23 april


Psa. 70 - Dringende behoefte aan Gods redding.
Een lied van David voor de koordirigent. Bij het gedenkoffer.

  O God, kom mij snel bevrijden!
  Help mij toch, HERE!
  Laat de mensen die mij willen ombrengen,
  beschaamd staan;
  laten zij die mij in het ongeluk willen storten,
  terugdeinzen en voor spot staan.
  Laten zij die mij uitlachen,
  maar weglopen van schaamte.
  Laat allen die U zoeken, juichen en jubelen,
  zich in U verblijden.
  Laten zij, die U en Uw redding liefhebben,
  voortdurend U loven en grootmaken.

  O God, ik zit in grote moeilijkheden en ben een arm mens.
  Kom toch snel naar mij toe.
  Alleen U kunt mij helpen en verlossen.
  Kom snel, HERE, en wacht er niet mee!

Psa. 71 - Gebed om Gods aanwezigheid, zelfs op hoge leeftijd.

  Bij U kan ik wegschuilen, HERE.
  Stel mij nooit teleur.
  Verlos mij door Uw rechtvaardigheid.
  Luister naar mij en bevrijd mij.
  U bent voor mij als een rots,
  waarin ik wonen kan;
  als een huis waar ik met vertrouwen naar toe ga.
  U stelt mij dat huis ter beschikking, zodat ik veilig kan wonen.
  Want U bent mijn bevrijder en mijn rots.
  O God, verlos mij uit de handen van de ongelovigen;
  uit de beklemmende greep van de gewelddadige misdadigers.

  Ik verwacht alles van U. Almachtige HERE,
  van kindsbeen af heb ik alleen op U vertrouwd.
  Toen mijn moeder mij nog verwachtte, steunde ik al op U.
  Vanaf die tijd hebt U mij al geholpen.
  Al mijn lofliederen zijn alleen voor U.
  Velen dachten dat ik die wonderen zelf deed,
  maar U was degene tot wie ik altijd vluchtte.
  Ik kan alleen maar liederen tot Uw eer zingen;
  de hele dag spreek ik over Uw grootheid.

  Stuur mij niet weg nu ik ouder ben geworden.
  Zult U mij niet verlaten nu ik minder kracht over heb?
  Ik heb U nodig, want mijn tegenstanders hebben het over mij;
  zij die mij willen doden, overleggen met elkaar.
  Zij zeggen: "God heeft hem in de steek gelaten.
  Laten we hem opjagen en grijpen;
  er is toch niemand die hem te hulp komt."
  Och, mijn God, blijf niet zo ver van mij af staan;
  haast U toch mij te helpen.
  Laat hen die mij naar het leven staan,
  voor schut staan en worden vernietigd.
  Laat hen die mijn ondergang voor ogen hebben,
  zelf te schande gemaakt en bespot worden.

  Ik blijf U verwachten;
  ik zal alleen maar meer en meer U de eer geven.
  Ik zal spreken over Uw rechtvaardigheid en recht;
  dag in, dag uit vertellen hoe U bevrijdt.
  Ik kan er niet over ophouden.
  Overal waar ik kom, zal ik spreken over de macht en majesteit van de Almachtige HERE.
  Alleen over Uw rechtvaardigheid zal ik vertellen.
  O God, sinds ik een kind was, hebt U mij alles geleerd;
  tot op de dag van vandaag vertel ik anderen over Uw wonderen.
  Nu ben ik oud en grijs, mijn God;
  laat mij nu niet in de steek!
  Ik zal deze nieuwe generatie vertellen over Uw macht.
  Wie het maar horen wil, vertel ik over Uw kracht.

  Uw rechtvaardigheid en recht zijn oneindig, o God.
  U hebt grote dingen tot stand gebracht.
  Niemand kan zich met U meten, o God!
  U hebt mij door heel veel moeilijke omstandigheden en problemen laten gaan;
  maar ik weet dat U mij uit al die situaties zult bevrijden.
  U zult mij weer helemaal in ere herstellen.
  Wilt U komen en mij troosten?
  Wilt U mij weer aanzien geven?

  Dan zal ik met de harp lofliederen voor U zingen,
  want U bent trouw, mijn God.
  Ik zal psalmen voor U zingen bij de citer;
  voor U, Die de Heilige van Israël bent.
  Ik zal jubelen en psalmen voor U zingen.
  U hebt mij innerlijk bevrijd.
  De hele dag door zal ik spreken over Uw rechtvaardigheid.
  En de mensen die uit waren op mijn ondergang,
  zullen zich diep schamen en afdruipen.

Psa. 77 - De vertroosting die gevonden wordt in Gods reddende werk in het verleden.
Een psalm van Asaf voor de koordirigent. Voor de tempelzangers.

  Ik roep naar God; ik richt mij tot Hem
  en verlang ernaar dat Hij naar mij luistert.
  Als ik het moeilijk heb, zoek ik de Here;
  de hele nacht strek ik mijn handen naar Hem uit
  en word het wachten niet moe.
  Alleen Hij kan mij troosten.

  Als ik aan God denk, moet ik kreunen.
  Ik word overmeesterd door het verlangen naar Zijn hulp.
  Ik kan er niet van slapen
  en ben zo onrustig dat ik niet kan bidden.
  Ik denk aan vroeger,
  aan de jaren die voorbijgingen.
  Ik herinner mij mijn blijde musiceren van toen;
  ik pieker over het verschil tussen toen en nu.

  Heeft de Here mij dan voor altijd afgewezen?
  Zal Hij mij geen genade geven?
  Zijn Zijn goedheid en trouw voor altijd opgehouden?
  Geldt Zijn belofte niet meer voor de komende generaties?
  Vergeet God ons Zijn genade te geven?
  Heeft Hij de liefde en het medeleven uit Zijn hart gebannen?

  Ik moet zeggen dat het mij groot verdriet doet
  dat de Allerhoogste God van gedachten verandert.
  Toch blijf ik mij de grote wonderen van de HERE herinneren.
  Alles wat U in het verleden hebt gedaan, zal ik gedenken.
  Ik wil over Uw werk spreken
  en nadenken over alles wat U deed.

  O God, Uw wegen zijn altijd goed en heilig.
  Wie is zo groot als U, onze God?
  U bent de God, Die wonderen doet.
  U hebt de volken Uw macht laten zien.
  U hebt Uw volk op een machtige manier bevrijd.
  Alle zonen van Jakob en Jozef en hun nageslacht.

  Toen het water U zag, o God,
  beefde en sidderde het.
  De wolken lieten de regen neervallen
  en de donder rolde langs de hemel.
  Uw pijlen werden afgeschoten.
  Het gedreun van de donder rolde langs de hemel.
  De bliksemschichten verlichtten de hele aarde.
  Alles sidderde en beefde.
  U maakte een weg dwars door de zee;
  een pad door het water heen.
  Daardoor konden Uw voetsporen later niet worden gevonden.

  U leidde Uw volk als een schaapskudde,
  met Aäron en Mozes als herders.

Psa. 83 - Gebed voor de bestraffing van overheersende volken.
Een psalm van Asaf.

  Laat iets van U horen, o God.
  Spreek toch en blijf niet werkeloos toezien.
  Uw tegenstanders gaan tekeer.
  De mensen die U haten, krijgen de overhand.
  Zij beramen aanslagen tegen Uw volk
  en overleggen hoe zij Uw volgelingen kunnen aanvallen.
  Zij zeggen tegen elkaar: "We gaan dat hele volk uitroeien.
  Niemand kent dan nog het volk van Israël."

  Zij waren het al snel eens en hebben een verdrag gesloten
  om gezamenlijk tegen U op te staan.
  De Edomieten en Ismaëlieten;
  de Moabieten en de Hagarenen.
  De Gebalieten, Ammonieten en Amalekieten;
  en ook de Filistijnen, samen met de inwoners van de stad Tyrus.
  Ook Assur kwam erbij;
  het helpt de nakomelingen van Lot.

  Doe met hen maar hetzelfde als U met de Midianieten deed
  en als met Sisera. Of zoals met Jabin bij de rivier de Kison.
  Zij werden bij Endor verslagen en gedood;
  hun lijken dienden als mest voor het land.
  Behandel hun voorname mannen maar net als de koningen Oreb en Zeëb,
  die U beiden doodde.
  Doe met hun koningen maar net als U deed met de Midianitische koningen Zebah en Zalmuna, die U doodde.
  Want zij wilden Uw land in bezit nemen.

  Mijn God, laat hen zweven als de zaadjes van een distel;
  blaas hen weg als kaf dat door de wind wordt verdreven.
  Zoals het vuur een bos verbrandt
  en de vlammen de bergen roodgloeiend maken,
  achtervolg hen zo met Uw storm;
  jaag hun schrik aan met Uw wervelwind.
  Maak hen te schande;
  misschien zullen zij dan ooit nog eens naar U zoeken, HERE.

  Laten zij zich schamen en door schrik overmand worden;
  laat hen door de grond gaan van berouw.
  Dan zullen zij eindelijk beseffen dat U de HERE bent.
  Dat U de Allerhoogste bent op de aarde.

Psa. 86 Gebed om genade wanneer vijanden willen toeslaan.
Een gebed van David.

  Buig U tot mij over, HERE, en geef mij antwoord.
  Ik ben in grote moeilijkheden en zeer te beklagen.
  Bescherm mij, ik heb immers diep ontzag voor U?
  U bent mijn God. Bevrijd Uw dienaar
  die zijn vertrouwen op U stelt.
  Mijn God, geef mij Uw genade.
  De hele dag door roep ik naar U.
  Geef mij Uw vreugde,
  mijn God, ik richt mij helemaal op U.

  Here, U bent zo goed en vergeeft graag.
  Ieder die U aanroept, mag zich koesteren in Uw goedheid en liefde.
  HERE, luister toch naar mijn gebed;
  neem mijn smeken ter harte.
  In tijden van grote moeite en zorgen roep ik naar U,
  omdat U mij altijd antwoord geeft.

  Geen van de afgoden kan zich met U meten, Here.
  Niemand kan Uw werk evenaren.
  Eenmaal zullen alle volken (die allemaal door U zijn gemaakt)
  naar U toekomen en voor U neerknielen, Here.
  Dan zullen zij allemaal Uw naam eren.
  Want U bent een grote God en U doet wonderen.
  Alleen U, mijn God, kunt dat doen.

  HERE, leer mij hoe ik Uw wil kan doen,
  zodat ik oprecht zal leven.
  Geef dat ik niet innerlijk verdeeld zal zijn,
  maar alleen U zal dienen.
  Here, mijn God, ik wil U met mijn hele hart prijzen
  en altijd alleen Uw naam de eer geven.
  U bewijst mij zoveel goedheid en liefde.
  U hebt mij gered van de godverlatenheid.

  Help mij, God, want mijn tegenstanders keren zich tegen mij.
  Misdadigers willen mij doden.
  Aan U denken zij niet.
  Here, U bent een God Die genade geeft
  en vol medelijden en liefde naar mij omziet.
  Ook bent U heel geduldig
  en toont mij Uw liefde, goedheid en trouw.
  Kom naar mij toe en geef mij Uw genade.
  Geef Uw dienaar kracht
  en bevrijd de zoon van Uw dienares.
  Laten mijn vijanden zien dat U mij helpt en redt.
  Dan zullen zij zich schamen
  omdat U, HERE, mij hebt geholpen en getroost.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- aprilMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen