2 oktober


Zacharia's toekomstprofetieën

Er bestaat geen enkele aanwijzing die ons vertelt wanneer de laatste profetieën van Zacharia worden ontvangen of geschreven. Het is onwaarschijnlijk dat dit na 460 voor Christus zou zijn. Omdat het historische verslag gedurende de komende 35 jaar nagenoeg volledig zwijgt, worden Zacharia's laatste profetieën op dit punt weergegeven.
De profetieën komen in de vorm van twee godsspraken en zijn wederom uiterst figuurlijk. Zij zijn ongetwijfeld Messiaans van aard en geven enkele van de helderste details over het leven en de dood van de Messias. In schril contrast met de huidige koningen en hun strijdwagens zal deze geestelijke Koning in vrede en nederigheid op de rug van een ezel verschijnen. Hij zal voor dertig zilverstukken verraden en ten tijde van Zijn dood doorstoken worden.
Zacharia bespreekt verscheidene thema's – verleden, heden en toekomst – die een apocalyptische blik werpen op de grote strijd tussen goed en kwaad, de vernietiging van de goddelozen en de verlossing van de rechtschapenen.

Zach. 9:1-8
VERNIETIGING VAN ONDERDRUKKERS.

  De volgende boodschap gaat over de vloek die de HERE heeft gelegd
  op het land Hadrach en op Damascus.
  Want de HERE let nauwkeurig op alle mensen,
  net als Hij met Israël doet.
  "Vervloekt is Hamath dat vlakbij Damascus ligt,
  en vervloekt zijn Tyrus en Sidon, al zijn zij nog zo wijs.
  Al probeert Tyrus zich te beschermen door een vesting te bouwen
  en is zij zo rijk geworden dat zilver voor haar is als stof
  en goud als modder op straat,
  toch zal de Here deze stad veroveren
  en haar vestingmuren in zee gooien.
  De hele stad zal in de as worden gelegd.
  Askelon zal het zien gebeuren en door schrik bevangen worden.
  Gaza zal beven van angst.
  En Ekron zal in paniek raken,
  want haar hoop dat Tyrus de naderende vijanden zou tegenhouden,
  wordt de bodem ingeslagen.
  Gaza zal worden veroverd en haar koning vermoord.
  Askelon zal volkomen worden ontvolkt.
  Vreemdelingen zullen in Asdod de macht overnemen.
  Zo zal Ik de trots van de Filistijnen breken.
  Ik zal hun afgoderij vernietigen
  en hun offers, die zij met bloed en al eten, tussen hun tanden uit trekken.
  De overlevenden zullen God aanbidden
  en in Juda een plaats verwerven als nieuwe familie:
  De Filistijnen uit Ekron zullen namelijk huwelijken sluiten met Joden,
  net als de Jebusieten vroeger hebben gedaan.
  En Ik zal mijn tempel bewaken
  en net als een wachtpost binnenvallende legers tegenhouden.
  Ik houd hun bewegingen nauwkeurig in de gaten en zal hen weghouden.
  Geen vreemde onderdrukker zal mijn volk ooit meer overrompelen.

Zach. 9:9-13
KOMST VAN SIONS KONING.

  Verheug u, mijn volk!
  Juich van vreugde!
  Want kijk: Uw koning komt eraan!
  Hij is de rechtvaardige, de overwinnaar.
  Toch is Hij ook nederig en rijdt op een jonge ezelin.
  Dan zal Ik Israël en Juda ontwapenen.
  En Hij zal vrede brengen onder de volken.
  Zijn rijk zal zich uitstrekken van zee tot zee
  en van de rivier tot de einden der aarde.
  Ik verlos u van de dood in de put zonder water,
  vanwege het verbond dat Ik eens met u heb gesloten
  en dat is verzegeld met uw bloed.
  Gevangenen, kom terug naar de veilige vesting, want er is nog hoop!
  Ik beloof u hier en nu dat Ik u dubbel zal vergoeden wat u hebt geleden.
  Juda, u bent mijn boog!
  Israël, u bent mijn pijl!
  Samen vormt u mijn zwaard;
  als het zwaard van een held.
  Ik zwaai met dit zwaard naar de Grieken."

Zach. 9:14-17
VERSCHIJNING VAN DE HEER.

  De HERE zal Zijn volk aanvoeren in de strijd.
  Zijn pijlen zullen voorbijflitsen als bliksemschichten.
  De Oppermachtige HERE zal op de bazuin blazen
  en uitrukken tegen de vijand
  als een storm die opsteekt uit de woestijn in het zuiden.
  Hij zal Zijn volk beschermen
  en het zal zijn vijanden onderwerpen
  en vertrappen onder zijn voeten.
  Het zal de vreugde van de overwinning indrinken
  en buiten zichzelf zijn van blijdschap.
  En het zal zijn vijanden afslachten;
  het zal een vreselijk bloedbad worden.
  Die dag zal de HERE, hun God, Zijn volk redden
  zoals een herder zorgt voor zijn schapen.
  Zij zullen in Zijn land schitteren als kroonjuwelen.
  Wat mooi en prachtig zal alles zijn!
  De overvloed aan graan en jonge wijn
  zal de jongemannen en meisjes laten opbloeien.
  Zij zullen blaken van gezondheid.

Zach. 10:1-3
LEIDERS TE GRONDE GERICHT.

  Vraag de HERE om regen in het voorjaar
  en Hij zal antwoorden met onweer en stortbuien.
  Op ieders veld zullen de gewassen goed groeien.
  Wat is het dom zoiets aan een afgodsbeeld te vragen!
  De voorspellingen van waarzeggers zijn leugens.
  Zij doen aan misleidende droomuitleg
  en bieden geen enkele troost.
  Juda en Israël dwalen als schapen die de weg kwijt zijn,
  omdat een herder ontbreekt.

  "Ik ben toornig geworden op die zogenaamde 'herders', die leiders van u,
  en Ik zal hen straffen, die bokken.
  Want Ik, de HERE van de hemelse legers, ben gekomen
  om mijn kudde Juda te helpen.
  Ik zal haar sterk en onbevreesd maken als een prachtig oorlogspaard.

Zach. 10:4-12
VRIJKOPING VAN ISRAEL.

  Uit haar zal de hoeksteen voortkomen,
  de tentpin,
  de oorlogsboog,
  de heerser over de hele aarde.
  Zij zullen dappere strijders voor God zijn
  en hun vijanden onder hun voeten vertrappen als modder op straat.
  De HERE helpt hen in de strijd;
  de vijandelijke ruiters zijn gedoemd te sterven.

  Ik zal Juda en Israël kracht geven.
  Ik zal hun hun vroegere positie teruggeven,
  omdat Ik hen liefheb.
  Het zal zijn alsof Ik ze nooit heb verworpen.
  Want Ik ben de HERE, hun God,
  en Ik zal hun hulpgeroep horen.
  Zij zullen op dappere helden lijken.
  Zij zullen zó uitgelaten van blijdschap zijn
  dat het net is of zij wijn hebben gedronken!
  Ook hun kinderen zullen Gods zegeningen zien en blij zijn.
  Zij zullen juichen in de HERE.
  Als Ik fluit, zullen zij komen aanrennen,
  want Ik heb hen gered.
  En zij zullen weer even talrijk worden als vroeger.
  Al heb Ik hen als zaad uitgestrooid onder vreemde volken,
  zij zullen aan Mij denken
  en met al hun kinderen zullen zij weer terugkomen naar Israël.
  Ja, Ik zal hen terughalen uit Egypte en Assyrië
  en zij zullen zich opnieuw vestigen in Israël,
  in het gebied Gilead en de Libanon.
  Er zal nauwelijks plaats genoeg zijn voor iedereen!
  Zij zullen veilig door een zee van problemen trekken,
  want de golven zullen worden tegengehouden.
  De Nijl zal droogvallen;
  aan het bewind van Assyrië en Egypte over mijn volk
  zal een einde komen.
  Ik zal mijn volk sterk maken met mijn kracht.
  Het zal gaan waar het maar wil;
  en waar het ook gaat, zal Ik persoonlijk voor mijn volk zorgen",
          belooft de HERE.

Zach. 11:1-3
KLAAGLIED VOOR HERDERS.

  Open uw deuren, Libanon, voor uw vonnis.
  Het vuur zal uw ceders verteren.
  Breek uit in gejammer, cypressen, want alle ceders zijn verwoest.
  De mooiste en hoogste zijn gevallen.
  Schreeuw van angst, eiken van Basan,
  als u ziet hoe het ondoordringbare woud instort.
  Luister naar het jammeren van Israëls leiders, die slechte herders,
  omdat hun rijkdom is verdwenen.
  Hoor die jonge leeuwen eens brullen;
  die vorsten roepen 'ach en wee',
  omdat hun prachtige Jordaandal een puinhoop is geworden.

Zach. 11:4-17
GOEDE EN SLECHTE HERDERS. De HERE, mijn God, zei tegen mij: "Word herder van een kudde schapen, bedoeld voor de slacht. Deze kudde beeldt uit hoe mijn volk is verkocht en geslacht door slechte leiders, die geen schuldgevoel kennen. 'Prijs de HERE, nu ben ik rijk!' zeggen wie hen hebben verraden. Het waren hun eigen herders die hen zonder pardon hebben verkocht. Ik zal hen ook niet langer sparen", zegt de HERE. "Ik zal ze in de klauwen van hun eigen slechte leiders laten vallen en zij zullen hen afmaken. Zij zullen het land veranderen in een woestijn en Ik zal het niet tegen hun vernielingen beschermen."
Toen heb ik twee herdersstaven genomen en noemde de ene 'Lieflijkheid' en de andere 'Samenbinding'. En ik ging de schapen weiden die voor de slacht bestemd waren. In één maand heb ik drie van hun slechte herders uit de weg geruimd.
Maar ik verloor mijn geduld met die schapen (dit volk) en zij kregen ook een hekel aan mij. Daarom heb ik tegen hen gezegd: "Ik wil niet langer uw herder zijn. Als u sterft, sterf dan maar. En als u wordt vermoord, kan het mij niets schelen. En laten de overlevenden elkaar maar verslinden!"
Toen heb ik mijn staf 'Lieflijkheid' gepakt en in tweeën gebroken. Zo toonde ik dat ik het verbond om hen te leiden en beschermen, had verbroken. Dat was het einde van onze overeenkomst. Toen beseften zij die schapen kochten en verkochten en mijn daden zagen, dat de HERE u hierdoor iets duidelijk wilde maken.
Ik zei tegen hun leiders: "Als u wilt, geef mij dan mijn loon. Maar doe het alleen als u het echt wilt." Toen telden zij dertig kleine zilveren munten uit als mijn loon.
Maar de HERE zei tegen mij: "Gooi het de pottenbakker toe. Zij schatten Mij wel op een prachtprijs!" Ik nam de dertig muntstukken en gooide ze in het huis van de HERE de pottenbakker toe.
Daarna brak ik mijn andere staf 'Samenbinding' in tweeën. Zo toonde ik dat het broederschapsverbond tussen Juda en Israël was verbroken.
Daarna droeg de HERE mij op nogmaals als herder op te treden. Dit keer moest ik mij gedragen als een slechte herder aan wie je niets hebt. De HERE zei: "Dit is een voorbeeld van de herder die Ik aan dit volk zal geven. Hij zal niet omkijken naar stervende schapen, de weggelopen dieren niet opzoeken, de gewonde niet proberen te genezen en de uitgeputte niet verzorgen. Integendeel, hij zal de vette opeten en zelfs hun hoeven afrukken.

  Wee die waardeloze herder,
  die zijn schapen in de steek laat.
  Gods zwaard zal zijn rechterarm afhouwen en zijn rechteroog doorboren.
  Zijn arm zal onbruikbaar worden en zijn rechteroog blind."

Zach. 12:1-9
VERLOSSING VAN JERUZALEM. Dit is het lot van Israël, zoals is aangekondigd door de HERE, Die de hemel heeft uitgespannen en de fundamenten van de aarde heeft gelegd en de geest van de mens in hem heeft gelegd: "Ik zal Jeruzalem en Juda als een beker gif laten zijn voor alle omringende volken die hun legers sturen om Jeruzalem te omsingelen. Jeruzalem zal een zware steen zijn die als een last op de wereld ligt. Al zullen alle volken ter wereld zich verenigen in een poging haar te verwijderen, toch zullen zij allemaal door haar worden verpletterd. Op die dag", zegt de HERE, "zal Ik alle vijandelijke troepen die tegen haar oprukken, in verwarring brengen en krankzinnig maken. Want Ik zal waken over Juda, maar al haar vijanden blind maken. Dan zullen de leiders van Juda bij zichzelf zeggen: 'De bevolking van Jeruzalem heeft kracht ontvangen van de HERE van de hemelse legers, hun God.'
Die dag zal Ik de leiders van Juda laten zijn als een klein vuurtje dat een bosbrand veroorzaakt, als een fakkel bij een hooiberg. Alle aangrenzende naties links en rechts zullen zij verteren, terwijl Jeruzalem niet van haar plaats zal wijken.
De HERE zal eerst de rest van Juda de overwinning schenken en Jeruzalem pas daarna. Want Hij wil voorkomen dat de bevolking van Jeruzalem en Davids vorstenhuis zichzelf op de voorgrond zullen plaatsen. Die dag zal Ik Jeruzalems inwoners beschermen. De zwaksten onder hen zullen zo sterk als koning David zijn! En Davids vorstenhuis zal zijn als God, als de Engel van de HERE Die voor hen uit gaat. Want Ik ben van plan alle volken die tegen Jeruzalem oprukken, te vernietigen.

Zach. 12:10-14
ROUW OVER DOORSTOKENE. Dan zal Ik de Geest van genade en van gebeden uitstorten over Davids vorstenhuis en de bevolking van Jeruzalem. En zij zullen Hem zien, Die zij hebben doorstoken, en over Hem rouwen als over een enig kind. Zij zullen bitter bedroefd zijn en over Hem rouwen als over hun oudste zoon. Jeruzalem zal nog zwaarder in de rouw zijn dan na de dood van de gelovige koning Josia, die sneuvelde in het dal van Megiddo. Heel Israël zal in diepe rouw gedompeld zijn. Het hele volk zal gebukt gaan onder verdriet. Koning, profeet, priester en de gewone man zullen hetzelfde lijden delen. Elk gezin zal zijn verdriet alleen verwerken, mannen en vrouwen apart."

Zach. 13:1-6
REINIGING VAN ZONDEN. "In die tijd zal een bron worden aangeboord voor Davids vorstenhuis en de bevolking van Jeruzalem. Deze bron zal hen reinigen van hun zonden en onreinheid.
Op die dag", verklaart de HERE van de hemelse legers, "zal Ik elk spoor van afgoderij uit het land verwijderen, zodat zelfs de herinneringen eraan zullen vergaan. Alle valse profeten en onreine geesten zullen verdwijnen. En als iemand nog als valse profeet gaat preken, zullen zijn eigen vader en moeder tegen hem zeggen: 'Jij moet sterven! Want je spreekt leugens in de naam van de HERE.' Zij zullen hem eigenhandig doden.
Niemand zal meer prat gaan op zijn profetische gaven! Niemand zal meer profetenkleren aantrekken om te proberen de mensen leugens op de mouw te spelden. 'Nee', zal zo iemand zeggen, 'ik ben geen profeet. Ik ben boer. Van jongs af aan heb ik geleefd van mijn land.' En als iemand vraagt: 'Maar wat hebben die littekens op je borst en armen dan te betekenen?', dan zal hij antwoorden: 'O, ik heb eens met een vriend gevochten!'

Zach. 13:7-9
UITEENGESLAGEN SCHAPEN.

  Word wakker, zwaard, en keer u tegen mijn herder,
  tegen de man die met Mij gaat",
          zegt de HERE van de hemelse legers.

  "Sla de herder neer
  en jaag zijn schapen uiteen.
  Ik keer Mij tegen de lammeren.
  Tweederde van het volk Israël zal worden uitgeroeid en sterven,
  maar éénderde zal in het land overblijven.
  Dat overgebleven deel zal Ik in het vuur houden en zuiveren,
  zoals men zilver en goud zuivert in de vlammen.
  Het zal Mij aanroepen
  en Ik zal het horen.
  Ik zal zeggen: 'Dit is mijn volk'
  en zij zullen zeggen: 'De HERE is onze God."

Zach. 14:1-7
DE GROTE VELDSLAG. Pas op, want de dag van de HERE komt snel naderbij!
Die dag zal de HERE alle volken bij elkaar brengen om te vechten tegen Jeruzalem. De stad zal worden ingenomen, de huizen geplunderd, de buit binnen de stadsmuren verdeeld en de vrouwen verkracht. De helft van de bevolking zal als slaaf worden weggevoerd, terwijl de andere helft achterblijft in wat over is van de stad.
Dan zal de HERE volledig bewapend uitrukken voor de strijd en vechten tegen die volken. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem. En de Olijfberg zal in tweeën splijten. Er zal een buitengewoon groot dal ontstaan dat van het oosten naar het westen loopt, want de ene helft van de berg zal naar het noorden wijken en de andere naar het zuiden. U zult vluchten door dat dal, want het zal helemaal reiken tot de stadspoort. Uw vlucht zal lijken op die van uw volk vele eeuwen geleden. Toen nam u de wijk vanwege de aardbeving ten tijde van koning Uzzia van Juda. En dan zal de HERE, mijn God, komen, vergezeld door al Zijn heiligen.
Op die dag zullen de zon, maan en sterren niet langer schijnen en toch zal het voortdurend dag zijn! Alleen de HERE weet hoe dat kan. Het zullen geen gewone dag en nacht zijn, want 's avonds zal het nog steeds licht zijn.

Zach. 14:8-11
HEERSCHAPPIJ VAN DE KONING. In die tijd zal levenschenkend water uit Jeruzalem stromen. De ene helft gaat naar de Dode Zee en de andere helft naar de Middellandse Zee. Het water zal onafgebroken stromen, zowel 's zomers als 's winters.
En de HERE zal koning zijn over de hele wereld. Dan zal de HERE de enige zijn; alleen Hij zal worden aanbeden.
Het hele land vanaf Geba, aan Juda's noordgrens, tot Rimmon, aan de zuidgrens, zal één uitgestrekte vlakte worden. Maar Jeruzalem zal op een verhoogd gedeelte liggen en het gebied bestrijken vanaf de Benjaminpoort tot de plaats van de oude poort en tot de Hoekpoort, en vanaf de Hananeëltoren tot de koninklijke perskuipen. Jeruzalem zal weer worden bewoond en eindelijk veilig zijn. Zij zal nooit meer worden vervloekt en verwoest.

Zach. 14:12-15
BOOSAARDIGEN GESTRAFT. De HERE zal alle volken die tegen Jeruzalem vechten, treffen met een vreselijke plaag. Zij zullen worden als wandelende lijken, hun vlees zal wegrotten. Hun ogen zullen verschrompelen in hun kassen en hun tong zal wegteren in hun mond. De HERE zal hevige paniek onder hen laten uitbreken en zij zullen met elkaar gaan vechten. Ook Juda zal in Jeruzalem vechten. De rijkdommen van de omringende volken zullen in beslag worden genomen; daaronder is een grote hoeveelheid goud en zilver en prachtige kleren. Deze zelfde plaag zal de paarden, muildieren, kamelen, ezels en alle andere dieren uit het vijandelijke kamp treffen.

Zach. 14:16
FEEST VAN RECHTSCHAPENEN. Daarna zullen alle overlevenden van de plaag jaarlijks naar Jeruzalem reizen om de koning, de HERE van de hemelse legers, te aanbidden en het Loofhuttenfeest te vieren.

Zach. 14:17-19
ALLEN ZULLEN DE KONING ERKENNEN. Elk volk ter wereld dat weigert naar Jeruzalem te gaan om de koning, de HERE van de hemelse legers, te aanbidden, zal geen regen krijgen. Maar als Egypte niet wil komen, zal de HERE haar met een andere plaag straffen. Zo zullen de Egyptenaren en de andere volken die niet naar het Loofhuttenfeest willen komen, worden gestraft.

Zach. 14:20,21
HEILIGHEID VAN KONINKRIJK. In die tijd zullen de bellen van de paarden dit opschrift dragen: 'Deze zijn de HERE toegewijd'. En de potten in de tempel van de HERE zullen even heilig zijn als de sprenkelschalen bij het altaar. Ja, elke pot of schaal in Jeruzalem en Juda zal heilig zijn voor de HERE van de hemelse legers. Iedereen die komt om te offeren, mag een willekeurige kookpot gebruiken om zijn offer in te koken. Hij zal er niets voor hoeven te betalen. Want er zullen niet langer inhalige handelaars zijn in de tempel van de HERE van de hemelse legers!

Wat een geweldige voorstelling van een toekomstig tijdperk! En wat een perfecte manier om Zacharia's bediening af te sluiten. Net als Daniël zal Zacharia ongetwijfeld ooit ontwaken en getuige zijn van de opwindende vervulling van de woorden die hij zelf namens God heeft gesproken.


Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- oktoberMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen