De rol van de echtgenote in de Bijbel

Rol van de echtgenote in de Bijbel - Gods plan voor echtgenotes
De rol van de echtgenote is duidelijk omschreven in de Bijbel. Hoewel mannen en vrouwen gelijk zijn in hun relatie tot Christus, worden door de Bijbel voor het huwelijk specifieke rollen aan man en vrouw toebedeeld.

Als echtgenote krijgen we onder andere de rol van:

  • Mentor - Titus 2:3-5 luidt: "Ze moeten goede raad weten te geven, en de jonge vrouwen voorhouden dat ze hun man en kinderen moeten liefhebben, dat ze ingetogen, kuis, zorgzaam in het huishouden en vriendelijk moeten zijn, en dat ze het gezag van hun mannen moeten erkennen. Dan wordt het Woord van God in ere gehouden."
  • Getuige - 1 Petrus 3:1 luidt: “Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen."
  • Voorbeeld - 1 Timoteüs 3:11 luidt: "Dit geldt ook voor de vrouwen: ook zij moeten zich waardig gedragen, ze mogen niet kwaadspreken en moeten sober en in alles betrouwbaar zijn."

Rol van de echtgenote in de Bijbel - De beoogde opzet voor het gezin
Wanneer je de rol van de echtgenote in de Bijbel bestudeert, is het belangrijk om te begrijpen hoe God het gezin in gedachten heeft. De Bijbel beschrijft deze volgorde: Christus, de man, de vrouw en vervolgens de kinderen. Als je een restaurant binnenloopt verwacht je niet begroet te worden door de kok, de bestelling te moeten doorgeven aan de bordenwasser terwijl de serveerster het eten staat te koken, toch? Dingen gebeuren op een bepaalde manier omdat ze op die manier goed werken. Zo gaat het ook met Gods ontwerp voor de gezinseenheid. Het werkt goed, wanneer we het op Zijn manier doen.

God voorzag de man als het hoofd van het huishouden (1 Korintiërs 11:3; Efeziërs 5:23). De Bijbel beschrijft dit leiderschap als liefhebbend - niet overheersend, neerbuigend of betuttelend ten aanzien van zijn vrouw of kinderen. Het leiderschap van een echtgenoot moet juist zijn zoals de liefde van Jezus voor Zijn Kerk. Deze liefde gaat om barmhartigheid, vergevingsgezindheid, mededogen en onzelfzuchtigheid. “Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden” (Efeziërs 5:25-26).

Efeziërs 5 noemt ook de rol van de vrouw in het huwelijk. Efeziërs 5:22-24 zegt:"Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat Hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen."

Kolossenzen 3:18-19 bevestigt deze zienswijze. Hier staat: “Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar.” Hier lezen we dat de rollen van zowel mannen als vrouwen gekenmerkt worden door liefde en respect. Als deze eigenschappen aanwezig zijn, zullen gezag, leiderschap, liefde en onderwerping voor beide partners geen probleem zijn.

Beth, een echtgenote, legt het als volgt uit:

    “De rol die wij als vrouwen hebben is om onze mannen te bemoedigen en te helpen. Wanneer we er meer of minder van proberen te maken, gaat het mis. Mijn moeder stond vroeger voor een klas met jonggetrouwde stellen, en ik zal nooit vergeten wat de meest ‘waardevolle wijsheid’ was die zij aan haar leerlingen meegaf. Zij zei hen altijd dat de man het hoofd van het huishouden is, en de vrouw de nek. De nek ondersteunt het hoofd, en helpt het hoofd om zijn plichten te vervullen.”

Rol van de echtgenote in de Bijbel - De vrouw met nobel karakter
Spreuken 31 benoemt ook de rol van de echtgenote in de Bijbel. We leren dat zij van waarde is voor haar man en gezin, hoe zij zorgt voor degenen die haar nodig hebben, hoe zij voorziet in de behoeften van haar gezin, hen beschermt en haar kracht met anderen deelt. Zij vervult haar taken met barmhartigheid en kracht. We leren ook dat een vrouw haar man tot zegen is. Zij is meer waard dan edelstenen! Vrouwen kunnen haar voorbeeld volgen door te leven in de wijsheid van God.

    “Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen. - Haar man vertrouwt op haar en zal daar rijkelijk bij winnen. Ze brengt hem voorspoed, geen ellende, alle dagen van haar leven. Ze zoekt wol en linnen uit, en spint en weeft met vreugde. Zoals een koopmansschip naar verre streken vaart, zo haalt zij van verre wat ze nodig heeft. Ze staat al op als het nog donker is, regelt het werk in huis, draagt haar slavinnen taken op. Als zij haar zinnen op een akker zet, koopt ze hem, van wat ze heeft verdiend, plant ze een wijngaard. Zij is vol daadkracht, onvermoeibaar is ze in de weer. Handeldrijven gaat haar heel goed af, ’s nachts gaat haar lamp niet uit. Haar handen zijn voortdurend aan het spinrok, ze houdt altijd de weefspoel vast. Haar handen strekt zij uit naar de behoeftigen, ze geeft de armen hulp. Niemand in haar huis hoeft sneeuw te vrezen, zij heeft hen allen warm gekleed. Ze maakt de mooiste dekens, ze gaat gekleed in linnen en purperen wol. Haar man geniet bekendheid in de stad, hij vergadert met de oudsten in de poort. Zij vervaardigt kleding en gordels, en levert die aan kooplui. Uit haar verschijning spreken kracht en waardigheid, de dag van morgen ziet ze lachend tegemoet. Ze spreekt wijze woorden, wat ze zegt, zijn liefdevolle lessen. Ze waakt over haar huishouding, nietsdoen is haar onbekend. Haar kinderen prijzen haar, haar man bejubelt haar: ‘Er zijn veel sterke vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal.’ Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat, maar een vrouw met ontzag voor de HEER moet worden geprezen. Moge zij de vruchten plukken van haar werk, mogen haar daden worden geprezen in de poorten.” (Spreuken 31:10-31).

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen