14 juli


Jes. 43:8-13
HERSTEL IS BEWIJS VAN GODS MACHT.

  Breng hen naar Mij terug, blind als zij zijn
  en doof voor mijn roepen,
  ook al kunnen zij horen en zien.
  Verzamel alle volken!
  Welke van hun afgoden heeft ooit dergelijke dingen voorspeld?
  Kunnen zij voorspellen wat er morgen gebeurt?
  Waar zijn de getuigen die hen zouden hebben horen spreken?
  Als er geen getuigen zijn,
  moeten zij toegeven dat alleen God de toekomst bekendmaakt.
  En Ik heb getuigen, Israël,
          zegt de HERE!

  U bent mijn getuigen en dienaren,
  gekozen om Mij te kennen en te geloven
  en te begrijpen dat alleen Ik God ben.
  Er bestaat geen andere God;
  die is er nooit geweest en zal er ook nooit zijn.
  Ik ben de HERE
  en er bestaat geen redder buiten Mij.
  Keer op keer heb Ik u mijn woord laten horen en mijn macht getoond.
  Ik ben toch geen vreemde voor u?
  Als u wilt, kunt u van Mij getuigen!
  Van eeuwigheid tot eeuwigheid ben Ik God.
  Niemand kan Mij tegenhouden bij wat Ik doe.

Jes. 43:14,15
BABYLON ZAL TEN VAL KOMEN.

  De HERE, uw verlosser,
  de Heilige van Israël, zegt:
  Terwille van u zal Ik een leger ten strijde laten trekken tegen Babel,
  dat het land vrijwel ongedeerd zal binnenvallen.
  De grootspraak van de Babyloniërs zal veranderen in angstkreten.
  Ik ben de HERE, uw Heilige,
  Israëls schepper en koning.

Jes. 43:16-21
HET VERLEDEN IS VOORBIJ.

  Ik ben de HERE,
  Die een weg baant door het water
  een pad door het midden van de zee.
  Ik liet het machtige leger van de Egyptenaren
  met al zijn strijdwagens en paarden uitrukken,
  zodat het nu dood onder de golven ligt,
  de levens uitgedoofd als kaarsen.
  Maar dat is nog niets vergeleken met wat Ik nu ga doen!
  Want Ik ben iets heel nieuws van plan.
  Kijk, Ik ben er al mee begonnen. Ziet u het niet?
  Ik zal een weg maken door de wildernis van de wereld,
  waarover mijn volk naar huis kan terugkeren.
  Ik zal rivieren voor mijn volk laten ontspringen in de woestijn!
  De wilde dieren in de vlakten zullen Mij bedanken,
  ook de jakhalzen en de struisvogels,
  omdat Ik hun water geef in de wildernis;
  ja, bronnen in de woestijn,
  zodat mijn volk dat Ik heb uitgekozen, kan worden verfrist.
  Ik heb Israël voor Mijzelf gemaakt
  en daarom zal dit volk Mij op een dag voor het oog van de hele wereld eren.

Jes. 43:22-25
GOD VERGEEFT ISRAEL.

  Mijn volk, toch wilt u Mij niet om hulp vragen,
  u hebt genoeg van Mij!
  U hebt Mij de lammeren voor het brandoffer niet gebracht;
  u hebt Mij geen eer bewezen met offers.
  Toch heb Ik maar zelden om offers en reukwerk gevraagd!
  Ik heb u niet als een slavenvolk behandeld.
  U hebt Mij geen zoetgeurende wierook gebracht,
  noch Mij genoegen gedaan met het vet van de offers.
  Nee, u hebt Mij alleen met uw zonden bezwaard,
  Mij geplaagd met al uw ontsporingen.

  Ik ben het Die terwille van Mijzelf
  uw zonden wegdoe
  en er nooit meer aan zal denken.

Jes. 43:26-28
BEHOEFTE AAN VERGEVING.

  En herinner Mij aan deze belofte van vergeving,
  want wij moeten eens met elkaar gaan rechtspreken over uw zonden.
  Bepleit u zaak, zodat Ik u kan vergeven.
  Vanaf het eerste begin zondigden uw voorouders tegen Mij.
  Al uw priesters en leiders overtraden mijn wet.
  Daarom heb Ik uw priesters afgezet
  en Israël vernietigd,
  het volk aan de schande overgegeven.

Jes. 44:1-5
DE GEEST ZAL GESCHONKEN WORDEN.

  Luister naar Mij,
  mijn dienaar Israël, die Ik gekozen heb:
  De HERE, Die u heeft gemaakt
  en Die u van eeuwigheid kent,
  zal helpen. Hij zegt:
  Dienaar van Mij, wees niet bang.
  Jeruzalem, mijn uitverkorene, wees niet bang.
  Want Ik zal u meer dan voldoende water geven
  voor uw dorstige land en uitgedroogde grond.
  En Ik zal mijn Geest en mijn zegeningen
  over uw kinderen uitgieten.
  Zij zullen opgroeien als mals, sappig gras
  en als wilgen langs de rivier.
  "Ik ben het eigendom van de HERE",
  zullen zij trots zeggen, "ik ben een Jood."
  Anderen zullen eigenhandig schrijven: "Ik ben van de HERE"
  en met ere de naam van Israël noemen.

Jes. 44:6-8
GODS DADEN ZIJN GETUIGEN.

  De HERE, de koning van Israël, zegt
  (ja, Israëls verlosser, de HERE van de hemelse legers, zegt het):
  Ik ben de eerste en de laatste;
  er bestaat geen andere God.
  Wie anders kan u vertellen wat in de toekomst gaat gebeuren?
  Laten zij het u vertellen als zij dat kunnen en zo hun macht tonen.
  Laten zij hetzelfde doen als Ik;
  alles wat Ik al sinds het verre verleden doe.
  Wees vooral niet bang.
  Heb Ik het al niet eeuwen lang gezegd dat Ik u zou redden?
  U bent mijn getuigen; bestaat er een andere God buiten Mij?
  Nee! Ik ken er geen! Er bestaat geen andere rots.

Jes. 44:9-20
ZINLOOSHEID VAN AFGODERIJ.

  Wat zijn degenen die beelden als hun goden vereren toch dom!
  Hun hoop blijft onbeantwoord.
  Zij zijn er zelf getuige van dat dit zo is,
  want hun beelden zien en horen niets.
  Geen wonder dat zij die die beelden aanbidden, zo beschaamd zijn.
  Wie anders dan een dwaas maakt zijn eigen god,
  een beeld dat hem geen steek verder kan helpen!
  Allen die deze beelden vereren, zullen beschaamd staan voor de HERE,
  samen met al die houtbewerkers (gewone mensen)
  die beweren dat zij een god hebben gemaakt.
  Zij zullen delen in elkaars angst als zij daar staan.
  De smid staat bij het vuur een bijl te maken.
  Met volle kracht slaat hij op het metaal.
  Hij krijgt honger en dorst,
  wordt amechtig en zwak.
  Dan pakt de houtbewerker de bijl
  en gebruikt hem om een god te maken.
  Hij meet het blok hout
  en tekent de omtrekken van een man op het hout,
  waarna hij het uithakt.
  Nu heeft hij een prachtig beeld,
  dat echter niet uit zichzelf van zijn plaats kan komen.
  Hij hakt cederbomen om, kiest cypressen en eiken uit
  en plant de zilverberk in het bos,
  waar de regen hem voldoende water geeft om op te groeien.
  En als hij de boom een tijd heeft verzorgd,
  gebruikt hij een deel van het hout om zijn vuur mee te stoken,
  waaraan hij zich warmt en waarop hij zijn brood bakt.
  En dan (ja, echt) maakt hij van het overblijvende hout een afgodsbeeld;
  een god die door mensen moet worden vereerd!
  Een beeld om voor op de knieën te vallen en te aanbidden!
  Een deel van de boom verbrandt hij om zijn vlees op te braden
  en zich warm te houden, voor zijn voeding en comfort.
  En van het overgebleven hout maakt hij zijn god; een houten beeld.
  Dan valt hij ervoor op zijn knieën, vereert en aanbidt het.
  "Verlos mij", zegt hij. "U bent mijn god!"
  Waanzin is het!
  God heeft hun ogen gesloten zodat zij niets kunnen zien
  en heeft hun verstand afgestompt, zodat zij niets begrijpen.
  Het komt niet bij de man op om na te denken
  en zich af te vragen:
  "Het is eigenlijk maar een stuk hout.
  Ik heb het verbrand om warmte te krijgen
  en maakte er mijn brood en vlees op klaar.
  Hoe kan de rest dan een god zijn?
  Moet ik op mijn knieën vallen voor een blok hout?"
  Die arme, misleide ziel zit op zijn knieën voor de as;
  hij vertrouwt op iets dat hem nooit of te nimmer kan helpen.
  Toch kan hij het niet opbrengen zich af te vragen:
  "Is dit ding, dit beeld dat ik in mijn hand houd, een leugen?"

Jes. 44:21-23
GROOTSHEID VAN GOD.

  Denk erom, Israël,
  want u bent mijn dienaar;
  Ik maakte u
  en Ik zal niet vergeten u te helpen.
  Ik heb uw zonden laten verdwijnen
  als ochtendmist in de middagzon!
  Keer terug naar Mij,
  want Ik heb de losprijs voor u betaald.

  Zing, hemel, want de HERE heeft dit wonderbaarlijke gedaan.
  Roep, aarde; barst uit in een lied, bergen en wouden.
  Ja, elke boom, want de HERE heeft Jakob verlost
  en in Israël wordt Hij verheerlijkt!

Jes. 44:24-28
JERUZALEM ZAL HERBOUWD WORDEN.

  De HERE, uw verlosser,
  Die u maakte, zegt:

  Alle dingen werden door Mij gemaakt;
  Ik strekte de hemelen uit.
  Ik maakte de aarde
  en alles wat zich daarop bevindt.

  Ik laat zien dat alle valse profeten leugenaars zijn,
  door iets anders te laten gebeuren dan wat zij zeggen.
  Ik laat wijze mannen het tegenovergestelde adviseren
  van wat zij zouden moeten en maak hen zo tot dwazen.

  Maar wat mijn profeten zeggen, doe Ik;
  als zij zeggen dat Jeruzalem zal worden bevrijd
  en dat de steden van Juda weer zullen worden bewoond,
  zal het zo gebeuren!
  Als Ik tegen de rivieren zeg: "Val droog!"
  vallen ze droog.
  Als Ik van Kores zeg: "Hij is mijn herder",
  dan zal hij zeker doen wat Ik zeg;
  en Jeruzalem en de tempel zullen worden herbouwd,
  want Ik heb het gezegd.

Jes. 45:1-7
KORES ZAL EEN INSTRUMENT ZIJN.

  Dit is de boodschap van de HERE aan Kores, Gods gezalfde,
  die Hij heeft uitgekozen om vele landen te veroveren.
  God zal zijn rechterhand kracht geven
  en hij zal de kracht van machtige koningen breken.
  God zal de poorten van Babel voor hem openen;
  de poorten zullen niet langer voor hem gesloten blijven.
  Ik zal voor u uitgaan
  en de bergen vlak maken;
  koperen stadspoorten met ijzeren grendels
  zal Ik voor u openbreken.
  En Ik zal u verborgen schatten geven,
  heimelijk bewaarde kostbaarheden
  En u zult weten dat Ik dit doe: Ik, de HERE,
  de God van Israël. Ik roep u bij uw naam.
  Terwille van mijn dienaar Jakob,
  mijn uitverkoren volk Israël,
  heb Ik u voor dit werk geroepen;
  u bij uw naam geroepen.
  Ik gaf u een erenaam,
  hoewel u Mij niet kende.
  Ik ben de HERE; er bestaat geen andere God.
  Ik zal u kracht geven om overwinningen te behalen,
  ook al kent u Mij niet.
  De hele wereld, van oost tot west,
  zal weten dat er geen andere God bestaat.
  Ik ben de HERE en er bestaat niemand anders. Ik alleen ben God.
  Ik formeer het licht en schep de duisternis.
  Ik bewerk het heil en doe het onheil komen.
  Ik, de HERE, doe deze dingen.

Jes. 45:8
OVERVLOEDIG HERSTEL.

  Hemelen, druppel van boven.
  Wolken, laat gerechtigheid stromen.
  Aarde, open uw schoot,
  opdat het heil en de vrede groeien mogen.
  Ik, de HERE, heb het bewerkt.

Jes. 45:9-13
GODS RECHT OM KORES TE GEBRUIKEN.

  Wee de man, die zijn schepper bestrijdt
  Durft de pot ruzie te maken met zijn maker?
  Zegt de klei tegen degene die haar kneedt:
  "Stop, u doet het verkeerd!"
  of roept de pot: "U kunt er niets van!"
  Wee het pasgeboren kind dat tegen zijn vader zegt:
  "Waarom hebt u mij verwekt?"
  en tegen zijn moeder:
  "Waarom hebt u mij gebaard?"

  De HERE, de Heilige van Israël,
  Israëls schepper, zegt:
  Welk recht hebt u om vraagtekens te zetten achter wat Ik doe?
  Wie denkt u dat u bent om Mij bevelen te geven
  over het werk van mijn handen?
  Ik maakte de aarde
  en schiep daarop de mens.
  Met mijn handen strekte Ik de hemel uit
  en Ik gaf bevelen aan de sterren die aan de hemel staan.
  Ik heb hem laten opstaan om mijn gerechtigheid te laten vervullen
  en Ik zal de weg voor hem effenen.
  Hij zal mijn stad herbouwen
  en mijn gevangen genomen volk bevrijden,
  zonder daarvoor een beloning te krijgen!

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juliMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen