God is liefde

(Lees eerst deel 1 van "God is liefde")

God is liefde - Hoe zouden we liefde moeten definiëren?
Wanneer de Schriftteksten zeggen: "God is Liefde", dan vertellen ze ons niet dat God een of ander wazig, warm, knuffelig soort liefde is. De schrijvers van de Bijbel bedoelden niet dat wij God kunnen vinden in ons beperkte idee van menselijke liefde. Integendeel. Wanneer we in de Bijbel lezen dat God liefde is, dan betekent dit feitelijk dat God liefde definieert. En wanneer we zeggen dat God liefde definieert, dan bedoelen we niet dat hij het definieert zoals een woordenboek iets zou definiëren; we bedoelen dat God Zelf de feitelijke definitie van liefde is. Er bestaat geen liefde zonder God. Hoe hard we dit ook zouden proberen, we kunnen liefde niet definiëren buiten de kennis van God. Dit betekent eigenlijk dat onze menselijke definitie van liefde onjuist is.

God is de Schepper van alle dingen en Hij is liefde vanwege Zijn eigen karakter. God zegt dat liefde onvoorwaardelijk en opofferend is, en niet gebaseerd op gevoelens; daarom is liefde niet een "intense genegenheid... gebaseerd op familiebanden of persoonlijke banden". Om te begrijpen wat ware liefde is en om echt van anderen te kunnen houden, moeten we God kennen. We kunnen dit doen door een hechte persoonlijke relatie met Hem te beginnen. We kunnen zo'n relatie met God hebben door ons vertrouwen te stellen in Jezus Christus, die Gods liefdesoffer voor ons was.

God is liefde - Ware liefde ontstaat door een relatie met Hem
God is Liefde! Ware liefde - Gods liefde - kan daarom worden samengevat met de volgende passage uit de Bijbel: "Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben." (1 Johannes 4:7-11)

Als jij dit soort liefde wil leren kennen - ware liefde - leer dan God kennen. Hij is er klaar voor om Zijn liefde over jou uit te gieten en Hij wil jou leren hoe je van anderen kunt houden zoals Hij van jou houdt.

Ervaar nu meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen