11 september


Zofar

Job 11:1-6
BEROEP OP ZOFARS INZICHT. De Naämathiet Zofar zei daarop tegen Job:

  "Moet niet iemand een antwoord geven op deze woordenvloed?
  Kan een mens zich door al dit gepraat rechtvaardigen?
  Moet ik mij stilhouden, terwijl ik je hoor zwetsen?
  Als jij met God spot, moet iemand er dan niet voor zorgen dat je je schaamt?
  Jij beweert dat je het ware geloof hebt
  en rein bent in de ogen van God.
  Zei God maar eens wat Hij van jou denkt!
  Zorgde Hij er maar voor dat je zelf eens het geheim van de wijsheid zou begrijpen,
  want er zijn twee kanten aan de wijsheid.
  Luister! God straft jou ongetwijfeld veel lichter dan je werkelijk verdient!

Job 11:7-9
GODS WIJSHEID VERBORGEN.

  Ken je de gedachten en plannen van God?
  Kun je er door lang zoeken achter komen wat de grenzen van de Almachtige zijn?
  Die grenzen zijn hoger dan de hemel en dieper dan de hel.
  Maar wie ben jij dan dat je denkt die te kunnen zien?
  Zijn grootheid is uitgestrekter dan de aarde
  en breder dan de zee.

Job 11:10-12
GOD ERKENT LIJDEN.

  Als Hij toesnelt, iemand gevangen neemt en het gerechtshof bijeenroept,
  wie zou Hem dan een halt kunnen toeroepen?
  Want Hij kent alle zonden van de kwaadaardige mens;
  Hij ziet de zonde zonder er naar te zoeken.
  Dat een gewone sterveling wijs kan worden, is net zo onmogelijk
  als dat een ezelsveulen als mens ter wereld komt.

Job 11:13-20
PROBLEMEN ZULLEN VERDWIJNEN.

  Maar als jij je aan God overgeeft,
  je handen naar Hem uitstrekt,
  de zonde wegdoet uit je hart
  en geen kwade praktijken meer toelaat bij jou thuis,
  alleen dan kun je je hoofd opheffen,
  zonder dat je bent verontreinigd door de smetten van de zonde.
  Alleen dan zul je de ellende kunnen vergeten.
  Dat alles zal dan tot het verleden behoren.
  Jouw bestaan zal wolkenloos worden;
  elke schaduwzijde zal zo helder worden als het morgenlicht.
  Jij zult moed putten uit je hoop.
  Na te hebben rondgekeken, zul je rustig kunnen gaan slapen.
  Zonder angst kun je gaan liggen
  en velen zullen van jouw kant hulp verwachten.
  Maar voor de goddelozen zal er geen ontsnappingsmogelijkheid zijn;
  hun enige vooruitzicht is de dood."

Job

Job 12:1-3
WAARHEID IN ARGUMENTEN. Daarop antwoordde Job:

  "Werkelijk, jullie hebben de wijsheid in pacht!
  Wanneer jullie sterven, zal het gedaan zijn met de wijsheid!
  Maar ik weet ook wel het een en ander;
  ik ben echt niet minder dan jullie.
  De dingen die jullie hebben gezegd, zijn zo algemeen
  dat iedereen mij die wel kan vertellen.

Job 12:4-6
SLECHTE MENSEN LACHEN OM ANDERMANS PROBLEMEN.

  Ik, de man die door God werd verhoord wanneer ik om hulp smeekte,
  ben belachelijk geworden in de ogen van mijn vrienden.
  Ze bespotten mij nu, mij, een rechtvaardig mens!
  Zij die in welvaart leven, maken degenen belachelijk
  die maar net het hoofd boven water kunnen houden.
  De tenten van de rovers worden met rust gelaten
  en zij die God uitdagen, menen Hem de wet te kunnen voorschrijven.

Job 12:7-12
GOD STAAT LIJDEN TOE.

  Vraag het maar aan de dieren, zij zullen het jullie wel leren;
  vraag het de vogels, zij zullen het jullie vertellen;
  of laat de aarde het vertellen
  of de vissen uit de zee.
  Zij allen erkennen
  dat de HERE alles zo heeft gemaakt.
  Want het leven van elk levend wezen is in de hand van God,
  ook de adem van iedere sterveling.
  Net zoals mijn mond kan proeven of het eten lekker is,
  zo kunnen mijn oren bepalen wat de waarheid is als ik die hoor.
  Oude mensen zijn wijs
  en een lang leven geeft wijsheid, zegt men.

Job 12:13-25
GODS VOORZIENIGE HEERSCHAPPIJ.

  Maar alleen God heeft de ware wijsheid en de kracht.
  Alleen bij Hem kunnen we terecht voor raad; Hij begrijpt het.
  Hoe groot is Zijn macht! Wat Hij vernietigt, kan niet worden herbouwd.
  Als Hij een mens opsluit, is er geen kans op vrijlating.
  Als Hij de regen tegenhoudt, wordt de aarde een woestijn;
  laat Hij de regenstromen los, dan wordt de grond overstroomd!
  Ja, van Hem is de kracht en de overwinning!
  Misleiders en zij die worden misleid, zijn beiden Zijn slaven.
  Hij maakt adviseurs en rechters tot dwazen.
  Hij vernedert koningen tot slaven
  en bevrijdt hun dienaren.
  Priesters voert Hij als slaven weg;
  Hij werpt de machtigen omver.
  Hij snoert betrouwbare adviseurs de mond
  en berooft de leiders van hun inzicht.
  Hij giet smaad uit over edelen
  en maakt de sterken zwak.
  Hij legt de geheimen van de diepe duisternis bloot
  en verjaagt het licht met donkere schaduwen.
  Hij laat volken opkomen en vernietigt ze dan weer.
  Hij maakt ze groot om ze vervolgens weer tot niets terug te brengen.
  Het verstand van de machthebbers van de aarde neemt Hij weg
  om hen struikelend en rondtastend te laten dwalen
  in een duisternis, waar geen licht doorheen dringt."

Job 13:1-5
BEHOEFTE AAN GODS ANTWOORDEN.

  "Veel van de dingen die jullie beschreven,
  heb ik met eigen ogen zien gebeuren;
  met mijn oren heb ik ervan gehoord.
  Ik weet evenveel als jullie.
  Ik kan mij met jullie meten.
  Och, wat verlang ik ernaar rechtstreeks met de Almachtige te spreken.
  Ik wil dit alles met God Zelf bespreken.
  Want jullie proberen mij leugens aan te praten.
  Jullie zijn een stelletje waardeloze dokters.
  Houd je alstublieft stil!
  Dat zou meer getuigen van wijsheid.

Job 13:6-12
ANTWOORDEN VAN MENS NIET AFDOENDE.

  Luister nu maar eens naar mij,
  naar mijn argumenten en pleidooi.
  Blijven jullie net doen alsof jullie namens God spreken,
  hoewel Hij nooit de dingen heeft gezegd die jullie Hem in de mond leggen?
  Zou God willen dat jullie Hem hielpen
  door de waarheid voor Hem te verdraaien?
  Pas maar op dat Hij er niet achter komt wat jullie doen!
  Of denken jullie soms dat God net zo gemakkelijk te bedriegen is als de mensen?
  Nee, jullie zullen moeilijkheden met Hem krijgen
  als jullie leugens gaan gebruiken om Hem een handje te helpen.
  Geeft Zijn majesteit je geen angstig gevoel in het hart?
  Maakt Zijn grootheid jullie niet heel klein?
  Die prachtige uitspraken die jullie deden, hebben evenveel waarde als as.
  Jullie verdediging is zo breekbaar als aardewerk!

Job 13:13-19
JOB HEEFT VERTROUWEN IN AFLOOP.

  Wees nu eens stil en laat mij eens wat zeggen,
  wat de gevolgen van mijn uitspraken ook mogen zijn.
  Waarom denken jullie dat ik mijn leven in eigen hand neem
  en zeg wat ik denk?
  God zou mij kunnen doden om wat ik zeg
  en eigenlijk verwacht ik ook dat Hij dat zal doen.
  Toch wil ik mijn zaak met Hem bespreken.
  Ik heb daarbij het voordeel dat ik niet goddeloos ben,
  anders zou ik niet eens in Zijn nabijheid kunnen komen.
  Luister goed naar wat ik ga zeggen
  en laat mij uitspreken.
  Mijn rechtzaak is zo goed als geregeld:
  ik weet dat de HERE mij zal vrijspreken.
  Wie is dat niet met mij eens?
  Als je zou kunnen aantonen dat ik mij vergis,
  zou ik mijzelf niet verder verdedigen en liever meteen sterven.

Job 13:20-22
OPENING VAN JOBS BETOOG.

  O God, ik smeek U om twee dingen;
  alleen dan zal ik in staat zijn U onder ogen te komen.
  Trek Uw hand van mij terug
  en jaag mij geen angst aan voor Uw verschrikkelijk oordeel.
  Roep mij bij U en U zult zien hoe snel ik zal antwoorden.
  Of laat mij met U praten en U een antwoord geven.

Job 13:23-27
WELKE ZONDE VERDIENT DIT?

  Zeg mij toch wat ik precies verkeerd heb gedaan.
  Maak mij duidelijk wat mijn zonde is!
  Waarom verbergt U Zich voor mij?
  Waarom houdt U mij voor een vijand?
  Wilt U een weggewaaid blad opjagen
  of een droge strohalm vervolgen?
  U beschuldigt mij van kwade dingen
  en haalt alle zonden uit mijn jeugd weer naar boven.
  U stuurt mij naar de gevangenis
  en sluit mij van alle kanten in
  door een cirkel om mijn voeten te trekken.

Job 13:28-14:6
LEVEN IS BEGRENSD.

  Het lijkt wel alsof ik van binnen rot ben en verga,
  net als een door de motten aangevreten mantel."
  "Wat is een mens toch kwetsbaar!
  Zijn leven is maar kort en onrustig.
  Net als een bloem bloeit hij maar een korte tijd om dan te verdorren;
  hij verdwijnt snel als de schaduw van een voorbijglijdende wolk.
  Moet U op die kwetsbare mens Uw blik richten
  en hem ter verantwoording roepen?
  Hoe kunt U reinheid verwachten van iemand die uit onreinheid is geboren?
  Dat kan toch niet!
  U hebt de mens slechts een vastgestelde tijd van leven gegeven;
  het aantal maanden van zijn leven staat al van tevoren vast.
  Hij mag ook niet iets langer leven.
  Maar waarom geeft U hem dan niet een beetje rust?
  Wend Uw blik af en geef hem toch een beetje voldoening,
  net als een gehuurde arbeider.

Job 14:7-12
MENS LEEFT MAAR EEN KEER.

  Want voor een boom is er nog hoop;
  als hij wordt omgehakt, ontstaan er wel weer nieuwe spruiten
  die uitgroeien tot takken.
  Hoewel zijn wortels in de grond oud zijn
  en zijn tronk langzaam afsterft,
  groeit en bloeit hij weer als een jonge boom
  zodra er water bijkomt.
  Maar wanneer de mens sterft, ligt hij neer;
  hij blaast de adem uit en is er niet meer.
  Zoals het water van een meer verdampt
  en een rivier smaller wordt en opdroogt,
  zo legt een mens zich voor het laatst neer
  om daarna niet meer op te staan.
  Tot op het moment dat de hemelen niet meer bestaan,
  zal hij niet wakker worden
  of in zijn slaap worden gestoord.

Job 14:13-17
WEDEROPSTANDING IS ENIGE HOOP.

  Och, verborg U mij maar tussen de doden
  en vergat U mij maar tot Uw toorn was bedaard.
  Liet U mij maar links liggen
  om pas na enige tijd weer aan mij te denken.
  Als een mens sterft, zal hij dan weer herleven?
  Die gedachte zou mij hoop kunnen geven tijdens mijn harde bestaan;
  dan zou ik uitzicht hebben op verlossing.
  Dan zou U mij roepen en ik zou komen;
  U zou het zelfs fijn vinden met Uw schepsel te spreken.
  Maar nu let U scherp op elke stap die ik zet
  en ziet U elke fout die ik maak.
  U verzamelt en bewaart ze allemaal in een zak
  als belastend materiaal tegen mij.

Job 14:18-22
VERDRIET IN DIT LEVEN.

  Bergen slijten weg en vergruizen.
  Het water slijpt de stenen af tot zand.
  Stortregens spoelen de grond weg.
  Zo spoelt U ook alle hoop van de mens weg.
  U keert zich tegen hem en hij verdwijnt van de aarde.
  U geeft hem een oud en gerimpeld gezicht en stuurt hem dan weg.
  Hij weet nooit of zijn zonen het ver zullen brengen
  of dat zij falen en ten val komen.
  Hij weet er niets van.
  Voor hem is er alleen pijn en verdriet.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- septemberMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen