Christelijk opzienerschap

Christelijk opzienerschap - Waarom is opzienerschap belangrijk?
Christelijk opzienerschap en Christelijke donaties gaan hand in hand. Vrijgevigheid is één van de belangrijkste manieren waarop Christenen de vrucht van de Geest in hun levens tot werking en tot uitdrukking kunnen laten komen. En toch heeft een Christen, die zo veel mogelijk en zo snel mogelijk financieel aan Gods werk wil bijdragen, te maken met uitdagingen in zijn rol als opziener over Gods middelen. Er bestaat een groot aantal en een grote verscheidenheid aan Christelijke bedieningen en werkgroepen die onze steun nodig hebben. Hoe kies je welke bedieningen je zult ondersteunen met als doel een zo efficiënt mogelijk gebruik van de middelen die God ons gegeven heeft?

Christelijk opzienerschap - Waartegen kunnen we de mate van succes afmeten?
Het Christelijk opzienerschap vereist dat we het succes van een project of bediening op de een of andere manier kunnen meten. We leven in een maatschappij die goede resultaten hoog inschat en daarom neigen de meesten van ons ernaar om instellingen te ondersteunen die goede, zichtbare en tastbare resultaten boeken. Of deze resultaten nu wordt gemeten aan de hand van het aantal nieuwe mensen dat een geloofsbelijdenis verkondigt, het aantal Bijbels dat werd verspreid, het aantal hongerige mensen dat werd gevoed, het aantal studenten dat werd onderwezen of op andere mogelijke manieren, deze resultaten zijn toch de belangrijkste standaard die de meeste mensen gebruiken om een bediening te beoordelen. Hoe beter de resultaten zijn van de bedieningen die we hebben ondersteund, hoe meer vertrouwen we hebben dat we onze verantwoordelijkheden als opzieners op een wijze manier hebben uitgevoerd. Zelfs wanneer we ons concentreren op financiële efficiëntie, door criteria te evalueren zoals het percentage van het budget dat gebruikt wordt om geld in te zamelen of om de administratie op orde te houden, dan concentreren we ons feitelijk nog steeds op resultaten, omdat een financieel efficiënte organisatie voor elke bijgedragen Euro betere resultaten zou moeten behalen dan een bediening die financieel gezien minder efficiënt is.

Op deze website proberen we aan te tonen dat een dergelijk beslissingsproces, dat wil zeggen een beslissingsproces dat zich op resultaten concentreert, niet de nadruk is die de Schrift ons heeft gegeven. De Schrift toont ons daarentegen dat we Christelijke bedieningen op de eerste plaats moeten evalueren op basis van hun trouw en toewijding aan Gods Woord. Wanneer we dan hebben beoordeeld dat een bediening in geestelijk opzicht trouw aan Zijn Woord is, dan pas kunnen we secundaire factoren laten meespelen, waarvan financiële integriteit en behoeften de belangrijkste zijn. Hoewel we de behaalde resultaten niet hoeven te negeren, zouden we deze pas onder de loep moeten nemen nadat we deze kritieke gebieden eerst goed hebben bekeken. Wanneer we deze volgorde in ons beslissingsproces handhaven, dan erkennen we de volgende zaken: (1) God is verantwoordelijk voor de resultaten van Zijn dienaren; (2) God zal er voor zorgen dat de middelen voor Zijn werk beschikbaar zullen zijn wanneer Hij deze nodig heeft; en (3) de resultaten van een bediening kunnen pas na vele jaren of zelfs generaties zichtbaar en merkbaar worden.

Christelijk opzienerschap - Een raamwerk voor het kiezen van bedieningen
Waar beginnen we dan met ons Christelijk opzienerschap? In vele opzichten is het investeren van een grote som geld veel gemakkelijker dan het weggeven van een grote som geld. Op de eerste plaats kunnen we onze potentiële investeringen, omdat deze in commerciële entiteiten zijn ondergebracht, evalueren op basis van een daadwerkelijke maatstaf voor behaalde resultaten, namelijk de behaalde omzet. De instorting van een groot aantal internetbedrijven heeft inderdaad bevestigd dat investeerders na verloop van tijd geen zaken zullen ondersteunen waaraan geen realistisch vooruitzicht of zichtbare omzet is verbonden. Op de tweede plaats kunnen we, nadat we de investering gemaakt hebben, veel gemakkelijker zien of we een wijze beslissing genomen hebben. Dit kunnen we namelijk doen aan de hand van een tweede werkelijke maatstaf, namelijk rendement. Dit is in het geval van geld geven of doneren niet mogelijk. En tenslotte kunnen we duidelijk zien of een alternatieve investering een betere keuze zou zijn geweest dan de investering waar we feitelijk voor gekozen hebben; of een alternatieve bediening een betere keuze voor onze steun zou zijn geweest dan de bediening die we feitelijk ondersteund hebben.

Maar zouden zichtbare resultaten dan ook het belangrijkste criterium moeten zijn wanneer we kiezen welke Christelijke bedieningen we zullen steunen? Of vertellen de Schriftteksten ons dat we de nadruk op andere dingen moeten leggen? Op elk van deze drie gebieden – selectie, controle en vergelijking - wordt het beslissingsproces voor investeringen mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van zichtbare, concrete maatstaven die de basis van de evaluaties vormen. Maar in het geval van Christelijke bedieningen hebben we een dergelijke basis voor onze evaluaties niet. Het probleem is niet dat de resultaten moeilijk zichtbaar zouden zijn, hoewel dit wel vaak het geval is. Het probleem is veeleer dat de resultaten niet zijn wat ze lijken te zijn en dat kan ons op twee mogelijke manieren misleiden.

Ten eerste zijn de resultaten die wij graag zouden willen zien niet altijd de resultaten die God in gedachten heeft. En het tijdschema waarin wij dat graag zouden zien gebeuren, is niet altijd het tijdschema dat God in gedachten heeft. Als een bediening een schijnbaar tekort aan zichtbare en concrete resultaten vertoont, dan betekent dit nog niet automatisch dat God niet in deze bediening aan het werk is of dat deze bediening onze steun niet waardig zou zijn. Ten tweede kunnen bedieningen die Gods Woord niet trouw volgen wel de resultaten voortbrengen die in onze ogen de resultaten lijken te zijn die God graag zou wensen. Hoewel wij de indruk kunnen hebben dat een bediening concrete en zichtbare resultaten voortbrengt, en een bediening zelf kan verkondigen dat het concrete en zichtbare resultaten voortbrengt, toch betekent dit nog niet noodzakelijkerwijs dat God deze bediening heeft gezegend of dat deze bediening onze steun verdient. De Schrift vertelt ons herhaaldelijk dat God uiterlijke schijn niet waardeert, maar dat Hij naar het hart kijkt. Met onze zondige en hoogmoedige natuur in het achterhoofd kunnen we stellen dat we gemakkelijk door uiterlijke schijn misleid kunnen worden en zo de werkzaamheden van Christelijke bedieningen afmeten aan de standaarden van de mens in plaats van de standaarden van God.

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen