De rol van de echtgenoot in de Bijbel

De rol van de echtgenoot in de Bijbel - Leidsman
De rol van de echtgenoot in de Bijbel begint met leiderschap. De Schrift maakt heel duidelijk dat een man de leiding moet hebben in zijn huishouden en een gezonde greep op zijn leven moet hebben. 1 Timoteüs 3 gaat over twee leidinggevende functies in de kerk die van oudsher door mannen bekleed worden. De tekst leert dat een opziener en een diaken hun gezin goed moeten leiden. Vers 5 zegt specifiek: “Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen?”

In aanvulling op dit inzicht zegt Efeziërs 5:21-24: “Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen.” In 1 Korintiërs 11:3 zegt de Schrift nogmaals: "Ik moet u echter nog het volgende zeggen. Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus.”

Derhalve is leiderschap een van de voornaamste rollen van een echtgenoot in de Bijbel. Leiderschap betekent invloed. Daarom moet een man die leeft naar de Bijbel zijn gezin beïnvloeden. Echtgenoten zijn geen dictators, ze moeten niet eisen, ze moeten niet heersen over hun vrouw. In plaats daarvan moeten echtgenoten hun vrouw en gezin beïnvloeden volgens Bijbelse lering. Zij moeten met hun uitspraken en daden het voorbeeld geven van eigenschappen die eer aan God brengen en waarde aan hun vrouw en gezin. De vruchten van een echtgenoot die stevig in Bijbelse schoenen staat zijn een sterke, zelfverzekerde, geestelijk volwassen vrouw en dito gezin.

Twee heel specifieke manieren waarop een man zijn huishouden beïnvloedt zijn broodwinning en bescherming.

De rol van de echtgenoot in de Bijbel - Kostwinnaar en beschermer
De rol van de echtgenoot in de Bijbel begint met leiderschap, maar omvat ook broodwinning en bescherming. Een man zal zijn vrouw nooit kunnen beïnvloeden als hij niet voor haar zorgt. Hij kan eisen stellen en wellicht dat zij hem daardoor volgt. Maar haar hart zal hem nooit werkelijk toebehoren, tenzij hij voorziet in haar behoeften, zorgt voor haar welzijn, en haar zowel lichamelijk als geestelijk beschermt. Want de Schrift zegt:

    "Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige” (1 Timoteüs 5:8).

    “Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar” (Kolossenzen 3:19).

    “U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg” (1 Petrus 3:7).
God houdt van Zijn dochters en de kinderen die zij baren. Wanneer Hij een van Zijn dochters aan een echtgenoot geeft, wil Hij dat die man voor haar zorgt. Nergens leert de Schrift dat vrouwen en kinderen tweederangs of ondergeschikt aan de man zijn en nergens stemt de Schrift daarmee in. Integendeel: God vindt hen zo kostbaar dat Hij vraagt om hen speciale zorg te geven, een zorg die alleen geschonken kan worden door echtgenoten die volgens de Bijbel leven. Vrouwen zijn heel goed in staat om voor zichzelf te zorgen. Maar God heeft mannen en vrouwen verschillend gemaakt. Vanwege de lichamelijke eigenschappen en kracht die God mannen heeft gegeven, heeft Hij hen belast met de voorziening en bescherming van hun gezinnen.

De lichamelijke eigenschappen en kracht van een echtgenoot moeten met goedgunstigheid en zachtaardigheid beheerd worden. God heeft mannen niet gemaakt om de baas te spelen over vrouwen en Hij heeft ook vrouwen niet gemaakt om mannen op hun wenken te bedienen. Hij heeft hen beiden gemaakt om elkaar aan te vullen in een gezond partnerschap.

De rol van de echtgenoot in de Bijbel - Metgezel
De rol van de echtgenoot in de Bijbel wordt vervuld met een hart dat zich toelegt op gezelschap en kameraadschap. Efeziërs 5:25-33 zegt: “Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden, en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk, want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot - en ik betrek het op Christus en de kerk. Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.”

De relatie tussen een man en een vrouw moet er een zijn van liefde, respect en ondersteuning. Ze moeten elkaar helpen. Dit idee wordt in het begin van de Bijbel geïntroduceerd met het verhaal over de schepping van Eva. Adam had een metgezel nodig, een geschikte helper, maar kon niemand vinden totdat God Eva schiep. Genesis 2:20-24 zegt: “…maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit: ‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd.’- Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.”

Hieruit volgt ook een ander begrip van kameraadschap. God heeft mannen en vrouwen geschapen met natuurlijke, lichamelijke en emotionele verschillen. Meestal is het zo dat in situaties waarin de een zwak is, de ander sterk is. Daarom kunnen een man en een vrouw elkaar helpen door in de behoeften van de ander te voorzien middels lichamelijke en emotionele intimiteit. 1 Korintiërs 7:2-5 bespreekt dit: “Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. En een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man. Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man; en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw. Weiger elkaar de gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen; anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden.” Wanneer in de behoeften van onze partner wordt voorzien middels gezond gezelschap, kunnen beiden elkaar helpen en samen een succesvol leven leiden.

Tot slot: door hun kameraadschap werken een man en vrouw samen als een team om zich te ontwikkelen en een gezin te stichten. Gods plan was dat elk huishouden functioneert met de specifieke rol van zowel een man als een vrouw en dat zij hierdoor gezonde kinderen opvoeden die God eren met hun leven. Efeziërs 6:1-3 zegt: “Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. ‘Toon eerbied voor uw vader en moeder’, dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is: ‘Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde.” Kinderen zijn gezegend door de eerzame samenwerking van hun moeder en vader om hen op de weg te zetten die zij moeten gaan.

De kameraadschap tussen een echtgenoot en zijn vrouw wordt geleid door de invloed van de man middels zijn voorziening en bescherming, en is bekleed met zijn zorgzame, zachtaardige en genadige liefde voor zijn vrouw en kinderen. Wanneer de Bijbelse rol van een echtgenoot niet wordt vervuld door een sterke man van God, riskeert het gezin de moeilijkheden die veroorzaakt worden door zonde en geestelijke verwording. Satan wenst de vernietiging van het gezin, maar door Christus en een goed begrip van de Bijbelse rollen, is het gezin een sterke en veilige plek om geestelijk te groeien.

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen