voor dat uw poorten goed vergrendeld zijn.
  Hij zegent de kinderen in uw stad.

  Hij geeft vrede in het land
  en zorgt voor rijke oogsten.

  Hij stuurt Zijn bevelen de aarde rond
  en Zijn woord gaat met grote snelheid.
  De sneeuw ligt als wol op de aarde
  en rijp ligt als gestrooide as op de gewassen.
  De ijzel valt in stukken op de grond.
  Als Hij de kou stuurt, kan niemand zich redden.
  Maar als God Zijn woord stuurt, smelt alles weg.
  Als Hij de wind laat waaien, stroomt het water weer.

  Hij heeft Jakob Zijn woord gegeven
  en het volk van Israël kreeg van Hem wetten en leefregels.
  Met geen ander volk heeft Hij dat gedaan.
  Daarom kennen zij Zijn geboden niet.

  Prijs de HERE!

Psa. 149 - Lof voor de Koning en bereidheid om voor het volk te vechten.

  Prijs de HERE!

  Zing een nieuw lied voor de HERE;
  prijs Hem in uw samenkomsten.
  Laat Israël blij zijn als het aan zijn maker denkt.
  Laten alle inwoners van Jeruzalem jubelen over hun Koning.
  In een reidans kunnen zij Zijn naam prijzen.
  Met tamboerijn en citer psalmen voor Hem zingen.
  Want de HERE houdt van Zijn volk.
  Hij bemoedigt en bevestigt de mensen, die zich aan Hem onderwerpen.
  Laten de gelovigen Hem eren en voor Hem jubelen.
  Zelfs als zij in bed liggen, juichen zij nog over hun God.

  In hun mond zijn de lofprijzingen voor God.
  In hun hand hebben zij een tweesnijdend zwaard.
  Daarmee kunnen zij wraak nemen op de vreemde volken
  en ongelovige volken afstraffen.
  Hun koningen zullen zij geboeid gevangen nemen
  en de vooraanstaanden in ijzeren boeien slaan.
  Zo wordt het vonnis dat God voorheen voorspelde, aan hen voltrokken.
  Dat is de eer voor hen die God trouw bleven.

  Prijs de HERE!

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- oktoberMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen