25 juni


De profetieën van Micha

Net zoals Amos naar het volk in het noorden ging, zo gaat de profeet Micha naar het volk van Juda. De boodschap is hetzelfde: God hecht geen waarde aan een loze aanbidding van mensen wier levens moreel en ethisch bankroet zijn. Hij verlangt naar rechtschapen gedachten en daden, niet naar een uiterlijk vertoon van traditionele, formele verering. Dit is ook de boodschap van Micha's tijdgenoot Jesaja, wiens schrijven inhoudelijk vaak opmerkelijk overeenkomt met het werk van Micha. Gods boodschap is via al Zijn profeten onmiskenbaar hetzelfde – het is een boodschap over zonde, verbanning, herstel en de komst van een Messias om de wereld te redden.
Micha's voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen zijn talrijker en specifieker dan de voorspellingen van andere profeten. Micha voorspelt bijvoorbeeld de val van Samaria, de invasie van Juda door Sanherib, de val van Jeruzalem, de verwoesting van de tempel, de ballingschap in Babylon, de terugkeer uit de gevangenschap naar vrede en welvaart en de geboorte van de Messias in de stad Bethlehem.
De drie belangrijkste vertogen die nu volgen zijn representatief voor de prediking van Micha tegen het volk van Juda.

Micha 1:1
VOORWOORD. Micha, die in de stad Moreseth woonde, hoorde van de HERE, Die in visioenen aan hem vertelde wat er met Samaria en Jeruzalem zou gaan gebeuren. Het was in de tijd van Jotham, Achaz en Jehizkia, allemaal koningen van Juda.

Eerste vertoog

Micha 1:2-7
OORDEEL OVER ISRAEL.

  Opgelet!
  Laten alle volken ter wereld luisteren.
  De Oppermachtige HERE zal vanuit Zijn heilige tempel
  Zijn beschuldigingen tegen u inbrengen.

  Kijk! De HERE komt eraan!
  Hij verlaat Zijn woning en daalt af naar de aarde.
  Hij loopt over de bergtoppen.
  Onder Zijn voeten smelten de bergen
  en splijten de dalen.
  Ze smelten als bijenwas voor vuur
  en splijten als water, dat langs de bergwand naar beneden gutst.
  Waarom gebeurt dit alles?
  Omdat Israël en Juda hebben gezondigd.
  Welke zonde hebben zij begaan?
  Ze hebben afgoderij binnengelaten
  in de hoofdsteden Samaria en Jeruzalem!

  Daarom zal de HERE van Samaria niets dan een puinhoop overlaten.
  De stad zal veranderen in een open veld,
  in een plaats die geschikt is om wijngaarden te planten.
  Hij zal alle gebouwen slopen, hun fundamenten blootleggen
  en het puin in het dal storten.
  Al haar gesneden afgodsbeelden zullen aan stukken worden geslagen.
  Al haar sierlijke afgodstempels, die gebouwd werden
  van de opbrengsten van tempelprostitutie, zullen worden verbrand.

Micha 1:8-16
JUDA NET ALS ISRAEL.

  Ik zal treuren en jammeren, huilen als een jakhals,
  droevig roepen als een struisvogel in de woestijn.
  Ik zal naakt en op blote voeten lopen,
  want de wonden van mijn volk zijn ongeneeslijk.
  Het oordeel staat voor de poorten van Jeruzalem,
  klaar om haar te treffen.
  Laat het niet in Gath bekend worden,
  houd uw verdriet vóór u.
  Wentel u wanhopig in het stof in Afra.
  Daar gaat de bevolking van Safir;
  als slaaf wordt zij weggeleid,
  naakt en vol schaamte.
  De bevolking van Saänan
  waagt zich niet buiten de stadsmuren.
  Met kreten van wanhoop moeten de verdedigers van Beth-Haëzel
  hun woonplaats opgeven.
  De burgers van Maroth hopen tevergeefs op betere dagen,
  maar hun staat alleen bitterheid te wachten,
  want de HERE staat met onheil klaar
  voor de poorten van Jeruzalem.
  Vlug, bevolking van Lachis!
  Span uw paarden in en vlucht.
  Want u was de eerste stad in Juda die Israëls slechte voorbeeld volgde
  door ook afgoden te aanbidden.
  En in navolging van u begonnen de andere steden in het zuiden
  ook zo te zondigen.
  Geef een afscheidsgeschenk aan Moreseth bij Gath
  en zeg haar voorgoed vaarwel.
  De stad Achzib heeft Israëls koningen misleid,
  want zij beloofde hulp die zij niet kon geven.
  Bevolking van Marésa,
  u zult nog eens ten prooi vallen aan uw vijanden.
  Zij zullen doordringen tot Adullam,
  de 'Trots van Israël'.
  Ga in diepe rouw over uw troetelkinderen,
  want zij worden van u weggehaald
  en als slaven naar verre landen gestuurd.
  Scheer uw hoofd kaal als teken van verdriet,
  maak een kale plek zo groot als die van een gier.

Micha 2:1,2
DE ZONDE VAN INHALIGHEID.

  Wee hun die onrecht beramen
  en op hun bed allerlei boze plannen uitdenken.
  Vroeg in de morgen staan zij op om ze uit te voeren.
  Niemand zal dat verhinderen,
  omdat het in hun macht ligt het te doen.
  Hebben zij hun zinnen gezet op een bepaalde akker,
  dan zorgen zij ervoor die te krijgen.
  Zien zij een huis dat zij willen hebben (al is het iemands enige bezit),
  dan leggen zij er beslag op met dreigementen en geweld.

Micha 2:3-5
HET LOON VAN GIERIGHEID. "Daarom", zegt de HERE,

  "ga Ik voor u een straf bedenken. Het zal een vreselijke straf zijn,
  waaraan niemand zich kan onttrekken.
  U zult dan niet meer trots met uw neus in de wind lopen,
  want het zal een verschrikkelijke tijd zijn.
  Op die dag zal men een spotlied op u aanheffen.

  En u zult huilend en jammerend dit klaaglied zingen:
  'Het is met ons gedaan, we zijn totaal vernietigd!
  God heeft ons land van ons afgenomen
  en in vreemde handen laten overgaan.
  Hij deelt onze akkers uit aan goddelozen!'

  Daarom zult u niemand hebben die u, door loting,
  land toewijst in de gemeente van de HERE."

Micha 2:6-11
VERLANGEN NAAR VALSE PROFETEN.

  "Houd op met profeteren", zeggen de valse profeten.
  "Zeg toch niet zulke dingen. Zulke praat is schandelijk.
  Zoiets zal ons nooit overkomen."
  Is dat nu een juist antwoord, Huis van Jakob?
  Denkt u dat de Geest van de HERE het prettig vindt
  u zo hard aan te pakken?

  Nee! Hij waarschuwt u met de beste bedoelingen
  om u weer op het rechte pad te krijgen.
  Maar tot op dit moment gedraagt u zich
  tegenover mijn volk heel vijandig.
  Want u steelt van nietsvermoedende,
  vredelievende voorbijgangers hun mantel.
  U verdrijft de weduwen uit hun huis
  en ontneemt de wezen elk recht dat hun door God gegeven is.
  Sta op! Wegwezen!
  Dit is niet langer uw land
  want u hebt het met uw zonden gevuld
  en daarom zal het u uitbraken.
  "Ik profeteer dat u wijn en sterke drank zult krijgen";
  dat is het soort dronken leugenprofetie dat u graag hoort.

Micha 2:12,13
VERLOSSING BELOOFD.

  Er zal een tijd aanbreken, Israël, waarop Ik u zal verzamelen.
  Iedereen die nog in leven is, zal erbij zijn.
  Ik zal u bij elkaar brengen als schapen in de schaapskooi,
  als een kudde in de wei.
  Het zal er gonzen van mensen.
  De Messias zal u uit uw ballingschap leiden.
  Hij gaat voor u uit wanneer u door de poorten trekt van de steden,
  waarin u gevangen zat.
  Uw koning gaat voorop,
  de HERE is uw aanvoerder.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juniMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen