Wereldwijde evangelisatie

Wereldwijde evangelisatie - Schud de angst van je af!
Evangelisatie zou een onderdeel moeten zijn van elk Christelijk leven. Maar, het woord alleen al jaagt vele gelovigen doodsangst aan, omdat zij denken dat ze dan op elke straathoek het geloof moeten staan verkopen, van deur tot deur moeten gaan of ergens klamme nachten in de jungle moeten doorbrengen. Veel Christenen zijn ook nerveus wanneer ze met anderen moeten praten en hebben het gevoel dat ze niet goed uitgerust zijn om de vragen van anderen te beantwoorden. Jazeker, er zijn gelovigen die de bijzondere "gave van evangelisatie" hebben ontvangen en die geroepen zijn om de wereld op een dramatische wijze te raken. Maar we zijn allemaal geroepen om getuigen voor Christus te zijn. Evangelisatie zou dus een aangename en natuurlijke uitbreiding van ons alledaagse leven moeten zijn.

    "Jullie zullen kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde." (Handelingen 1:8)

Wereldwijde evangelisatie - Groei waar God jou geplant heeft
Wat betreft wereldwijde evangelisatie hoeven we echt niet op een extreme manier op zoek te gaan naar een missieveld aan de andere kant van de wereld. Je bent waarschijnlijk al precies waar je zijn moet! Waar heeft God jou geplaatst? Waar breng jij de meeste tijd door? Denk eens aan je vrienden. Denk eens aan je familieleden. Denk eens aan je werkplek.

Wat nu? Word ik als Christen dan verondersteld om op een zeepkist te gaan staan en Christus te preken tegen alle mensen die ik ken of ontmoet? En als ik dat niet doe, ben ik dan een slechter soort Christen? Moet ik me dan schuldig voelen? Helemaal niet! Realiseer je dat de wereldwijde zending een proces is en dat wij gelovigen allemaal een onderdeel vormen van dat proces. Meestal vindt plaats op een plaatselijk niveau. Meestal is evangelisatie geen eenmalige gebeurtenis; het is een geleidelijke progressie waarin vertrouwen en groeiende relaties worden opgebouwd, in buurten en wijken en over de hele wereld. Het is "relationele evangelisatie".

Wereldwijde evangelisatie - Een organisch proces
"Evangelisatie die zich op bepaalde evenementen of eenmalige gebeurtenissen richt heeft als doel dat een mens bidt om Jezus als zijn of haar persoonlijke Redder te aanvaarden. Maar wanneer evangelisatie als een organisch proces wordt gezien, dan is deze 'beslissing' slechts de climactische stap in een lang proces dat door God gebruikt wordt om een mens naar Zichzelf terug te leiden. In Gods proces speelt normaliter een aantal mensen met een verscheidenheid aan gaven een rol. Ieder van hen speelt een andere, maar cruciale rol; samen leiden zij een mens stap voor stap naar Christus terug. Het aanvaarden van Gods reddende geschenk, het duidelijke doel van evangelisatie, is afhankelijk van vele stappen die daarvóór al hebben plaatsgevonden." (Peel & Larimore, "Going Public With Your Faith", oftewel "Met je geloof naar buiten treden", 2003)

    "Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei. Noch hij die plant betekent iets, noch hij die begiet, maar alleen God, die de wasdom geeft. Wie plant en wie begiet staan op één lijn, al ontvangt wel ieder loon naar eigen inspanning. Gods medewerkers zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk bent u..." (1 Korintiërs 3:6-9) .
    "Nu al krijgt de maaier zijn loon en verzamelt hij vruchten voor het eeuwig leven; zo kan de zaaier delen in de vreugde van de maaier. Want het gezegde ‘de een zaait en de ander maait’ is waar: Ik heb jullie uitgezonden om een oogst binnen te halen waarvoor je je niet hebt afgemat: anderen hebben zich afgemat en jullie plukken de vruchten van hun werk" (Johannes 4:36-38).

Wereldwijde evangelisatie - Denk als een boer en plant jezelf!
Wat is wereldwijde evangelisatie dan? Bijbels gezien is dit het volledige proces - over de hele wereld - dat bestaat uit bewerken, planten, bewateren en oogsten. We bewerken de harde grond van het hart en bereiden dit voor op de waarheid van het Evangelie. We planten en bewateren dit Evangelie met emotionele ondersteuning en intellectueel bewijsmateriaal. Vervolgens ontvangt iemand de zegen van de oogst van dat hart, wanneer iemand de bewuste beslissing neemt om het reddende geschenk van onze Heer Jezus Christus te aanvaarden. Als gelovigen zijn we niet noodzakelijkerwijs geroepen om ons leven te wijden aan het prediken van het Evangelie. Maar we zijn wel allen geroepen om deel te nemen aan het organische proces van de wereldwijde evangelisatie. We zijn allemaal geroepen om boeren voor Christus te zijn in dit oogstveld van Zijn Grote Opdracht!

Groei verder!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen