3 juli


Meer profetieën van Jesaja tegen de volken

Nu Achaz is overleden krijgt Juda een laatste kans op geestelijke vernieuwing. Hizkia zal doen wat hij kan om Juda te doen opleven, maar Jesaja kent de uiteindelijke afloop al. Hij gaat verder met zijn profetieën tegen de volken die Gods volk hebben doen lijden of nog zullen doen lijden. Babylonië wordt er in het bijzonder uitgelicht, omdat dit het land is dat Juda slechts enkele jaren later in gevangenschap zal wegvoeren. De koning van Babylon heeft de dubieuze eer om door Jesaja vergeleken te worden met Satan, die uit de hemel werd verstoten. Jesaja voorspelt dat Babylon zelf veroverd zal worden door het Medo-Perzische rijk, een feit dat later door de geschiedenis bevestigd zal worden. Ook de Filistijnen worden veroordeeld, omdat zij jarenlang een bedreiging voor Israël zijn geweest.

Jes. 14:28-32
OORDEEL OVER FILISTIJNEN. Dit is de boodschap, die ik kreeg in het jaar waarin koning Achaz stierf:

  Lach niet te vroeg, Filistijnen,
  ook al is de koning, die u onderdrukte, dood.
  Die stok is gebroken, dat wel,
  maar zijn zoon is een groter gevaar dan de vader ooit is geweest!
  Want uit de slang wordt een adder geboren
  en die brengt een vurige draak voort, die u zal vernietigen!
  Ik zal de armen van mijn volk veilig hoeden
  en zij zullen in mijn weide grazen!
  De behoeftigen zullen in vrede kunnen gaan liggen.
  Maar wat u betreft, u zal Ik met de honger en het zwaard uitroeien.

  Jammer, Filistijnse steden,
  want uw lot is bezegeld.
  Uw hele land is veroordeeld.
  Want een goed geoefend leger komt vanuit het noorden op u af.
  Welk antwoord heeft men de boden van het volk te geven?
  Dit: God heeft Jeruzalem een hecht fundament gegeven
  en Hij heeft Zich voorgenomen de armen van Zijn volk
  binnen haar muren een veilige schuilplaats te geven.

Jes. 13:1-8
OORDEEL OVER BABYLON. Dit is de profetie die God aan Jesaja, de zoon van Amoz, over Babel gaf:

  Kijk, de vlaggen en de vaandels wapperen
  als hun vijand tot de aanval overgaat.
  Roep naar hen, Israël, en zwaai met uw hand wanneer zij optrekken tegen Babel
  om de paleizen van de rijken en de machthebbers te vernietigen.
  Ik, de HERE, heb deze legers voor deze taak uitgezocht;
  Ik heb deze mannen, die blij zijn met hun eigen kracht,
  geroepen om zo mijn toorn te koelen.

  Luister eens naar het daveren in de bergen!
  Luister naar het geluid van het marcherende leger!
  Het is het lawaai en de roep van vele volken.
  Vanuit verre landen heeft de HERE van de hemelse legers hen daar gebracht.
  Zij zijn de wapens, die Zijn hand tegen u, o Babel, hanteert.
  Zij dragen Zijn toorn met zich mee
  en zullen uw hele land met de grond gelijk maken.

  Jammer, want de tijd van de HERE is nu gekomen,
  de tijd dat de Almachtige u verwoest.
  Uw armen zijn verlamd door angst.
  De moedigste harten smelten en zijn bang.
  De angst grijpt u met pijnlijke scheuten,
  zoals de weeën een zwangere vrouw overvallen.
  U kijkt elkaar hulpeloos aan
  wanneer de vlammen van de brandende stad
  op uw ontzette gezichten weerspiegelen.

Jes. 13:9-16
  Want kijk, de dag van de HERE is in aantocht,
  de vreselijke dag van Zijn verbolgenheid en vurige toorn.
  Het land zal worden vernietigd,
  evenals alle zondaars.
  De hemelen boven hen zullen zwart zijn.
  De sterren, de zon en de maan zullen geen licht geven.
  En Ik zal de wereld straffen voor haar kwaad,
  alle inwoners voor hun zonden;
  Ik zal de arrogantie van de trotse man
  en de hooghartigheid van de rijke neerslaan.
  Weinigen zullen nog in leven zijn als Ik mijn werk heb beëindigd.
  Mannen zullen schaars zijn als goud;
  van grotere waarde dan het goud van Ofir.
  Want Ik zal de hemelen door elkaar schudden in mijn toorn
  en vreselijke verbolgenheid
  en de aarde zal van haar plaats worden gebracht.
  De legers van Babel zullen vluchten totdat zij uitgeput zijn.

  Zij trekken terug naar hun eigen land als een hert,
  dat wordt achtervolgd door honden.
  Zij dwalen rond als schapen,
  die alleen zijn gelaten door hun herder.
  Zij die niet vluchten, zullen worden afgeslacht.
  Hun kinderen zullen tegen de grond worden verpletterd waar zij bij staan.
  Hun huizen zullen worden geplunderd
  en hun vrouwen verkracht door de aanvallende horden.

Jes. 13:17-22
  Want Ik zal de Meden tegen Babel opzetten
  en geen enkel bedrag in zilver of goud zal hen kunnen afkopen.
  De aanvallende legers zullen geen medelijden hebben
  met de jonge mensen van Babel,
  met babies of met kinderen.
  Zo zal Babel, het luisterrijkste van alle koninkrijken,
  de bloem van de Chaldese cultuur,
  net zo volledig worden verwoest als Sodom en Gomorra,
  toen de HERE vuur uit de hemel stuurde.

  Babel zal voor eeuwig worden vernietigd.
  Generatie na generatie zal voorbij gaan,
  maar het land zal nooit meer worden bewoond.
  De nomaden zullen er zelfs geen kamp opslaan.
  En de herders zullen hun schapen er niet laten overnachten.
  De wilde dieren van de woestijn zullen het bewonen
  en huilende beesten zullen zich in de vervallen huizen ophouden.
  Er zullen struisvogels leven
  en de geesten zullen er komen om te dansen.
  Hyena's en jakhalzen zullen in de paleizen rondlopen.
  De dagen van Babel zijn geteld.
  De dag van de vervloeking is op handen.

Jes. 14:1,2
  Maar de HERE zal Zich over de Israëlieten ontfermen;
  zij zijn nog steeds het volk, dat Hij heeft uitgekozen.
  Hij zal hen terugbrengen en zij zullen zich weer in het land Israël vestigen.
  En mensen van vele nationaliteiten zullen zich bij hen voegen
  en hun bondgenoten zijn.
  De volken van de wereld zullen hen helpen bij hun terugkeer
  en zij, die in hun land komen wonen, zullen hen dienen.
  Door hen tot slaven te maken, zal Israël niet langer in slavernij verkeren;
  Israël zal over haar vijanden heersen!

Jes. 14:3-11
BABYLONS VAL VERGELIJKBAAR MET SATANS VAL. Op die prachtige dag, dat de HERE Zijn volk bevrijdt van zorgen en angst, van slavernij en ketens, zult u spottend tegen de koning van Babel zeggen:

  "Tiran, eindelijk krijgt u uw verdiende loon!
  Want de HERE heeft uw verdorven macht vernietigd
  en uw slechte bewind te gronde gericht.
  U vervolgde mijn volk met uw schrikbewind
  en hield de volken in de greep van de angst.
  U ontketende een meedogenloze vervolging."
  Maar nu is de hele wereld tot rust gekomen en alles is stil!
  Overal heerst uitbundige vreugde!
  Zelfs de bomen van het bos (de cypressen en ceders van de Libanon)
  zingen dit blijde lied:
  "Uw macht is gebroken.
  Niemand zal ons nu nog lastigvallen;
  eindelijk hebben wij rust."

  De bewoners van het dodenrijk lopen te hoop
  om u te ontmoeten als u hun domein betreedt.
  Wereldleiders en de machtigste koningen van de aarde,
  die al lang geleden zijn gestorven, zijn daar om u te zien.
  Eenstemmig roepen zij: "Nu bent u net zo zwak als wij!"
  Uw macht en kracht zijn verdwenen; zij zijn met u begraven.
  De klanken van prachtige muziek in uw paleis zijn weggestorven;
  de wormen zijn voortaan uw matras, de maden uw deken!

Jes. 14:12-23
  U bent nu uit de hemel gevallen,
  morgenster, zoon van de dageraad!
  U bent op de aarde neergeveld,
  hoewel u vele volkeren op aarde overwon.
  Want u zei bij uzelf:
  "Ik zal de hemel bestormen
  en hoger dan de sterren heersen.
  Ik zal de hoogste troon bestijgen.
  Ik zal zetelen op de berg van de samenkomst,
  ver weg in het noorden.
  Ik zal opklimmen tot in de hoogste hemelen
  en gelijk zijn aan de Allerhoogste."
  Maar in plaats daarvan zult u in het diepst van het dodenrijk worden geworpen.

  Allen die zich daar bevinden,
  zullen u aanstaren en vragen:
  "Kan dit degene zijn die de aarde en de koninkrijken van de wereld
  op hun fundamenten deed schudden?
  Kan dit degene zijn die de wereld in een woestijn herschiep,
  die steden met de grond gelijk maakte
  en niet het minste medelijden had met zijn gevangenen?"

  De koningen van de volken
  liggen met statige glorie in hun graven,
  maar uw lichaam is weggegooid
  als een gebroken tak;
  het ligt in een open graf,
  bedekt met de lichamen van hen die in de slag werden gedood.
  Het ligt als een kadaver op straat,
  vertrapt en verscheurd door paardehoeven.
  Voor u zal geen gedenkteken worden opgericht,
  want u vernietigde uw eigen land
  en slachtte uw eigen volk af.

  Uw zoon zal u niet opvolgen als koning.
  Dood de kinderen van deze zondaar.
  Geef hun niet de kans weer op te staan
  en het land weer te veroveren
  of de steden van de wereld te herbouwen.

  "Ikzelf heb Mij tegen hem gekeerd",
          zegt de HERE van de hemelse legers,
  "en Ik zal voorkomen dat zijn kinderen of kleinkinderen
  ooit op zijn troon zullen zitten.
  Ik zal van Babel een verlaten land maken,
  waar roerdompen zich thuisvoelen tussen de poelen en de moerassen.
  Ik zal het land schoonvegen met de bezem van de vernietiging",
          zegt de HERE van de hemelse legers.

Jes. 21:1-10
EEN ANDER OORDEEL OVER BABYLON. Dit is Gods profetie over Babel:

  Het onheil komt huilend over u heen
  vanuit de vreselijke woestijn,
  als een wervelwind uit de Negeb-woestijn.

  Ik zie een dreigend visioen; het is vreselijk om te zien!
  God vertelt mij wat Hij gaat doen. Ik zie u, geplunderd en vernietigd.
  Elamieten en Meden zullen deel hebben aan de overwinning.
  Babel zal vallen en het gekerm van de volken die het onderdrukte, zal ophouden.

  Mijn maag komt in opstand en brandt van pijn;
  scherpe weeën van afschuw pijnigen mij,
  zoals weeën een vrouw pijnigen wanneer zij een kind ter wereld brengt.
  Mijn benen worden slap als ik hoor wat God van plan is;
  ik krimp ineen, verblind door angst.
  De schrik overvalt mij
  en mijn hart bonst als een razende.
  De schemering waarvan ik vroeger zo genoot,
  maakt mij nu bang.

  Kijk! Zij maken alles klaar voor een feestelijke maaltijd!
  Ze dekken de tafels met voedsel
  en schuiven hun zetels bij om te gaan eten.
  Snel, snel, grijp uw schilden en maak u klaar voor de strijd!
  U wordt aangevallen!

Ondertussen (in mijn visioen) had de Here mij gezegd:

  "Zet een uitkijk op de stadsmuur
  en laat hij melden wat hij ziet.
  Als hij een groep mannen ziet komen,
  die twee-aan-twee op ezels en kamelen rijden,
  zeg dan tegen hem:
  'Dat zijn ze, houd ze goed in de gaten!"

En ik zette een uitkijk op de muur en uiteindelijk schreeuwde hij:

  "Meneer, ik heb dag en nacht op wacht gestaan!
  En nu eindelijk, kijk!
  Daar komen zij die twee-aan-twee rijden!"
  Toen hoorde ik een stem, die riep:
  "Babel is gevallen
  en alle afgoden van Babel
  liggen gebroken op de grond."

  Och, mijn geslagen en vertrapte volk.
  Ik heb u alles verteld wat de HERE van de hemelse legers,
  de God van Israël,
  tegen mij heeft gezegd.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juliMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen