8 augustus


Daniël de trouwe gevangene

Terwijl Jeremia zo zijn problemen met Jojakim heeft, wordt een aantal gevangenen in Babylon geselecteerd om dienst te doen als dienaars van de koning. De selectieprocedure is uitzonderlijk streng. Zelfs onder normale omstandigheden zou een dergelijke verkiezing als een eer worden beschouwd. Onder de gekozenen bevindt zich een jongeman, Daniël genaamd, die zich onderscheidt van de anderen omdat hij weigert voedsel en drank te nuttigen van Nebukadnezars koninklijke tafel. Daniël en drie anderen worden vanwege deze daad, die voortkomt uit hun geloof, door God op een buitengewone manier gezegend. Na drie jaar bijzondere training beginnen zij aan hun diensttijd. Telkens als Nebukadnezar hun iets vraagt, blijken zij een uitmuntend begrip van de zaken te hebben.

Dan. 1:3-5 - Babylon (ca. 604 v.C.)
GEVANGEN VOOR DIENST VAN KONING. Toen liet hij Aspenaz bij zich komen. Deze was hoofd van de hofhouding. Hij kreeg de opdracht enkele Joodse jongemannen naar Babel te halen. Zij moesten behoren tot de koninklijke familie en de adel van Juda. Aspenaz moest hun les geven in de taal en de wetenschap van de Chaldeeën. "Zoek de sterkste, gezondste en mooiste jongens uit", zei de koning. "Zij moeten een grote belezenheid, een uitgebreide kennis en een scherp verstand bezitten. Kortom, het moeten jongens zijn, geschikt om in het paleis dienst te doen." De koning stelde een dieet op van het beste voedsel en de beste wijn uit de koninklijke keuken. Drie jaar lang moesten zij de opleiding volgen en daarna zouden zij bij hem in dienst komen.

Dan. 1:6,7
NAMEN VERANDERD. Onder de uitgekozen jongemannen bevonden zich ook vier jongens uit Juda: Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Aspenaz gaf hun echter Babylonische namen: Daniël werd Beltsazar genoemd; Hananja kreeg de naam Sadrach; Misaël noemde hij Mesach en Azarja werd Abednego.

Dan. 1:8-16
KONINKLIJK VOEDSEL GEWEIGERD. Daniël nam zich voor niets te gebruiken van het eten en de wijn, die zij van de koning kregen. Hij vroeg Aspenaz of hij in plaats daarvan ander voedsel mocht eten. God zorgde ervoor dat deze man aan de wens van Daniël tegemoet kwam. Hij zei echter wel: "Ik ben bang dat je mager en bleek zult worden in vergelijking met de andere jongens van jouw leeftijd. En als de koning, die zelf het dieet heeft vastgesteld dat ziet, krijg ik problemen."
Daniël sprak erover met de kamerheer, die door Aspenaz was aangesteld om voor hem en Hananja, Misaël en Azarja te zorgen. Daniël stelde hem voor: "Neem dan tien dagen met ons de proef, door ons uitsluitend groenten en water te geven. Na deze proefperiode moet u ons uiterlijk vergelijken met dat van de andere jongens, die wel van het voedsel van de koninklijke tafel eten. Dan kunt u altijd nog besluiten of u ermee doorgaat of niet." De kamerheer ging ermee akkoord het tien dagen te proberen.
En jawel, tien dagen later bleken Daniël en zijn drie vrienden er gezonder en beter uit te zien dan de jongemannen die hadden gegeten van het door de koning voorgeschreven voedsel! Voortaan nam de kamerheer dus het voedsel en de wijn weg en gaf hun uitsluitend groenten.

Dan. 1:17
BIJZONDERE VERMOGENS. God gaf deze vier jongemannen het vermogen goed te kunnen leren. Al gauw beheersten zij alle literatuur en wetenschappen van hun tijd. Daniël kreeg bovendien de speciale gave dromen en visioenen te verklaren.

Dan. 1:18-20 (ca. 601 v.C.)
IN DE GUNST VAN NEBUKADNEZAR. Na de opleidingsperiode van drie jaar bracht Aspenaz de jongemannen naar de koning. Met ieder van hen had koning Nebukadnezar een lang gesprek, maar niemand maakte meer indruk op hem dan Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Daarom traden zij als adviseurs bij hem in dienst. Bij alle kwesties waarbij het aankwam op wijs inzicht en een goed oordeel, werden zij te hulp geroepen. De koning merkte dat het advies van deze jongemannen tienmaal beter was dan dat van alle geleerden en astrologen in zijn rijk.

Nebukadnezars droom

Spoedig na zijn indiensttreding aan het hof van Nebukadnezar wordt Daniël al gepromoveerd tot een hogere positie in het paleis van de koning. Dit is het resultaat van Daniëls identificatie en interpretatie van een droom (men zegt dat deze gebeurtenis plaatsvindt in het tweede jaar van de heerschappij van Nebukadnezar, maar het is duidelijk dat dit het tweede jaar van zijn alleenheerschappij is, nadat hij een tijdlang samen met zijn vader Nabopolassar heeft geregeerd). Nebukadnezars wijze mannen zijn bereid om zijn droom te interpreteren, als hij hun eerst wil vertellen wat de inhoud van die droom is. Maar Nebukadnezar is daar te pienter voor en eist dat iemand hem eerst vertelt wat hij gedroomd heeft. Wanneer Daniël over de droom verneemt, grijpt hij de gelegenheid aan om God te eren. Hij meldt zich als vrijwilliger om de koning over de inhoud en de betekenis van de droom te vertellen.
Nebukadnezar heeft gedroomd over een beeld dat gemaakt was van verschillende metalen – goud, zilver, brons en ijzer – en over een steen die het beeld breekt. Daniëls uitleg is, dankzij Gods openbaring, dat er vier opeenvolgende koninkrijken zullen bestaan voordat het eeuwigdurende koninkrijk zal komen. De latere geschiedenis zal onthullen dat de symboliek van het beeld waarschijnlijk verwijst naar Nebukadnezars eigen Babylonische Rijk, gevolgd door het Medo-Perzische Rijk, het Griekse Rijk en tenslotte het Romeinse Rijk (Oost en West). Het koninkrijk van de Messias zal in dat laatste Rijk zijn oorsprong hebben.
Hier volgt het verslag over de wonderbaarlijke voorspelling van gebeurtenissen die pas eeuwen later zullen plaatsvinden.

Dan. 2:1-3 (ca. 601 v.C.)
NEBUKADNEZAR HEEFT EEN DROOM. In zijn tweede regeringsjaar kreeg Nebukadnezar een vreselijke nachtmerrie. Hevig verontrust werd hij wakker en kon de slaap niet meer vatten. Hij ontbood meteen alle geleerden, bezweerders, tovenaars en astrologen. Zij moesten hem zijn droom verklaren. Toen zij allemaal voor hem stonden, zei hij: "Ik heb een vreselijke nachtmerrie gehad. Dat maakt mij erg ongerust en daarom wil ik weten wat dat te betekenen heeft."

Dan. 2:4-11
WIJZE MANNEN WETEN HET NIET. Toen antwoordden de astrologen hem: "Majesteit, vertel ons uw droom, dan zullen wij u de betekenis ervan uitleggen."
De koning zei echter: "Ik heb besloten dat u mij zowel de droom als zijn uitlegging moet vertellen! Als u dat niet kunt, zal ik u in stukken laten hakken en uw huizen met de grond gelijk laten maken. U krijgt echter prachtige geschenken en ik zal u met eerbewijzen overladen, als u mij zegt hoe mijn droom was en mij zijn betekenis vertelt. Vooruit, steek van wal!"
Maar zij herhaalden: "Hoe kunnen wij vertellen wat de betekenis van uw droom is, als u ons niet zegt hoe uw droom verliep?"
De koning barstte uit: "Ik heb u wel door! U probeert tijd te winnen. U ziet dat ik vastbesloten ben u terecht te stellen, als u mij de droom niet kunt vertellen. En u hebt afgesproken mij iets op de mouw te spelden in de hoop dat ik de hele zaak na verloop van tijd vergeet! Maar als u mij mijn droom niet kunt vertellen, weet ik zeker dat u die ook niet kunt uitleggen."
De astrologen antwoordden hun vorst: "Geen mens ter wereld kan antwoorden op de vraag die u stelt! Daarom heeft nog nooit een koning, hoe groot of machtig ook, zoiets aan een geleerde, tovenaar of astroloog gevraagd. U wilt het onmogelijke. Niemand kan u uw droom vertellen, behalve de goden, maar die wonen niet onder de stervelingen."

Dan. 2:12-16
WIJZE MANNEN BEDREIGD. Toen de koning dit hoorde, werd hij razend en beval alle wijze mannen uit Babel terecht te stellen. Overal werden wijzen opgepakt. Ook Daniël en zijn metgezellen liepen gevaar gearresteerd en gedood te worden.
Daniël bleef echter kalm en ging met verstand en overleg te werk. Hij vroeg Arioch, het hoofd van de koninklijke lijfwacht, die al voorbereidingen trof voor de executies: "Waarom is de koning zo kwaad? Wat is er toch aan de hand?" Arioch vertelde hem wat er was gebeurd. Daniël ging naar de koning. "Geef mij alstublieft wat tijd", zei hij, "dan zal ik u uw droom uitleggen."

Dan. 2:17-23
DANIEL BIDT OVER DROOM. Daarop ging hij naar huis en vertelde zijn vrienden Hananja, Misaël en Azarja dat zij de God van de hemel moesten smeken medelijden met hen te tonen door hun het geheim van de droom te vertellen. Dan zouden zij en de andere wijzen van Babel niet hoeven te sterven. Die nacht vertelde God aan Daniël het geheim. En Daniël loofde de God van de hemel en zei:

  "Geprezen zij God van eeuwigheid tot eeuwigheid!
  Want Hij bezit alle wijsheid en kracht.
  Alle wereldgebeurtenissen liggen in Zijn hand.
  Hij zet koningen af en stelt nieuwe koningen aan.
  Hij geeft de wijzen hun wijsheid
  en de geleerden hun inzicht.
  Hij maakt ondoorgrondelijke en heel geheime dingen bekend.
  Hij ziet alle in het duister verborgen zaken,
  want Hij Zelf is het licht.
  O God van mijn voorouders, U loof en prijs ik.
  Want U hebt mij wijsheid en kracht geschonken
  en op ons verzoek hebt U mij nu de droom van de koning
  en de uitleg daarvan bekendgemaakt."

Dan. 2:24-30
GOD INTERPRETEERT. Daarna ging Daniël naar Arioch, die van de koning de opdracht had gekregen de wijzen van Babel ter dood te brengen. Daniël zei: "Stel de wijzen niet terecht. Breng mij bij de koning, dan zal ik hem de uitleg van zijn droom geven."
In alle ijl bracht Arioch hem naar de vorst en zei: "Majesteit, ik heb een Joodse krijgsgevangene gevonden, die u de uitleg kan geven!"
De koning richtte zich tot Daniël (ook wel Beltsazar genoemd) en zei: "Is dat waar? Kunt u mij werkelijk vertellen wat ik heb gedroomd en wat dat betekent?"
Daniël antwoordde: "Geen enkele wijze of bezweerder, geleerde of waarzegger kan u een dergelijk geheim vertellen. Maar er is een God in de hemel, Die geheimen openbaart. Hij heeft u, koning Nebukadnezar, in uw droom bekendgemaakt wat in de toekomst zal gebeuren. Uw droom en de dingen die aan uw geestesoog voorbijtrokken, gingen als volgt:
Terwijl u op bed lag, dacht u na over toekomstige gebeurtenissen. Hij, Die geheimen openbaart, heeft u laten weten wat er te gebeuren staat. Ik ben niet door bovenmenselijke wijsheid achter het geheim van uw droom gekomen, maar alleen omdat God het mij heeft laten zien. Ik moest u de uitleg van uw droom geven en u zo duidelijk maken wat u dwarszit.

Dan. 2:31-35
DROOM BEKENDGEMAAKT. Majesteit, u zag een reusachtig groot beeld van een mens. Er hing een oogverblindende glans omheen en het stond pal voor u. Het had een afschrikwekkend uiterlijk. Het hoofd van het beeld was gemaakt van het zuiverste goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en dijen waren van koper, zijn benen van ijzer en zijn voeten waren van een mengsel van ijzer en klei. Terwijl u bleef toekijken, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los van de berghelling. Hij rolde op het beeld af en verpletterde de voeten van ijzer en klei. Hij sloeg ze helemaal aan stukken en verpletterde ook de rest van het beeld. Zo bleef een grote berg ijzer, klei, koper, zilver en goud over. De vermorzelde delen waren zo fijn als het kaf op een dorsvloer in de zomer. De wind blies alles weg, zonder er ook maar een spoor van na te laten. Maar de steen die het beeld had omvergeworpen, groeide uit tot een grote berg, die de hele aarde bedekte.

Dan. 2:36-45
DROOM UITGELEGD. Dit was uw droom en nu zal ik u de betekenis ervan uitleggen: Majesteit, u bent koning over vele koningen. Dit koningschap, met alle daaraan verbonden gezag en eer, heeft de God van de hemel u gegeven. Hij laat u regeren over de mensen tot in de verste hoeken van de aarde. Ook de wilde dieren en de vogels staan onder uw gezag. U bent dat gouden hoofd.
Maar nadat aan uw koninkrijk een einde is gekomen, zal een andere wereldmacht opstaan. Dit rijk zal kleiner zijn dan het uwe. Na de val van dat koninkrijk, zal een derde grote macht, het koper, verrijzen om de wereld te regeren. Daarna komt er een vierde koninkrijk, zo hard als ijzer. Een rijk met een ijzeren kracht, dat alles verwoest en verbrijzelt. En tenslotte de voeten en tenen die u hebt gezien, gemaakt van een mengsel van ijzer en pottenbakkersklei. Zij verbeelden het daarop volgende rijk, dat echter intern verdeeld zal zijn. Er zal iets van de hardheid van ijzer in zijn, maar andere delen zullen net zo broos zijn als gebakken klei. Dit mengsel van ijzer en klei betekent dat deze rijken proberen machtiger te worden door zich met behulp van huwelijken met elkaar te vermengen. Maar zij zullen niet echt een eenheid worden, want ijzer en klei laten zich niet vermengen.
Tijdens de regeringen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat nooit ten onder zal gaan. Niemand zal het ooit veroveren. Het zal die koninkrijken compleet verbrijzelen, maar zelf tot in eeuwigheid blijven bestaan. Dit is dus de betekenis van de steen, die zonder toedoen van mensenhanden losraakte van de berg. Deze steen verpulverde het ijzer, leem, koper, zilver en goud.
Zo heeft de grote God u laten zien wat in de toekomst zal gebeuren. En deze uitlegging van uw droom is even waar en betrouwbaar als de droom zelf."

Dan. 2:46-49
DANIEL GEEERD. Toen wierp koning Nebukadnezar zich neer voor Daniël, aanbad hem en beval zijn onderdanen hem offers te brengen en wierook voor hem te branden. "Werkelijk, Daniël", zei hij, "uw God is de God boven alle goden, de heerser over alle koningen. Hij openbaart geheimen en daardoor hebt u dit geheim kunnen bekendmaken."
Toen verleende hij Daniël hoge waardigheid. Hij gaf hem talloze kostbare geschenken en benoemde hem tot heerser over het hele gebied van Babel en maakte hem bovendien hoofd van alle wijze mannen uit Babel. Op Daniëls verzoek stelde de koning Sadrach, Mesach en Abednego aan als zijn assistenten. Zij waren verantwoordelijk voor het bestuur van het gebied van Babel. Daniël bleef in functie aan het koninklijk hof.

Nebukadnezar is onder de indruk, maar hij gelooft nog steeds niet volledig in de ware God. Hij is ook niet bereid om zijn onderdrukking van Daniëls volk te verzachten. Bovendien lijkt het er niet op dat Daniëls hoge positie in Babylon hem toestaat om zich sterk te maken voor zijn landgenoten, want we zien op dit punt in het historische verslag nog meer deportaties uit Juda naar Babylonië.


Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- augustusMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen