Geestelijke groei

Geestelijke groei - Wat is dat?
Geestelijke groei wordt in 2 Petrus 1:3-8 gedetailleerd beschreven: "Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar".

Geestelijke groei omvat dus: (1) een toenemende kennis en begrip van Gods Woord. (2) een afname in de frequentie en de zwaarte van je zonden, (3) een toename in het gebruik van godvruchtige eigenschappen, en (4) een toename in je geloof in en vertrouwen op God. De beste samenvatting van geestelijke groei is wellicht: "steeds meer als Jezus Christus worden". In 1 Korintiërs 11:1 zegt Paulus: "Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg." Jezus Christus is het hoogste voorbeeld van wat het werkelijk betekent om "spiritueel" (geestelijk) te zijn.

Geestelijke groei - Hoe wordt dit gedaan?
Om geestelijke groei te kunnen laten plaatsvinden, moet je er eerst zeker van zijn dat je een waar geestelijk leven bezit door een geloof in de Heer Jezus Christus. "Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet" (1 Johannes 5:11-12). Als jij in Jezus Christus gelooft, dan leeft de Heilige Geest binnen in jou (Johannes 14:16-17) en ben je een nieuwe schepping in Christus! 2 Korintiërs 5:17 zegt: "Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen!" Je oude aard, die werd gedomineerd door zonde, is vervangen door een nieuwe aard die onder de invloed staat van Gods Geest (Romeinen 6-7). Geestelijke groei kan alleen plaatsvinden in mensen die de Heer Jezus Christus als hun Redder kennen.

Leren hoe je geestelijk kunt groeien is een levenslang proces dat plaatsvindt wanneer je Gods Woord leest en op jouw leven toepast. 2 Timoteüs 3:16-17 leert ons: "Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust". Om geestelijke groei te laten plaatsvinden, moeten we door Gods Woord onderwezen, terechtgewezen, gecorrigeerd en getraind worden. Dan zullen we voldoende uitgerust zijn voor elk goed doel. Dit is de essentie van geestelijke groei.

Een andere sleutel tot Christelijke groei is "in de Geest wandelen". Galaten 5:16-18, 24-26 legt dit uit: "Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.... Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen".

Je wordt geleid door de Geest als je Hem toestaat om jou te vullen (Efeziërs 5:18), jou te beheersen en jou richting te geven. Dit wordt tot stand gebracht door er bewust op te vertrouwen, op basis van je geloof, dat de Heilige Geest jou in je gedachten, woorden en daden zal leiden (Romeinen 6:11-14). Als een gelovige er niet in slaagt om op de leiding van de Heilige Geest te vertrouwen, dan is het gevolg dat hij niet voldoet aan de roeping en de positie waarin zijn verlossing heeft voorzien. Efeziërs 4:1 zegt: "Ik... vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen".

Geestelijke groei - Wat is het resultaat?
Geestelijke groei is een levenslange reis, waarop de daden van het lichaam zich steeds minder vaak manifesteren (Galaten 5:19-21) en waarop de voortgebrachte vruchten van de Geest zich steeds vaker manifesteren (Galaten 5:22-23). Merk op dat juist de Heilige Geest goede vruchten in ons voortbrengt. Jazeker, wij moeten ons aan de leiding van de Geest overgeven, maar het is de Geest zelf die de vrucht van geestelijke groei in onze levens voortbrengt. Hoe ziet geestelijke groei eruit? Galaten 5:22-23 heeft het antwoord: "Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft." Als je merkt dat je meer liefde hebt, vrolijker en vriendelijker wordt, meer zelfbeheersing hebt, enzovoorts, dan kun je er gerust op zijn dat geestelijke groei daadwerkelijk in jouw leven plaatsvindt.

God werkt in verschillende mensen op verschillende manieren. Sommige mensen groeien snel, terwijl anderen langzaam maar gestaag groeien. We moeten onszelf niet met anderen vergelijken, maar met Gods Woord. De Schriftteksten zijn de spiegel die ons toont hoe wij er geestelijk voor staan en die licht werpt op de delen van onze levens die behoefte hebben aan geestelijke groei. Jakobus 1:23-25 verkondigt: "Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet".

Groei verder!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen