Grote zonden

Grote zonden en kleine zonden - Gelijke kansen?
Ik herinner mij dat ik als kind de volgende woorden hoorde: "een leugentje om bestwil". Ik had geen idee wat dat betekende. Er werd mij altijd geleerd dat God alle zonden even erg vond. Zonde is zonde, toch? Of zijn sommige zonden zwaarder dan andere?

Matteüs 5:21-28 spreekt over dit vraagstuk van grote en kleine zonden. Jezus zegt: "Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: 'Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.'” En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen 'Nietsnut!' zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie 'Dwaas!' zegt, zal voor het vuur van de Hel komen te staan. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet. Ik verzeker je: dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt."

In dit vers vergelijkt Jezus overspel met begeerte in je hart. Dan vergelijkt hij haat met moord. Betekent dit dat alle zonden gelijk zijn? Is begeerte net zo verkeerd als het daadwerkelijk plegen van overspel? Nee, Jezus zegt dat begeerte nog steeds zonde is, zelfs als de overspelige handeling niet daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Op dezelfde manier bedoelt Jezus niet dat haat en moord aan elkaar gelijk zijn. Al zijn ze beide zonde, toch zijn er verschillende soorten zonden. God is geïnteresseerd in je hart. Matteüs 12:34 zegt: "Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over."

Grote zonden en kleine zonden - Eeuwige gevolgen?
Grote en kleine zonden zijn hetzelfde wat betreft de eeuwige gevolgen ervan. In de ogen van een Heilige God verdient zelfs de kleinste zonde een oneindige en eeuwige straf. Romeinen 6:23 zegt: "Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer." Dit gaat over lichamelijke en geestelijke dood. Jesaja 59:2 zegt: "Jullie wangedrag is het, dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven. Door jullie zonden houdt Hij zich verborgen en wil Hij je niet meer horen."

Zelfs de kleine zonden zijn te groot voor God om gewoon de andere kant op te kijken. Habakuk 1:13 spreekt van een Heilige God: "Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien en om de ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u deze trouwelozen, zwijgt u, nu de wetteloze verslindt wie rechtvaardiger is dan hij?"

Grote zonden en kleine zonden - Kan God mijn grote zonden vergeven?
Het gevolg van alle zonde – groot en klein – is de dood. Romeinen 6:23 zegt: "Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer." Ongeacht hoe klein de zonde is, deze mist het doel dat door God wordt gesteld: heiligheid.

Gelukkig stierf Jezus om de straf te betalen voor alle zonden, zowel grote zonden als kleine zonden. 1 Johannes 2:2 zegt: "Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld." 2 Korintiërs 5:21 zegt: "God heeft Hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden."

Voor Gods kinderen is er geen enkele zonde zó groot dat die niet vergeven kan worden door God. Alle zonden werden vergeven aan het kruis. God vraagt de zondaar om tot inkeer te komen en zich tot Hem te richten: "Als we beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Indien wij onze zonden bekennen, is Hij trouw en rechtvaardig, en Hij zal ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid."

Meer info!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen