13 juli


Jes. 41:11-16
NIETS TE VREZEN.

  Kijk, al uw woedende vijanden kijken verward om zich heen
  en staan te schande.
  Ieder die u kwaad wil doen,
  zal sterven.
  U zult hen tevergeefs zoeken,
  zij zullen allemaal verdwenen zijn.
  Ik houd u bij de rechterhand
  (Ik, de HERE, uw God)
  en zeg tegen u: Wees niet bang,
  Ik ben hier om u te helpen.
  Ook al kijkt iedereen op u neer,
  wees niet bang, Israël,
  want Ik zal u helpen. Ik ben de HERE,
  uw verlosser, Ik ben de Heilige van Israël.
  Ik zal van u een nieuw en scherpgetand dorswerktuig maken
  om uw vijanden uiteen te scheuren
  en hen te vermalen tot kaf.
  U zult hen in de lucht gooien en de wind zal hen wegblazen;
  wervelwinden zullen hen uit elkaar slaan.
  Maar u zult vol zijn van de vreugde in de HERE
  en u zult u beroemen op de God van Israël.

Jes. 41:17-20
ER ZAL IN BEHOEFTEN WORDEN VOORZIEN.

  Als de armen en behoeftigen tevergeefs water zoeken
  en hun tongen uitgedroogd zijn van de dorst,
  zal Ik hen antwoorden als zij naar Mij roepen.
  Ik, Israëls God, zal hen nooit of te nimmer in de steek laten.
  Vanaf de heuvels zal Ik grote rivieren naar beneden laten stromen.
  Het water zal in de dalen voor hen opspuiten!
  In de woestijnen zullen waterplassen zijn
  en door bronnen gevoede rivieren
  zullen over de uitgedroogde grond vloeien.
  Ik zal bomen planten
  (ceders, acacia's, olijfbomen, cypressen, platanen en dennebomen)
  op onvruchtbare grond.
  Iedereen zal dit wonder zien
  en begrijpen dat de hand van de HERE,
  de Heilige van Israël, het deed.

Jes. 41:21-24
AFGODEN ZIJN MACHTELOOS.

  Kunnen de afgoden dat ook van zichzelf zeggen?
  Laten ze maar komen en tonen wat ze kunnen,
  zegt God, de koning van Israël.
  Geef hun de kans te vertellen wat in de afgelopen jaren is gebeurd
  en wat de toekomst ons zal brengen.
  Als jullie goden zijn, vertel dan maar eens
  wat de toekomst voor ons in petto heeft.
  Of doe een machtig wonder,
  waarbij onze monden van verbazing openvallen.
  Maar nee! Jullie zijn minder dan niets
  en kunnen ook niets.
  Ieder die jullie kiest, begaat een vreselijke vergissing.

Jes. 41:25-29
VALSE PROFETEN FALEN.

  Maar Ik heb Kores vanuit het noorden en het oosten in beweging gezet;
  hij zal de strijd met de volken aanbinden en mijn naam aanroepen
  en Ik zal hem koningen en prinsen laten overwinnen.
  Hij vertrapt hen, zoals een pottenbakker zijn klei.
  Wie heeft u, naast Mij, nog meer verteld dat dit zou gaan gebeuren?
  Wie anders heeft dit aangekondigd
  en u zo gedwongen toe te geven dat hij gelijk had?
  Niemand anders! Niemand heeft er een woord over gezegd!
  Ik was de eerste, die Jeruzalem vertelde: "Kijk! Kijk! Er is hulp in aantocht!
  Ik zal Jeruzalem een blijde boodschap doen horen."
  Geen van de afgoden heeft u dit verteld.
  Geen van hen gaf antwoord toen Ik het hun vroeg.
  Kijk, het zijn stomme, waardeloze voorwerpen;
  uw afgoden met hun gegoten beelden zijn zo leeg als de wind.

Jes. 42:1-4
MESSIAS BRENGT GERECHTIGHEID.

  Kijk naar mijn dienaar, die Ik ondersteun;
  degene die Ik heb uitgekozen en naar wie Ik met genoegen kijk.
  Ik heb Hem mijn Geest gegeven;
  Hij zal aan de volken van de aarde rechtvaardigheid openbaren.
  Hij zal behoedzaam zijn;
  Hij zal niet schreeuwen of ruzie maken in de straten.
  Hij zal het geknakte riet niet breken
  en de flakkerende vlam niet doven.
  De vertwijfelden zal Hij bemoedigen.
  Hij zal ervoor zorgen dat recht wordt gedaan
  aan hen die onrechtvaardig zijn behandeld.
  Hij zal niet rusten voordat waarheid en rechtvaardigheid overal op aarde heersen
  en verre overzeese volken hun vertrouwen op Hem hebben gesteld.

Jes. 42:5-7
NIEUW KONINKRIJK VOOR ALLE MENSEN.

  De HERE God, Die de hemelen schiep en uitstrekte
  en Die de aarde maakte en alles wat erop leeft;
  Degene Die iedereen die op aarde leeft, adem en geest geeft,
  zegt tegen Zijn dienaar, de Messias:
  "Ik, de HERE, heb U geroepen om mijn rechtvaardigheid te tonen.
  Ik bescherm en steun U,
  want Ik heb U aan mijn volk gegeven
  als een persoonlijke bevestiging van mijn verbond met hen.
  U zult ook een licht zijn dat de volken naar Mij toeleidt.
  U zult de ogen van de blinden openen
  en gevangenen uit hun donkere kerker bevrijden.

Jes. 42:8,9
VOORUITBLIK OP GODS PLANNEN.

  Ik ben de HERE! Dat is Mijn naam
  en Ik zal mijn glorie niet aan iemand anders geven;
  Ik zal de lof die Mij toekomt,
  niet delen met gesneden beelden.
  Alles wat Ik profeteerde, is uitgekomen
  en nu zal Ik opnieuw profeteren.
  Ik zal U vertellen wat in de toekomst gaat gebeuren,
  voordat het echt gebeurt."

Jes. 42:10-13
LOF OVER GODS TRIOMF.

  Zing een nieuw lied voor de HERE;
  zing Zijn lof, allen die in de verste uithoeken van de aarde leven!
  Zing, o zee! Zing, allen die in verre overzeese landen wonen!
  Voeg u bij het koor, steden in de woestijn, Kedar en Sela!
  En u ook, bewoners van de bergen.
  Laten de kustlanden in het westen de HERE eer bewijzen
  en Zijn grote macht bezingen.
  De HERE zal een machtig strijder zijn,
  een krijgsman voor Zijn tegenstanders.
  Hij zal een strijdkreet slaken
  en hen overwinnen.

Jes. 42:14-17
NIEUW KONINKRIJK VOOR GELOVIGEN.

  Hij heeft lang gezwegen en Zich ingehouden.
  Maar nu zal Hij Zijn toorn de vrije loop laten;
  Hij zal roepen en hijgen
  als een vrouw, die een kind baart.
  Hij zal bergen en heuvels met de grond gelijk maken
  en het groen op de hellingen verschroeien.
  Hij zal de rivieren en waterplassen laten opdrogen.
  Hij zal het blinde Israël langs een pad laten lopen
  dat het nog nooit heeft gezien.
  Hij zal de duisternis voor haar verlichten
  en de weg voor haar effenen.
  Hij zal haar niet in de steek laten.
  Maar zij die op afgoden vertrouwen en hén goden noemen,
  zullen bedrogen uitkomen; zij zullen terugdeinzen.

Jes. 42:18-22
ISRAEL IS BLIND EN DOOF.

  O, mijn volk, wat bent u blind en doof ten opzichte van God!
  Waarom wilt u niet luisteren?
  Waarom wilt u het niet zien?
  Wie ter wereld is zo blind als mijn knecht,
  die is voorbestemd mijn boodschapper van de waarheid te zijn?
  Wie is zo blind als mijn 'gekozene',
  de 'dienaar van de HERE'?
  U ziet en begrijpt wat goed is, maar u slaat er geen acht op en doet het niet;
  u hoort het, maar wilt niet luisteren.
  De HERE heeft Zijn grote en heerlijke wet gegeven.
  Hij was van plan de wereld daarmee te laten zien dat Hij rechtvaardig is.
  Maar wat ziet Zijn volk eruit;
  zij, die de hele wereld de glorie van Zijn wet moesten laten zien;
  zij zijn beroofd en gevangen genomen, uitgezogen en tot slaaf gemaakt.
  Iedereen kon met hen doen wat hij wilde
  en er was niemand, die hen te hulp kwam.

Jes. 42:23-25
STRAF NIET BEGREPEN.

  Wil niet één van u de les van de geschiedenis leren
  en inzien wat een ellende u in de toekomst te wachten staat?
  Wie liet Israël beroven en verwonden?
  Was het de HERE niet?
  Het is de HERE tegen Wie zij zondigden,
  want zij wilden niet gaan waarheen Hij hen stuurde
  en weigerden naar Zijn wetten te luisteren.
  Daarom stortte de HERE zo'n vreselijke toorn over Zijn volk uit
  en trof het met oorlog.
  Al worden de Israëlieten omringd door vuur en branden zij zich,
  dan nog zullen zij niet begrijpen waarom God het doet,
  want zij nemen Zijn woord niet ter harte.

Jes. 43:1-7
ISRAEL ZAL VRIJGEKOCHT WORDEN.

  Maar nu, Israël,
          zegt de HERE, Die u heeft geschapen:
  Wees niet bang, want Ik heb u vrijgekocht;
  Ik heb u bij uw naam geroepen; u bent van Mij.
  Als u door diepe wateren en grote moeilijkheden moet,
  zal Ik bij u zijn.
  Als u rivieren van problemen moet oversteken,
  zult u niet verdrinken!
  Als u door het vuur van de onderdrukking loopt,
  zult u niet worden verbrand,
  de vlammen zullen u niet verteren.
  Want Ik ben de HERE,
  uw God en redder, de Heilige van Israël.
  Ik gaf Egypte, Ethiopië en Seba
  als een losprijs in ruil voor uw vrijheid.
  Anderen stierven, zodat u kunt leven;
  Ik ruilde hun levens voor de uwe,
  want u bent kostbaar voor Mij
  en Ik schat het bezit van u hoog; Ik houd van u.
  Wees niet bang, want Ik ben bij u.
  Ik zal u uit alle windstreken om Mij heen verzamelen.
  Ik zal mijn zonen en dochters van de uithoeken van de aarde
  terugbrengen naar Israël.
  Allen die Mij hun God noemen, zullen komen,
  want Ik heb hen voor mijn glorie gemaakt;
  Ik heb hen geschapen.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juliMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen