6 juli


Jesaja waarschuwt voor terugval

Jesaja is zich terdege bewust van de geestelijke instabiliteit van het volk en gaat daarom verder met zijn waarschuwingen voor hun zondige levens. Hij spoort hen aan om de opwinding van deze periode niet te laten bekoelen. Opnieuw brengt hij dezelfde primaire boodschap over: als zij hun hernieuwde toewijding aan God laten varen, dan zullen zij vernietigd worden. Maar Jesaja weet al dat zij inderdaad zullen falen en vertelt hun opnieuw over de val van Jeruzalem, de ballingschap en gevangenschap in het buitenland, de tijd van herstel en de straf voor hun onderdrukkers. De boodschap is steeds hetzelfde, maar hun harten zijn zo versteend dat zij het niet horen.

Jes. 28:1-6
EFRAIM ALS EEN VERWELKTE LAUWERKRANS.

  Wee de stad Samaria, omringd door haar vruchtbare vallei;
  Samaria, de trots en vreugde van de dronkaards van Israël!
  Wee haar onwaarschijnlijke schoonheid,
  de gekroonde glorie van een volk van mannen, die dronken op straat liggen!
  De Here is sterk en machtig;
  Hij is als een hagelstorm, een vernietigende orkaan;
  als een alles wegspoelende vloedgolf;
  Hij zet de hele aarde naar Zijn hand.
  Eens zal de oogstrelende schoonheid van Samaria,
  omringd door een vruchtbare vallei, plotseling verdwenen zijn.
  Zij zal gretig worden weggeplukt,
  zoals een vroege vijg wordt weggeplukt
  en opgeslokt!

  Uiteindelijk zal dan de HERE van de hemelse legers
  Zelf hun gekroonde glorie zijn,
  de prachtige diadeem
  voor Zijn overgebleven volk.
  Hij zal de rechters een verlangen naar rechtvaardigheid geven
  en grote moed aan de soldaten,
  die bij de poort weten stand te houden.

Jes. 28:7-15
GEESTELIJKE LEIDERS VEROORDEELD.

  Maar ook Jeruzalem wordt door dronkaards geleid!
  Haar priesters en profeten
  wankelen en waggelen.
  Zij maken domme fouten
  en begaan grote vergissingen
  Hun tafels liggen vol met braaksel,
  overal ligt vuil.

  "Wie denkt Jesaja wel dat hij is", zeggen de mensen,
  "om op zo'n toon tegen ons te spreken!
  Zijn wij soms kleine kinderen,
  net oud genoeg om te praten?
  Hij vertelt ons steeds weer hetzelfde,
  gebod op gebod,
  regel op regel,
  dan weer dit en dan weer dat!"

  Maar zij willen niet luisteren;
  de enige taal, die zij verstaan, is een bestraffing!
  Daarom zal God hen straffen door buitenlanders op hen af te sturen,
  die een onverstaanbare taal spreken!
  Alleen dan zullen zij naar Hem willen luisteren!
  Zij zouden rustig kunnen leven in hun eigen land als zij Hem gehoorzaamden.
  Als zij vriendelijk en goed zouden zijn.
  Hij vertelde hun dat, maar zij wilden niet naar Hem luisteren.
  De HERE zal het daarom steeds opnieuw voor hen uitspellen.
  Het keer op keer in simpele bewoordingen vertellen,
  elke keer als Hij de kans heeft.
  Maar toch zullen zij over deze simpele en oprechte boodschap struikelen en vallen.
  Zij zullen worden gebroken en vertrapt en gevangen genomen.

  Luister daarom goed naar de woorden van de HERE,
  spottende heersers in Jeruzalem.
  U zegt: "Wij hebben een afspraak gemaakt met de dood
  en een verdrag met het dodenrijk,
  om gedekt te zijn tegen de stormvloed die over ons komt.
  Wij hebben de leugen als een schuilplaats
  en verstoppen ons achter bedrog."

Jes. 29:13
LOZE VERERING IS ZINLOOS. En daarom zegt de Here:

  "[Het is zo dat] deze mensen beweren dat zij van Mij zijn,
  maar Mij niet gehoorzamen
  en zij hun godsdienst alleen met de mond
  en niet met het hart bedrijven..."

Jes. 28:16-22
GERECHTIGHEID KOMT ERAAN. Maar de HERE God zegt:

  "Kijk, Ik plaats een steen als fundament in Sion;
  een sterke, beproefde en kostbare Hoeksteen,
  waarop veilig kan worden gebouwd.
  Wie gelooft, kan uit de rust leven.
  Ik zal met het meetsnoer en het paslood van de rechtvaardigheid
  het fundament dat u maakte, controleren.
  Het ziet er wel goed uit, maar het is nog te zwak om een hagelstorm te weerstaan.
  De vijand zal als een watervloed komen aanstormen en het wegvagen
  en u zult verdrinken.
  Ik zal uw verbond met de dood en het dodenrijk tenietdoen,
  zodat u in de grond wordt gestampt als de vijand uw land binnenstormt.
  Steeds weer zal die stormvloed komen opzetten en u meevoeren,
  totdat uiteindelijk het besef van de vreselijke waarheid van mijn waarschuwingen
  tot u zal doordringen."

  Het bed dat u hebt gemaakt, is veel te kort om op te liggen;
  de dekens zijn te smal om u te bedekken.
  De HERE zal plotseling in toorn komen opdagen,
  net als op de berg Perazim en in het dal bij Gibeon,
  om iets vreemds en ongewoons te doen.
  Spot daarom niet meer,
  anders wordt uw straf alleen maar zwaarder.
  Want God, de HERE van de hemelse legers, heeft mij duidelijk

Jes. 28:23-29
STRAF IS REDELIJK.

  Luister naar mij,
  luister eens heel goed:
  Ploegt een boer voortdurend zijn land zonder te zaaien?
  Blijft hij de aarde eggen, zonder gewas in te planten?
  Plant hij uiteindelijk niet zijn vele soorten kruiden en koren,
  elk op een apart stuk grond?
  Hij weet precies wat hij moet doen,
  want God heeft het hem laten zien
  en begrijpen.

  Hij dorst niet alles op dezelfde manier.
  Voor dille wordt geen dorsslede gebruikt,
  maar een stok.
  Komijn wordt niet gedorst met een wagenrad,
  maar met een roede, heel voorzichtig.
  Koren voor brood heeft sterke korrels,
  daarom wordt maar betrekkelijk kort gedorst.
  De HERE van de hemelse legers is een wonderbaarlijke leraar
  en Hij neemt de boer als een wijs voorbeeld.

Jes. 22:1-14
JERUZALEM NEGEERT WAARSCHUWINGEN. Dit is Gods profetie over Jeruzalem:

  Wat is er aan de hand? Wat is iedereen aan het doen?
  Waarom rennen ze de daken op en waar staan ze naar te kijken?
  De hele stad is in opschudding.
  Wat is er mis in deze woelige, gelukkige stad?
  Lichamen! Overal liggen lichamen,
  gedood door een plaag, niet met het zwaard!
  Al uw leiders vluchtten;
  zij gaven zich zonder verweer over.
  De mensen probeerden nog te ontkomen,
  maar ook zij werden gepakt.
  Laat mij alleen, dan kan ik huilen.
  Probeer niet mij te troosten.
  Laat mij huilen om mijn volk,
  terwijl ik toekijk hoe het wordt vernietigd.

  Och, wat een vreselijke dag!
  Een dag van verwarring en verwoesting
  door de HERE God van de hemelse legers!
  De muren van Jeruzalem worden omver gehaald
  en de doodskreten echoën tussen de berghellingen.
  De boogschutters zijn Elamieten,
  de wagenmenners Syriërs
  en de mannen van Kir dragen de schilden.
  Zij vullen uw mooie dalen
  en lopen te hoop voor uw poorten.
  God heeft Zijn beschermende zorg teruggetrokken.

  U rent naar het arsenaal
  om wapens te halen!
  U inspecteert de muren van Jeruzalem
  om te kijken of nog iets moet worden gerepareerd!
  U keurt de huizen en laat er enkele slopen
  om aan stenen voor het herstel van de muren te komen.
  Tussen de stadsmuren bouwt u een reservoir
  voor het water van de laagstgelegen bron!
  Maar al uw koortsachtige activiteit zal nutteloos zijn,
  want u vraagt God niet eenmaal om hulp, hoewel Hij u dit aandoet.
  Hij heeft Zich dit al lang geleden voorgenomen.

  De HERE God van de hemelse legers riep u op tot berouw,
  tot huilen en rouwen.
  Hij wilde dat u uw hoofden zou scheren uit berouw over uw zonden.
  Dat u in zakken gekleed zou gaan als teken van uw spijt.
  Maar nee, u zingt en danst en speelt.
  U houdt feesten en u drinkt.
  "Laten wij eten en drinken en vrolijk zijn", zegt u.
  "Wat maakt het nog voor verschil, morgen zullen wij sterven."

De HERE van de hemelse legers heeft mij geopenbaard dat deze zonde u tot de dag van uw dood niet zal worden vergeven.

Jes. 29:1-4
JERUZALEM ZAL VALLEN.

  Wee Jeruzalem,
  de stad van David.
  Jaar na jaar brengt u uw vele offers,
  maar Ik zal een zwaar gericht over u laten gaan.
  U zult huilen en veel verdriet hebben.
  Want Jeruzalem zal dan haar naam (Vuurhaard) eer aandoen.
  Het zal een altaar worden, bedekt met bloed.
  Ik zal uw vijand zijn. Ik zal Jeruzalem omsingelen
  en haar belegeren met forten om haar te vernietigen, zoals eens David deed.
  Uw stem zal als een geest vanuit de aarde fluisteren
  als u zich onder de grond verstopt.

Jes. 29:5-8
OORDEEL OVER ONDERDRUKKERS.

  Maar plotseling zullen uw meedogenloze vijanden worden weggedreven
  als kaf in de wind.
  In een oogwenk zal Ik, de HERE van de hemelse legers,
  Mij op hen werpen met donder, aardbevingen,
  wervelwinden en vuur.
  Alle volken die Jeruzalem bestrijden,
  zullen als een droom vervagen!
  Zoals iemand die honger heeft van eten droomt,
  maar toch hongerig blijft en iemand die versmacht van de dorst,
  over drinken droomt maar nog steeds dorst heeft
  als hij wakker wordt.
  Zo zullen uw vijanden dromen van een glorieuze overwinning
  en er geen behalen.

Jes. 33:1
ONDERDRUKKERS ZULLEN VERNIETIGD WORDEN.

  Wee u, verrader.
  Alles om u heen hebt u verwoest,
  maar niet uzelf.
  U verwacht van anderen
  dat zij hun beloften aan u houden,
  terwijl u hen wel bedriegt!
  Maar nu zult ook u worden bedrogen
  en verwoest.

Jes. 29:9-12
ER IS GEEN INZICHT MEER.

  Verbaast u dat? Gelooft u het niet?
  Ga uw gang dan maar en wees blind als u dat wilt!
  U bent dronken, maar niet van het drinken.
  U waggelt, maar niet door de wijn!
  Want de HERE heeft een geest van diepe slaap over u uitgegoten.
  Hij heeft de ogen van uw profeten en geestelijke leiders gesloten,

zodat al deze toekomstige gebeurtenissen een gesloten boek voor hen zijn. Als u het aan iemand geeft die kan lezen, zegt hij: "Ik kan het niet lezen, want het is verzegeld." En als u het aan iemand anders geeft, zegt die: "Het spijt me, ik kan niet lezen."

Jes. 29:14-16
WIJSHEID VAN DE MENS FAALT.

  [Daarom] ...zal Ik de wijsheid van 'de wijze mensen' wegnemen
  en het inzicht van hun verstandigen benevelen."
  Wee degenen die hun plannen voor God proberen te verbergen,
  die Hem in het ongewisse proberen te houden over hun doen en laten!
  "God kan ons toch niet zien", zeggen zij bij zichzelf.
  "Hij weet niet wat er aan de hand is!"
  Wat halen zij zich toch in het hoofd!
  Is Hij, de pottenbakker, niet veel belangrijker
  dan de potten die Hij maakt?
  Zult u tegen Hem zeggen:
  "Hij heeft ons niet gemaakt?"

Jes. 29:17-21
INZICHT ZAL KOMEN.

  Binnenkort (en dat zal niet zo lang meer duren)
  zal de wildernis van Libanon een boomgaard zijn,
  een prachtig, weelderig woud.
  Op die dag zullen de doven de woorden van de Schrift horen
  en vanuit hun diepe duisternis
  zullen de blinden mijn plannen zien.
  De nederigen zullen worden gevuld met de frisse blijdschap van de HERE
  en de armen zullen juichen vanwege de Heilige van Israël.
  De gewelddadigen zullen verdwijnen
  en de spotters verstommen.
  Allen die slechte dingen beramen, zullen worden gedood;
  de man die er bij het minste of geringste op los slaat;
  de man die vanuit een hinderlaag de rechter die hem veroordeelde,
  overvalt en slaat
  en de mannen die elk excuus gebruiken om oneerlijk te zijn.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juliMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen