Intimiteit in het huwelijk

Intimiteit in het huwelijk – Wat is dat werkelijk?
Wanneer we het over “intimiteit in het huwelijk” hebben, dan denkt men in de tegenwoordige cultuur vaak meteen aan seks. Maar als je eens een conferentie voor getrouwde stellen bijwoont, dan hoor je dat deze term vaak in een veel bredere context wordt gebruikt; een context die te maken heeft met de relatie tussen een echtgenoot en een echtgenote.

Het idee van intimiteit impliceert een verbinding tussen twee personen, in dit geval tussen twee huwelijkspartners. De schrijver van het boek Prediker heeft het over twee individuen die warmte aan elkaar geven door bij elkaar te slapen (Prediker 4:11). Dezelfde passage geeft ons een visuele voorstelling van een koord dat uit drie strengen is gevlochten, als een symbolisatie van de intieme band die bestaat in een huwelijk dat door God wordt versterkt. Uit deze verzen in de Bijbel kunnen we inzien dat intimiteit in het huwelijk zeker te maken heeft met een lichamelijke verbinding, maar toch nog veel meer is. De Apostel Paulus schrijft in Efeziërs 5:31 over een mysterieuze vereniging van een man die één lichaam wordt met zijn vrouw door zich met haar te verbinden.

Wanneer we het belang van intimiteit in het huwelijk bestuderen, dan kunnen we het potentieel begrijpen van een diepe en belonende verbintenis tussen een man en een vrouw die vier aspecten omhelst: emotioneel, mentaal/sociaal, geestelijk en lichamelijk.

Intimiteit in het huwelijk – Hoe ervaren we dat?
Als intimiteit in het huwelijk werkelijk een diepe en belonende verbinding is tussen een man en een vrouw, wie zou dat dan niet willen? Maar hoe kunnen we dit ervaren? Intimiteit in het huwelijk wordt bereikt wanneer een echtgenoot en zijn echtgenote elkaar op een opofferende manier liefhebben door te leren om binnen het huwelijk in elkaars behoeften te voorzien. Natuurlijk kan van een huwelijkspartner niet verwacht worden dat hij of zij in alle behoeften van de ander kan voorzien. Desalniettemin vormen man een vrouw een team dat uit twee grote puzzelstukken bestaat. Wanneer deze stukken in elkaar passen, dan zal dat een prachtige panoramische voorstelling opleveren van wat intimiteit in het huwelijk eigenlijk betekent.

Intimiteit in het huwelijk kan volledig worden bereikt als beide partners leren om zich met elkaar op vier verschillende gebieden te verenigen en door op deze vier gebieden met elkaar te delen: emotioneel, mentaal, geestelijk en lichamelijk. Omdat God, de Schepper van de mensheid, mannen en vrouwen uniek heeft ontworpen, zijn deze vier aspecten van intimiteit niet helemaal hetzelfde voor de beide partners. Vrouwen streven in het algemeen naar de bevrediging van de emotionele band en willen weten dat gevoelens in een intieme relatie niet alleen gewaardeerd, maar ook met elkaar gedeeld worden. Ze genieten er ook van wanneer het samenzijn door middel van mentale vormen van intimiteit gecommuniceerd wordt en zij zich "verbonden voelen" door middel van wederzijdse gedachtenwisselingen. Dit maakt het voor hen mogelijk om de dagelijkse wereld binnen te stappen waarin hun echtgenoten leven en denken.

Mannen zitten iets anders in elkaar en hebben de neiging om de hoogste niveaus van intimiteit te bereiken via kameraadschap, dingen doen en verschillende vormen van lichamelijke intimiteit, zoals geslachtsgemeenschap. Terwijl de behoeften van vrouwen op het gebied van intimiteit omschreven kunnen worden als "zijn", kunnen deze behoeften van mannen het beste worden omschreven als "doen".

Intimiteit in het huwelijk – Hoe past God in dit plaatje?
Een vrouw ervaart de diepste intieme verbinding met haar echtgenoot door middel van emotionele validaties en mentale uitwisselingen. Een man bereikt datzelfde gevoel van intimiteit en betrokkenheid door middel van gedragspatronen die elkaars nabijheid bevorderen. Lichamelijke intimiteit is voor hem een belangrijk middel om die nabijheid te bereiken. Een man en vrouw kunnen dus op een intieme manier bij elkaar betrokken zijn door in elkaars emotionele, mentale en lichamelijke behoeften te voorzien.

Maar hoe zit het dan met het geestelijke aspect van intimiteit in het huwelijk? Hoe past God in dit plaatje? Hij wacht op ons om uitgenodigd te worden om die derde streng in het koord te zijn, waar het boek Prediker over spreekt in hoofdstuk 4. God openbaart Zichzelf in de eerste hoofdstukken van het boek Genesis, het eerste boek van de Bijbel, als de Schepper van het heelal en van de mensheid. Hier ontdekken we dat God de menselijke wezens naar Zijn gelijkenis heeft geschapen. Dat betekent dat mannen en vrouwen "zielachtige" mensen zijn. Met andere woorden, we hebben een menselijke geest die gemaakt is om zich te verbinden met de Geest van de levende God. Het is Gods bedoeling dat wij onze geesten ook in het huwelijksverbond met elkaar verbinden.

Hoe kunnen we dan geestelijke intimiteit bereiken? We moeten eerst erkennen dat God Degene is die ons heeft geschapen en een geestelijk leven voor ons heeft ontworpen. Wanneer we een persoonlijke relatie met Hem zijn begonnen, zijn we er klaar voor om onze geestelijke reis met onze huwelijkspartner te delen, omdat we dan streven naar alles wat God voor ons in huis heeft binnen het prachtige verbond van een godvruchtig huwelijk.

Leer meer over hulp voor je huwelijk!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen