19 oktober


De genealogieën van Jezus

Het verslag van Matteüs heeft geen officiële inleiding, maar begint met een genealogie die de afkomst van Jezus terugleidt naar Zijn voorouder Abraham via de koninklijke familielijn van koning David. Matteüs vermeldt 42 van de ons bekende generaties en verdeelt deze in drie groepen van veertien. De genealogie volgt de stamboom via Jozef, de wettelijke vader van Jezus en de echtgenoot van de maagd Maria uit wie Jezus geboren werd.
De genealogie van Matteüs bevat enkele mooie verrassingen. In het verre verleden van Jezus' voorouders vinden we niet alleen vermeldenswaardige rechtschapen mensen zoals Abraham en David, maar ook enkele mensen die een opvallende plaats in de geschiedenis innemen vanwege hun slechtheid, zoals de boosaardige koning Manasse. In de lijst vinden we niet alleen Joden, zoals we zouden verwachten, maar ook niet-Joden, onder andere uit Kanaän en Moab, streken waarvan de bewoners beruchte vijanden van Gods volk zijn geweest. Gezien hun status in die tijd is het enigszins verrassend dat er ook vrouwen in de lijst voorkomen. Bovendien zijn ten minste twee van die vrouwen het meest bekend vanwege de zonden die zij begingen.

Mat. 1:1-17
Abraham en David waren de belangrijkste voorouders van Jezus.

  Abraham was de vader van Isaäk;
  Isaäk de vader van Jakob;
  Jakob de vader van Juda en zijn broers;
  Juda was de vader van Perez en Zerah (hun moeder heette Tamar).
  Perez was de vader van Hezron;
  Hezron de vader van Ram;
  Ram was de vader van Aminadab;
  Aminadab de vader van Nahesson;
  Nahesson was de vader van Salmon;
  Salmon de vader van Boaz (Rachab was zijn moeder).
  Boaz was de vader van Obed (Obeds moeder was Ruth).
  Obed was de vader van Isaï;
  en Isaï de vader van David die koning werd.

  David was de vader van Salomo (Salomo's moeder was de vrouw van Uria).
  Salomo was de vader van Rehabeam;
  Rehabeam de vader van Abia.
  Abia was de vader van Asa;
  Asa de vader van Josafat;
  Josafat de vader van Joram;
  Joram was de vader van Uzzia;
  Uzzia de vader van Jotham;
  Jotham de vader van Achaz;
  Achaz de vader van Hizkia;
  Hizkia was de vader van Manasse;
  Manasse de vader van Amon;
  Amon de vader van Josia;
  Josia was de vader van Jechonia en zijn broers, die geboren werden in de tijd van de
  verbanning naar Babel.

  Daarna werd Jechonia vader van een zoon, die Sealthiël heette.
  Sealthiël was de vader van Zerubabel;
  Zerubabel de vader van Abiud;
  Abiud was de vader van Eljakim;
  Eljakim de vader van Azor;
  Azor de vader van Zadok;
  Zadok de vader van Achim;
  Achim de vader van Eliud;
  Eliud was de vader van Eleazar;
  Eleazar de vader van Matthan;
  Matthan was de vader van Jakob;
  Jakob de vader van Jozef, die getrouwd was met Maria, de moeder van Jezus, die Christus genoemd wordt.

Van Abraham tot David zijn dus veertien generaties, van David tot de verbanning naar Babel ook veertien generaties, en van de verbanning tot de geboorte van Christus nog eens veertien generaties.

Lukas geeft ook een genealogie van Jezus, maar zijn verslag volgt de afkomst van Jezus via Zijn moeder Maria. Dit verklaart het verschil in de voorouders van Eli (waarvan wordt aangenomen dat hij de schoonvader is van Jozef, de echtgenoot van Maria) tot David. De genealogie van Lukas gaat ook verder dan Abraham, via Noach, Seth en Adam helemaal tot God zelf, die de mensheid schiep.

Luk. 3:23b-38
Men dacht dat Jozef Zijn vader was.

  De vader van Jozef was Eli; de vader van Eli was Matthat;
  de vader van Matthat was Levi; de vader van Levi was Melchi;
  de vader van Melchi was Jannai; de vader van Jannai was Jozef;
  de vader van Jozef was Mattathias; de vader van Mattathias was Amos;
  de vader van Amos was Nahum; de vader van Nahum was Esli;
  de vader van Esli was Naggai; de vader van Naggai was Maäth;
  de vader van Maäth was Mattathias; de vader van Mattathias was Semeïn;
  de vader van Semeïn was Josech; de vader van Josech was Joda;
  de vader van Joda was Joanan; de vader van Joanan was Resa;
  de vader van Resa was Zerubabel; de vader van Zerubabel was Sealthiël;
  de vader van Sealthiël was Neri; de vader van Neri was Melchi;
  de vader van Melchi was Addi; de vader van Addi was Kosam;
  de vader van Kosam was Elmadan; de vader van Elmadan was Er;
  de vader van Er was Josua; de vader van Josua was Eliëzer;
  de vader van Eliëzer was Jorim; de vader van Jorim was Maththat;
  de vader van Maththat was Levi; de vader van Levi was Simeon;
  de vader van Simeon was Juda; de vader van Juda was Jozef;
  de vader van Jozef was Jonan; de vader van Jonan was Eljakim;
  de vader van Eljakim was Melea; de vader van Melea was Menna;
  de vader van Menna was Mattatha; de vader van Mattatha was Nathan;
  de vader van Nathan was David; de vader van David was Isaï;
  de vader van Isaï was Obed; de vader van Obed was Boaz;
  de vader van Boaz was Salma; de vader van Salma was Nahasson;
  de vader van Nahasson was Aminadab; de vader van Aminadab was Admin;
  de vader van Admin was Arni; de vader van Arni was Hesron;
  de vader van Hesron was Perez; de vader van Perez was Juda;
  de vader van Juda was Jakob; de vader van Jakob was Isaäk;
  de vader van Isaäk was Abraham; de vader van Abraham was Thera;
  de vader van Thera was Nahor; de vader van Nahor was Seruch;
  de vader van Seruch was Rehu; de vader van Rehu was Peleg;
  de vader van Peleg was Heber; de vader van Heber was Sala;
  de vader van Sala was Kainan; de vader van Kainan was Arpachsad;
  de vader van Arpachsad was Sem; de vader van Sem was Noach;
  de vader van Noach was Lamech; de vader van Lamech was Mathusalem;
  de vader van Mathusalem was Henoch; de vader van Henoch was Jered;
  de vader van Jered was Mahalaleël; de vader van Mahalaleël was Kenan;
  de vader van Kenan was Enos; de vader van Enos was Seth;
  de vader van Seth was Adam en de vader van Adam was God.

Het belangrijkste aspect van deze genealogieën is wellicht de relatie tussen Jezus en zijn voorouder koning David. De profetieën uit de oudheid hadden herhaaldelijk voorspeld dat de Messias uit het huis van David afkomstig zou zijn en dat hij een “telg” van Isaï, Davids vader, zou zijn. Om deze reden is Jezus, vanuit Joods perspectief, van koninklijke afkomst en waardig om koning van Israël te zijn. Hoewel dit voor velen een geruststelling is, brengt het anderen in verwarring, omdat zij verwachtten dat de Messias een politieke koning zou zijn zoals de koningen die vóór Hem hadden geregeerd.


Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- oktoberMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen